LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 345 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1543

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 345 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 345 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

345 straipsnis. Ūkinių gyvūnų veislininkystės norminių aktų ir Reglamente (ES) 2016/1012 nustatytų reikalavimų pažeidimas

1. Ūkinių gyvūnų veislininkystės norminių aktų ir Reglamente (ES) 2016/1012 nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 99 punktu:

99. 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (OL 2016 L 171, p. 66).“

2. Buvusius Kodekso priedo 99 ir 100 punktus laikyti atitinkamai 100 ir 101  punktais.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė