LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. XIV-2225

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) atlieka planuojamų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projektų analizę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir jos nustatyta tvarka atlieka šių projektų sąnaudų ir naudos analizę ir pasirenka geriausią projekto įgyvendinimo galimybę, ir šio pasirinkimo rezultatus paskelbia savo interneto svetainėje;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda