lietuvos respublikos SVEIKATOS APSAUGOS ministrAS

 

Įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. BIRŽELIO 29 d. įsakymO Nr. V-662 „DĖL LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1662

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-662 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisykles ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-662

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-1662

redakcija)

 

LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje nurodyto leidimo ekshumuoti kapinėse palaidotus žmogaus palaikus (toliau – Leidimas) ir Leidimo dublikato išdavimo sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklių 2 priede nustatytos formos Leidimą išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras).

3. Leidimas išduodamas palaidoto žmogaus sutuoktinio, partnerio arba pilnamečių vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), jeigu jų nėra, – artimųjų giminaičių prašymu, jeigu jų nėra ir kai siekiama išsaugoti istorinę atmintį ar atlikti tyrimus, – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įgaliotos institucijos ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro prašymu (toliau – pareiškėjas).

4. Už Leidimo ar jo dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava, kuri pareiškėjo vardu turi būti sumokėta iki Leidimo ar jo dublikato išdavimo. Centras duomenims apie sumokėtas valstybės rinkliavas patikrinti naudoja Mokesčių mokėtojų registro duomenis.

5. Leidimas ar jo dublikatas ir su jų išdavimu susiję dokumentai (Centro raštai) pareiškėjui ar jo atstovui pateikiami prašyme nurodytu dokumentų gavimo būdu.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI LEIDIMUI GAUTI

 

7. Pareiškėjas pateikia Centrui per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, elektroniniu paštu, paštu, kreipiantis į Centrą asmeniškai arba per atstovą:

7.1. Taisyklių 1 priede nurodytą prašymą dėl leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo (toliau – Prašymas);

7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus atvejus, kai Prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba teikiamas Kultūros ministerijos įgaliotos institucijos ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą atstovauti pareiškėją ir atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu Prašymas pateikiamas per atstovą);

7.4. kapinių prižiūrėtojo išduotą žmogaus palaikų palaidojimo vietą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta kapinių vietovė, kapinių pavadinimas, kapinių kvartalas (jeigu yra) ir kapavietės numeris (jeigu yra);

7.5. mirusiojo asmens mirties liudijimo ar kito dokumento, liudijančio mirties faktą ir priežastį kopiją, išskyrus atvejus, kai Prašymas teikiamas Kultūros ministerijos įgaliotos institucijos ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro.

8. Kai Prašymas Centrui teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia Prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti Prašymo autentiškumą.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO, JO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

9. Centras ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad Prašymas gautas. Šiame patvirtinime turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas Prašymas ir priimtas sprendimas išduoti Leidimą, pateikta informacija, kad Prašyme nurodyti asmens duomenys (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis) bus tvarkomi Prašymo nagrinėjimo tikslais, nurodytos galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Centro ir pareiškėjo ginčų.

10. Centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi šiame punkte nurodyti dokumentai. Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, Centras išsiunčia pareiškėjui raštą, kuriuo praneša, kad Prašymo nagrinėjimas stabdomas, kol bus pateikti Prašymui išnagrinėti būtini dokumentai, ir gali būti nutrauktas, jeigu pareiškėjas dokumentų nepateiks per 10 darbo dienų nuo šiame punkte nurodyto rašto datos. Jeigu per šį terminą Prašymui išnagrinėti būtini dokumentai nepateikiami, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pareiškėjas Centro vadovo ar jo įgalioto asmens raštu informuojamas, kad Prašymas nebus nagrinėjamas.

11. Leidimas išduodamas ir pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų tinkamų dokumentų, nurodytų Taisyklių 7 punkte, gavimo dienos.

12. Praradusiam Leidimą pareiškėjui, kuris pateikia laisvos formos prašymą, Centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu dokumentų gavimo būdu išduoda Leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“ arba Leidimo elektroninio dokumento nuorašą.

 

IV SKYRIUS

Reikalavimai ekshumavimui, palaikų pervežimui

 

13. Leidimą turintis asmuo privalo užtikrinti, kad:

13.1. jeigu karstas nesuiręs, jis būtų pervežamas sandarioje dėžėje;

13.2. jeigu karstas suiręs, palaikai būtų dedami į sandarų plastikinį maišą, kuris dedamas į naują karstą arba sandarią dėžę;

13.3. ekshumuojant asmens, mirusio nuo juodligės ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“, palaikus būtų vadovaujamasi Leidime nurodytomis rekomendacijomis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Skundai ir ginčai dėl Centro priimtų sprendimų ir veiksmų ar neveikimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

15. Centras išduotų Leidimų kopijas ir su jų išdavimu susijusius dokumentus saugo 5 metus nuo Leidimų išdavimo datos.

16. Išduotas Leidimas pripažįstamas netekusiu galios, klaidos Leidime ištaisomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

____________________

part_6fa415c63c8d44aa847036c76c2a0e40_end