r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T-241

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. T-187(E) „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinės techninės priežiūros maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo“ (su visais pakeitimais).

3Nustatyti, kad Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimaliais techninės priežiūros tarifais turi vadovautis administratoriai, administruojantys Akmenės rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus.

4Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-241

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

1Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nurodytus darbus:

1.1. nuolatinius namo būklės stebėjimus;

1.2. periodines (sezonines) namo apžiūras;

1.3. nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

2Maksimalūs techninės priežiūros tarifai – namų grupėms Akmenės rajono savivaldybės tarybos nustatyti didžiausi galimi techninės priežiūros mokėjimai.

 

Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

 

Eil. Nr.

Namo dydis*, m2

Maksimalus tarifas, Eur už m2 per mėn. be PVM

PVM, 21 proc.

Maksimalus tarifas, Eur už m2 per mėn. su PVM

1.

Iki 1000

0,0202

0,0042

0,0245

2.

1001–2000

0,0195

0,0041

0,0236

3.

2001–5000

0,0211

0,0044

0,0255

4.

Daugiau kaip 5000

0,0168

0,0035

0,0203

 

*daugiabučio gyvenamojo namo dydis, išreikštas namo suminiu butų ir kitų patalpų bendruoju plotu.

 

Maksimalūs tarifai didinami arba mažinami pagal namo techninės priežiūros ypatumus atitinkamais koeficientais

 

Eil. Nr.

Namo ypatumai

Koeficientas

1.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,97

2.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,97

3.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,98

4.

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,98

5.

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

1,00

6.

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

1,01

7.

Namai, kurių stogas – šlaitinis

1,15

8.

Bendrabučio tipo namai

1,15

 

_________________________i, tel. (8