HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL TIPINIŲ SUTARTIES DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO (MEDŽIOJIMO) SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. D1-297

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Rekomendacijas dėl tipinių sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) sąlygų (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. D1-297  

 

REKOMENDACIJOS DĖL TIPINIŲ SUTARTIES DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO (MEDŽIOJIMO) SĄLYGŲ

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendacijos dėl tipinių sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) sąlygų (toliau – rekomendacijos) nustato tipines sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) medžioklės plotų naudotojo medžioklės plotų vienete (toliau – sutartis), sudaromos tarp Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų – privačios žemės sklypo savininko (toliau – privačios žemės savininkas) ir medžioklės plotų naudotojo (toliau – sutarties šalys) – sąlygas, reglamentuojančias: privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus nustatymo principą ir terminus, medžiojamų gyvūnų rūšis, kurioms šis skaičius nustatomas, skaičiaus apvalinimo ir kaupimo taisykles; medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų medžioklės plotų naudotojo pareigų įgyvendinimu, nustatymą, jų apskaičiavimo principą ir terminus, šių išlaidų kompensavimo terminus; sutarties šalių tarpusavio informavimo medžioklės organizavimo bei kitais su šia veikla susijusiais klausimais tvarką bei kitas rekomenduojamas sutarties sąlygas tiek, kiek jos susijusios su tinkamu medžioklę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimu.

2. Medžioklės plotų naudotojas ir privačios žemės savininkas turi teisę susitarti dėl kitokių sutarties sąlygų nei nurodytos rekomendacijose, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ar šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatoms, tačiau esminės sutarties sąlygos ir turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės taisyklės).

 

II SKYRIUS

SUTARTIES SĄLYGOS DĖL PRIVAČIOS ŽEMĖS SAVININKUI SKIRIAMŲ SUMEDŽIOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS

 

4. Nustatant privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus nustatymo tvarką sutartyje rekomenduojama numatyti, kad:

4.1. privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius nustatomas periodiškai sutartyje numatytais terminais, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos sprendimo dėl kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo medžioklės plotų naudotojui medžioklės plotų vienete, į kurio teritoriją patenka privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomas žemės sklypas (toliau – privatus žemės sklypas), įsigaliojimo dienos;

4.2. medžioklės plotų naudotojas privačios žemės savininką apie jam skirtą sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičių informuoja sutartyje nustatytu būdu kartu su pranešimu privačios žemės savininkui pateikdamas dokumentų, kuriais remiantis apskaičiuotas privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius medžioklės plotų vienete, kopijas;

4.3. medžiojamųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas yra limituojamas, skaičius pagal atskiras gyvūnų rūšis, kurį privačios žemės savininkas turi teisę sumedžioti per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip vienas medžioklės sezonas, nustatomas privataus žemės sklypo ploto ir medžioklės plotų vieneto, į kurį patenka privatus žemės sklypas, ploto santykį (toliau – plotų santykis) padauginus iš medžioklės plotų naudotojui nustatyto kasmetinio medžiojamų gyvūnų limito atskiroms medžiojamųjų gyvūnų rūšims vidurkio, apskaičiuoto per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip paskutiniai trys medžioklės sezonai;

4.4. į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, įtrauktų medžiojamųjų gyvūnų rūšių, taip pat medžiojamųjų paukščių, bebrų ir plėšriųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas nelimituojamas, privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus maksimali reikšmė nenustatoma;

4.5. kitų, nei 4.4 papunktyje išvardintos, rūšių medžiojamųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas nelimituojamas, skaičius pagal atskiras gyvūnų rūšis, kurį privačios žemės savininkas turi teisę sumedžioti per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip vienas medžioklės sezonas, nustatomas plotų santykį padauginus iš medžioklės plotų vienete sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų vidurkio pagal atskiras gyvūnų rūšis per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip paskutiniai trys medžioklės sezonai;

4.6. apskaičiuotas privačios žemės savininkui per medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius apvalinamas iki šimtųjų skaičiaus dalių;

4.7. tais atvejais, kai privačios žemės savininkui per medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius nesudaro sveiko skaičiaus:

4.7.1. jei gautas skaičius yra mažesnis nei 0,50, tai jis kaupiamas kiekvieną medžioklės sezoną ir privačios žemės savininkas sumedžioti tos rūšies medžiojamąjį gyvūną įgis teisę tą medžioklės sezoną ar po jo einančius medžioklės sezonus, kai sukauptas skaičius bus 0,50 ar didesnis, tačiau jei privačios žemės savininkas sumedžioja medžiojamąjį gyvūną nesukaupęs 1, tai vėl sumedžioti atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną privačios žemės savininkas įgis teisę tą medžioklės sezoną ar po jo einančius medžioklės sezonus, kai bus sukauptas panaudotasis vienetas ir papildomai sukauptas 0,50 ar didesnis skaičius – sukauptas panaudotasis vienetas tokiu atveju išskaitomas, o jo likutis po kablelio pridedamas prie apskaičiuoto naujo skiriamų sumedžioti atitinkamos rūšies medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus ir iš naujo kaupiama;

4.7.2. jei gautas skaičius yra 0,50 ar didesnis, tai privačios žemės savininkas turi teisę sumedžioti atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną pradedant einamuoju medžioklės sezonu, tačiau, jei privačios žemės savininkas medžiojamąjį gyvūną sumedžioja nesukaupęs 1, tai vėl sumedžioti atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną privačios žemės savininkas turės teisę tą medžioklės sezoną ar po jo einančius medžioklės sezonus, kai bus sukauptas panaudotasis vienetas ir papildomai sukauptas 0,50 ar didesnis skaičius – sukauptas panaudotasis vienetas tokiu atveju išskaitomas, o jo likutis po kablelio pridedamas prie apskaičiuoto naujo skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus;

4.7.3. jei apskaičiuotas privačios žemės savininkui per medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius yra didesnis nei vienetas, tai privačios žemės savininkui einamajam medžioklės sezonui nustatomas sveikas skaičius skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų, o likutis po kablelio perkeliamas kitam medžioklės sezonui ir pridedamas prie kitam medžioklės sezonui skiriamo sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus;

4.8. privačios žemės savininkas, einamąjį medžioklės sezoną turintis teisę medžioti medžiojamuosius gyvūnus, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, siekdamas išvengti galimos šių gyvūnų daromos žalos medžioklės plotų vienete, medžioklės sezono metu gali sutartyje numatytais terminais ir būdu su medžioklės plotų naudotoju sulygti dėl mažesnio skaičiaus nei apskaičiuotas per einamąjį medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius, perkeliant apskaičiuotojo ir sulygto mažesniojo skaičiaus skirtumą į kitą medžioklės sezoną;

4.9. jei iki medžioklės sezono pabaigos privačios žemės savininkas nesumedžiojo viso jam priklausiusių sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, skaičiaus, likęs nesumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų skaičius pridedamas prie kitą medžioklės sezoną privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, skaičiaus.

 

III SKYRIUS

SUTARTIES SĄLYGOS DĖL TIESIOGINIŲ IR PROPORCINGŲ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOTOJO IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU MEDŽIOJAMOSIOS GYVŪNIJOS APSAUGA, MEDŽIOKLĖS PLOTŲ PRIEŽIŪRA IR MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMU, KOMPENSAVIMO TVARKOS

 

5. Nustatant tiesioginių ir proporcingų medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su medžiojamosios gyvūnijos apsauga, medžioklės plotų priežiūra ir medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimu (toliau – išlaidos), kompensavimo tvarką sutartyje rekomenduojama nustatyti, kad:

5.1. privačios žemės savininkas privalo kompensuoti tik pagrįstas išlaidas, t. y. pagal jas pagrindžiančius dokumentus, kurių kopijas medžioklės plotų naudotojas privalo privačios žemės savininkui pateikti kartu su prašymu jas kompensuoti;

5.2. privačios žemės savininkas išlaidas kompensuoja sutartyje numatytu periodiškumu, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus;

5.3. privačios žemės savininkas kompensuoja medžioklės plotų naudotojo patirtas išlaidas medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienete padarytos žalos atlyginimui, kurių privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis nustatoma tokia tvarka:

5.3.1. jei medžioklės plotų vienete žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padarė kanopiniai žvėrys, tai privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis lygi plotų santykiui padaugintam iš visų medžioklės plotų naudotojo per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne ilgesnį kaip vieni kalendoriniai metai, patirtų išlaidų kanopinių žvėrių žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padarytai žalai atlyginti;

5.3.2. jei medžioklės plotų vienete žalos miškui, žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padarė bebrai, privačios žemės savininkas įsipareigoja kompensuoti medžioklės plotų naudotojo patirtas išlaidas bebrų padarytos žalos atlyginimui tik tuo atveju, jei bebravietė yra ir šie medžiojamieji gyvūnai padarė žalos privačios žemės savininko žemės sklype arba jei bebrų užtvanka buvo privačios žemės savininko žemės sklype, tačiau žala kilo su privačios žemės savininko žemės sklypu besiribojančiame žemės sklype. Šiuo atveju privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis lygi plotų santykiui padaugintam iš visų medžioklės plotų naudotojo per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne ilgesnį kaip vieni kalendoriniai metai, patirtų išlaidų bebrų padarytai žalai atlyginti;

5.3.3. jei medžioklės plotų vienete žalos miškui padarė kanopiniai žvėrys, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, tą medžioklės sezoną, per kurį abi sutarties šalys nesumedžiojo jų turėto šių medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus arba tik privačios žemės savininkas nesumedžiojo jam skirto sumedžioti šių medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus, tačiau 4.8 papunktyje nustatyta tvarka buvo sulygta dėl mažesnio medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus, privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis lygi plotų santykiui padaugintam iš medžioklės plotų naudotojo išlaidų už tą medžioklės sezoną kanopinių žvėrių, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, padarytai žalai miškui atlyginti, padaugintų iš privačios žemės savininkui skirto (arba sulygto mažesnio) ir nesumedžioto atitinkamos rūšies medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus ir medžioklės plotų naudotojo nesumedžiotų atitinkamos rūšies medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus santykio;

5.3.4. jei medžioklės plotų vienete žalos miškui padarė kanopiniai žvėrys, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, tą medžioklės sezoną, per kurį medžioklės plotų naudotojas neišnaudojo jam nustatyto atitinkamų rūšių medžiojamųjų gyvūnų limito tik dėl to, kad privačios žemės savininkas nesumedžiojo tam pačiam medžioklės sezonui jam skirto atitinkamų rūšių medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus bei nepasinaudojo 4.8 papunktyje nustatyta teise, privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis lygi medžioklės plotų naudotojo išlaidoms už tą medžioklės sezoną kanopinių žvėrių padarytai žalai miškui atlyginti;

5.3.5. jei medžioklės plotų vienete žalos miškui padarė kanopiniai žvėrys, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės taisyklių nuostatas limituojamas, tą  medžioklės sezoną, per kurį medžioklės plotų naudotojas neišnaudojo jo turėto limito, o privačios žemės savininkas neturėjo teisės medžioti tų rūšių medžiojamųjų gyvūnų, kurie padarė žalos miškui, arba sumedžiojo visą jo turėtą šių rūšių medžiojamųjų gyvūnų skaičių, privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis neskaičiuojama;

5.4. privačios žemės savininkas kompensuoja medžioklės plotų naudotojo patirtas išlaidas, susijusias su medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų medžioklės plotų naudotojo pareigų dėl medžiojamosios gyvūnijos apsaugos ir medžioklės plotų priežiūros vykdymu, kurių privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis lygi plotų santykiui padaugintam iš visų medžioklės plotų naudotojo per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne ilgesnį kaip vieni kalendoriniai metai, patirtų šios rūšies išlaidų, prie kurių priskiriamos:

5.4.1. išlaidos medžiojamųjų gyvūnų globai bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugai nuo neteisėto naudojimo;

5.4.2. išlaidos medžiojamųjų gyvūnų išteklių tyrimo darbams;

5.4.3. išlaidos veterinarinių reikalavimų vykdymui.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES SĄLYGOS DĖL MEDŽIOKLĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO PRIVAČIOS ŽEMĖS SAVININKUI IR JŲ GRĄŽINIMO TVARKOS BEI KITŲ MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMO TVARKOS REIKALAVIMŲ VYKDYMO

 

6. Nustatant medžioklės dokumentų išdavimo privačios žemės savininkui ir jų grąžinimo tvarką sutartyje rekomenduojama nustatyti medžioklės dokumentų kuriuos pagal Medžioklės taisykles išduoda medžioklės plotų naudotojas, išdavimo privačios žemės savininkui bei jų grąžinimo procedūras ir terminus.

7. Nustatant kitų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų vykdymą sutartyje rekomenduojama nustatyti, kad:

7.1. privačios žemės savininkas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu ir terminais informuoti medžioklės plotų naudotoją apie numatomą medžioklės pradžią ir pabaigą bei nurodyti žemės sklypo, kuriame privačios žemės savininkas numato medžioti, kadastro numerį, jei privačios žemės savininkas medžioklės plotų vienete valdo daugiau nei vieną žemės sklypą, taip pat prieš pradedant konkrečią medžioklę privačios žemės savininkas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu informuoti apie tai medžioklės plotų naudotoją;

7.2. medžioklės plotų naudotojas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu ir terminais informuoti privačios žemės savininką apie numatomą medžioklės pradžią ir pabaigą privačiame žemės sklype ar su juo besiribojančiame žemės sklype, esančiame medžioklės plotų vienete, taip pat prieš pradedant konkrečią medžioklę privačiame žemės sklype ar su juo besiribojančiame žemės sklype, esančiame medžioklės plotų vienete, medžioklės plotų naudotojas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu informuoti apie tai privačios žemės savininką;

7.3. privačios žemės savininkas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu ir terminais informuoti medžioklės plotų naudotoją apie sumedžiotą medžiojamąjį gyvūną;

7.4. privačios žemės savininkas turi teisę tęsti medžioklės metu sužeisto medžiojamojo gyvūno paiešką medžioklės plotų vienete už privataus žemės sklypo ribų tik prieš tai sutartyje nurodytu būdu informavęs medžioklės plotų naudotoją;

7.5. privačios žemės savininkas įsipareigoja laikytis medžioklės plotų naudotojui išduotame leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete nustatytų sąlygų (leidimo kopiją rekomenduojama pridėti prie sutarties);

7.6. privačios žemės savininkas įsipareigoja laikytis Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu „Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“;

7.7. privačios žemės savininkas įsipareigoja naudotis medžioklės plotų naudotojo įrengta pirminio žvėrių apdorojimo aikštele  ar patalpa, kurios vieta (koordinatės) nurodoma sutartyje, o medžioklės plotų naudotojas įsipareigoja privačios žemės savininkui sudaryti sąlygas naudotis minėtais objektais;

7.8. privačios žemės savininkas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu ir terminais pranešti medžioklės plotų naudotojui apie pastebėtą galimai neteisėtą medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą medžioklės plotų vienete.

8. Rekomenduojama sutarties galiojimo terminą susieti su medžioklės plotų naudotojui išduoto leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimu.

9. Rekomenduojama sutartyje privačios žemės savininkui numatyti pareigą informuoti medžioklės plotų naudotoją apie nuosavybės teisės į privatų žemės sklypą perleidimą tretiesiems asmenims.

 

___________________