LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO IR SUBSIDIJŲ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ DALIAI APMOKĖTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 12 d. Nr. A1-267

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktais, 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-267

 

 

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO IR SUBSIDIJŲ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ DALIAI APMOKĖTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų subsidijoms valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų (toliau – kompensuojami būsto kreditai) daliai apmokėti (toliau – subsidijos) teikti planavimo, kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas), teikimo, duomenų apie teikiamus kompensuojamus būsto kreditus ir subsidijas Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) apskaitos bei savivaldybės ir (ar) pelno siekiančio juridinio asmens teikiamos finansinės paramos kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (toliau – finansinė parama) apskaitos tvarką.

2. Aprašas taikomas kompensuojamiems būsto kreditams, kuriuos teikia kredito davėjai, įrašyti į viešąjį kredito davėjų sąrašą, tvarkomą Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka, ir su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija sudarę sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos (toliau – kredito davėjai), subsidijoms ir Įstatyme nustatytoms subsidijų dydžių skirtumo subsidijoms (toliau – papildomos subsidijos), išskyrus Aprašo 3 punkte nustatytą atvejį, teikti.

3. Pagal Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), teikiant papildomas subsidijas, taikomos Aprašo II ir VII skyrių nuostatos.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ PLANAVIMAS IR PASKIRSTYMAS

 

5. Valstybės biudžeto lėšos subsidijoms teikti ir administravimo užmokesčiui pagal Nutarimo 2.1 papunktį mokėti planuojamos vadovaujantis atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, o paskirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (pagal programas) ir ministerijos kanclerio potvarkiu (pagal priemones).

6. Lėšų poreikis subsidijoms per ateinančius trejus metus teikti apskaičiuojamas pagal planuojamu laikotarpiu Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus kompensuojamų būsto kreditų dydžius, numatomą vidutinį teikiamos subsidijos dydį procentais, prognozuojamą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti pagal Įstatymą, skaičių, įvertinus praėjusių trejų metų šių duomenų pokyčio tendencijas. Teisė gauti kompensuojamą būsto kreditą, subsidiją ar papildomą subsidiją priklauso nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto valstybės remiamų pajamų dydžio. Apskaičiuojant lėšų poreikį subsidijoms per ateinančius trejus metus teikti, taip pat įvertinamas prognozuojamas asmenų ir šeimų, kurie per metus galėtų įgyti teisę į papildomą subsidiją, skaičius. Nustatant šį dydį, atliekama asmenų ir šeimų, per praėjusius 3 metus kasmet įgijusių teisę į papildomą subsidiją, skaičiaus pokyčio analizė.

7. Atsižvelgiant į sutarčių dėl kompensuojamo būsto kredito teikimo (toliau – kreditavimo sutartys) skaičių ir pastarųjų trejų metų šių sutarčių sudarymo dinamiką, planuojamu laikotarpiu prognozuojamas kreditavimo sutarčių, už kurias kredito davėjams mokamas administravimo užmokestis, skaičius ir nustatomas lėšų poreikis administravimo užmokesčiui kredito davėjams mokėti.

 

III SKYRIUS

PAŽYMŲ IŠDAVIMAS IR AKTYVAVIMAS

 

8. Asmenys ir šeimos, siekiantys gauti paramą būstui įsigyti, kreipiasi į savivaldybės administraciją Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, pateikdami jame nustatytos formos prašymą suteikti paramą būstui įsigyti (toliau – prašymas).

9. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi asmens ar šeimos prašymą Prašymų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, SPIS suformuoja pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti (Aprašo 1 priedas) (toliau – pažyma), arba prašyme nurodytu būdu pateikia motyvuotą atsisakymą suformuoti pažymą.

10. Pažyma gali būti suformuojama SPIS, kai kreipiamasi dėl:

10.1. kompensuojamo būsto kredito gavimo;

10.2. kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos gavimo;

10.3. subsidijos gavimo, jei jau buvo gautas kompensuojamas būsto kreditas (ar papildomos subsidijos gavimo).

11. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytu atveju pažyma suformuojama SPIS, jei asmuo ar šeima atitinka Įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

12. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytu atveju pažyma suformuojama SPIS, esant visoms šioms sąlygoms:

12.1. asmuo ar šeima atitinka Įstatymo 8 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

12.2. neviršijamos einamiesiems metams skirtos valstybės biudžeto lėšos, kurių likutis automatiškai apskaičiuojamas SPIS pagal Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka suvestus kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų duomenis (rezervuotas lėšas).

13. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytu atveju pažyma suformuojama SPIS, esant visoms šioms sąlygoms:

13.1. asmuo ar šeima atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 punkte nustatytus reikalavimus ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenų ir šeimų požymius;

13.2. neviršijamos einamiesiems metams skirtos valstybės biudžeto lėšos, kurių likutis apskaičiuojamas, kaip nurodyta Aprašo 12.2 papunktyje.

14. Jei nepakanka einamiesiems metams skirtų valstybės biudžeto lėšų:

14.1. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytu atveju, jei asmuo ar šeima atitinka Įstatymo 8 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus, SPIS suformuojama pažyma tik dėl teisės gauti kompensuojamą būsto kreditą ir asmuo ar šeima įrašomi į Asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką (Sąraše nurodomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą);

14.2. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytu atveju, jei asmuo ar šeima atitinka Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus, asmuo ar šeima įrašomi į Sąrašą, kaip nurodyta Aprašo 14.1 papunktyje. Jeigu kreipiamasi dėl papildomos subsidijos, asmuo ar šeima įrašomi į Sąrašą pirmumo tvarka. Jeigu pareiškėjų, pateikusių prašymą suteikti papildomą subsidiją, yra daugiau nei vienas, jie įrašomi į Sąrašą pirmumo tvarka pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

15. SPIS atsiradus einamiesiems metams skirtų valstybės biudžeto lėšų, pažymos formuojamos laikantis eiliškumo. Savivaldybės administracijos, kuriai adresuotas Sąraše esantis prašymas, darbuotojas ir jo tiesioginis vadovas automatiškai elektroniniu paštu per SPIS informuojami apie tai, kad atsirado lėšų ir galima formuoti pažymas.

16. Asmenys ir šeimos, kuriems SPIS suformuota pažyma, per 15 kalendorinių dienų nuo jos suformavimo SPIS dienos kredito davėjui pateikia rašytinį ar kitos kredito davėjui priimtinos formos prašymą, kurio pateikimo faktą ir datą būtų galima įrodyti (pateikdami kredito davėjo prašomus duomenis), aktyvuoti pažymą. Kartu su šiuo prašymu pateikiama:

16.1. kredito davėjo patvirtintos formos kompensuojamo būsto kredito paraiška, jeigu išduota pažyma, patvirtinanti teisę gauti kompensuojamą būsto kreditą ar teisę gauti kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją, arba

16.2. prašymas apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją ir (arba) prašymas (paraiška) pakeisti kompensuojamo būsto kredito sąlygas (pateikiant kredito davėjo prašomus duomenis), jeigu išduota pažyma, patvirtinanti teisę gauti tik subsidiją;

16.3. pažyma, jeigu jos paprašo kredito davėjas.

17. Kredito davėjas, gavęs Aprašo 16 punkte nurodytą kreipimąsi, aktyvuoja pažymą SPIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kreipimosi gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMAS

 

18. Jei kompensuojamas būsto kreditas teikiamas nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, įskaitant pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, į asmens ar šeimos, pageidaujančių gauti šį kreditą, turto vertę neįskaitoma turimo būsto vertė.

19. Jei asmenys ir šeimos teisę į subsidiją įgijo po to, kai gavo kompensuojamą būsto kreditą, į jų turto vertę neįskaitoma už šį kreditą įsigyto būsto vertė.

20. Kompensuojami būsto kreditai teikiami iš kredito davėjų lėšų.

21. Kreditavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus atsakingojo skolinimo ir kitus kredito davėjo reikalavimus atitinkančio asmens ar šeimos ir kredito davėjo sudaroma per 4 mėnesius nuo pažymos aktyvavimo SPIS dienos.

22. Kompensuojamas būsto kreditas gyvenamajam namui statyti suteikiamas, kai asmuo ar šeima, pageidaujantys gauti kompensuojamą būsto kreditą, kredito davėjui pateikia statybą leidžiantį dokumentą ar jo kopiją.

23. Kompensuojamas būsto kreditas nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, įskaitant pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, suteikiamas, kai kredito davėjui pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas šio būsto rekonstravimo arba pritaikymo neįgaliųjų poreikiams projektas.

 

V SKYRIUS

SUBSIDIJŲ TEIKIMAS

 

24. Kredito davėjas, gavęs asmens ar šeimos prašymą (pagal kredito davėjo patvirtintą formą) subsidiją ar jos dalį laikyti kompensuojamo būsto kredito santykine dalimi, kurią asmuo ar šeima sumoka imdami šį kreditą (toliau – pradinis įnašas), apskaičiuotą subsidiją ar jos dalį laiko kompensuojamo būsto kredito pradiniu įnašu ar jo dalimi. Jeigu suteikta subsidija padengiama tik dalis pradinio įnašo, asmuo ar šeima likusią pradinio įnašo dalį privalo padengti iš savo lėšų. Jeigu asmeniui ar šeimai suteikta didesnė subsidija, nei reikia pradiniam įnašui padengti, nepanaudota subsidijos dalimi kredito davėjas padengia kompensuojamo būsto kredito dalį.

25. Lėšų subsidijai gauti suma SPIS apskaičiuojama automatiškai pagal pažymą ir su asmeniu ar šeima sudaromą kreditavimo sutartį, kuriose nurodytas subsidijos, į kurią asmuo ar šeima turi teisę, dydis procentais.

26. Asmenims ar šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po to, kai gavo kompensuojamą būsto kreditą, lėšų subsidijai gauti suma SPIS apskaičiuojama automatiškai pagal pažymą, kurioje nurodytas subsidijos, į kurią asmuo ar šeima turi teisę, dydis procentais, nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos, buvusios tą dieną, kurią asmuo ar šeima kreipėsi į kredito davėją su Aprašo 16.2 papunktyje nurodytu (-ais) prašymu (-ais), ir Kredito davėjo įrašytos SPIS.

27. Asmenims ar šeimoms, įgijusiems teisę į papildomą subsidiją, lėšų subsidijai gauti suma SPIS apskaičiuojama automatiškai pagal pažymą, kurioje nurodytas subsidijos, į kurią asmuo ar šeima turi teisę, dydis procentais, Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka, jeigu jie yra įvykdę prisiimtus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito davėją su Aprašo 16.2 papunktyje nurodytu (-ais) prašymu (-ais) dienos (nėra pradelstų kredito įmokų pagal kredito grąžinimo grafiką).

28. Jei asmuo ar šeima gavo finansinę paramą, SPIS automatiškai nustato, ar išmokėtos subsidijos suma (įskaitant lėšų papildomai subsidijai gauti sumą) ir finansinės paramos suma neviršija Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Jei minėtas dydis viršijamas, tai pažymima SPIS ir papildoma subsidija neišmokama. Kredito davėjas asmenį ar šeimą su jais sutartu būdu informuoja apie neišmokėtiną papildomą subsidiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių duomenų atsiradimo SPIS dienos.

29. Lėšos subsidijoms apmokėti pervedamos kreditų davėjams pagal SPIS suformuotą nustatytos formos paraišką kredito davėjui pervesti lėšas, reikalingas subsidijoms apmokėti už praėjusį mėnesį (Aprašo 2 priedas), per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jos suformavimo SPIS dienos. Ši paraiška suformuojama pagal kreditų davėjų SPIS suvestus duomenis Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

30. Kredito davėjas gautas subsidijoms apmokėti skirtas lėšas perveda į asmenų ar šeimų, gavusių kompensuojamus būsto kreditus, paskolos sąskaitas per 3 darbo dienas nuo šių lėšų gavimo jo sąskaitoje dienos.

31. Asmeniui ar šeimai išmokėjus subsidiją, kredito davėjas per 5 darbo dienas nuo šių lėšų pervedimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja juos apie tai, kad pervestos subsidijos lėšos įskaitomos kompensuojamo būsto kredito daliai dengti (pavyzdžiui, interneto banke gali būti pateikiamas atnaujintas kredito grąžinimo grafikas).

 

VI SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMAS

 

32. Jeigu asmuo ar šeima, gavę subsidiją, siekia gauti finansinę paramą, jie kreipiasi į savivaldybės administraciją Prašymų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, pateikdami jame patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą apie finansinę paramą (toliau – prašymas dėl finansinės paramos).

33. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą dėl finansinės paramos, jį išnagrinėja Prašymų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. SPIS pagal prašyme dėl finansinės paramos nurodytą finansinės paramos sumą automatiškai nustatoma, ar asmeniui ar šeimai išmokėtos subsidijos ir finansinės paramos suma neviršija Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio, ir suformuojama pažyma apie finansinę paramą valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (toliau – pažyma apie finansinę paramą) (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracija suformuotą pažymą apie finansinę paramą prašyme dėl finansinės paramos nurodytu būdu perduoda asmeniui ar šeimai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos suformavimo SPIS dienos arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.

34. Pažymos apie finansinę paramą galiojimo laikotarpis – keturi mėnesiai. Šiuo laikotarpiu ji gali būti pateikiama finansinę paramą siūlančiai suteikti savivaldybei ir (ar) pelno siekiančiam juridiniam asmeniui ir ja remiantis gali būti išmokama finansinė parama. Jei finansinės paramos teikėja – savivaldybė, pažymą apie finansinę paramą suformavęs savivaldybės struktūrinis padalinys per 1 darbo dieną nuo jos išdavimo dienos skaitmeninę jos kopiją elektroninių ryšių priemonėmis pateikia už finansinės paramos teikimą atsakingam savivaldybės struktūriniam padaliniui.

35. Pažymos dėl finansinės paramos galiojimo laikotarpiu kredito davėjas, gavęs asmens ar šeimos prašymą pateikti informaciją dėl finansinės paramos lėšų pervedimo (prašyme nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kita kredito davėjo prašoma nurodyti informacija), per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pateikia asmeniui ar šeimai informaciją dėl finansinės paramos lėšų pervedimo (nurodomas kredito davėjo sąskaitos numeris ir mokėjimo paskirties laukelyje pateiktina informacija).

36. Kredito davėjas gautas finansinės paramos lėšas perveda į asmenų ar šeimų, gavusių kompensuojamus būsto kreditus, paskolos sąskaitas Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka.

37. Apmokėjus asmens ar šeimos kompensuojamo būsto kredito dalį finansinės paramos lėšomis, kredito davėjas Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka informuoja juos apie tai, kad pervestos finansinės paramos lėšos įskaitomos kompensuojamo būsto kredito daliai dengti.

38. Naujas prašymas dėl finansinės paramos ir (ar) dėl papildomos subsidijos gali būti teikiamas, pasibaigus pažymos apie finansinę paramą galiojimo laikotarpiui.

 

VII SKYRIUS

KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ, SUBSIDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS APSKAITA

 

39. Atitinkamų metų valstybės biudžeto lėšos subsidijoms teikti apskaitomos SPIS.

40. Savivaldybės administracijai užregistravus prašymą, kai kreipiamasi Aprašo 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytais atvejais (išskyrus prašymą dėl papildomos subsidijos), SPIS automatiškai rezervuojama Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio lėšų subsidijai gauti suma, kuri apskaičiuojama pagal Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus kompensuojamų būsto kreditų dydžius ir prašyme nurodytus asmens ar šeimos duomenis (šeimos sudėtį). Jei kreipiamasi dėl papildomos subsidijos, SPIS automatiškai rezervuojama Įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio lėšų subsidijai gauti suma, kuri apskaičiuojama pagal prašyme nurodytus asmens ar šeimos duomenis (šeimos sudėtį) ir kompensuojamo būsto kredito dydį, įrašomą SPIS Aprašo 45.2 papunktyje nustatyta tvarka.

41. Savivaldybės administracijai išnagrinėjus prašymą ir SPIS suformavus pažymą, patvirtinančią teisę gauti kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją ar teisę gauti tik subsidiją (išskyrus papildomą subsidiją), asmeniui ar šeimai SPIS rezervuota lėšų subsidijai gauti suma perskaičiuojama pagal pažymoje nurodytą subsidijos dydį ir lieka rezervuota iki pažymos aktyvavimo SPIS dienos. Jeigu SPIS suformuota pažyma, patvirtinanti teisę gauti papildomą subsidiją, lėšų subsidijai gauti suma, rezervuota SPIS nuo prašymo užregistravimo dienos, nesikeičia.

42. Kredito davėjui SPIS aktyvavus pažymą, patvirtinančią teisę gauti kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją, SPIS lėšų subsidijai gauti sumos rezervavimas automatiškai pratęsiamas derybų su kreditų davėjais laikotarpiui, kol asmuo ar šeima su kredito davėju sudaro kreditavimo sutartį, bet ne ilgiau kaip keturiems mėnesiams nuo pažymos aktyvavimo SPIS dienos. Šiuo laikotarpiu gali būti keičiami pažymoje nurodyti kompensuojamo būsto kredito paskirties duomenys, kredito gavėjui su laisvos formos prašymu kreipiantis į savivaldybės administraciją, kaip nurodyta Aprašo 8 punkte, tiesiogiai raštu, registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis (kreipiantis nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas).

Jeigu šis prašymas savivaldybės administracijai teikiamas tiesiogiai raštu, kartu pateikiamas kredito gavėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas kredito davėjui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma.

Jeigu šis prašymas teikiamas registruotu laišku, prie jo turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu šis prašymas siunčiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nepridedama.

Jeigu asmuo šį prašymą teikia kitomis elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nepridedama.

43. Kredito davėjui SPIS aktyvavus pažymą, patvirtinančią teisę gauti tik subsidiją (įskaitant papildomą subsidiją), SPIS lėšų subsidijai gauti sumos rezervavimas automatiškai pratęsiamas, kol kredito davėjas suveda duomenis apie subsidijai gauti reikalingas lėšas (subsidijai gauti reikalingų lėšų sumą), bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pažymos aktyvavimo SPIS dienos. Kredito davėjas, Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatyta tvarka apskaičiavęs lėšų subsidijai gauti sumą, per 20 darbo dienų nuo pažymos aktyvavimo SPIS dienos SPIS įrašo šią sumą, pagal kurią perskaičiuojama SPIS rezervuota lėšų subsidijoms mokėti suma.

44. Kredito davėjui SPIS aktyvavus pažymą, patvirtinančią teisę gauti kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją, lėšų subsidijai gauti sumos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti vienu iš šių atvejų:

44.1. jei per 4 mėnesius nuo pažymos aktyvavimo SPIS dienos asmuo ar šeima su kredito davėju nesudaro kreditavimo sutarties, pasibaigus Aprašo 42 punkte nustatytam terminui;

44.2. jei, sudarius kreditavimo sutartį, kompensuojamas būsto kreditas neišmokamas, kredito davėjui SPIS suvedus Aprašo 45.5 papunktyje nurodytus duomenis. Jei kredito gavėjas siekia atsisakyti kompensuojamo būsto kredito, kredito davėjas jį informuoja apie tai, kad jis turi atsisakyti pateikto prašymo. Elektroniniu būdu pateikto prašymo pareiškėjas atsisako per SPIS. Prašymą, pateiktą tiesiogiai raštu, atvykus į savivaldybės administraciją, arba atsiųstą registruotu laišku, SPIS panaikina savivaldybės administracijos darbuotojas, pareiškėjui raštu pateikus prašymą atsisakyti pateikto prašymo (nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas).

45. Asmeniui ar šeimai pasirašius kreditavimo sutartį, pagal kurią kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būstui pirkti, kredito davėjas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos SPIS suveda šiuos duomenis:

45.1. kreditavimo sutarties pasirašymo datą;

45.2. kreditavimo sutartyje nurodytą kompensuojamo būsto kredito dydį;

45.3. kredito davėjo apskaičiuotą lėšų subsidijai gauti sumą, jei pažymoje patvirtinta teisė į subsidiją;

45.4. nepriklausomo turto vertintojo nustatytą įsigyjamo būsto vertę eurais;

45.5. duomenis apie pažymos grąžinimą (anuliavimą) (pažymos grąžinimo (anuliavimo) datą ir pažymos grąžinimo (anuliavimo) priežastį), jei subsidija nebus išmokama.

46. Asmeniui ar šeimai pasirašius kreditavimo sutartį, pagal kurią kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būstui statyti arba būstui pirkti ir statyti, arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, kredito davėjas Aprašo 45 punkte nustatytu terminu SPIS suveda šiuos duomenis:

46.1. Aprašo 45.1, 45.2 ir 45.5 papunkčiuose nurodytus duomenis;

46.2. lėšų subsidijai gauti sumą, nustatomą pagal statybos ar rekonstrukcijos projekto sąmatoje nurodytą išlaidų sumą, jei pažymoje patvirtinta teisė į subsidiją. Jei projekto sąmatoje nurodyta išlaidų suma yra didesnė nei Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatytas kompensuojamo būsto kredito dydis, lėšų subsidijai gauti suma skaičiuojama pagal šį dydį;

46.3. statybos ar rekonstrukcijos užbaigimo datą;

46.4. nepriklausomo turto vertintojo nustatytą būsto vertę eurais pagal paskutinę pateiktą turto vertinimo ataskaitą.

47. Kredito davėjas, gavęs iš asmens ar šeimos informaciją apie tai, kad būsto statybos ar rekonstrukcijos užbaigimo data pakeista (nurodyta nauja būsto statybos ar rekonstrukcijos užbaigimo data), per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos SPIS pakeičia būsto statybos ar rekonstrukcijos užbaigimo datą.

48. Kai kompensuojamas būsto kreditas būstui pirkti išmokėtas, kredito davėjas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos SPIS įrašo kompensuojamo būsto kredito išmokėjimo datą.

49. Kai išmokėtas kompensuojamas būsto kreditas būstui statyti arba būstui pirkti ir statyti, arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka baigus statomo ar rekonstruojamo būsto statybos ar rekonstravimo darbus, kredito gavėjui įregistravus būsto 100 proc. baigtumą Nekilnojamojo turto registre, apie tai pranešus kredito davėjui ir jam įkeitus būstą, kredito davėjas Aprašo 48 punkte nustatytu terminu SPIS suveda šiuos duomenis:

49.1. asmeniui ar šeimai išmokėto kompensuojamo būsto kredito sumą;

49.2. kompensuojamo būsto kredito išmokėjimo datą. Jei faktinė kompensuojamo būsto kredito išmokėjimo data ankstesnė nei statybų užbaigimo data, SPIS nurodoma kompensuojamo būsto kredito išmokėjimo data pagal statybų užbaigimo datą;

49.3. patikslintą lėšų subsidijai gauti sumą pagal suteiktą kompensuojamą būsto kreditą, jei pažymoje patvirtinta teisė į subsidiją. Jeigu būsto statybos ar rekonstrukcijos metu prašoma suteikti papildomą subsidiją, užbaigus būsto statybos ar rekonstrukcijos darbus, lėšų subsidijai gauti suma ir lėšų papildomai subsidijai gauti suma SPIS gali būti įrašomos kartu.

50. Finansinės paramos teikėjui pervedus finansinės paramos lėšas į kredito davėjo sąskaitą, kredito davėjas per 5 darbo dienas nuo šių lėšų pervedimo dienos SPIS įrašo gautos finansinės paramos sumą.

51. Asmeniui ar šeimai grąžinus kompensuojamą būsto kreditą ar subsidiją, kredito davėjas Aprašo 48 punkte nustatytu terminu SPIS įrašo kompensuojamo būsto kredito ar subsidijos grąžinimo datą ir grąžintos subsidijos sumą.

52. Šiame Aprašo skyriuje nurodyti SPIS duomenys, kuriuos turi suvesti kredito davėjai, gali būti automatiškai perkeliami iš kredito davėjų tvarkomų informacinių sistemų, jeigu tai numatyta asmens duomenų tvarkymo sutartyse su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Dokumentai ir duomenys saugomi:

53.1. dokumentai – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais;

53.2. duomenys, kuriuos pagal Aprašo nuostatas privaloma registruoti SPIS, – Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais.

54. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos:

54.1. jeigu duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, kreipiasi į savivaldybės administraciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ar kredito davėją, – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka;

54.2. jeigu duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, kreipiasi per SPIS, – Reglamento (ES) 2016/679 ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

55. Jeigu subsidija asmenims ir šeimoms, gavusiems kompensuojamą būsto kreditą, išmokėta nepagrįstai, negrąžinta išmokėta subsidijos ar jos dalies dydžio suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

___________________


 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti forma)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris)

 

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

 

______________               Nr. _______

(data)

 

Patvirtinu, kad __________________________________________________________  ,

(pareiškėjo ir jo sutuoktinio (jeigu yra) vardas ir pavardė, asmens kodas)

_____________________________________________________________________________  ,

kuris (kurie) gyvena ___________________________________________________________  ir

(gyvenamosios vietos adresas)

kurio (kurių) šeimoje yra ________________ nariai (-ių), iš kurių _______________________ –

(skaičius žodžiais)                                                        (skaičius žodžiais)

nepilnamečiai (iki 18 metų) vaikai, turi teisę į paramą būstui įsigyti (pažymėti):

 

□ gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ________________________________

(būstui (butui ar namui) pirkti, būstui statyti ar būstui pirkti ir statyti; nuosavybės teise

______________________________________________________________________________

turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikymą neįgaliųjų poreikiams); nuosavybės teise _________________________________________________________________________________________________,                                          turimam būstui rekonstruoti, jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams)

ne didesnį kaip ____________________________________________________________  eurų;

(žodžiais įrašomas skaičius 35 000, 87 000 arba 53 000)

□ gauti ________________________________________________  procentų subsidiją valstybės

(žodžiais įrašomas skaičius 15, 20, 25 ar 30 arba nurodoma, kad subsidija neteikiama)

iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;

 

□ gauti papildomą________________________________________ procentų subsidiją valstybės

(žodžiais įrašomas skaičius 5, 10 ar 15 arba nurodoma, kad subsidija neteikiama)

iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Pastaba. Vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, papildoma subsidija neišmokama, jei gauta savivaldybės ir (ar) pelno siekiančio juridinio asmens finansinė parama ir bendra subsidijos (įskaitant lėšų papildomai subsidijai gauti sumą) ir šios finansinės paramos dalis yra didesnė negu 50 procentų įsigyjamo būsto vertės.

 

_________________________               _________________________    _____________________

(darbuotojo pareigų pavadinimas)                                                   (parašas)                                         (vardas ir pavardė)                                                   

––––––––––––––––––––

 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos kredito davėjui pervesti lėšas, reikalingas subsidijoms apmokėti už praėjusį mėnesį, forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

 

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

 

 

PARAIŠKA

KREDITO DAVĖJUI PERVESTI LĖŠAS, REIKALINGAS SUBSIDIJOMS APMOKĖTI UŽ PRAĖJUSĮ MĖNESĮ

 

 

20___ m. ____________ d. Nr. __________

 

 

Vadovaudamiesi _______________________________________________________________,

(sutarties, pagal kurią pervedamos lėšos kredito davėjui, data ir numeris)

 

prašome pervesti lėšas, reikalingas subsidijoms apmokėti.

Laikotarpis, už kurį pervedamos lėšos subsidijoms apmokėti, – __________________________.

Lėšų, reikalingų subsidijoms apmokėti, suma – ______________________________________.

Kredito davėjo sąskaitos numeris – _____________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

_________________________               _______________ _______________________

(Socialinės apsaugos ir darbo                                           (parašas)                         (vardas, pavardė)

ministerijos darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

___________________

 

 

 

 

 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pažymos apie finansinę paramą forma)

 

___________________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris)

 

PAŽYMA

APIE FINANSINĘ PARAMĄ

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMO BŪSTO KREDITO DALIAI APMOKĖTI

 

______________ Nr. _______

(data)

1. Patvirtiname, kad, ____________________________________________________

(pareiškėjo ir jo sutuoktinio (jeigu yra) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas (-ai)

 

___________________________________________________________________________

 

gavus valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą būstui, esančiam

 

__________________________________________________________________________ , įsigyti

(įrašomas konkretus įsigyto būsto adresas)

 

pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (tinkamą variantą pažymėti Q):

savivaldybės ar

pelno siekiančio juridinio asmens

siūloma suteikti finansinė parama valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, kurios dydis yra________________________ Eur (tinkamą variantą pažymėti Q):

(suma skaičiais ir žodžiais)

neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio;

viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytą dydį ____________________________________ Eur suma,

(suma skaičiais ir žodžiais)

kuri laikytina apmokestinamosiomis gyventojo pajamomis.

2. INFORMUOJAME, KAD ŠIĄ PAŽYMĄ TURITE PATEIKTI JURIDINIAM ASMENIUI, KURIS JUMS SIŪLO SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMO BŪSTO KREDITO DALIAI APMOKĖTI.

JEI FINANSINĘ PARAMĄ JUMS SIŪLO SUTEIKTI SAVIVALDYBĖ, ŠI PAŽYMA PERDUODAMA UŽ FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMĄ ATSAKINGAM SAVIVALDYBĖS STRUKTŪRINIAM PADALINIUI BE ATSKIRO JŪSŲ KREIPIMOSI.

_____________________________       _________________       ___________________

(darbuotojo pareigų pavadinimas)                                 (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

___________________