isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-158

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 9, 10 ir 14 dalimis, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-63 „Dėl Seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-158

 

 

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) reglamentuoja gyvenamųjų vietovių (toliau – seniūnaitija) bendruomenių atstovų –  seniūnaičių – rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarką bei seniūnaičių atšaukimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Pakruojo rajono savivaldybės  (toliau – Savivaldybė) tarybą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir šio Aprašo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius.

3. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis.

4. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ DATOS PASKELBIMAS

 

5. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį Savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos Savivaldybės tarybos nariai. Seniūnaičių rinkimus ir jų datą skelbia Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas.

6. Seniūnaičių rinkimų data paskelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų.

7. Pirmalaikius seniūnaičio rinkimus Savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu skelbia seniūnas, jei įgaliojimus turintis seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba nebegali eiti pareigų dėl ligos, mirties, gyvenamosios vietos pakeitimo ar dėl kitų priežasčių.

8. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimo būdas, vieta, rinkimų grafikas, organizatorius ir kita aktuali informacija apie rinkimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt, viešai Savivaldybės ir tos seniūnijos, kurioje bus vykdomi rinkimai, patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS

 

9. Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius, bei atitinkantis kitus Vietos savivaldos įstatyme nustatytus reikalavimus.

10. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

11. Kandidatų registracija pradedama po seniūnaičio rinkimų datos paskelbimo šio Aprašo 8 punkte nustatytu būdu, o baigiama likus trims dienoms iki rinkimų.

12. Dokumentai dėl siūlomų kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnui. Kartu su siūlymu pateikiamas laisvos formos rašytinis kandidato sutikimas. Siūlymas turi būti pasirašytas gyventojų arba pridėta patvirtinta susirinkimo protokolo kopija ar jo išrašas, jeigu kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija. Siūlymai su priedais

registruojami seniūnijos gaunamų dokumentų apskaitos registre.

13. Seniūnas kandidatų į seniūnaičius sąrašą skelbia Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

14. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki rinkimų, pateikęs seniūnui rašytinį atsisakymą kandidatuoti.

15. Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE

 

16. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 ir daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas.

17. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, jo nesant– seniūno pavaduotojas. Susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūno paskirtas seniūnijos darbuotojas.

18. Prieš pradedat balsavimo procedūras, susirinkimo pirmininkas pateikia susirinkime dalyvaujantiems gyventojams registracijos lapą ir paprašo visus dalyvaujančius užsiregistruoti.

19. Po to, kai gyventojai užsiregistruoja, iš susirinkusių seniūnaitijos gyventojų išrenkami ne mažiau kaip du gyventojai (ne kandidatai į seniūnaičius), kurie balsavimo metu skaičiuos balsus.

20. Seniūnaitis gyventojų susirinkime renkamas atviru balsavimu gyventojams pakeliant rankas.

21. Susirinkimo pirmininkas paskelbia kandidatų į seniūnaičius sąrašą. Kandidatai surašomi jame abėcėles tvarka pagal pavardes. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Prisistatymui skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių. Po pasisakymų ir atsakymų į klausimus balsuojama už kiekvieną kandidatą atvirai. Balsuoti galima tik už vieną kandidatą.

22. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

23. Susirinkimo bei balsavimo rezultatai įforminami protokolu, kuris saugomas seniūnijoje. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo protokole privalo būti įrašyta: susirinkimo data ir vieta, protokolo numeris, seniūnaičio rinkimų pradžios ir pabaigos laikas, komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius, rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius, kandidatai į seniūnaičius bei jų gauti balsai, daugiausia balsų surinkęs kandidatas ir kita svarbi informacija.

24. Užpildžius protokolą ir jį pasirašius susirinkimo pirmininkas paskelbia balsavimo rezultatus.

25. Protokolo kopija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po susirinkimo perduodama Savivaldybės administracijos direktoriui.

26. Rinkėjai, nesutinkantys su balsavimo rezultatais, iš karto po rinkimų turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas. Pastabos ir pretenzijos pridedamos prie protokolo kopijos ir su ja perduodamos Savivaldybės administracijos direktoriui. Išnagrinėjus pastabas ir pretenzijas, visa medžiaga grąžinama seniūnijai ir joje saugoma.

27. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, kurį pasirašo meras.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

28. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia:

28.1 seniūnas motyvuotu teikimu;

28.2.  ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

29. Seniūnaičio atšaukimo tvarka:

29.1. seniūno motyvuotas teikimas dėl nepasitikėjimo seniūnaičiu perduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui;

29.2. seniūnaitijos gyventojai, norėdami atšaukti seniūnaitį iš pareigų, parengia motyvuotą raštą, kuriame nurodo siūlomo atšaukimo priežastis, datą, savo gyvenamąją vietą, vardą, pavardę bei pasirašo. Raštas pateikiamas atitinkamos seniūnijos seniūnui, kuris patikrina, ar nepasitikėjimą pareiškę gyventojai yra tos seniūnaitijos gyventojai. Seniūnas taip pat pasiūlo seniūnaičiui, kuriam pareikštas nepasitikėjimas, pateikti į pareikštą nepasitikėjimą savo argumentus (pastabas) raštu. Patikrintas raštas su seniūno patvirtinimu, kad jį pasirašė tos seniūnaitijos gyventojai, kartu su seniūnaičio pateiktais argumentais (pastabomis) pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Jei argumentai (pastabos) per seniūno nustatytą terminą nepateikiamos, tai raštas teikiamas be jų.

29.3. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo seniūno motyvuoto teikimo, gyventojų rašto ir išvados gavimo priima sprendimą dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų. Apie tai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos patalpose bei atitinkamos seniūnaitijos skelbimų lentose. Įsakymą dėl atšaukimo seniūnaičiui įteikia pasirašytinai  atitinkamos seniūnijos seniūnas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Neįvykus seniūnaičio rinkimams (nesant nė vieno kandidato į seniūnaičius, nedalyvavus seniūnaitijos gyventojams balsavime), seniūnaičių rinkimo procedūra kartojama, vadovaujantis Apraše nustatyta rinkimų tvarka.

31. Seniūnaitis gali atsisakyti savo įgaliojimų pateikęs Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, kartu grąžindamas išduotą seniūnaičio pažymėjimą.

32. Savivaldybės administracijai ar (ir) seniūnijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, Savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo Savivaldybės administracijoje dienos sudaro komisiją iš 3 valstybės tarnautojų skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 5 darbo dienas ir išvados teikiamos Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į komisijos išvadas, turi teisę priimti sprendimą skundą atmesti arba pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti organizuoti naujus rinkimus vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

33. Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________