LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS TURTO VALDYTOJO SĄNAUDŲ PRISKYRIMO VYKDOMOMS VEIKLOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 25 d. Nr. 1K-386

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas funkcijas apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu:

1. T v i r t i n u Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 1K-217 „Dėl Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas                                                                 Vilius Šapoka

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-386

 

CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS TURTO VALDYTOJO SĄNAUDŲ PRISKYRIMO VYKDOMOMS VEIKLOMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo (toliau – Valdytojas) sąnaudų rūšys ir šių sąnaudų skirstymas pagal Valdytojo vykdomas veiklas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme.

3.  Apraše pateiktose formulėse Valdytojo vykdomos veiklos, kurioms priskiriamos sąnaudos, žymimos šiais indeksais:

3.1. skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas – 1;

3.2. valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas – 2;

3.3. valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas, taip pat valstybinės žemės sklypų, priskirtų parduodamam savivaldybių nekilnojamajam turtui, pardavimo sandorių sudarymas ir administravimas – 3;

3.4. bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimas, pardavimas ir (arba) privatizavimas – 4;

3.5. centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto valdymas ir priežiūra pagal nuomos sutartis – 5;

3.6. valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas – 6:

3.6.1. atnaujintino turto pardavimas – 6a;

3.6.2. atnaujinamo turto įgijimas (statyba, rekonstrukcija, remontas) – 6b;

3.6.3. atnaujinamo turto įgijimas (pirkimas) – 6c;

3.6.4. atnaujinamo turto nuoma subnuomojant valstybės įstaigoms ir institucijoms – 6d;

3.7. nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo (griovimo) darbų organizavimas – 7;

3.8. juridinių asmenų likvidavimas – 8;

3.9. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijos atlikimas, įskaitant sprendimų, susijusių su patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, rengimą ir (ar) derinimą, išvadų dėl turto valdytojų derinti pateiktų sprendimų, susijusių su jų patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektų teikimą, valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo analizės ir ataskaitų rengimą, – 9;

3.10. Vyriausybės nustatyta tvarka atstovavimas valstybei bylose dėl nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo ir kitose bylose dėl valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas kitai valstybės institucijai ar įstaigai, – 10;

3.11. nenaudojamo valstybės funkcijoms atlikti ir pripažinto nereikalingu valstybės nekilnojamojo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo – 11:

3.11.1. valstybės nekilnojamojo turto nuoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ – 11a;

3.11.2. neužimto valstybės nekilnojamojo turto valdymas – 11b;

3.11.3. valstybės nekilnojamojo turto perdavimas panaudos pagrindais pagal panaudos sutartis, sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo redakcija, galiojusia iki 2019 m. spalio 1 d., – 11c;

3.12. kitos Valdytojui nustatytos veiklos, susijusios su centralizuotu valstybės nekilnojamojo turto valdymu, Valdytojui patikėjimo teise perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimu, skolų valstybei išieškojimu ir paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimu, bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimu, – 12.

 

II SKYRIUS

VALDYTOJO SĄNAUDŲ RŪŠYS

 

4. Valdytojo sąnaudos (S) skirstomos į:

4.1. tiesiogines Valdytojo sąnaudas (T), susijusias su konkrečia Valdytojo vykdoma veikla, nurodyta Aprašo 3 punkte, ir pagrįstas pirminiais apskaitos dokumentais. Tiesioginės Valdytojo sąnaudos apskaičiuojamos taip ir skirstomos į:

 

T = D + K

 

4.1.1. tiesiogines darbo užmokesčio sąnaudas (D), kurioms priskiriami pagrindinis atlyginimas ir priedai, priemokos, premijos ir kitos papildomos išmokos, numatyti Valdytojo sudarytose kolektyvinėse sutartyse, ir nuo jų apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

4.1.2. kitas tiesiogines Valdytojo sąnaudas (K), kurias sudaro:

 

K = KP + KN

 

4.1.2.1. sąnaudos, tiesiogiai priskiriamos Valdytojo veiklai vykdyti (KP). Šioms sąnaudoms pagal pirminius apskaitos dokumentus tiesiogiai priskiriamos sąnaudos, kurios patiriamos vykdant konkrečią Valdytojo veiklą;

4.1.2.2. sąnaudos, proporcingai paskirstomos tiesioginėms Valdytojo vykdomoms veikloms pagal tiesiogines darbo užmokesčio sąnaudas (KN). Šios sąnaudos susijusios su Valdytojo darbuotojų tiesioginių darbo funkcijų atlikimu – kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, transporto priemonių nusidėvėjimo, draudimo, eksploatacijos, remonto, nuomos, degalų ir kitos transporto sąnaudos, kai jos patiriamos naudai gauti;

4.2. netiesiogines Valdytojo sąnaudas (N). Šios sąnaudos patiriamos vykdant Valdytojo veiklą, išskyrus tiesiogines Valdytojo sąnaudas ir nepaskirstomas Valdytojo sąnaudas. Netiesioginėms Valdytojo sąnaudoms priskiriamos Aprašo 21 punkte nurodytus požymius atitinkančios sąnaudos. Netiesioginės Valdytojo sąnaudos apskaičiuojamos proporcingai Valdytojo vykdomoms veikloms tenkančioms tiesioginėms darbo užmokesčio sąnaudoms.

4.3. nepaskirstomas Valdytojo sąnaudas (P), kurioms priskiriamos išmokos darbuotojams iš sudaryto pelno rezervo ir kitos sąnaudos, kurias Valdytojas patiria ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau jos nėra būtinos paslaugoms teikti ir Valdytojo veiklai vykdyti, arba sąnaudos, kurios nesusijusios su Valdytojo pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį ir kurios neduos pajamų ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Tokios sąnaudos gali būti teismo priteistos sumos, pašalpos mirus darbuotojui ar jo šeimos nariui ir kitos sąnaudos.

5. Sąnaudos pagal konkrečias Valdytojo vykdomas veiklas apskaičiuojamos pagal šias ir Aprašo III skyriuje nurodytas formules:

 

Si = Ti + Ni = Di + Ki + Ni;

 

Ni = Di / D × N, kuriose

 

i – Valdytojo vykdomos veiklos indeksas.

 

III SKYRIUS

SĄNAUDŲ SKIRSTYMAS PAGAL VALDYTOJO VYKDOMAS VEIKLAS

 

6. Tiesioginėms skolų valstybei išieškojimo ir pagal pavedimo sutartis su Finansų ministerija perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

6.1. informacijos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

6.2. teisinių, notarinių paslaugų;

6.3. mokėjimų antstoliams vykdomosiose bylose;

6.4. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

6.5. atstovavimo teismuose paslaugų ir teismų sprendimų vykdymo.

7. Tiesioginėms valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

7.1. akcijų paketų nepriklausomo vertinimo paslaugų;

7.2. aukcionų skelbimo, reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

7.3. akcijų paketų parengimo privatizavimui;

7.4. akcijų apskaitos ir registracijos tvarkymo paslaugų sąnaudos ir finansinių tarpininkų komisiniai;

7.5. teisinių, notarinių paslaugų;

7.6. konsultavimo, ekspertų paslaugų;

7.7. dokumentų siuntimo, vertimo paslaugų.

8. Tiesioginėms valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų, priskirtų parduodamam savivaldybių nekilnojamajam turtui, pardavimo sandorių sudarymo ir administravimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

8.1. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

8.2. turto draudimo, administravimo ir apsaugos paslaugų;

8.3. nepriklausomo vertinimo, tarpininkavimo, konsultavimo, sertifikavimo, ekspertizės ir brokerių paslaugų;

8.4. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros, valymo ir turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, einamojo remonto, modernizavimo ir panašių) paslaugų;

8.5. aukcionų skelbimo, reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

8.6. teritorijų planavimo dokumentų parengimo ir projektavimo paslaugų;

8.7. statinių kadastrinių matavimų paslaugų;

8.8. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

8.9. teisinių, notarinių paslaugų;

8.10. aukcionų organizavimo paslaugų;

8.11. nuomininkų nesumokėtų skolų, pripažintų abejotinomis, beviltiškomis.

9. Tiesioginėms bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimo, pardavimo ir (arba) privatizavimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

9.1. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

9.2. turto draudimo, administravimo ir apsaugos paslaugų;

9.3. nepriklausomo vertinimo, tarpininkavimo, konsultavimo, sertifikavimo, ekspertizės ir brokerių paslaugų;

9.4. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros, valymo ir turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, einamojo remonto, modernizavimo ir panašių) paslaugų;

9.5. aukcionų skelbimo, reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse;

9.6. teritorijų planavimo dokumentų parengimo ir projektavimo paslaugų;

9.7. statinių kadastrinių matavimų paslaugų;

9.8. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

9.9. teisinių, notarinių paslaugų;

9.10. aukcionų organizavimo paslaugų;

9.11. įsiskolinimų, susidariusių iki paveldėto turto perėmimo;

9.12. atstovavimo teismuose paslaugų ir teismų sprendimų vykdymo;

9.13. dokumentų siuntimo, vertimo paslaugų.

10. Tiesioginėms administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros pagal nuomos sutartis sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

10.1. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

10.2. nepriklausomo vertinimo, tarpininkavimo, konsultavimo, sertifikavimo, ekspertizės ir brokerių paslaugų;

10.3. teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugų, įskaitant žemės sklypų, priskirtų patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui, formavimo ir projektavimo paslaugas;

10.4. statinių kadastrinių matavimų paslaugų;

10.5. teisinių, notarinių paslaugų;

10.6. reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

10.7. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros paslaugų;

10.8. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

10.9. turto apsaugos paslaugų;

10.10. turto, kuris naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas Valdytojui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, nusidėvėjimo ir amortizacijos;

10.11. turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, smulkaus, einamojo remonto, paveldo savybių išsaugojimo) paslaugų;

10.12. statinio inžinerinių sistemų, su jomis susijusios inžinerinės įrangos ir sistemų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros energijos, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie gaisrą ir gaisro gesinimo, šiukšlių šalinimo, signalizacijos, liftų ir kitų sistemų) priežiūros ir remonto paslaugų;

10.13. energetinio audito, energinio naudingumo sertifikato suteikimo ir kitų paslaugų, susijusių su turto atnaujinimu bei investicijų projektų įgyvendinimu;

10.14. turto draudimo;

10.15. pridėtinės vertės mokesčio, kuris neatskaitomas.

11. Tiesioginėms atnaujintino turto pardavimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

11.1. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

11.2. turto draudimo, administravimo ir apsaugos paslaugų;

11.3. nepriklausomo vertinimo, tarpininkavimo, konsultavimo, sertifikavimo, ekspertizės ir brokerių paslaugų;

11.4. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros, valymo ir turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, einamojo remonto, modernizavimo ir panašių) paslaugų;

11.5. aukcionų skelbimo, reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

11.6. teritorijų planavimo dokumentų parengimo ir projektavimo paslaugų;

11.7. statinių kadastrinių matavimų paslaugų;

11.8. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

11.9. teisinių, notarinių paslaugų;

11.10. aukcionų organizavimo paslaugų.

12. Tiesioginėms atnaujinamo turto įgijimo (statybos, rekonstrukcijos, remonto) sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

12.1. rangos darbų ir paslaugų pirkimo, įskaitant dokumentų parengimą;

12.2. konsultavimo paslaugų;

12.3. leidimų gavimo;

12.4. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

12.5. statinio pripažinimo tinkamu naudoti;

12.6. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

12.7. statinio priežiūros ir apsaugos paslaugų;

12.8. teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugų.

13. Atnaujinamo turto įgijimo (pirkimo) sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

13.1. aukcionų skelbimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

13.2. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

13.3. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros, valymo ir turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, einamojo remonto, modernizavimo ir panašių) paslaugų;

13.4. turto draudimo, administravimo ir apsaugos paslaugų.

14. Atnaujinamo turto nuomos subnuomojant valstybės įstaigoms ir institucijoms sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

14.1. konsultavimo paslaugų;

14.2. nekilnojamojo turto nuomos ir su ja susijusių mokesčių;

14.3. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros, valymo ir turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, einamojo remonto, modernizavimo ir panašių) paslaugų;

14.4. turto draudimo, administravimo ir apsaugos paslaugų;

14.5. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

14.6. teisinių, notarinių paslaugų;

14.7. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų.

15. Tiesioginėms nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo (griovimo) darbų organizavimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

15.1. nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimui (griovimui) reikalingų projektų parengimo;

15.2. nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimui (griovimui) reikalingų leidimų gavimo;

15.3. nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo (griovimo) teritorijos sutvarkymo darbų;

15.4. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

15.5. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

15.6. pridėtinės vertės mokesčio, kuris neatskaitomas.

16. Tiesioginėms juridinių asmenų likvidavimo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

16.1. atstovavimo bylose ir teismų sprendimų vykdymo;

16.2. informacijos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

16.3. teisinių, notarinių paslaugų;

16.4. archyvų tvarkymo paslaugų;

16.5. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

16.6. pridėtinės vertės mokesčio, kuris neatskaitomas.

17. Tiesioginėms sąnaudoms, atliekant valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkciją, įskaitant sprendimų, susijusių su patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, rengimą ir (ar) derinimą, išvadų dėl turto valdytojų derinti pateiktų sprendimų, susijusių su jų patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektų teikimą, valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo analizės ir ataskaitų rengimą, sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

17.1. konsultavimo, ekspertų paslaugų;

17.2. ilgalaikio turto, kuris naudojamas Valstybės turto informacinės paieškos sistemai palaikyti, nusidėvėjimo ir amortizacijos;

17.3. trumpalaikio turto ir įrangos, skirtos Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijoms atlikti, sunaudojimo ir eksploatavimo;

17.4. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

17.5. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos parengimo, maketavimo, spausdinimo, viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

17.6. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimo, diegimo, palaikymo ir naudojimo paslaugų;

17.7. pridėtinės vertės mokesčio, kuris neatskaitomas.

18. Tiesioginėms nenaudojamo valstybės funkcijoms atlikti ir pripažinto nereikalingu valstybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

18.1. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

18.2. nepriklausomo vertinimo, sertifikavimo, ekspertizės paslaugų, skirtų turto valdymui ir naudojimui;

18.3. turto draudimo, administravimo ir apsaugos paslaugų;

18.4. turto priežiūros ir eksploatavimo (ryšių, elektros energijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų komunalinių paslaugų), aplinkos priežiūros, valymo ir turto būklės palaikymo (blogos ir avarinės būklės šalinimo, einamojo remonto, modernizavimo ir panašių) paslaugų;

18.5. teritorijų planavimo dokumentų parengimo ir žemės sklypų, priskirtų patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui, formavimo paslaugų;

18.6. statinių kadastrinių matavimų paslaugų;

18.7. teisinių, notarinių paslaugų;

18.8. reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

18.9. turto, kuris nenaudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas Valdytojui, nusidėvėjimo ir amortizacijos;

18.10. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

18.11. nuomininkų nesumokėtų skolų, pripažintų abejotinomis, beviltiškomis;

18.12. nuomos konkursų organizavimo paslaugų.

19. Vyriausybės nustatyta tvarka atstovavimo valstybei bylose dėl nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo ir kitose bylose dėl valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas kitai valstybės institucijai ar įstaigai, tiesioginėms sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:

19.1. atstovavimo teismuose paslaugų ir teismų sprendimų vykdymo;

19.2. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

19.3. informacijos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

19.4. dokumentų siuntimo, vertimo paslaugų.

20. Kitų Valdytojui nustatytų veiklų, susijusių su centralizuotu valstybės nekilnojamojo turto valdymu, Valdytojui patikėjimo teise perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimu, skolų valstybei išieškojimu ir paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimu, bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimu, tiesioginėms sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, susijusios su konkrečia Valdytojo vykdoma veikla.

21. Netiesioginėms Valdytojo sąnaudoms priskiriamos tiesioginėms Valdytojo sąnaudoms nepriskirtos šios sąnaudos:

21.1. Valdytojo darbuotojų darbo užmokesčio;

21.2. Valdytojo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidų;

21.3. Valdytojo savininko kapitalą sudarančio nekilnojamojo turto draudimo, apsaugos, priežiūros, remonto ir eksploatacijos paslaugų;

21.4. trumpalaikio turto sunaudojimo;

21.5. ilgalaikio ir trumpalaikio turto eksploatacijos, remonto ir priežiūros paslaugų;

21.6. transporto, pašto ir ryšių paslaugų;

21.7. Valdytojo savininko kapitalą sudarančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos;

21.8. mokesčių ir savivaldybių nustatytų rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, reklamą, kitų rinkliavų;

21.9. Valdytojo darbuotojų saugos ir sveikatos, motyvacijos, socialinių reikmių ir Valdytojo reprezentacijos (naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti) sąnaudos, išskyrus nepaskirstomas Valdytojo sąnaudas;

21.10. finansinių paslaugų;

21.11. išorinių konsultantų paslaugų;

21.12. nepriklausomo audito paslaugų;

21.13. reklamos ir kitokio viešinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų;

21.14. profesinės literatūros pirkimo, spaudos ir informacijos prenumeratos;

21.15. dalyvavimo tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje;

21.16. archyvų tvarkymo paslaugų;

21.17. Valdytojo vadovo, valdybos narių ir darbuotojų civilinės atsakomybės draudimo;

21.18. dokumentų siuntimo, vertimo paslaugų;

21.19. valstybės įmonės Registrų centro, kitų registrų ir kadastrų valdytojų teikiamų registravimo ir informavimo paslaugų;

21.20. atlygio Valdytojo valdybos nariams;

21.21. teisinių, notarinių paslaugų.

22. Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimo ir koordinavimo veiklų, nurodytų Aprašo 3.6 papunktyje, sąnaudos, nustatomos kiekvienam atskiram valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektui, priskiriamos pagal šias formules:

 

S6= ∑D6x + ∑K6x  + ∑N6x;

 

D6x = DPx / DP × DN + DPx;

 

K6x = (D6x / D6 × KN6) + KP6x;

 

N6x = D6x / D6 × N6, kuriose

 

x – valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektas;

DP – Valdytojo struktūrinių padalinių, vykdančių valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo veiklą, tiesioginės darbo užmokesčio sąnaudos pagal darbuotojų darbo laiko paskirstymo žiniaraščius;

DN – kitų Valdytojo struktūrinių padalinių darbuotojų tiesioginės darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo veiklai (paskirstytos remiantis Valdytojo darbuotojų darbo laiko paskirstymo pagal atliekamas tiesiogines ir bendrąsias funkcijas proporcijomis).

23. Pagal atskiras skolų rūšis faktinės išieškojimo sąnaudos gali būti paskirstomos proporcingai išieškotų skolų sumoms.

24. Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros pagal nuomos sutartis sąnaudos, nurodytos Aprašo 10.1–10.6 papunkčiuose, įskaitomos apskaičiuojant mėnesinį centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokestį, o sąnaudos, nurodytos Aprašo 10.10–10.15 papunkčiuose, dengiamos iš centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto vertės palaikymo dedamosios, apskaičiuotos finansų ministro nustatyta tvarka ir įskaitomos apskaičiuojant mėnesinį centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokestį.

 

_______________________________