isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI (VARTOTI TABAKĄ, TABAKO GAMINIUS IR SU JAIS SUSIJUSIUS GAMINIUS) DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO STOTIES G. 36, PETRAŠIŪNŲ K., KLOVAINIŲ SEN., PAKRUOJO R. SAV., BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO

 

 

2021 m. liepos    d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į daugiabučio namo, esančio adresu: Stoties g. 36, Petrašiūnų k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., gyventojo 2021 m. liepos 9 d. pateiktą prieštaravimą „Dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose, lodžijose“:

1. Paskelbiu, kad draudžiama rūkyti daugiabučio namo, esančio adresu: Stoties g. 36, Petrašiūnų k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

2. Į p a r e i g o j u daugiabučio namo, esančio adresu: Stoties g. 36, Petrašiūnų k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., bendrojo naudojimo objektų valdytoją

2.1. įsakymo įsigaliojimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka  įrengti informacinius ženklus apie draudimą rūkyti šio įsakymo 1 punkte nurodyto  namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams;

2.2. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo gavimo dienos apie priimtą sprendimą paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto namo butų ir kitų patalpų savininkus.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 13 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ilona Gelažnikienė