r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2020 m. balandžio 30 d.   Nr. T-64

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

                     

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 131 punktu, Akmenės rajono  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  pritarti Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas