LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO tvarkos

 

2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

1.         Nustatyti šiuos kriterijus, kada švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas (toliau – ugdymo įstaigos), jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti kitų infekcijų plitimą ribojančių priemonių, rekomenduojama skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą (toliau – IPRR), užtikrinant, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu:

1.1.      Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmenyje – kai daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute nustatomas teigiamas savikontrolės būdu atliekant greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – savikontrolės greitasis antigeno testas) dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute;

1.2.      Klasės (grupės) lygmenyje:

1.2.1. kai klasėje (grupėje) mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 9 priedu, ir nuo pirmo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;

1.2.2. kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

2. Nustatyti, kad:

2.1. vadovaujantis šio sprendimo 1 punkte nurodytais kriterijais, ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute sprendimą dėl IPRR paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas;

2.2. šio sprendimo 1 punkte neapibrėžtais atvejais (įvertinus bendrą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją savivaldybėje ir (ar) ugdymo įstaigoje; esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui skirtingose klasėse (grupėse); kai ugdymo įstaigoje COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nustatoma COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar dėl turėto artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) izoliuota tokia dalis ugdymo įstaigos darbuotojų, kai nėra galimybės užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu ir kt.) ugdymo įstaigose IPRR skelbiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gavus ugdymo įstaigos vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu;

2.3. IPRR skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui, savivaldybės administracijos direktoriaus ar ugdymo įstaigos vadovo sprendime nurodant IPRR pradžios ir pabaigos datą.

3. Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius, tais atvejais, kai IPRR skelbiamas šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytu atveju, informuoti ugdymo įstaigos administraciją apie sprendimą dėl IPRR paskelbimo tą pačią dieną nuo tokio sprendimo priėmimo.

4. Įpareigoti ugdymo įstaigos vadovus Mokinių registre atlikti reikiamus įrašus apie IPRR paskelbimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl IPRR priėmimo.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys