TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. T1-464

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3, 6 ir 9 punktais, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T1-57 „Dėl priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2020-12-29 sprendimu Nr. T1-464

 

PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas, nustato priėmimo į mokyklas kriterijus, priėmimo į laisvas vietas prioritetus, prašymų pateikimo terminus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklas priimami asmenys ir priėmimo į mokyklą įforminimą, mokinių paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus, informacijos skelbimą apie laisvas vietas ir mokyklų paskirtį, vykdomas programas bei jų aptarnavimo teritorijas (priedas).

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

2.2. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“;

2.3. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“;

2.4. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas);

2.5. Institucijų paskirčių klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“;

2.6. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

2.7. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.8. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių patikslina:

3.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

3.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

5. Priėmimas į Savivaldybės mokyklas turinčias priešmokyklinio ugdymo grupes organizuojamas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-532 „Dėl Vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir šiuo Aprašu.

7. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (į 1 klasę) priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

8. Į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, nurodytoje šio Aprašo priede; toje mokykloje baigę priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą, ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, ar pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.

9. Tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniui pageidaujant mokytis gyvenamajai vietai nepriskirtoje mokykloje, mokinys priimamas tuo atveju, jei toje mokykloje yra laisvų vietų.

10. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

10.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

10.2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės);

10.3. arčiausiai mokyklos gyvenantys mokiniai.

11. Gimnaziją mokytis pagal vidurinio ugdymo programą mokiniai renkasi patys. Pirmumo teise priimami:

11.1. mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą;

11.2. jei norinčiųjų yra daugiau, negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ir kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

12. Mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

13. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos tarnyba (pedagogine psichologine tarnyba), siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

14. 7 (5–6)–16–21 metų mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami iš Telšių rajono ir kitų savivaldybių į Telšių Naujamiesčio mokyklą pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą, individualizuotas pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą:

14.1. intelekto sutrikimą turintys mokiniai, kuriems nustatytas: vidutinis, žymus, labai žymus intelekto sutrikimas; kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinis, žymus, labai žymus intelekto sutrikimas; vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas));

14.2. įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai, kuriems nustatytas: vaikystės autizmas, atipiškas (netipiškas) autizmas, Rett’o sindromas ar kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai.

15. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, 14 punkte nenumatytais atvejais sprendimą dėl mokinio, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo mokykloje priima mokyklos vadovas, išanalizavęs švietimo pagalbos tarnybos (pedagoginės psichologinės tarnybos) rekomendaciją ir suderinęs su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jo įgaliotu asmeniu.

16. Mokinys, baigęs specialiąją pradinio ugdymo programą arba pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį.

17. Mokinys, baigęs specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą.

18. Mokinius į Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas, taikant Katalikiško ugdymo elementus, priima gimnazijos direktorius ir priėmimo komisija, vadovaudamiesi gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

19. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į mokyklas priimami mokytis lietuvių kalbos išlyginamosiose klasėse ar išlyginamosiose mobiliose grupėse ir pasirengti mokytis pagal bendrąsias ugdymo programas Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Išlyginamosios lietuvių kalbos klasės ar išlyginamosios mobiliosios grupės mokyklose steigiamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

20. Iš užsienio atvykęs mokinys, mokinys, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka.

21. Į ligoninės mokyklą priimami mokiniai, atvykę gydytis į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią medicinos pagalbą, gavę gydančio gydytojo leidimą (suderintą su skyriaus, kuriame gydomas vaikas, vedėju) ir rekomendaciją dėl mokymo proceso organizavimo būdo.

22. Mokiniai, atvykę iš kitų savivaldybių, priimami į mokyklą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvena, jeigu atitinkamose klasėse nebus viršijamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėse ir nepažeidžiant higienos normų. Jei priskirtoje mokykloje nėra laisvų vietų, tos mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasiūlo mokiniui kreiptis į artimiausią tą pačią ugdymo programą vykdančią mokyklą, kurioje yra vietų.

23. Mokiniai ne iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos ar ketinantys keisti mokyklą priimami į mokyklą, jeigu yra laisvų vietų klasėse neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto didžiausio mokinių skaičiaus klasėse ir nepažeidžiant higienos normų.

24. Telšių Naujamiesčio mokyklos klasių skaičius pagal poreikį gali būti tikslinamas keletą kartų per mokslo metus Savivaldybės tarybos sprendimu.

25. Priimant mokinį į mokyklą, žinių ir gebėjimų patikrinimas (egzaminas, testas ar kt. forma) nevykdomas.

26. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma Nenumatytų atvejų komisija. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 

27. Priėmimas į mokyklas vykdomas mokyklose. Priėmimą į naujai formuojamas klases mokyklose vykdo mokyklos direktorius ir direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija. Komisijos sudėtis (3–5 asmenys, gali būti įtraukiami ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)), komisijos darbo reglamentas, posėdžių darbo laikas ir vieta viešinama mokyklos internetinėje svetainėje. Mokyklos direktorius negali būti nei komisijos pirmininku, nei nariu.

28. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir asmens dokumentą; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą – prašymą, asmens dokumentą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

29. Asmuo, baigęs pradinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo programos I dalį arba pagrindinio ugdymo II dalį ir pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, pateikia mokyklos vadovui tik prašymą.

30. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

31. Prašymai į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Į laisvas vietas prašymai priimami nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 21 d.

32. Prašymai ir dokumentai mokytis mokyklose nuo naujų mokslo metų priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 21 d., esant laisvų vietų. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose, pateikus mokyklos direktoriui prašymą, asmens dokumentą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

33. Prašymai registruojami Prašymų registravimo knygoje, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta gaunamųjų dokumentų registravimo tvarka, kurioje nurodoma mokinio vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, telefono numeris, prašymo padavimo data. Mokinių prašymų priėmimo į mokyklas registracijos žurnalas įtraukiamas į dokumentacijos planą, suteikiamas numeris.

34. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas rašytine mokymo sutartimi 2 egzemplioriais, kurioje aptariama mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės ir sutarties nutraukimo sąlygos. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje.

35. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis
turi būti sudaryta iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis registruojama mokykloje, jeigu
Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip. Mokymosi sutartis laikino išvykimo gydytis ir mokytis metu nenutraukiama.

36. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

37. Mokykla privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir nereikalauti papildomų dokumentų ir duomenų, kurie neturi įtakos mokiniui priimti į mokyklą, išskyrus tuos dokumentus, kurie reikalingi mokiniui įregistruoti į Mokinių registrą.

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ PASKIRSTYMAS Į KLASES IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

38. Mokinių paskirstymas į naujai formuojamas klases vyksta pasibaigus prašymų priėmimui kasmet nuo liepos 1 d., galutiniai klasių sąrašai sudaromi paskutinę rugpjūčio mėnesio darbo dieną.

 

39. Rekomenduojama mokinių paskirstymo į klases tvarka ir kriterijai:

 

39.1. sudaromas abėcėlinis visų mokinių sąrašas ir, atsižvelgiant į paralelių klasių skaičių, mokinių į klases paskirstymas vykdomas išskaičiavimo „pirmas, antras“ ar „pirmas, antras, trečias“ principu: visi „pirmieji“ paskiriami į vieną klasę, visi „antrieji“ paskiriami į kitą klasę, visi „tretieji“ paskiriami dar į kitą klasę ir t. t.;

 

39.2. mokiniai paskirstomi į konkrečias klases tolygiai pagal lytį ir mokinių skaičių;

 

39.3. konkrečios klasės sudaromos pagal prašymo padavimo datą ir tolygų paskirstymą į klases pagal lytį;

 

39.4. sudaromas mokinių sąrašas pagal prašymo padavimo datą: konkreti klasė sudaroma, taikant „pirmo“ ir „paskutinio“, „antro“ ir „priešpaskutinio“ prašymo padavimo pagal datą principą;

 

39.5 III gimnazijos klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių pasirinktus dalykus;

 

39.6. jeigu nesudaromos specialiosios klasės, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrojoje klasėje gali būti ne daugiau kaip trys;

 

39.7. jei nesudaromos specialiosios klasės, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojoje klasėje gali būti ne daugiau kaip vienas šeštadalis visų bendrosios klasės mokinių (išskyrus atvejį, kai nėra paralelinių klasių).

 

40. Mokyklos direktorius iki balandžio 1 d. nustato priimamų į mokyklą mokinių paskirstymo į klases principus ir kriterijus bei paskelbia mokyklos internetiniame puslapyje.

 

41. Klasių skaičius mokykloms nustatomas atsižvelgiant į mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, skaičių (pirmųjų klasių), mokyklos vadovo pateiktą planuojamą klasių skaičių, mokinių skaičių keliamosiose klasėse, ketvirtųjų, aštuntųjų ir dešimtųjų klasių mokinių tolesnių mokymosi ketinimų apklausų duomenis, finansines mokyklos galimybes, ugdymo programai įgyvendinti reikalingą mokymo patalpų skaičių, Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą.

42. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir kitais teisės aktais.

43. Bendrojo ugdymo klasės gali būti jungiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Mokyklos direktorius Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių informuoja raštu (el. paštu):

44.1. apie prognozuojamą mokyklos klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir mokinių skaičių jose kitiems mokslo metams; tuo atveju, jei planuojama sudaryti jungtines klases, nurodoma, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė ir kiekvienos klasės mokinių skaičių – iki einamųjų metų vasario 28 dienos;

44.2. apie patikslintą mokinių skaičių klasėse ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėse kitiems mokslo metams ir apie numatomą klasių, grupių skaičiaus didinimą ar mažinimą – iki einamųjų metų liepos 31 d.

45. Mokykla skelbia informaciją apie mokinių priėmimą į naujai formuojamas klases, laisvas vietas klasėse mokyklos interneto svetainėje, skelbimų lentoje ir (ar) kitu būdu ją nuolatos atnaujina mokyklos nustatyta tvarka.

46. Aprašas skelbiamas Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt , švietimo įstaigose. Mokyklos vadovas atsako už Aprašo įgyvendinimą ir mokyklos bendruomenės narių supažindinimą su Aprašu.

47. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

 

Priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo priedas

 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PASKIRTYS, VYKDOMOS PROGRAMOS IR PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

1. Telšių „Ateities“ progimnazija (Degaičių skyrius, „Saulėtekio“ skyrius), progimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

1.1. Telšių miesto gatvės: Anulėnų, Degaičių, Degenių, Dimaičių, Draugystės, Gandrų, Geležinkelio, Gulbių, Karaliaus Mindaugo (nuo Nr.38 poriniai ir nuo Nr.41 neporiniai), Kepyklos (nuo Nr.15 neporiniai ir nuo Nr.12 poriniai), Kuršėnų, Lakštingalų, Liepų, Lygumų, Luokės (nuo Nr.1 neporiniai), Nemuno, Palangos, Pasvaigės, Rūtų, S. Daukanto (nuo Nr.19 neporiniai ir nuo Nr.36 poriniai), S. Nėries (nuo Nr.27 neporiniai ir nuo Nr.46 poriniai), Saulėtekio, Šviesos (nuo Nr.17 neporiniai ir nuo Nr.26 poriniai), Taikos (nuo Nr.11 neporiniai ir Nr.24 poriniai), Tryškių (nuo Nr.21 neporiniai ir nuo Nr.4A poriniai), Tulpių, V. Montvilos, Vyšnių, Žuvėdrų, Degaičių, Saulėtekio;

1.2. Telšių miesto skersgatviai: Degaičių, Saulėtekio, Tulpių;

1.3. Telšių rajono kaimai: Birikų, Degaičių, Dimaičių, Duobgirės, Eigirdžių, Galaičių, Gaudikaičių, Gerulių, Gintaučių, Jonaičių, Juodsodės, Kiršių, Kumpikų, Laukstėnų, Medinių, Namgaudžių, Norvydų, Pasvaigės, Pielių, Skurvydiškės, Šašaičių.

2. Telšių „Atžalyno“ progimnazija (Ryškėnų skyrius, Žarėnų skyrius), progimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

2.1. Telšių miesto gatvės: A. Baranausko, A. Klemento, Alyvų, Aušros, Ąžuolyno, Ąžuolo, Baltijos, Berkinėnų, Beržų, Brazdeikių, Butkų Juzės, D. Poškos, Dailininkų, Dariaus ir Girėno, Dirkstelių, Durbino, Džiuginėnų, Eglės, Ežero, Gluosnių, J. Basanavičiaus, Judrėnų, K. Praniauskaitės, K. Sirvydo, Kaštonų, Karaliaučiaus, Klaipėdos, Kretingos, Klevų, L. Giros, Lelijų, M. Daukšos, M. Mažvydo, M. Valančiaus, Malūno, Medžiotojų, Melioratorių, Miško, Muziejaus, Neringos, P. Cvirkos, P. Genio, Parko, Plungės, Purplių, Putinų, Ragainės, Rubežaičių, S. Stanevičiaus, Sukilėlių, Tilžės, Uosių, Užgirių, Varnių, Ventos, Vydūno, Virvytės, Žarėnų;

2.2.Telšių miesto skersgatviai: Baltijos, Berkinėnų, Brazdeikių, Ežero, J. Basanavičiaus, Judrėnų, Muziejaus, P. Genio, Sukilėlių, Užgirių;

2.3. Telšių miesto sodų bendrijos: „Dobilas“, „Draugystė“, „Pavasaris“, „Žemaitija“, „Žilvitis“;

2.4. Telšių rajono kaimai: Brizgų, Irkinių, Kuodžių, Lieplaukės, Naručių, Nešukuočių, Užgirių;

2.5. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Ryškėnų skyriui Telšių rajono kaimai: Berkinėnų, Brazdeikių, Gaubelių, Galkančių, Irtogano, Judrėnų, Krėpštų, Lauko Sodos, Mileikių, Purplių, Ryškėnų, Rubežaičių, Sodalės, Smiltinių, Vilkos, Želvaičių, Žilvičių;

2.6. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Žarėnų skyriui – Telšių rajono kaimai: Ankantų, Ariškės, Butkų, Dilbės, Feliksavo, Gailiškės, Girkontiškės, Karštenių, Klaišių, Kegų, Kereliškės, Kliokų, Lelų, Milkantų, Medsodžio, Nagurkos, Paplienijos, Pluotinės, Pranckų, Rešketėnų, Rupšių, Saušilio, Šaltupių, Šilų, Tarvydų, Užminijų I, Užminijų II, Vinteliškės, Vismaldų, Vertininkų, Žarėnai.

3. Telšių „Germanto“ progimnazija, progimnazija, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

3.1. Telšių miesto gatvės: A. Kulviečio, Aguonų, Aukštoji, Birutės, Buožėnų, Džiugo, Gedimino, Gėlių, Germanto, Iždinės, J. Biliūno, J. Janonio, K. Donelaičio, Kalnėnų, Kalno, Kapelių, Karaliaus Mindaugo (iki Nr.36 poriniai ir iki Nr.39 neporiniai), Kęstučio, Laisvės, Lazdynų Pelėdos, Ligoninės, M. K. Čiurlionio, Maironio, Marės, Mažeikių, Mažoji Kalno, Medvėgalio, Minijos, Pašto, Plinkšių, Pramonės, Rambyno, Ramunių, Respublikos, Rožių, Sedos, Sinagogos, Sporto, Statybininkų, Stoties, Šatrijos, Šešupės, Šiaurinės, Tausalo, V. Kudirkos, Varduvos, Vytauto, Žalgirio, Žemaitės, Žalioji gatvės;

3.2. Telšių miesto skersgatviai: Germanto, Kalnėnų, Ramunių;

3.3. Telšių miesto Katedros, Nepriklausomybės aikštės ir Oskaro Goeldnerio skveras;

3.4. Telšių rajono kaimai:  Džiuginėnų, Pagermančio, Paragų, Siraičių.

4. Telšių „Kranto“ progimnazija, progimnazija, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

4.1. Telšių miesto gatvės: Algirdo, Elektrinės, Gražinos, Kauno, Kepyklos (iki Nr.13 neporiniai iki Nr.10 poriniai), Laivų, Luokės (nuo Nr.2 poriniai), Masčio, Mastupio, Naujosios, Paežerės, Pakalnės, Pirties, S. Nėries (iki Nr.25 neporiniai ir iki Nr.44 poriniai), Saulės, Sodo, S. Daukanto (iki Nr.17 neporiniai ir iki Nr.34 poriniai), Šviesos (iki Nr.15 neporiniai ir iki Nr.24 poriniai), Taikos (iki Nr.9 neporiniai ir iki Nr.22 poriniai), Telšės, Tryškių (Nr.2 ir iki Nr.19 neporiniai), Vilniaus, Vytenio, Žvejų;

4.2. Telšių miesto skersgatviai: Paežerės, Vėjo, Vytenio, Taikos, Žvejų ir Turgaus aikštė;

4.3. Telšių rajono kaimai: Rainių, Degenių, Paežerės, Plepų, Stulpinų.

5. Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija (Upynos skyrius), gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

5.1. Luokės miestelis ir Telšių rajono kaimai: Baltakiškės, Baltininkų, Baltlaukio, Bargainių, Barvydžių, Biržuvėnų, Beiriškės, Briedpjaunio, Dulkiniškės, Gaulėnų, Gaušynų, Giralės, Gelsodės, Geruliškės, Graudūšių, Gudiškės, Guivėnų, Ylakių, Jakšteliškės, Jokšų, Jonaičių, Jonavingio, Jucių, Kentralių, Kietkalnio, Kinčiulių, Kiškelviečių, Krugeliškės, Kulšikų, Kuršų, Kūlio Daubos, Leinartiškės, Mataičių, Mižikų, Pabunginės, Paliepių, Paltės, Paramočio, Pašatrijos, Patumšių, Petraičių, Pėtrikių, Purvių, Rapalių, Raudiškės, Ražiukų, Skruzdynės, Smalkos, Staniškės, Senųjų Kalniškių, Sėbų, Smilgių, Soblaukio, Spukaičių, Skliausčių, Simutiškės, Sūrupio, Stygarių, Šlovių, Traulėnų, Talainių, Užsmilgių, Užmiesčio, Užvaidžio, Venckiškių, Viekšnalių, Žąsūgalo, Žaduvėnų, Žiliškių, Žiograkalnio;

5.2. Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Upynos skyrius – Telšių rajono kaimai: Besčių, Dirvonėnų, Gintenių, Endrietiškių, Kirklių, Paupynio, Upynos, Užpelkių, Vertelių, Zalionės, Žeimuvėnų.

6. Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija (Kaunatavos skyrius), gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

6.1. Tryškių miestelis ir Telšių rajono kaimai: Badaukių, Buišų, Bėdakų, Dirmeikių, Dūseikių, Juodeikių, Juodeikėlių I, Juodeikėlių II, Juodėjų, Kilpikės, Krugeliškės, Lauciškės, Laumiai, Leilėnų, Levenčių, Maldenių, Mickiškės, Nabažų, Pabalvės, Padegupio, Pavirvyčio, Pateklėnų, Stakminių, Staurylų, Sukančių, Sviraičių, Šarkalnės, Tauragėnų, Ubiškės, Užsienių, Zylaičių;

6.2. Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos Kaunatavos skyrius – Telšių rajono kaimai: Badmakių, Degučių, Kaunatavos, Kiaulakių, Liepukų, Mantvydų, Naujikų, Padvarininkų, Pakalniškių, Paškuvėnų, Pavirvytės, Pervainių, Tetervinės, Visginių, Užvėdarės, Vainočių.

7. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

7.1. Varnių miestas ir Telšių rajono kaimai: Alekšionų, Baginų, Barstėgų, Bartlaukio, Barzdžių, Bauželio, Čepaičių, Daktariškės, Daukantų, Didkiškės, Didžiųjų Burbiškių, Didžiojo Palūksčio, Drobūkščių, Dvarviečių, Eidžiotų, Gaudkalnio, Gegužkalnio, Gelžyčių, Gintalų, Girmantiškės, Godelių, Gomalių, Graužų, Grikienų, Gudelių, Gvaldo Miško, Janapolės, Jaušaičių, Jaušyčių, Jonikaičių, Juciškės, Kairių, Karkliškių, Keiniškės, Kęsų, Klaišiškių, Klubokų, Kūjainių, Kulšiškių, Lapalių, Lenkalių, Lenkviečių, Lentinės, Lingėnų, Mažųjų Burbiškių, Mažojo Palūksčio, Mediškių, Miestalio, Miežeinių, Miksodžio, Milvydiškių, Naujųjų Kalniškių, Nevardėnų, Ožtakių, Paberžtvės, Pabiržulio, Padvarių, Paežerio, Pagirgždūčio, Pagluosčio, Panakačio, Pareškečio, Patilčio, Pavandenės, Pasprūdės, Pupinių, Razmų, Reksčių, Ridikų, Rotkalnio, Rumšiškės, Sėbų, Skrandėnų, Siriškės, Skirmantiškės, Stabinės, Šaltmirių, Šakalinės, Šauklių, Šaukštelio, Šerpaičių, Šūkainių, Ungurių, Upetų, Užgirių, Užrotkalnio, Varnelių, Vembūtų, Venių, Vilko Miško, Vydmantų, Zdoniškės,  Žebenkavo, Žirgų Ganyklų, Žiogės, Žylaičių;

7.2.Telšių rajono viensodžiai: Dikviečio, Gaidelių, Gudiškės.

8. Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis, pradinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

Gadūnavo miestelis ir Telšių rajono kaimai: Anulyno, Buožėnų, Brėvikių, Čėsnių, Domėnų, Gadūnavo, Gailiškių, Gedrimų, Eidintaičių, Jonauskių, Juodėnų, Juodinkių, Kalnėnų, Kęstaičių, Pamarkijos, Paplinkšės, Pasruojės, Sarakų I, Sarakų II, Slėdų, Taučių, Užmarkijos, Uikių, Užgirių, Vigantiškių. Šios aptarnavimo teritorijos priskiriamos Telšių „Germanto“ progimnazijai mokiniui baigus pradinio ugdymo programą.

9. Telšių r. Nevarėnų pagrindinei mokykla, pagrindinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

Nevarėnų miestelis ir Telšių rajono kaimai: Balėnėlių, Būgenių, Juozapavo, Kantenių, Dadotkų, Liepkalnio, Micaičių, Mitkaičių, Morkiškių, Nerimdaičių, Niurkių, Patausalės, Paliepkalnio, Petraičių, Skaudučių, Šiliškės, Trimėsėdžio, Tučių, Užupės, Virmėnų.

10. Telšių r. Viešvėnų pagrindinei mokykla, pagrindinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir jai nustatoma aptarnavimo teritorija:

Telšių rajono kaimai: Brūnupio, Burnių, Dargvainių, Dilbų, Dumytrų, Getautės, Gečių, Ilginės, Jomantų, Klibės, Kveilių, Kungių, Kuprių, Lapurvių, Liudvikavo, Liūnų, Mediškių, Mildagės, Muitaičių, Nakrošiškių, Rūdupių, Pakapių, Patumšalių, Ruišėnų, Pakauskių, Pamavio, Parakauskių, Ringalių, Sakalų I, Sakalų II, Sydeklės, Syderių, Skujinės, Survilų, Šėmų, Vembūtų, Viešvėnų I, Viešvėnų II, Vilkakių.

11. Telšių Žemaitės gimnazija, gimnazija, vykdanti pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programas, aptarnavimo teritorija nenustatoma.

12. Telšių „Džiugo“ gimnazija, gimnazija, vykdanti pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programas, aptarnavimo teritorija nenustatoma.

13. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, aptarnavimo teritorija nenustatoma.

14. Telšių Naujamiesčio mokykla, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla – daugiafunkcis centras, vykdantis pritaikytas priešmokyklinio, individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, aptarnavimo teritorija visas Telšių rajonas.