Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PLĖTROS TIKSLŲ IR FINANSUOTINŲ SPORTO SRIČIŲ NUSTATYMO

 

2019 m. lapkričio 15 d. Nr. T-178

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais bei atsižvelgdama į 2019–2020 metų strateginių sporto šakų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-563 „Dėl 2019-2020 metų strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“, ir vietos bendruomenės poreikius, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Nustatyti šiuos Zarasų rajono savivaldybės sporto plėtros tikslus:

1.1. sistemingai didinti visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas ir sportiškumas yra asmens darnos prielaida bei visuotinė vertybė, populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi;

1.2. plėtoti su fiziniu aktyvumu susijusius žmogiškuosius išteklius, gerinti kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikaciją, didinti žmoniškųjų išteklių plėtrą didėjančiam socialiniam kūno kultūros ir sporto vaidmeniui užtikrinti bei motyvuoti pačią bendruomenę sveikatingumo ir sporto programų įgyvendinimui;

1.3. sukurti ir tolygiai visose seniūnijose išplėtoti bazinę sporto infrastruktūrą, kuri būtų prieinama kiekvienam bendruomenės nariui, sudarytų tinkamas sąlygas įvairių amžiaus grupių gyventojų fiziniam ugdymui, sportavimui, sporto paslaugų plėtojimui.

2.  Nustatyti šias rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas sporto sritis:

2.1. sporto renginiai, organizuojami fizinių ar juridinių asmenų Zarasų rajono savivaldybės gyventojams;

2.2. olimpinių sporto šakų plėtojimas (baidarių ir kanojų irklavimas, buriavimas, krepšinis, futbolas, rankinis, stalo tenisas, tenisas, slidinėjimas, karate, žirgų sportas);

2.3. ne olimpinių sporto šakų plėtojimas (orientavimosi sportas, šaškės, automobilių sportas, aviamodeliavimas, sklandymas, disgolfas, sportiniai šokiai);

2.4. sportininkų, reprezentuojančių Zarasų rajono savivaldybę, ugdymas, dalyvavimas respublikiniuose, Europos ir pasaulio čempionatuose;

2.5. teigiamo požiūrio į kūno kultūros įgūdžių reikšmę sveikatai formavimas bei sąlygų sudarymas fiziniam pajėgumui ir užimtumui;

2.6. respublikiniai, Europos ir pasaulio čempionatai, vykstantys Zarasų rajono teritorijoje.

3.  Nustatyti, kad sporto srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys finansuojami pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Sporto projektų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Nikolajus Gusevas