LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. V-831

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, ir 9 punktą išdėstau taip:

9. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).“

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. mokytojai šio įsakymo įsigaliojimo metu, dirbantys pagal profesinio mokymo ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir neišklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kurso mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“ ar  ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu, privalo tai padaryti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto

ministro pareigas                                                                                                  Algirdas Monkevičius