LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2020 M. VASARIO 27
D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V-2764/A1-1167

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 31.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

31.2. asmenims, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.“

1.2. Pakeičiame 51.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

51.2. vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir vaikas arba neįgalus asmuo iki 21 metų pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prižiūrintiems motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.“

1.3. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, patvirtinimą, kad gauta Pažyma, nurodant Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas asmens privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas, tvarkos aprašo 31.2 ir 51.2 papunkčiuose nurodytais atvejais – paskutinę sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir asmuo, kuriam išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, arba vaikas arba neįgalus asmuo iki 21 metų, kuriam prižiūrėti išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dieną, asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2 ir 10 punktuose nurodytais atvejais), arba informaciją apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas arba neįgalus asmuo iki 21 metų, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurios veikla sustabdyta, švietimo įstaigą, kurioje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, neįgaliam asmeniui iki 21 metų, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo iki 21 metų, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.“

1.4. Pakeičiame 18 punktą ir jį išdėstome taip:

18. Jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių (išskyrus nurodytas šio punkto antrojoje pastraipoje) negali asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgaline data nuo asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Jei Tvarkos aprašo 2 ir 5 punktuose nurodytais atvejais pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga negali asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo dėl to, kad pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga negavo Pažymos, šie pažymėjimai išduodami atgaline data, kai pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga gauna Pažymą, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo asmens kreipimosi dienos.

2. P a v e d a m e Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nagrinėti skundus, susijusius su Pažymos apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją išdavimu.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                            Aurelijus Veryga

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas,

pavaduojantis laikinai einantį socialinės apsaugos

ir darbo ministro pareigas                                                                                          Aurelijus Veryga