HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 14 d. Nr. D1-657

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje kuriame vykdoma limituota žvejyba.“

2. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 2 lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

Neris

nuo žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto ir

nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

neribojamas“

 

3. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 2 lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

150“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas