LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 70, 77, 132, 170, 2091, 212, 2341, 2342 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. XIV-365

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

70 straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

1. Informacijos apie tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius (toliau – susiję gaminiai) ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

77 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiams

1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 132 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 132 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

132 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių ir alkoholio produktų gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

Tabako gaminių ar susijusių gaminių ir alkoholio produktų gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ir (ar) jų vyriausiesiems finansininkams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 170 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

170 straipsnis. Prekybos tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais pažeidimas“.

 

5 straipsnis. 2091 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2091 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2091 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos pareigos vykdyti turgaviečių stebėseną nevykdymas

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos turgavietes administruojančių asmenų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovų, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovų arba jų įgaliotų asmenų pareigos vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių) siekiant, kad jų administruojamose turgavietėse nebūtų prekiaujama tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais ir alkoholiniais gėrimais ir (ar) kad jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais ir alkoholiniais gėrimais, ir (arba) nedelsiant pranešti policijai apie galimai neteisėtą prekybą akcizais apmokestinamomis prekėmis jų administruojamose turgavietėse arba šių prekių gabenimą, laikymą nevykdymas

užtraukia baudą turgavietes administruojantiems fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovams, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovams nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.“

 

6 straipsnis. 212 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 212 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas

1. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai neturėjo įtakos apribojimų ar draudimų netaikymui,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

2. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas grynųjų pinigų deklaracijoje ar grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijoje

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė viršija tris bazinių bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija vieno šimto bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, arba tai turėjo įtakos apribojimų ar draudimų taikymui,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

4. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė viršija vieną šimtą bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai turėjo įtakos draudimų ir apribojimų, susijusių su prekėms taikomais saugos ir saugumo reikalavimais, taikymui,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

7 straipsnis. 2341 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2341 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2341 straipsnis. Reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos reikalavimų pažeidimas

1. Patikrinimo, ar klientas turi teisę įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, neatlikimas arba patikrinimo metu iš kliento gautos informacijos, įrodančios, kad klientas turi teisę įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, neišsaugojimas Reglamente (ES) 2019/1148 nustatytą laiką

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Nepranešimas apie įtartiną sandorį dėl reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ar nepranešimas apie registruojamų reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimą ar vagystę

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Reglamento (ES) 2019/1148 pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

5. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų konfiskavimas.“

 

8 straipsnis. 2342 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2342 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2342 straipsnis. Neteisėtas disponavimas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakais

1. Neteisėtas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ar mišinių, kuriuose kalio chlorato, kalio perchlorato, natrio chlorato, natrio perchlorato bendra koncentracija mišinyje viršija 40 procentų ribinę vertę, tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ar mišinių, kuriuose kalio chlorato, kalio perchlorato, natrio chlorato, natrio perchlorato bendra koncentracija mišinyje viršija 40 procentų ribinę vertę, konfiskavimą.“

 

9 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios Kodekso priedo 77 punktą.

2. Papildyti Kodekso priedą 1031 punktu:

1031. 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005.“

3. Papildyti Kodekso priedą 105 punktu:

105. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 6 straipsnis ir 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021 m. birželio 3 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda