LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-435 „DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 17 d. Nr. V-227

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

 

„Vadovaudamasi Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-743 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu:“.

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą:

 

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. Bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvaujantiems asmenims tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas pateikiamas aprašo 1 priede. Asmenų, dalyvaujančių bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas, terminuoti tarptautinių užsienio kalbų egzaminų sertifikatai turi galioti iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Įvertinimai įskaitomi tų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurie išlaikyti ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.“

2.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas gali būti papildytas kitais tarptautiniais užsienio kalbų egzaminais. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas, siekiantis tarptautinį užsienio kalbos egzaminą įtraukti į Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašą, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia prašymą ir informaciją, patvirtinančią, kad:

9.1. tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatai konvertuojami į lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

9.2. tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatai pripažįstami ir įskaitomi, stojant į Europos Sąjungos valstybių narių aukštąsias mokyklas;

9.3. tarptautinis užsienio kalbos egzaminas tikrina visus keturis kalbinius gebėjimus (skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo);

9.4. tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas užtikrina egzamino užduočių slaptumą ir vertinimo skaidrumą.“

2.3. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

2.4. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Audronė Pitrėnienė                                    

 

 

 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo

ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų

įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI
VIETOJE VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimo santrumpa

 

 

Atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Įskaitomas tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino

 

atstovas Lietuvoje

1

 

 

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pažengusiųjų lygis

 

 

 

(angl. Cambridge English: Advanced)

 

 

CAE

 

 

B2–C2

 

 

A, B, C arba B2 lygio sertifikatas

 

(angl. A, B, C arba Level B2 Certificate)

UAB „Kalba.lt“

 

 

2

 

 

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: profesionalų lygis

 

 

 

(angl. Cambridge English: Proficiency)

 

 

CPE

 

 

C1–C2

 

 

A, B, C arba C1 lygio sertifikatas

 

(angl. A, B, C arba Level C1 Certificate)

 

 

UAB „Kalba.lt“

 

 

3

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pirmas lygis

 

 

 

(angl. Cambridge English: First)

FCE

 

 

 

FCE for Schools

C1–B1

 

 

A, B, C arba B1 lygio sertifikatas

 

(angl. A, B, C arba Level B1 Certificate)

UAB „Kalba.lt“

 

 

4

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: parengiamasis lygis

 

 

 

(angl. Cambridge English: Preliminary)

PET

 

 

 

PET for Schools

A2–B2

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „Kalba.lt“

 

 

5

 

 

Tarptautinė anglų kalbos testavimo sistema: akademinis ir bendrinis modulis

 

 

 

(angl. International English Language Testing System:

 

Academic Module ir

 

General Training Module)

IELTS

 

 

A2–C2

 

 

4,0 ir daugiau

 

 

Britų taryba

 

 

6

Pearson Edexcel pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę anglų kalbos sistemą, skirtą kalbantiesiems kitomis kalbomis (toliau – ESOL) (BEKM B1)

 

 

 

(angl. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International Entry 3 (CEF B1))

PTE (B1)

B1

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“

 

7

Pearson Edexcel pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2)

 

(angl. Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2))

PTE (B2)

 

 

B2

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“

8

Pearson Edexcel antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1)

 

(angl. Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1))

PTE (C1)

 

 

C1

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“


9

Pearson Edexcel trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2)

 

(angl. Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2))

PTE (C2)

 

 

C2

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“


10

Anglų kaip užsienio kalbos testas (vykdomas internetu)

 

(angl. Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL Ibt))

 

TOEFL Ibt

 

 

A2–C1

42–120

Studijų užsienyje informacijos centras

 

11

Anglų kalbos testas tarptautiniam bendravimui

 

(angl. Test of English for International Communication (TOEIC))

 

TOEIC

A2–C1

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading):

550–990

Kalbėjimas ir rašymas

 

(angl.Speaking and Writing):

 

240–400

Studijų užsienyje informacijos centras

 

12

Mokymosi išteklių tinklo pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B1)

 

 

 

(angl. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1))

LRN (B1)

B1

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

13

Mokymosi išteklių tinklo pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2)

 

(angl. LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2))

LRN (B2)

B2

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

14

Mokymosi išteklių tinklo antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1)

 

(angl. LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1))

LRN (C1)

C1

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

15

Mokymosi išteklių tinklo trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2)

 

(angl. LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2))

LRN (C2)

C2

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

16

Mokymosi išteklių tinklo Tarptautinis anglų kalbos kompetencijos vertinimas (IELCA CEF B1C2)

 

 

 

(angl. LRN International English Language Competency Assessment (IELCA CEF B1C2))

IELCA (B1–C2)

B1–C2

80–200

Mokymosi išteklių tinklas

17

Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

 

 

 

(pranc. Diplôme d'études en langue française)

DELF B1

 

 

B1

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

18

Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

 

 

 

(pranc. Diplôme d'études en langue française)

DELF B2

 

 

B2

 

 

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

 

 

19

Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

 

 

 

(pranc. Diplôme approfondi de langue française)

DALF C1

 

 

C1

 

 

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

20

Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

 

 

 

(pranc. Diplôme approfondi de langue française)

DALF C2

 

 

C2

 

 

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

21

Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas

 

 

 

(pranc. Test de connaissance du français)

TCF

A1–C2

B1–C2

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

22

Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomas

 

(vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz)

DSD II

B2–C1

 

 

B2–C1

 

 

 

 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)

 

 

23

Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas

 

(vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz)

DSD I

A2–B1

 

 

B1

 

 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)

 

 

24

B1 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas

 

 

 

(vok. Goethe-Zertifikat B1)

Goethe-Zertifikat B1

B1

240–400

Goethe-Institut Vilnius

 

 

25

B2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas

 

 

 

(vok. Goethe-Zertifikat B2)

Goethe-Zertifikat B2

B2

60–100

Goethe-Institut Vilnius

 

 

26

C1 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas

 

 

 

(vok. Goethe-Zertifikat C1)

Goethe-Zertifikat C1

C1

60–100

Goethe-Institut Vilnius

 

 

27

C2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos diplomas

 

 

 

(vok. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom)

Goethe-Zertifikat C2

C2

240–400

Goethe-Institut Vilnius

 

 

28

Vokiečių kaip užsienio kalbos testas

 

 

 

(vok. Der Test Deutsch als Fremdsprache)

TestDaf

B2–C1

Nuo TDN 3 iki

 

TDN 5

Vytauto Didžiojo universiteto Germanistikos ir romanistikos katedra

 

 

 

_______________

 

 

 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų

įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos

egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS ATITINKAMŲ
VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS

 

 

 

 

1. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pažengusiųjų lygis (angl. Cambridge English: Advanced)

 

 

 

1.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B2 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B2 Certificate)

 

45–59

B2

68

A, B, C

 

60–100

C1

100

 

 

1.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B2 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B2 Certificate)

 

160–164

B2

36

B2 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B2 Certificate)

 

165–169

B2

56

B2 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B2 Certificate)

 

170–174

 

 

B2

76

B2 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B2 Certificate)

 

175–179

B2

96

A, B, C

 

180–210

C1, C2

100


 

2. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: profesionalų lygis (angl. Cambridge English: Proficiency)

 

 

 

2.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

C1 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level C1 Certificate)

 

45–59

C1

100

A, B, C

 

60–100

C2

100

 

 

2.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

C1 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level C1 Certificate)

 

180–199

 

A, B, C

 

200–230

C1, C2

100

 

 

3. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pirmas lygis (angl. Cambridge English: First (FCE))

 

 

 

3.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B1 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B1 Certificate)

 

45–59

B1

26

C 60–74

B2

36

B 75–79

B2

56

A 80–100

C1

100

 

 

3.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B1 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B1 Certificate)

 

140–146

B1

16

B1 lygio pažymėjimas

 

(angl. Level B1 Certificate)

 

147–159

B1

26

C 160–164

B2

36

C 165–169

B2

56

B 170–174

B2

76

B 175–179

B2

96

A 180–190

C1

100

 

 

4. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: parengiamasis lygis (angl. Cambridge English: Preliminary (PET))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B2

36

 

 

5. Tarptautinė anglų kalbos testavimo sistema: akademinis ir bendrinis modulis (angl. International English Language Testing System (IELTS))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

4.0

B1

16

4.5

B1

26

5.0

B2

36

5.5

B2

56

6.0

B2

76

6.5

B2

96

7.0–8.0

C1

100

8.5–9.0

C1

100

 

 

6. Pearson Edexcel pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę anglų kalbos sistemą, skirtą kalbantiesiems kitomis kalbomis (toliau – ESOL) (BEKM B1) (angl. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International Entry 3 (CEF B1))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B1

35

 

 

7. Pearson Edexcel pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) (angl. Pearson      Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2))

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B2

56

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B2

76

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B2

96

 

 

8. Pearson Edexcel antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C1

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

C1

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

C1

100

 

 

9. Pearson Edexcel trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. Pearson  Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2))

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C2

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

C2

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

C2

100

 

 

10. Anglų kaip užsienio kalbos testas (vykdomas internetu) (angl. Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL iBT))

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

4246

B1

16

4751

B1

19

5256

B1

22

5761

B1

25

6266

B1

28

6770

B1

32

71

B1

35

7274

B2

36

7577

B2

46

7880

B2

55

813

B2

64

8486

B2

73

8789

B2

82

9093

B2

91

94

B2

100

95120

C1

100

 

 

 

 

11. Anglų kalbos testas tarptautiniam bendravimui (angl. Test of English for International Communication (TOEIC))

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 550628

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 240263

B1

16

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 629706

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 264286

B1

26

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 707784

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 287309

B1

35

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 785838

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 310332

B2

56

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 839891

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 333345

B2

76

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 892944

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 346359

B2

96

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 945990

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 360400

C1

100

 

 

 

 

12. Mokymosi išteklių tinklo pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B1) (angl. LRN in ESOL International Entry 3 (CEF B1))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

B1

35

 

 

 

 

13. Mokymosi išteklių tinklo pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) (angl. LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2))

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B2

56

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

B2

76

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

B2

96

 

 

14. Mokymosi išteklių tinklo antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C1

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

C1

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

C1

100

 

 

15. Mokymosi išteklių tinklo trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2))

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C2

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

C2

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

C2

100

 

 

 

 

16. Mokymosi išteklių tinklo Tarptautinis anglų kalbos kompetencijos vertinimas (IELCA CEF B1C2) (angl. LRN International English Language Competency Assessment (IELCA CEF B1C2))

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

80–99

B1

16

100–119

B1

26

120–129

B2

36

130–139

B2

56

140–149

B2

76

150–159

B2

96

160–199

C1

100

200

C2

100

 

 

17. Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme d'études en langue française)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–59,5

B1

18

60–69,5

B1

22

70–79,5

B1

26

80–89,5

B1

30

90–100

B1

35

 

 

 

 

18. Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme d’études en langue française)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–54,5

B2

40

55–59,5

B2

48

60–64,5

B2

56

65–69,5

B2

64

70–74,5

B2

72

75–79,5

B2

80

80–84,5

B2

88

85–89,5

B2

96

90–100

B2

100

 

 

19. Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme approfondi de langue française)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–100

C1

100

 

 

20. Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme approfondi de langue française)

 

 

 

 

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–100

C2

100

 

 

 

 

21. Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas (pranc. Test de connaissance du français)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

 

 

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Bendras rezultatas

 

 

Papildomos užduotys:

 

Kalbėjimas / Rašymas

300–399 taškai

 

 

Abi dalys įvertintos B1 lygiu

B1

26

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 aukštesniu lygiu

 

 

B1

35

400–499 taškai

 

 

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

45

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 lygiu

B2

58

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

70

Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 lygiu

B2

80

Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu

B2

89

500–699 taškai

 

(C1–C2)

Abi dalys įvertintos B1 lygiu

B2

65

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 lygiu

B2

77

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

89

Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 lygiu

C1

100

Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu

C2

100

 

 

 

 

22. Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu

B2

50

Trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta C1 lygiu

B2

64

Dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

B2

79

Viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta B2 lygiu ir trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

B2

100

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

C1

100

 

 

 

 

23. Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B1 lygiu

B1

35

 

 

 

 

24. B1 lygio Goethes instituto pažymėjimas (vok. Goethe–Zertifikat B1)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

 

Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų)

 

Bendras keturių modulių rezultatas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

240247

B1

16

248255

B1

17

256263

B1

18

264271

B1

19

272279

B1

20

280287

B1

21

288295

B1

22

296303

B1

23

304311

B1

24

312319

B1

25

320327

B1

26

328335

B1

27

336343

B1

28

344351

B1

29

352359

B1

30

360367

B1

31

368375

B1

32

376383

B1

33

384391

B1

34

392400

B1

35

 

 

 

 

25. B2 lygio Goethes instituto pažymėjimas (vok. Goethe-Zertifikat B2)

 

 

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

60

B2

36

61

B2

38

62

B2

39

63

B2

41

64

B2

42

65

B2

44

66

B2

46

67

B2

47

68

B2

49

69

B2

50

70

B2

52

71

B2

54

72

B2

55

73

B2

57

74

B2

58

75

B2

60

76

B2

62

77

B2

63

78

B2

65

79

B2

66

80

B2

68

81

B2

70

83

B2

71

84

B2

73

85

B2

74

86

B2

76

87

B2

78

88

B2

79

89

B2

81

90

B2

83

91

B2

85

92

B2

87

93

B2

89

94

B2

91

95

B2

93

96

B2

94

97

B2

95

98

B2

97

99

B2

99

100

B2

100

 

26. C1 lygio Goethes instituto pažymėjimas (vok. Goethe-Zertifikat C1)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

60100

C1

100

 

27. C2 lygio Goethes instituto pažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos diplomas (vok. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom)

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

 

Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų)

 

Bendras keturių modulių rezultatas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

240400

C2

100

 

28. Vokiečių kaip užsienio kalbos testas (vok. Der Test Deutsch als Fremdsprache)

 

 

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu

 

 

B2

50

Trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu

 

 

B2

60

Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu

 

 

B2

70

Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 3 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu

 

 

B2

80

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu

 

 

B2

 

 

90

 

 

Trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 5 lygiu

 

 

B2

100

 

 

Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

 

 

B2

100

 

 

Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

 

 

C1

100

 

 

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

 

 

C1

 

 

100

 

 

 

 

_________________