LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. XIII-1309

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnį 7 dalimi:

7. Valstybinė mokesčių inspekcija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais savo interneto svetainėje skelbia paramos dalyko, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte, gavėjus ir jiems kiekvienais metais pervestų piniginių lėšų sumas, taip pat paskutiniais praėjusiais metais pervestų piniginių lėšų patikslintus duomenis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos viešinant informaciją apie paramos gavėjus ir jų 2017 metais ir vėlesniais metais gautą paramą piniginėmis lėšomis, sudarančiomis pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė