LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2012 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO nR. 4-837 „DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. 4-662

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 4-837 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1.      P a k e i č i u  preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais:“

1.2.      P a k e i č i u 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisiją (toliau − Komisija):

Linas Kadys

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Birutė Kindurienė

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Andriuškevičienė

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, o jai negalint dalyvauti – Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Šimkutė;

Audra Ivanauskienė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė;

Milda Kojelienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja, o jai negalint dalyvauti – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Tauraitė-Kavai;

Vaidotas Levickis

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – advokatų profesinės bendrijos RIDD Vilnius advokatė Daiva Dumčiuvienė, o jiems negalint dalyvauti – UAB „BOD group“ projektų vadovas Aurelijus Šapranauskas;

Rimtautas Ramanauskas

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė;

Violeta Skamaročienė

Lietuvos statistikos departamento Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus Klasifikacijų poskyrio vedėja Nadežda Fursova;

Lina Vaitkutė

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė;

Rima Valiukevičienė

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vyriausiasis patarėjas verslo vystymo klausimais Romas Gėgžnas;

Rasuolė Vladarskienė

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja Palmira Zemlevičiūtė.“

 

 

2.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                     Virginijus Sinkevičius