valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1V-33 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS LEIDIMŲ IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS „INFOSTATYBA“ PRIEIGOS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 25 d. Nr. 1V-10

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-33 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 28 d.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                     Vytautas Ambrazas

 

 

Patvirtinta

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-33

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko 2021 m. sausio 25 d.

įsakymo Nr. 1V-10 redakcija)

 

 

Lietuvos respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „infostatyba“

PRIEIGOS SUTEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) prieigos suteikimo tvarką.

 

II SKYRIUS

IS PRIEIGOS suteikimas

 

2. IS prieiga suteikiama šių subjektų darbuotojams arba kitiems įgaliotiems asmenims (kai tai leidžia teisės aktai), paskirtiems dirbti su IS:

2.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija);

2.2. statybos leidimus išduodančių institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – SĮ);

2.3. statinių projektus tikrinančių institucijų, nurodytų SĮ;

2.4. statybos užbaigimo komisijoje dalyvaujančių institucijų, nurodytų SĮ, statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“);

2.5. prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas (toliau – prisijungimo sąlygos) išduodančių subjektų, nurodytų SĮ;

2.6. specialiuosius reikalavimus išduodančių subjektų, nurodytų SĮ;

2.7. visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą užtikrinančių institucijų, nurodytų statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

2.8. bendrąją statinio ekspertizę statybos užbaigimo procedūroms atliekantiems ir šį faktą tvirtinantiems statinio ekspertizės rangovams, turintiems kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, suteikiančius teisę būti statinio ekspertizės rangovu, veikiantiems pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 102 punkto nuostatas;

2.9. savivaldybių infrastruktūros plėtros organizatoriams, kuriems Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio pagrindu suteikta teisė IS „Infostatyba“ skelbti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis ir sprendimus dėl infrastruktūros plėtros sutarties nutraukimo.

3. IS prieiga Inspekcijos darbuotojams suteikiama tokia tvarka:

3.1. Inspekcijos viršininkui pasirašius įsakymą dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), kurio pareigybės aprašyme ar kitame teisės akte nurodyta statybos valstybinės priežiūros vykdymo ar kita funkcija, kuriai atlikti reikalinga IS prieiga, priėmimo ar perkėlimo į pareigas, Inspekcijos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą dėl atitinkamų darbuotojų funkcijų vykdymo IS. Apie atitinkamo sprendimo priėmimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki funkcijų vykdymo pradžios informuojamas Informacinių sistemų valdymo skyriaus (toliau – ISV skyrius) darbuotojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirta IS prieigos suteikimo funkcija (toliau – ISV skyriaus atsakingas darbuotojas) (įrašoma rezoliucija, esat poreikiui, patarėjas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais apie sprendimą papildomai informuoja el. paštu);

3.2. jeigu Inspekcijos darbuotojo pareigybės aprašyme ar kitame teisės akte nėra nurodyta statybos valstybinės priežiūros vykdymo ar kita funkcija, kuriai vykdyti reikalinga IS prieiga, dėl IS stebėtojo prieigos suteikimo į Inspekcijos viršininką motyvuotu tarnybiniu pranešimu kreipiasi Inspekcijos darbuotojo tiesioginis vadovas. Inspekcijos viršininko sprendimas dėl leidimo suteikti stebėtojo prieigą perduodamas ISV skyriui.

4. ISV skyriaus atsakingas darbuotojas, pagal šias Taisykles suteikdamas IS prieigas Inspekcijos darbuotojams, pagal darbuotojų kompetencijas priskiria juos prie šių IS prieigos teisių grupių (toliau – grupė (-ės)):

4.1. „VTPSI“ – darbuotojus, vykdančius statybų valstybinę priežiūrą, Teisės departamento darbuotojus;

4.2. „Kuratoriai“ – vyriausiąjį patarėją, Vidaus tyrimų skyriaus vedėją, statybos valstybinės priežiūros departamentų (toliau – departamentai) direktorius, statybos valstybinės priežiūros departamentų skyrių vedėjus ir statybos užbaigimo komisijų pirmininkus;

4.3. „Statybos užbaigimo komisijos institucijos“ – darbuotojus, dalyvaujančius statybos užbaigimo komisijose;

4.4. „VTPSI kuratoriai“ – vyriausiąjį patarėją, Vidaus tyrimų skyriaus vedėją, departamentų direktorius, departamentų skyrių vedėjus;

4.5. „Klaidų ištaisymo tvirtintojai“ – departamentų skyrių vedėjus;

4.6. „Klaidų taisymo kuratoriai“ – departamentų skyrių vedėjus.

5. ISV skyriaus atsakingas darbuotojas, suteikdamas IS prieigą Inspekcijos darbuotojui, kurio pareigybės aprašyme ar kitame teisės akte nėra nurodyta statybos valstybinės priežiūros ar kita funkcija, kuriai vykdyti reikia IS prieigos, priskiria jam IS tvarkomos informacijos peržiūros funkcijas (grupė „VTPSI“).

6. Dėl Inspekcijos darbuotojo prieigos prie IS išplėtimo, apribojimo, sustabdymo, atsiradus pagrįstam poreikiui, į Inspekcijos viršininką arba jo įgaliotą asmenį motyvuotu tarnybiniu pranešimu (kurį turi vizuoti departamento direktorius, jei darbuotojas, kuriam prašomos pakeisti prieigos teisės, dirba departamente) kreipiasi Inspekcijos darbuotojo tiesioginis vadovas. Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimas perduodamas ISV skyriui. IS prieigos teises Inspekcijos darbuotojams panaikina ISV skyrius, gavęs informacijos (kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną), kad pasikeičia darbuotojų darbo funkcijos ar darbuotojai atleidžiami iš darbo (Inspekcijos viršininko ar jo įgaliojo asmens sprendimai perduodami rezoliucija).

7. IS prieiga Taisyklių 2.2–2.7 papunkčiuose nurodytų subjektų darbuotojams suteikiama tokia tvarka:

7.1. darbuotojas, pageidaujantis IS prieigos, turi užpildyti elektroninę prašymo formą prisijungęs prie IS išorinės svetainės www.planuojustatyti.lt per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP arba Elektroniniai valdžios vartai). Prisijungus pasirenkamos šios nuorodos: Elektroninės paslaugos → Vidinių naudotojų sritis → Sukurti naują prašymą suteikti prieigą vidiniam naudotojui prie IS. Pildant prašymą reikia nurodyti:

7.1.1. pareigų pavadinimą;

7.1.2. atstovaujamos institucijos pavadinimą;

7.1.3. elektroninio pašto adresą;

7.1.4. telefono numerį;

7.1.5. grupes pagal Taisyklių 2 priede pateikiamą grupių aprašymą;

7.2. prie prašymo būtina pridėti adoc formato elektroniniu parašu pasirašytą juridinio asmens įgaliojimą arba adoc formato elektroniniu parašu pasirašytą raštą (ant jį teikiančio subjekto blanko) dėl prieigos suteikimo su užpildytu IS naudotojų sąrašu, kuriame nurodytas (-i) darbuotojas (-ai), kuriam (-iems) prašoma suteikti prieigą (Taisyklių 1 priedas);

7.3. ISV skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs Taisyklių 7.1–7.2 papunkčiuose nurodytą prašymą, patikrina jame nurodytus duomenis ir pridėtus dokumentus ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas suteikia prieigą arba atmeta prašymą, nurodydamas atmetimo motyvus (apie tai informuojama el. paštu).

8. IS prieiga Taisyklių 2.8 papunktyje nurodytų statinio ekspertizės rangovų įgaliotiems asmenims suteikiama, kai statinio ekspertizės rangovas Inspekcijai pateikia prašymą (prašymas teikiamas ir pasirašomas teisės aktų nustatyta tvarka ir forma ant jį teikiančio subjekto blanko) suteikti prieigą jos įgaliotam asmeniui tvirtinti ekspertizės rangovo dalyvavimo (atliekant bendrąją statinio ekspertizę statybos užbaigimo procedūrai) faktą IS. Pildant nurodytą prašymą reikia pateikti:

8.1. statinio ekspertizės rangovo įgalioto asmens vardą;

8.2. statinio ekspertizės rangovo įgalioto asmens pavardę;

8.3. statinio ekspertizės rangovo įgalioto asmens kodą;

8.4. statinio ekspertizės rangovo ir jo įgalioto asmens el. paštus.

9. ISV skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs Taisyklių 8 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas atlieka rašte prašomus atlikti veiksmus IS. Apie suteiktas IS prieigas el. paštu informuojamas statinio ekspertizės rangovas ir jo įgaliotas asmuo, o atsisakius suteikti prieigas, prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu.

10. Taisyklių 2.9 papunktyje nurodytiems savivaldybių infrastruktūros plėtros organizatoriams prieiga IS „Infostatyba“ skelbti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis ir sprendimus dėl infrastruktūros plėtros sutarties nutraukimo suteikiama pateikus oficialų raštą (ant blanko) su užpildyta informacija, nurodyta Taisyklių 3 priede.

11. ISV skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs Taisyklių 10 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas suteikia prieigas savivaldybių infrastruktūros plėtros organizatoriams arba pagrįstai atsisako tai atlikti. Apie suteiktas IS prieigas el. paštu informuojamas asmuo, kuriam suteikiama prieiga, ir subjektas, pateikęs prašymą, o atsisakius suteikti prieigas, prašymą pateikęs subjektas informuojamas raštu.

12. Dėl Taisyklių 2.2–2.9 papunkčiuose nurodytų subjektų darbuotojų ar įgaliotų asmenų IS prieigos sustabdymo, apribojimo, panaikinimo ar išplėtimo subjektas turi nedelsiant raštu kreiptis į Inspekciją, kai pasikeičia faktinės aplinkybės dėl prieigos teisės, ir užtikrinti, kad IS nesinaudotų neįgalioti asmenys.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Taisykles pažeidę asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________