http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS IR 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 29  d. Nr. T-354

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ 3 punktu, atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdžio 2020-10-09 protokolą Nr. VK-464, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos ir 2020 metų programos priemonių plano patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių planą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas