Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO

NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Paramos skyrimo prioritetines specializacijas studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Tikslinė išmoka gali būti skiriama valstybės finansuojamose ar valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems:

5.1. pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentams, kurie studijuoja paskutiniame studijų kurse ir yra sudarę sutartis su savivaldybe ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybine mokykla ir jose įsipareigoję baigę studijas įsidarbinti mokykloje ir pagal įgytą prioritetinę specializaciją eiti pareigas, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ne mažiau kaip 0,7 etato (toliau – sutartis dėl įsidarbinimo);

5.2. pedagoginių gretutinių studijų studentams, studijuojantiems paskutiniame pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programos kurse ir sudariusiems sutartį dėl įsidarbinimo;

5.3. pedagoginių profesinių studijų studentams, sudariusiems sutartį dėl įsidarbinimo.“

2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Pasibaigus centralizuotam priėmimui į aukštąsias mokyklas, studentų, kuriems skiriama prioritetinė parama, skaičius gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus.“

3. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Studentų sąraše nurodoma: studento vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jo neturi, – gimimo data) ir elektroninio pašto adresas. Pedagoginių gretutinių studijų atveju studentų sąraše papildomai pateikiamas patvirtinimas, kad studentas studijuoja pedagoginių gretutinių studijų modulį, studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje, nėra išėjęs akademinių atostogų ir neturi akademinių skolų, nurodoma specializacija, studijų gretutinėse studijose pradžios ir numatomos pabaigos datos bei pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programos pradžios ir numatomos pabaigos datos.“

4. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Prioritetinė parama skiriama nuo studijų pradžios (pedagoginių gretutinių studijų atveju prioritetinė parama skiriama nuo pedagoginių gretutinių studijų pradžios) iki studento studijų pabaigos (pedagoginių gretutinių studijų atveju prioritetinė parama skiriama iki studento pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programos pabaigos), įskaitant semestrų sesijų ir atostogų laikotarpius, išskyrus atvejus, kai prioritetinės paramos mokėjimas nutraukiamas ar sustabdomas dėl Aprašo 9–11 punktuose nurodytų aplinkybių. Aprašo 25 punkte nurodytais atvejais prioritetinė parama studentui skiriama nuo semestro, kurį aukštoji mokykla pateikė Fondui informaciją apie studentus, pradžios.“

5. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentams tikslinė išmoka skiriama nuo paskutinio studijų programos kurso pradžios iki studijų pabaigos, pedagoginių gretutinių studijų studentams tikslinė išmoka skiriama nuo paskutinio pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programos kurso pradžios iki pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programos pabaigos, įskaitant semestrų sesijų ir atostogų laikotarpius, išskyrus atvejus, kai tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas ar sustabdomas dėl Aprašo 9 ir 11 punktuose nurodytų aplinkybių.“

6. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Fondas per 2 darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sprendimo dėl tikslinės išmokos skyrimo arba neskyrimo priėmimo dienos informuoja studentus apie sprendimą skirti tikslinę išmoką arba jos neskirti ir, jei tikslinė išmoka skirta pirmosios pakopos pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų studentams, profesinių studijų studentams, priimtiems iki 2022 m. gegužės 14 d., aukštąsias mokyklas apie jų studentams paskirtą tikslinę išmoką.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                 Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė,

 

einanti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas                         Ewelina Dobrowolska