herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVANORIŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS METU, ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m birželio 7 d. Nr. 2V-127 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane nurodytos 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, ir remdamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.
birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei 2019 m. balandžio 1 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002 „JUDAM“ sutartimi Nr. 1F-35 (6.26):

1. Tvirtinu Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų, kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios 2018 m. gruodžio 31 d. Departamento direktoriaus įsakymą
Nr. 2V-229 (1.4) „Dėl jaunimo savanorių neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m birželio 7 d.

įsakymu Nr. 2V-127 (1.4)

 

 

SAVANORIŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS METU ĮGYTŲ, KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų, kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanorių neformaliuoju būdu, Jaunimo savanoriškos tarnybos metu vertinamas kompetencijas, Jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų, kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tikslą ir uždavinius, vykdytojus, jų teises ir pareigas, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką. Jaunimo savanoriškos tarnybos metu savanoris įgyja kompetencijas neformaliuoju būdu.

2. Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“ ir Jaunimo savanorišką tarnybos patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

3. Aprašas parengtas remiantis LR švietimo įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB), Youthpass gidu[1].

4.   Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. jaunimo savanorius priimanti organizacija (toliau – Priimanti organizacija) – akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo (savanoriškos tarnybos organizatorius), galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą;

4.2. kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma;

4.3. kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu yra vertinamos savanorio Jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytos kompetencijos vadovaujantis tvarka ir vertinimo kriterijais, kompetencijų vertinimą reguliuojančiuose teisės aktuose, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas, įgytus savanoriškos tarnybos metu, ir taip padidinti jų galimybes siekiant aukštojo mokslo ir įsitraukti į darbo rinką;

4.4. mentorius – asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą;

4.5. pasiekimų programa - 8 mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ženklelių rinkinys, suskirstytas į 3 tipus pagal užduočių/ klausimų pobūdį į “pagrindinius”, “praktiko” ir “akademiko” ženklelius, kuriuose pateiktus klausimus aptariant ar atliekant užduotis, ugdomos atitinkamos kompetencijos;

4.6. savanoris – jaunas žmogus, neatlygintinai atliekantis visuomenei naudingą veiklą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, užsiregistravęs Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) savanorių duomenų bazėje ir pasirašęs trišalę sutartį;

4.7. savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (toliau – SVO organizacija) – vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta tvarka akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo;

4.8. savanoriškos veiklos sutartis (toliau – Sutartis) – sutartis, sudaroma tarp savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos, kurios pagrindu yra vykdoma jaunimo savanoriška tarnyba. Sutarties forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.9. sertifikatas – Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriams, atlikusiems sąlygas atitinkančią tarnybą, suteikiamas sertifikatas (pažymėjimas) patvirtinantis savanorio dalyvavimą programoje bei įgytas kompetencijas.

5Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SAVANORIŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, SAVANORIŠKOS TARNYBOS METU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TIKSLAI

 

6. Savanorių neformaliuoju būdu, Jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tikslas yra patikrinti ir pripažinti Savanorio įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus, pripažinti įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sudarant sąlygas Savanoriams greičiau ir lengviau įgyti kvalifikaciją, didinti jų užimtumą ir konkurencingumą darbo rinkoje, veiksmingiau įsitraukti į formalųjį mokymąsi.

7.   Savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų vertinimo tikslai:

7.1.      parodyti savanoriavimo veiklos galimybes;

7.2.      atskleisti ir stebėti pasiekimų progresą;

7.3.      kaupti medžiagą ir įrodymus apie atliekamą veiklą;

7.4.      padėti aptarti ir įsivertinti tobulėjimą;

7.5.      komunikuoti savanorio pasiekimus ir rezultatus.

 

III SKYRIUS

SAVANORIŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, SAVANORIŠKOS TARNYBOS METU VERTINAMOS KOMPETENCIJOS

 

8.         Įgyvendinant Jaunimo savanorišką tarnybą, pasitelkiant pasiekimų programą, yra vertinamos aštuonios kompetencijos:

8.1.      Mokėjimas mokytis tai gebėjimas atkakliai mokytis, organizuoti savo mokymąsi, įskaitant mokymąsi veiksmingai valdant laiką ir informaciją,  asmeniškai ir grupėse. Ši kompetencija – tai mokymosi proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių nustatymas ir gebėjimas įveikti kliūtis siekiant sėkmingai mokytis. Ši kompetencija reiškia, kad įgyjamos, apdorojamos ir įsisavinamos naujos žinios ir įgūdžiai, siekiama gauti pagalbą ir ja naudotis. Mokėjimas mokytis įpareigoja besimokančiuosius remtis turima mokymosi ir gyvenimo patirtimi, naudoti ir pritaikyti žinias ir įgūdžius įvairiose situacijose – namuose, darbe, šviečiantis ir lavinantis;

8.2.      Skaitmeninis raštingumas – tai gebėjimas savarankiškai ir kritiškai naudotis informacinėmis-komunikacinėmis technologijomis siekiant su darbu, užimtumu, mokymusi, laisvalaikiu, įsitraukimu į visuomenės gyvenimą ir (arba) dalyvavimu jame susijusių tikslų.  Jis yra paremtas pagrindiniais informacinių ir ryšių technologijų įgūdžiais: kompiuterių naudojimu surandant, įvertinant, saugant, rengiant, pristatant informaciją ir ja keičiantis bei bendraujant ir dalyvaujant bendradarbiavimo tinkluose internete;

8.3.      Socialinė ir pilietinė kompetencija apima asmeninius, tarpasmeninius ir tarpkultūrinius gebėjimus, taip pat visas elgesio formas, kai žmonės parengiami veiksmingam ir konstruktyviam dalyvavimui socialiniame ir darbo gyvenime, ypač vis įvairesnėje visuomenėje, ir, prireikus, konfliktų sprendimui;

8.3.1.     Pilietinė kompetencija padeda žmonėms visapusiškai dalyvauti pilietiniame gyvenime remiantis socialinių ir politinių koncepcijų bei struktūrų žiniomis ir įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam dalyvavimui;

8.3.2.     Socialinė kompetencija yra susijusi su asmenine ir socialine gerove, kas reikalauja suvokti, kaip užsitikrinti optimalią fizinę ir psichinę sveikatą, kuri būtų asmeninis, šeimos ir artimiausios socialinės aplinkos turtas;

8.4.      Kultūrinis sąmoningumas ir raiška – įvairių kūrybinių idėjų, patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje, įskaitant muziką, scenos meną, literatūrą ir vizualinį meną, svarbos suvokimas. Kultūrinė raiška būtina vystant kūrybinius gebėjimus, kurie vėliau gali būti pritaikyti įvairiose profesinėse srityse;

8.5.      Iniciatyva ir verslumas – žmogaus sugebėjimas idėjas paversti veiksmais. Ši kompetencija reiškia kūrybiškumą, novatoriškumą ir pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų. Tai kiekvienam žmogui praverčia ne tik kasdieniame gyvenime namuose ir visuomenėje, bet ir darbe, nes turint šią kompetenciją galima suprasti su darbu susijusį kontekstą ir išnaudoti galimybes, be to, tai yra konkretesnių įgūdžių ir žinių, kurios būtinos tiems, kurie pradeda socialinę ar komercinę veiklą, pagrindas;

8.6.      Matematinė kompetencija ir pagrindinės kompetencijos mokslo ir technologijų srityse. Matematinė kompetencija reiškia sugebėjimą vystyti ir taikyti matematinį mąstymą sprendžiant įvairias kasdienių situacijų problemas. Vystant kompetenciją gerai skaičiuoti, pabrėžiamas procesas, veikla ir žinios. Matematinė kompetencija skirtingu mastu apima sugebėjimą ir norą naudoti minties matematinius metodus (loginis ir erdvinis mąstymas) ir išraišką (formulės, modeliai, grafikai, schemos). Kompetencija mokslo srityje reiškia sugebėjimą ir norą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir metodais siekiant iškelti klausimus ir padaryti įrodymais pagrįstas išvadas. Kompetencija technologijų srityje suvokiama kaip šių žinių ir metodų taikymas atsižvelgiant į suprantamus žmogaus norus ar poreikius. Kompetencijos mokslo ir technologijų srityse apima žmogaus veiklos sukeltų pokyčių suvokimą ir piliečio asmeninę atsakomybę;

8.7.      Bendravimas gimtąja kalba reiškia sugebėjimą žodžiu ir raštu reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomones (klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas) ir bendrauti kalbine prasme tinkamu būdu bei kūrybiškai įvairioje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, kaip antai, švietimas ir mokymas, darbas, namai ir laisvalaikis;

8.8.      Bendravimas užsienio kalbomis didžia dalimi apima pagrindinius bendravimo gimtąja kalba įgūdžius: jis yra pagrįstas gebėjimu suprasti, reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomones žodžiu ir raštu (klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas) atitinkamoje visuomeninėje ir kultūrinėje aplinkoje – mokantis, darbe, namuose, leidžiant laisvalaikį – pagal kiekvieno norus ar poreikius. Bendravimas užsienio kalbomis reikalauja ir tokių įgūdžių, kaip antai tarpininkavimas ir tarpkultūrinis supratimas. Kiekvieno žmogaus mokėjimo lygis priklauso nuo keturių aspektų (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) ir skirtingų kalbų, socialinio ir kultūrinio išsilavinimo, aplinkos, poreikių ir (arba) interesų.

9.   Jaunimo savanoriškos tarnybos metu vertinamų kompetencijų užduočių ir refleksijos klausimų sąrašas ir aprašymai pateikiami Aprašo Priede Nr. 1.

10. Jaunimo savanoriškos tarnybos metu vertinamos kompetencijos turi 3 tipų ženklelius:

10.1.    I tipas – 3-8 pagrindiniai klausimai kiekvienoje kompetencijoje, kuriuos savanoris turi aptarti su mentoriumi susitikimo metu. Ženklelius tvirtina ir išduoda mentorius;

10.2.    II tipas – „praktiko“ ženkleliai, kurių užduotis ar klausimus pagal nurodytą minimalų kiekį savanoris gali pasirinkti ir aptarti su mentoriumi. Ženklelius tvirtina savanoris, jei nenurodyta kitaip;

10.3.    III tipas – „akademiko“ ženkleliai, kurių užduotis ar klausimus pagal nurodytą minimalų kiekį savanoris gali pasirinkti ir aptarti su mentoriumi arba atlikti savarankiškai. Ženklelius tvirtina savanoris, jeigu nenurodyta kitaip.

11. Pasiekimų programos užduotys remiasi šiais principais:

11.1.    yra prasmingos savanoriui ir organizacijai;

11.2.    yra realiai įgyvendinamos, atsižvelgiant į savanoriškos tarnybos trukmę ir tikslinę grupę;

11.3.    yra pritaikomos įvairiuose savanoriškos veiklos kontekstuose;

11.4.    yra konkrečios ir orientuotos į veiksmą ar mokymąsi.

 

IV SKYRIUS

ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO VYKDYTOJAI, JŲ DARBO ORGANIZAVIMAS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

12. Savanorių neformaliuoju būdu, Jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesą įgyvendina mentorius, savanoris ir kuratorius, koordinuoja Departamentas.

13. Savanorių neformaliuoju būdu, Jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas įgyvendinamas reguliarių ( ne rečiau kaip kartą per 30 kalendorinių dienų) susitikimų metu tarp savanorio ir mentoriaus. Susitikimų metu aptariamos pagrindinės privalomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, skaitmeninio raštingumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, socialinių ir pilietinių gebėjimų, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijų pradinis lygmuo. Savanoriui kartu su mentoriumi aptarus pagrindines kompetencijas, kitus kompetencijas, jų lygmenis savanoris gali rinktis savo nuožiūra ir atlikti užduotis savarankiškai ar su mentoriaus lydėjimu, pagal susitarimą.

14. Įgytų kompetencijų įvertinimui ir įsivertinimui vykdant Jaunimo savanorišką tarnybą pasitelkiama Departamento nurodyta pasiekimų ženkliukų programa.

15. Įgyvendinus Jaunimo savanorišką tarnybą savanoris gali gauti sertifikatą vadovaujantis Aprašo 17 punkte nurodytais reikalavimais.

16. Sertifikatus (aprašo priedas Nr. 2, priedas Nr. 3) sudaro trys dalys:

16.1.    1-oji dalis patvirtina, kad savanoris dalyvavo Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje. Pateikiama su savanoriu susijusi asmeninė informacija (vardas, pavardė, gimimo metai), dalyvavimo programoje trukmė ir bendras Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašymas. Taip pat informacija apie atliktos Jaunimo savanoriškos tarnybos trukmę (valandomis) iš numatytų 6 mėnesių, 240 valandų;

16.2.    2-oje dalyje pateikiama detali informacija, susijusi su savanorio vykdyta veikla: savanoriškos tarnybos aprašymas, Priimančios organizacijos pavadinimas ir jos trumpas aprašymas, veiklos sritis, savanorio vaidmuo, užduotys;

16.3.    3-oje dalyje pateikiama informacija apie savanoriškos veiklos metu įgytas ir (ar) patobulintas kompetencijas: patobulintų kompetencijų sąrašas ir jų aprašymai.

17. Jaunimo savanoriškos tarnybos sertifikatas išduodamas:

17.1. Departamento jei savanoris atliko 6 mėnesių, po ne mažiau kaip 40 valandų per mėnesį, iš viso ne mažiau kaip 240 valandų, trukmės Jaunimo savanorišką tarnybą, kurios metu įgijo ne mažiau kaip 5 kompetencijų ženkliukus;

17.2. Departamento jei savanoris atliko ne mažiau kaip 3 mėnesių ir ne daugiau kaip 8 mėnesių, iš viso ne mažiau kaip 120 valandų, trukmės Jaunimo savanorišką tarnybą. Išduotame sertifikate nurodoma atliktos Jaunimo savanoriškos tarnybos trukmė valandomis iš numatytų 240 valandų ir įgytos kompetencijos, jų ženkliukai;

17.3. SVO organizacijos jei savanoris atliko mažiau nei 3 mėnesių, iš viso mažiau nei 120 valandų, arba 3 ir daugiau mėnesių, po mažiau kaip 40 valandų per mėnesį, iš viso mažiau kaip 120 valandų, trukmės Jaunimo savanorišką tarnybą. Išduotame sertifikate nurodoma atliktos Jaunimo savanoriškos tarnybos trukmė valandomis iš numatytų 240 valandų ir įgytos kompetencijos, jų ženkliukai.

18. Įgyvendinus Jaunimo savanorišką tarnybą ar nutraukus Sutartį mentorius turi Departamento specialistui elektoriniu paštu pateikti informaciją apie savanorį: vardą, pavardę, priimančios organizacijos pavadinimą, dirbtų valandų skaičių, informaciją apie priimančią organizaciją. Departamento specialistas elektroninį Sertifikatą per 10 darbo dienų nuo mentoriaus informacijos pateikimo išsiunčia mentoriui ir savanoriui.

19. Savanoris atliekantis Jaunimo savanorišką tarnybą turi:

19.1. atlikti Jaunimo savanorišką tarnybą akredituotose SVO ir Priimančioje organizacijose;

19.2. būti supažindintas su Departamento nurodyta pasiekimų programa;

19.3. dalyvauti kompetencijų vertinimo susitikimuose su mentoriumi;

19.4. teisę gauti sertifikatą, jei atitiko Aprašo 16 punktą.

20. SVO organizacija turi:

20.1. teisę savanoriui išduoti sertifikatą pagal Aprašo priedą Nr. 2, jei savanorio atlikta Jaunimo savanoriška tarnyba atitinka Aprašo 17.1 papunktį. teisę savanoriui išduoti sertifikatą pagal Aprašo priedą Nr. 3, jei savanorio atlikta Jaunimo savanoriška tarnyba atitinka Aprašo 17.2 papunktį.

20.2. teisę neišduoti savanoriui sertifikato, jei savanoris nedalyvauja kompetencijų vertinimo susitikimuose.

21. Savanorių neformaliuoju būdu, Jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą įgyvendinantys Departamento ir SVO organizacijos atstovai, turi užtikrinti nešališkumą Savanorio atžvilgiu ir informacijos konfidencialumą.

22. Jei Departamento specialistas nusprendžia neišduoti Sertifikato turi per 1 mėnesį nuo savanorio duomenų gavimo iš mentoriaus pateikti savanoriui el. paštu sprendimą nurodant jo priėmimo priežastis. Jei SVO organizacija nusprendžia neišduoti Sertifikato mentorius turi per 1 mėnesį nuo paskutinio įsivertinimo susitikimo pateikti savanoriui el. paštu paaiškinimą nurodant sprendimo priežastį.

 

V SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŲ NEFORMALIUOJU BŪDU, SAVANORIŠKOS TARNYBOS METU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKA

 

23. Savanorio įgytų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo naudojant pasiekimų programą:

23.1.    mentorius supažindina kuratorių su pasiekimų programos turiniu ir tikslais;

23.2.    mentorius pirmojo susitikimo su savanoriu metu:

23.2.1. supažindina savanorį su pasiekimų programos turiniu;

23.2.2. padeda savanoriui atpažinti turimus gebėjimus, išsikelti tikslus savanoriškai veiklai, išsigryninti, kokias kompetencijas savanoris tobulins ir (ar) įgis Jaunimo savanoriškos tarnybos metu;

23.2.3. padeda savanoriui išsirinkti pirmąsias užduotis, kurias savanoris planuoja atlikti dalyvaudamas pasiekimų programoje;

23.2.4. prijungia savanorį prie Departamento nurodytos pasiekimų programos;

23.3.    savanorio dalyvavimas pasiekimų programoje vyksta nuolatos, visą Jaunimo savanoriškos tarnybos laikotarpį. Siekiant kokybiško savanorio dalyvavimo pasiekimų programoje, mentorius bendrauja su savanoriu reguliarių susitikimų metu ir nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu), aptaria jau atliktas užduotis, įgytus pasiekimus, planuoja kitas planuojamas atlikti užduotis;

23.4.    savanorio dalyvavimo Jaunimo savanoriškoje tarnyboje pabaigoje vykdomas savanorio patirčių ir išmokimų aptarimas. Individualaus susitikimo su savanoriu metu aptariami savanorio pasiekimai, suteikiamas grįžtamasis ryšys, atkreipiamas dėmesys į pažangą ir aptariamos tobulėjimo kryptys.

24. Organizuojant kompetencijų aptarimą mentorius naudoja įvairius neformalaus jaunimo ugdymo metodus, kaip papildomas priemones pokalbio su jaunuoliu palaikymui bei įgytų pasiekimų įsivardinimui.

 

VI SKYRIUS

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

25. Savanoris, kurio atžvilgiu buvo priimtas sprendimas dėl sertifikato išdavimo, turi teisę per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos, jį apskųsti Departamentui. Skundas teikiamas raštu, jis turi būti pasirašytas savanorio arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens ir pateiktas Departamentui.

26. Departamentas gavęs skundą privalo patikrinti ar skundas atitinka keliamus reikalavimus. Nustatęs tam tikrus skundo formos ar turinio trūkumus, Departamentas privalo nustatyti terminą juos pašalinti. Departamentui nenustačius skundo formos ar turinio trūkumų arba savanoriui pašalinus juos per nustatytą terminą, pradedama skundo nagrinėjimo procedūra.

27. Gautą skundą nagrinėja Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta skundų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Jeigu komisija nustato, kad vertinant Savanorio Prašymą buvo padaryti šio Aprašo ar kitų teisės aktų pažeidimai, kurie galėjo lemti skundžiamo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, priimtą sprendimą pripažįstą netekusiu galios ir įpareigoja atsakingą Departamento darbuotoją procedūrą atlikti iš naujo. Jeigu Komisija nustato, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimą sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28. Jeigu skundas Departamentui pateikiamas praleidus šio Aprašo 25 punkte nurodytą terminą arba pateiktas asmens, kuris neturi teisės jį pateikti arba neatitinka formos ir turinio reikalavimų (pvz., nepasirašytas ir t.t.) ir šie trūkumai nėra ištaisomi per nustatytą terminą, Komisija priima sprendimą skundą palikti nenagrinėtu.

29. Šio Aprašo 25 punkte nurodytas terminas gali būti atnaujintas, jeigu savanoris jį praleido dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių ir, jeigu Savanorio prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti, pateiktas praėjus ne ilgiau kaip 3 mėn. nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos, šis terminas yra naikinamasis ir negali būti atnaujinamas.

30. Savanorio skundas turi būti išnagrinėtas ir apie priimtą Komisijos sprendimą savanoris turi būti raštu informuotas per 10 darbo dienų nuo skundo priėmimo nagrinėti dienos.

31. Skundą atsisakoma nagrinėti, jei skundas teikiamas pakartotinai dėl sprendimo, kurio teisėtumą ir pagrįstumą Komisija jau yra įvertinusi.

32. Komisijos priimti sprendimai ir kitų subjektų priimti sprendimai vykdant savanorio kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

33. Organizuojant jaunimo savanorišką tarnybą Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu
Nr. 2V-176 (1.4) „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Jaunimo reikalų departamente prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimas“ nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

 [1]https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-64/Youthpass%20Guide%2018-10-2011.pdf