herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2018 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 03-160 „DĖL STANDARTINIŲ TIKSLINĖS PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ GRUPĖS PENSIJŲ FONDO IR PENSIJŲ TURTO IŠSAUGOJIMO PENSIJŲ FONDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 03-67

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 03-160 „Dėl Standartinių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Standartines tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisykles:

1.1.1. pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Pensijų kaupimo bendrovė, į kurios valdomą pensijų fondą dalyvis pereina, kai į šio pensijų fondo piniginių lėšų sąskaitą patenka perėjusio pensijų fondo dalyvio pensijų fonde sukauptos piniginės lėšos, ne vėliau kaip per 31 kalendorinę dieną nuo dienos, kurią VSDF valdyba pensijų kaupimo bendrovei pateikia informaciją apie pensijų fondo dalyvio perėjimą į jos valdomą pensijų fondą, raštu informuoja pensijų fondo dalyvį apie jo pensijų sąskaitoje įrašyto pensijų turto dydį. Jei į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pereina pensijų išmokos sutartį sudaręs dalyvis, pensijų kaupimo bendrovė jį papildomai informuoja apie Taisyklių 671 punkte nustatytą sąlygą.“;

1.1.2. pakeisti XIV skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

XIV SKYRIUS

PENSIJŲ IŠMOKOS

 

56. Teisę gauti pensijų išmoką įgyja tik tie pensijų fondo dalyviai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius taip pat pensijų fondo dalyviai, kuriems paskirta išankstinė socialinio draudimo senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą.

57. Asmuo, įgijęs teisę į pensijų išmoką, turi teisę nukelti išmokos mokėjimo pradžią. Jeigu pensijų fondo dalyvis raštu nesikreipia į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, laikoma, kad pensijų fondo dalyvis pasinaudojo teise nukelti išmokos mokėjimo pradžią.

58. Pensijų išmokų rūšys:

58.1. pensijų anuitetas;

58.2. vienkartinė pensijų išmoka;

58.3. periodinės pensijų išmokos.

59. Pensijų anuitetų rūšys:

59.1. atidėtasis pensijų anuitetas. Pensijų anuitetų mokėtojas pensijų anuiteto gavėjui, sukakusiam 85 metų amžių, pradeda mokėti ir iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus. Atidėtasis pensijų anuitetas nepaveldimas;

59.2. standartinis pensijų anuitetas. Pensijų anuitetų mokėtojas pensijų anuiteto gavėjui iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus. Pensijų anuitetų mokėtojas gali siūlyti standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu. Standartinis pensijų anuitetas nepaveldimas, išskyrus atvejus, kai standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu pasirinkęs pensijų anuiteto gavėjas miršta nesibaigus sprendime dėl standartinio pensijų anuiteto mokėjimo nustatytam garantuojamam mokėjimo laikotarpiui. Už standartinio pensijų anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu gavėjui dėl mirties neišmokėtų pensijų anuitetų už likusį garantuojamą mokėjimo laikotarpį sumą priklausanti vienkartinė pensijų anuiteto išmoka paveldima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vienkartinė išmoka apskaičiuojama pensijų anuitetų mokėtojo nustatyta tvarka.

60. Pensijų fondo dalyviui, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra mažesnis arba lygus 5 000 eurų, taip pat Taisyklių 63 punkte nustatytu atveju Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka mokama vienkartinė pensijų išmoka.

61. Pensijų fondo dalyviui, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra didesnis kaip 5 000 eurų, bet mažesnis kaip 10 000 eurų, Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka mokamos periodinės pensijų išmokos.

62. Kai pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra lygus arba didesnis kaip 10 000 eurų, pensijų fonde sukauptas pensijų turtas išmokamas tik jam įsigijus pensijų anuitetą iš pensijų anuitetų mokėtojo. Standartinis pensijų anuitetas įsigyjamas už visą pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turtą, išskyrus Taisyklių 63 punkte nurodytą atvejį. Atidėtasis pensijų anuitetas įsigyjamas už dalį pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukauptų lėšų, jų dydį nustato pensijų anuitetų mokėtojas. Likusi pensijų turto dalis išmokama periodinėmis pensijų išmokomis Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

63. Pensijų fondo dalyvis, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės kaip vienkartinę pensijų išmoką.

64. Taisyklių 60–63 punktuose nurodyti dydžiai, nuo kurių priklauso asmeniui mokėtinos pensijų išmokos rūšis, kas 5 metus indeksuojami Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

641. Pensijų anuitetų mokėtojas yra VSDF valdyba. Vienkartines ir periodines išmokas jų gavėjams moka pensijų kaupimo bendrovės.

65. Pensijų fondo dalyvis ir pensijų kaupimo bendrovė sudaro pensijų išmokos sutartį dėl pensijų išmokų mokėjimo. Pensijų išmokos sutartis sudaroma Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

66. Pensijų išmokos pradedamos mokėti pensijų išmokos sutartyje nustatytomis sąlygomis, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir nustatytų terminų.

67. Dalyvis, sudaręs pensijų išmokos sutartį, turi teisę vienašališkai jos atsisakyti Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

671. Kai dalyvis, sudaręs pensijų išmokos sutartį, pereina į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą, sudaroma nauja pensijų išmokos sutartis.

68. Asmenys, išvykstantys nuolat gyventi į kitą valstybę, išskyrus Taisyklių 10.7 papunktyje numatytą atvejį, teisę į pensijų išmokas įgyja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių nustatyta tvarka.“

1.1.3. pakeisti 71 punktą ir jį išdėstyti taip:

71. Pensijų kaupimo bendrovės taikomi atskaitymai iš pensijų turto per metus gali sudaryti ne daugiau kaip:

71.1. nuo 2019 m. sausio 1 d. – 0,8 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės;

71.2. nuo 2020 m. sausio 1 d. – 0,65 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės;

71.3. nuo 2021 m. sausio 1 d. – 0,5 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės;

71.4. 0,4 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, kai pensijų kaupimo bendrovės valdomo bendro pensijų fondų turto vidutinė metinė vertė sudaro 2,5 mlrd. eurų arba daugiau.“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Standartines pensijų turto išsaugojimo pensijų fondo taisykles:

1.2.1. pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Pensijų kaupimo bendrovė, į kurios valdomą pensijų fondą dalyvis pereina, kai į šio pensijų fondo piniginių lėšų sąskaitą patenka perėjusio dalyvio pensijų fonde sukauptos piniginės lėšos, ne vėliau kaip per 31 kalendorinę dieną nuo dienos, kurią VSDF valdyba pensijų kaupimo bendrovei pateikia informaciją apie dalyvio perėjimą į jos valdomą pensijų fondą, raštu informuoja dalyvį apie jo pensijos sąskaitoje įrašyto pensijų turto dydį. Jei į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pereina pensijų išmokos sutartį sudaręs dalyvis, pensijų kaupimo bendrovė jį papildomai informuoja apie Taisyklių 621 punkte nustatytą sąlygą.“;

1.2.2. pakeisti XII skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

XII SKYRIUS

PENSIJŲ IŠMOKOS

 

50. Teisę gauti pensijų išmoką įgyja tik tie dalyviai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat dalyviai, kuriems paskirta išankstinė socialinio draudimo senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą.

51. Asmuo, įgijęs teisę į pensijų išmoką, turi teisę nukelti išmokos mokėjimo pradžią. Jeigu dalyvis raštu nesikreipia į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, laikoma, kad dalyvis pasinaudojo teise nukelti išmokos mokėjimo pradžią.

52. Pensijų išmokų rūšys:

52.1. pensijų anuitetas;

52.2. vienkartinė pensijų išmoka;

52.3. periodinės pensijų išmokos.

53. Pensijų anuitetų rūšys:

53.1. atidėtasis pensijų anuitetas. Pensijų anuitetų mokėtojas pensijų anuiteto gavėjui, sukakusiam 85 metų amžių, pradeda mokėti ir iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus. Atidėtasis pensijų anuitetas nepaveldimas;

53.2. standartinis pensijų anuitetas. Pensijų anuitetų mokėtojas pensijų anuiteto gavėjui iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus. Pensijų anuitetų mokėtojas gali siūlyti standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu. Standartinis pensijų anuitetas nepaveldimas, išskyrus atvejus, kai standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu pasirinkęs pensijų anuiteto gavėjas miršta nesibaigus sprendime dėl standartinio pensijų anuiteto mokėjimo nustatytam garantuojamam mokėjimo laikotarpiui. Už standartinio pensijų anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu gavėjui dėl mirties neišmokėtų pensijų anuitetų už likusį garantuojamą mokėjimo laikotarpį sumą priklausanti vienkartinė pensijų anuiteto išmoka paveldima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vienkartinė išmoka apskaičiuojama pensijų anuitetų mokėtojo nustatyta tvarka.

54. Dalyviui, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra mažesnis arba lygus 5 000 eurų, taip pat Taisyklių 57 punkte nustatytu atveju Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka mokama vienkartinė pensijų išmoka.

55. Dalyviui, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra didesnis kaip 5 000 eurų, bet mažesnis kaip 10 000 eurų, Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka mokamos periodinės pensijų išmokos.

56. Kai dalyvio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra lygus arba didesnis kaip 10 000 eurų, pensijų fonde sukauptas pensijų turtas išmokamas tik jam įsigijus pensijų anuitetą iš pensijų anuitetų mokėtojo. Standartinis pensijų anuitetas įsigyjamas už visą dalyvio vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turtą, išskyrus Taisyklių 57 punkte nurodytą atvejį. Atidėtasis pensijų anuitetas įsigyjamas už dalį pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukauptų lėšų, jų dydį nustato pensijų anuitetų mokėtojas. Likusi pensijų turto dalis išmokama periodinėmis pensijų išmokomis Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

57. Dalyvis, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės kaip vienkartinę pensijų išmoką.

58. Taisyklių 54–57 punktuose nurodyti dydžiai, nuo kurių priklauso asmeniui mokėtinos pensijų išmokos rūšis, kas 5 metus indeksuojami Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

581. Pensijų anuitetų mokėtojas yra VSDF valdyba. Vienkartines ir periodines išmokas jų gavėjams moka pensijų kaupimo bendrovės.

59. Dalyvis ir pensijų kaupimo bendrovė sudaro pensijų išmokos sutartį dėl pensijų išmokų mokėjimo. Pensijų išmokos sutartis sudaroma Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

60. Pensijų išmokos pradedamos mokėti pensijų išmokos sutartyje nustatytomis sąlygomis, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir nustatytų terminų.

61. Pensijų išmokos sutartį sudariusio dalyvio vardu negali būti mokamos pensijų įmokos, išskyrus atvejį, kai sudarius pensijų išmokos sutartį dalyvio vardu pervedamos pensijų įmokos už laikotarpius, buvusius iki sutarties sudarymo dienos.

62. Dalyvis, sudaręs pensijų išmokos sutartį, turi teisę vienašališkai jos atsisakyti Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka.

621. Kai dalyvis, sudaręs pensijų išmokos sutartį, pereina į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą, sudaroma nauja pensijų išmokos sutartis.

63. Asmenys, išvykstantys nuolat gyventi į kitą valstybę, išskyrus Taisyklių 8.6 papunktyje nustatytą atvejį, teisę į pensijų išmokas įgyja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių nustatyta tvarka.“

1.2.3. pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Turto išsaugojimo pensijų fonde pensijų kaupimo bendrovės taikomi atskaitymai iš pensijų turto per metus gali sudaryti ne daugiau kaip 0,2 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                              Vitas Vasiliauskas