LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-185 „DĖL MEDŽIOTOJŲ SELEKCININKŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-697

Vilnius

P a k e i č i u Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-185 „Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Kursų rengėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomų organizuoti Medžiotojų selekcininkų mokymo kursų pradžios privalo Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikti informaciją apie organizuojamus medžiotojų selekcininkų mokymo kursus, nurodydamas jų vietą ir laiką, kursų vadovą, atskirų temų lektorius, jų kvalifikaciją, kursų trukmę akademinėmis valandomis, Kursų rengėjo sudarytą kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtį bei paskirtą jos pirmininką, egzamino vietą ir laiką, kitus duomenis, liudijančius pasirengimą organizuoti kursus. Tarnyba turi teisę tikrinti, ar Kursų rengėjas yra tinkamai pasirengęs šiam darbui, t. y. ar kursų vadovas ir lektoriai atitinka šio tvarkos aprašo 5 punkte nustatytą kvalifikaciją ir ar turi parengę Lietuvos Respublikoje leidžiamų medžioti laukinių gyvūnų medžioklės trofėjų pavyzdžius (skirtingo amžiaus ir skirtingų atrankos grupių briedžių, tauriųjų elnių, danielių, stirninų ragų ir šernų ilčių pavyzdžius, plėšriųjų ir kanopinių žvėrių kaukoles, skirtingo amžiaus elninių žvėrių ir šernų apatinius žandikaulius, paveikslus, nuotraukas, plakatus, skaidres, videofilmus, iliustruojančius visus Medžiotojų selekcininkų mokymo programos skyrius). Nustačiusi, kad Kursų rengėjas neatitinka šiame tvarkos apraše keliamų reikalavimų, Tarnyba pateikia nurodymus per nustatytą terminą ištaisyti nurodytus trūkumus. Nepateikus informacijos apie numatomus organizuoti Medžiotojų selekcininkų kursus ar neištaisius nurodytų trūkumų, Tarnyba pateikia nurodymą nutraukti Medžiotojų selekcininkų mokymo kursų vedimą.“

2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Medžiotojų selekcininkų kvalifikacinio egzamino komisija (toliau – Komisija) sudaroma iš asmenų, kurių kvalifikacija atitinka šios tvarkos 5 punkte nurodytus reikalavimus. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys asmenys. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos narys. Tarnyba, motyvuodama savo sprendimą, gali pareikalauti pakeisti ar papildyti Komisijos sudėtį. Egzamine be asmenų, įtrauktų į Komisiją, turi teisę dalyvauti Tarnybos atstovas.“

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Medžiotojų selekcininkų kvalifikacinio egzamino rezultatai įforminami nustatyto pavyzdžio protokole, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir visi egzamine dalyvavę Komisijos nariai. Medžiotojų selekcininkų kvalifikacinio egzamino protokolo kopija per 5 darbo dienas turi būti pateikiama Tarnybai.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                  Kęstutis Trečiokas