LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-507 „ DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 6 d. Nr. 3D-69

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Šiame Taisyklių skyriuje nustatyta kvietimų teikti paramos paraiškas, paramos paraiškos pildymo, teikimo, registravimo, paramos paraiškų vertinimo ir tvirtinimo, paramos sutarčių sudarymo tvarka, taikoma šioms programos priemonėms: „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritims „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“, „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“, priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sričiai „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, priemonei „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritims „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, „Parama investicijoms į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar pritaikymu susijusią infrastruktūrą“ veiklos srities veikloms „Parama žemės konsolidacijai“, „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, veiklos srities „Parama ne pelno investicijoms“ veiklai „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritims „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse, „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“, „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritims „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“, priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritims „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, priemonės „LEADER“ veiklos sričiai „Parengiamoji parama“, Lietuvos kaimo tinklo narių projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programą.“

2. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Paramos paraiškos gali būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Tuo atveju kai paramos paraiškos pradedamos vertinti nesibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo Mokėjimo agentūroje dienos. Tuo atveju kai paramos paraiškos pradedamos vertinti pasibaigus paramos paraiškų priėmimo terminui paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos. Jeigu paramos paraiškų administravimo metu dalis paraiškų yra išregistruojamos arba priimamas sprendimas dėl paramos nesuteikimo, paramos paraiškų, kurias finansuoti atsirado galimybė tik nuo aplinkybių atsiradimo, vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius. Į paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas. Siunčiant paklausimus pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui, laiškas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo paštu (registruotu laišku) arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu. Atskirų Programos priemonių paramos paraiškų vertinimo terminai gali būti numatyti Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.“

3.Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą atlieka Mokėjimo agentūra. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimo metu patikrinama, ar:

46.1. paramos paraiška pateikta ir reikalaujami dokumentai pateikti nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui;

46.2. paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai pateikti vienu iš galimų būdų;

46.3. pateikta paramos paraiška atitinka Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą paramos paraiškos formą;

46.4. paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai užpildyti lietuvių kalba. Esant poreikiui, reikalaujamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas kompetentingų įstaigų, atliekančių vertimo paslaugas;

46.5. pateikti visi reikalaujami dokumentai;

46.6. paramos paraiška užpildyta tinkamai.

4. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus paramos paraiškoje nurodytus dokumentus, pareiškėjo gali būti prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas turi trūkstamus dokumentus pateikti.“.

5. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą nustatoma, kad paramos paraiška užpildyta netinkamai arba neužpildyta, arba per pranešimuose nustatytą laiką nepateikiami reikalaujami dokumentai, paramos paraiška atmetama “.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė