LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO, NORINT DIRBTI AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ, PRISKIRTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. liepos 8 d. Nr. V-634

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. ISAK-2826 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

ūkio ministerijos 2016 m. birželio 17 d.

raštu Nr. (34.3-182)-3-2768

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2016 m. liepos 8 d.

įsakymu Nr. V-634

 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO, NORINT DIRBTI AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ, PRISKIRTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI,

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo laisvė valstybėse narėse profesinių kvalifikacijų pripažinimą norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo reglamentuojamas profesijas (toliau – pedagogo profesinė kvalifikacija), priskirtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) kompetencijai.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų įstatymu (toliau – Įstatymas).

3. Lietuvos Respublikai pripažinus pareiškėjo kitoje valstybėje narėje įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją, jis turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje pagal tą pačią reglamentuojamą profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje, jei veikla yra panaši, ir tokiomis pat sąlygomis, kaip Lietuvos Respublikos piliečiai.

4. Paslaugos teikėjui neribojama laisvė teikti mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo (toliau – pedagogo paslaugos) paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau – įsisteigimo valstybė narė). Mokytojas Tvarkos apraše suprantamas kaip asmuo, dirbantis pagal bendrojo ugdymo programas, o auklėtojas – kaip asmuo, dirbantis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu asmenys, kurių pedagogo profesinė kvalifikacija pripažinta, turi mokėti lietuvių kalbą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ nustatytu lygiu.

6. Asmenys, siekiantys pedagogo profesinės kvalifikacijos pripažinimo, turi atitikti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

PEDAGOGO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS

 

8. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia paraišką įvertinti ir pripažinti įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją (toliau – paraiška) Ministerijai ar per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą pagal 1 priede pateiktą paraiškos formą ir prideda šiuos dokumentus ar jų kopijas:

8.1. asmens pilietybę (-es) įrodantį dokumentą;

8.2. pavardės ar / ir vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

8.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

8.4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą akademinį pripažinimą vykdančios institucijos;

8.5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę pedagogo patirtį (jeigu tokią turi) ir trukmę. Jeigu asmuo dirbo pagal pedagogo profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal pedagogo profesiją;     

8.6. kitus dokumentus, patvirtinančius pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

8.7. dokumentus, susijusius su pedagogo profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti pedagogo profesinės kvalifikacijos dokumentai);

8.8. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo;

8.9. dokumentus, patvirtinančius išlaikytą profesinio tinkamumo testą arba profesinės adaptacijos laikotarpį (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);

8.10. dokumentą, patvirtinantį, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (teikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

9. Šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu (paraiška turi būti pasirašyta). Jei pateikiami Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų originalai, Ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui. Jeigu paraiškos ir Tvarkos aprašo 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 papunkčiuose nurodytų dokumentų tekstas išdėstytas nevalstybine kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu. Ministerija gali paprašyti pateikti Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų originalus, jeigu kyla  abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo. 

10. Ministerija koordinuoja ir organizuoja pedagogo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimą.

11. Ministerija, gavusi paraišką, privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos dokumentus išnagrinėti ir informuoti pareiškėją, ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, Ministerija apie tai praneša pareiškėjui ir nurodo, kokių dokumentų trūksta.

12. Prireikus Ministerija gali kreiptis į kitos valstybės narės institucijas ir paprašyti papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI). 

13. Tuo atveju, jeigu Ministerija nusprendžia, jog jai būtina kreiptis į kitas valstybes nares dėl papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas termino skaičiavimas sustabdomas ir vėl pradedamas toliau skaičiuoti nuo reikiamos informacijos gavimo.

14. Pareiškėjo ar įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus nagrinėja Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau – Ministras).

15. Ministerija, gavusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens paraišką ir visus reikiamus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 8 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos perduoda Komisijai.

16. Jei Komisija, svarstydama profesinės kvalifikacijos pripažinimą, nustato, kad pateikta informacija neleidžia priimti objektyvaus spendimo dėl pareiškėjo pedagogo profesinės kvalifikacijos, ji turi teisę prašyti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateikti papildomus dokumentus, susijusius su profesinės kvalifikacijos vertinimu.

17. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl pareiškėjo pedagogo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Ministrui priimti vieną iš šių sprendimų:

17.1. pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją;

17.2. nepripažinti pedagogo profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo priežastis;

17.3. skirti pareiškėjui vieną iš kompensacinių priemonių – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

18. Ministras sprendimą priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pareiškėjo ar jo įgalioto asmens visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. Apie sprendimą pareiškėjas turi būti informuotas per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 

19. Ministerijos sprendimas įforminamas Ministro įsakymu.

 

III SKYRIUS

PEDAGOGO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA, kai PEDAGOGO PASLAUGAS siekiama TEIKTI laikinai ir kartais

 

20. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik tada, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją pedagogo paslaugas teikti laikinai ir kartais.

21. Pareiškėjas turi pateikti Ministerijai iš anksto užpildytą rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo paslaugų deklaraciją (toliau – deklaracija) pagal 2 priede pateiktą formą, kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti pedagogo paslaugų.

22. Pareiškėjas turi pateikti Ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus pedagogo paslaugas ketina teikti laikinai ir kartais.

23. Pradėdamas teikti pedagogo paslaugas Lietuvos Respublikoje arba, jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, pareiškėjas kartu su deklaracija pateikia šiuos dokumentus:

23.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

23.2. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

23.3. pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti pedagogo veikla ir jam nebuvo nei trumpą, nei ilgą laiką uždrausta dirbti;

23.4. dokumentą, patvirtinantį,  kad pareiškėjas dirbo valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu atitinkama profesija įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama;

23.5. kitus dokumentus, patvirtinančius turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

24. Pareiškėjas 23 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti bet kokiu būdu. Esant būtinybei ar jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl gautų dokumentų, Ministerija gali prašyti pateikti patvirtintas dokumentų kopijas.

25. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 23 punkte, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu.

26. Ministerija gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat gali pasiteirauti ir informacijos, ar nebuvo kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų.

 

IV sKYRIUS

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

27. Ministerija, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi aplinkybes ir atsižvelgdama į proporcingumo principą, gali reikalauti, kad pareiškėjas įvykdytų vieną iš šių kompensacinių priemonių:

27.1. baigtų profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

27.2. atliktų profesinio tinkamumo testą.

28. Šio Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

28.1. pareiškėjo baigtas rengimo kursas iš esmės apima skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika;

28.2. pedagogo profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau šios profesinės veiklos rūšių, kurių neturi atitinkama pedagogo profesija kilmės valstybėje narėje, ir šį skirtumą sudaro specialus rengimas, privalomas Lietuvos Respublikoje ir apimantis iš esmės skirtingus ar kitus dalykus negu tie, kurie būtini siekiant gauti pedagogo formalios kvalifikacijos įrodymą kilmės valstybėje narėje.

29. Jeigu Ministerija nusprendžia reikalauti, kad pareiškėjas įvykdytų kompensacinę priemonę, ji privalo pasiūlyti pareiškėjui pasirinkti vieną iš Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytų kompensacinių priemonių.

30. Kol trunka kompensacinės priemonės laikotarpis, pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

31. Ministerija, prieš pareikalaudama iš pareiškėjo baigti profesinės adaptacijos laikotarpį arba atlikti profesinio tinkamumo testą, teisės aktų nustatyta tvarka patikrina, ar bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

32. Ministerijos priimtas sprendimas dėl numatytų kompensacinių priemonių taikymo turi būti tinkamai pagrįstas, pateikiant asmeniui Įstatymo 16 straipsnio 16 dalyje nurodytą  informaciją.  

33. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Ministerijos įgaliota institucija, kuri privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės šalyje, laikomas kvalifikuotu specialistu.

34. Ministerija užtikrina, kad profesinio tinkamumo testą asmuo galėtų laikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po pirminio sprendimo taikyti jam šią kompensacinę priemonę.

35. Ministerijos įgaliota institucija, vadovaudamasi Komisijos pateiktais siūlymais atlikti profesinio tinkamumo testą, sudaro dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant atitinkamos pedagogo rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme ir (ar) jo priede, su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

36. Profesinio tinkamumo testas apima pedagogo rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Tvarkos aprašo 35 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant dirbti pagal pedagogo profesiją Lietuvos Respublikoje.

37. Ministerijos įgaliota institucija rengia ir vykdo profesinio tinkamumo testą, raštu informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį, nurodydama:

37.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

37.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir vertinimą;

37.3. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

37.4. kitą reikiamą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

38. Ministerijos įgaliota institucija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir apie laikymo rezultatus informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

39. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas po 3 mėnesių gali šį testą laikyti pakartotinai. Perlaikymų skaičius neribojamas.

40. Profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidas pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai pagal jos nustatytus įkainius.

41. Ministerija privalo užtikrinti, kad:

41.1. profesinės adaptacijos laikotarpis netruktų ilgiau negu 3 metai;

41.2. pareiškėjas būtų informuotas apie profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo tvarką.

42. Pareiškėjas, atlikęs tinkamumo testą arba baigęs profesinės adaptacijos laikotarpį, pateikia Ministerijai paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti profesinę kvalifikaciją. Kiti dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 8 punkte, teikiami tik pasikeitus juose pateiktai informacijai ar atsiradus papildomų duomenų. Ministerija, išnagrinėjusi pakartotinę paraišką ir kitus dokumentus, priima sprendimą dėl pedagogo profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo komisijos sprendimu gali būti kviečiamas dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Tokiu atveju Komisijos sekretorius pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui raštu praneša numatomą Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą.

44. Ministerija ir Komisija užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su pedagogų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

45. Pareiškėjas, nesutinkantis su Ministro sprendimu arba negavęs sprendimo Tvarkos aprašo nustatytais terminais, gali jį skųsti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai ir administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti ar laikinai

ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal

reglamentuojamą profesiją, priskirtą Švietimo ir mokslo

ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal    reglamentuojamą mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesiją Lietuvos Respublikoje, forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

Mot.

 

Vyr.

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė:

 

 

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namo Nr.

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

(adresatas)

 

Paraiška

dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, Norint dirbti pagal mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo PROFESIJĄ Lietuvos Respublikoje

 

_______________

(Data)

__________________

(Dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano profesinę kvalifikaciją: ________________________________________

Prašau pakartotinai pripažinti mano profesinę kvalifikaciją:_______________________________

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

_______________________________________________________________________________

(Darbas pagal atitinkamą pedagogo profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

 

I. Duomenys apie išsilavinimą IR KVALIFIKACIJĄ (Išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklą.)

 

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios

švietimo įstaigos pavadinimas

ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų

forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 D dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė; N – nuolatinė; I – ištęstinė.

 

II. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius penkerius metus. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinančius Jūsų profesinę patirtį ir trukmę.)

 

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Švietimo įstaigos pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

IV. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namo Nr.

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SUTIKIMAS

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad Švietimo ir mokslo ministerija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad Švietimo ir mokslo ministerija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

 

_________________ _____________________

(Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

pridedama*:

 

1. Asmens pilietybę (-es) įrodantis dokumentas.

2. Pavardės ar / ir vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai.

3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

4. Užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota akademinį pripažinimą vykdančios institucijos.

5. Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę pedagogo patirtį (jei tokią turi) ir trukmę.

6. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

 7. Dokumentai, susiję su pedagogo profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti pedagogo profesinės kvalifikacijos dokumentai).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

   8. Įgaliojimas, jei prašymą pildo pareiškėjo įgaliotas asmuo.

  9. Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

  10. Dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pildoma, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

 

 

 

 

 

_________________ ______________________________

(Parašas)                                                          (Vardas ir pavardė)

 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti

ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos

Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją,

priskirtą Švietimo ir mokslo ministerijos

kompetencijai, tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Laikinų ir kartais mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo teikiamų paslaugų deklaracijos forma1)

 

__________________

Data

______________________

Sudarymo vieta

 

__________________________

1 Prašom turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti laikinas arba kartais teikiamas mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo paslaugas (toliau – Pedagogo paslaugos) Lietuvos Respublikoje.

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£[] Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£[] Kartą per metus atnaujinant deklaraciją (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)

__________________________

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

 

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ...................................................................................................

 

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI  £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

 

2.3. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris: Valstybė ..............................................................

Valstybė ...................................................................

Valstybė ...................................................................

 

2.4.  Lytis:

£[]Vyras

 

£[]Moteris

 

2.5. Gimimo metai:  £[]£[]£[]£[] £[]£[] £[]£[]

metai / mėnuo/ diena

 

2.6. Gimimo vieta: Miestas / vietovė: ………………………

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI   £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

 

2.7. Kita ........................................................................................................................................

 

2.8. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: ....................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ........................................................

El. paštas: ..................................................................................................

 

2.9. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: ....................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ........................................................

El. paštas: ..................................................................................................

 

3. Deklaruojama profesija:

3.1. Profesija, pagal kurią dirbate įsisteigimo valstybėje narėje2:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

3.2. Profesija, pagal kurią Jūs norite dirbti Lietuvos Respublikoje:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

_________________________

2 Prašom nurodyti profesijos pavadinimą įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir / arba viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – darbas pagal pedagogo profesiją įsisteigimo valstybėje narėje, nesant jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų. Asmenims, įgijusiems mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo  profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų pedagogo profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesinę kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje dirbti pagal pedagogo profesiją?

£[] Taip    £[]Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI   £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

Jei „ne“, prašom paaiškinti: ..............................................................................................

 

4.2. Ar pedagogo profesija yra reglamentuojama valstybėje narėje, kurioje Jūs įsisteigęs ?

£[] Taip    £[]Ne

Jei profesija reglamentuojama, prašom užpildyti 4.4 punktą

Paaiškinimai: .....................................................................................................................

 

4.3. Ar Jūs priklausote mokytojų, profesijos mokytojų, auklėtojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, socialinių pedagogų ar mokyklos psichologų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei Jūs atsakėte „taip“, prašom parašyti pavadinimą, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį organizacijoje (jei toks yra).

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

4.4. Ar Jūs esate patvirtintas ir (ar) prižiūrimas įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei jūs atsakėte „taip“, prašom parašyti institucijos (-jų) pavadinimą (-us), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašom pateikti informaciją apie laikinų arba kartais teikiamų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal pedagogo profesiją?

£[] Taip    £[]Ne

Jei taip, prašom nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ...............................................................................

Sutarties numeris: ............................................................................................................

Paaiškinimai: ...................................................................................................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal pedagogo profesiją ?

£[] Taip    £[]Ne

Jei taip, prašom nurodyti detalesnę informaciją: ..............................................................

Paaiškinimai: ...................................................................................................................

 

6. Pridedami prie šios deklaracijos dokumentai3:

Prašom pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£ Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£ Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£ Pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo veikla ir jam nebuvo nei trumpalaikį, nei ilgalaikį laikotarpį uždrausta dirbti.

£ Kiti dokumentai, patvirtinantys turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

£ Dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas dirbo pagal mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų4. []

_______________________

3 Ši dalis pildoma, kai laikinos arba kartais teikiamos paslaugos Lietuvos Respublikoje teikiamos pirmą kartą.

4 Dokumentas reikalingas, kai mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo profesija nėra reglamentuojama įsisteigimo valstybėje narėje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

 

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

 

Paaiškinimai: ...................................................................................................................

 

7.2. Prašom išvardinti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas pedagogo paslaugas.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

8. Kiti paaiškinimai

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

______________________________

(Parašas)                                                

 

 

 

(Vardas, pavardė)

 * PASTABOS:

1. Prašom pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu.