HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-202 „DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020–2022 M. FINANSAVIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. D1-373

Vilnius

 

Pakeičiu  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2020–2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika