Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 28 d. Nr. 639

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 3 dalimi, 752 straipsnio 3, 4, 6 dalimis, 753 straipsnio 1, 6, 7 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 81 straipsnio 2 dalimi, 82 straipsnio 4, 5, 51, 9 dalimis, 821 straipsnio 6 dalimi ir 83 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 1.2 papunktį.

3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įgalioti ministrą:

2.1. nustatyti pedagogikos krypties profesinių studijų vykdymo reikalavimus;

2.2. atsižvelgus į Lietuvos mokslo tarybos siūlymą nustatyti kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vertinimo kriterijų svorio koeficientus ir kolegijų vertinimo kriterijų svorio koeficientus;

2.3. nustatyti mokslo ir studijų institucijų teikiamų duomenų, kurių reikia siekiant atlikti palyginamąjį ekspertinį universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą ir kasmetinį universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimą, teikimo tvarką;

2.4. patvirtinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašus;

2.5. kiekvienais metais skirstyti universitetams ir mokslinių tyrimų institutams valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšas pagal mokslo sritis, atliekant šį skirstymą atsižvelgti į Lietuvos mokslo tarybos siūlymą;

2.6. patvirtinti valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti tvarkos aprašą.“

4. Pripažinti netekusiu galios 3.6 papunktį (su visais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė, pavaduojanti

švietimo, mokslo ir sporto ministrę                                                 Evelina Dobrovolska