Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“ pakeitimo

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 455

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą Nr. 927 „Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS sportininkAMS ir JŲ TRENERIAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO IR VALSTYBĖS PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS sportininkAMS ir JŲ TRENERIAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 22 straipsniu ir 23 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžius;

1.2. Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

2. Įgalioti:

2.1. Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atlikti šiuo nutarimu patvirtintame Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus.

2.2. Nuo 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atlikti šiuo nutarimu patvirtintame Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Lėšos šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytoms reikmėms iki 2019 m. rugsėjo 30 d. skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuo 2019 m. spalio 1 d. – skirtų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

3.2. Jeigu atstovaujamos sporto šakos tarptautinė federacija (išskyrus specialiosios olimpiados judėjimą) nėra pripažinusi Pasaulinio antidopingo kodekso, šios sporto šakos sportininkams ir jų treneriams negali būti skiriamos valstybės premijos.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                               Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 455

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS SPORTININKAMS IR JŲ TRENERIAMS DYDŽIAI

 

 

Eil. Nr.

Aukšto meistriškumo sporto varžybų pavadinimas

Iškovota vieta ir valstybės premijos dydis

(bazinės socialinės išmokos dydžiai)

pirmoji

antroji

trečioji

ketvirtoji

penktoji

šeštoji

septintoji

aštuntoji

1.

Į olimpinių žaidynių programą įtrauktų rungčių aukšto meistriškumo sporto varžybos

1.1.

Olimpinės žaidynės

3 049

1 525

1 144

610

458

305

229

153

1.2.

Pasaulio čempionatas (pasaulio taurės finalinių varžybų, jeigu tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio taurės finalinės varžybos)

610

382

229

1.3.

Europos čempionatas

(Europos taurės finalinių varžybų ar Europos žaidynių, jeigu tos sporto šakos Europos suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos tos sporto šakos Europos taurės finalinės varžybos ar Europos žaidynės)

305

153

115

2.

Į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų rungčių, neįgaliųjų ir studentų aukšto meistriškumo sporto varžybos

2.1.

Pasaulio čempionatas, (pasaulio taurės finalinių varžybų, jeigu tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio taurės finalinės varžybos), į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio čempionatas, universiada

115

92

77

2.2.

Europos čempionatas (Europos taurės finalinių varžybų ar Europos žaidynių, jeigu tos sporto šakos Europos suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos tos sporto šakos Europos taurės finalinės varžybos ar Europos žaidynės), į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties Europos

čempionatas

62

46

31

2.3.

Paralimpinės, kurčiųjų žaidynės

458

229

153

105

2.4.

Specialiosios olimpiados žaidynės

46

31

16

 

Pastabos: 

1. Valstybės premijos individualiųjų sporto šakų treneriams, rengusiems sportininką, dydis – 50 procentų lentelėje už atitinkamą aukšto meistriškumo sporto laimėjimą nustatyto valstybės premijos dydžio. Jeigu sportininką rengė keli treneriai, valstybės premija padalijama treneriams, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į sportininko rengimą (šią informaciją pateikia sporto šakos federacija).

2. Valstybės premijos, skiriamos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių sportininkams ir jų treneriams, dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą valstybės premijos dydį dauginant iš oficialaus komandos arba komandinės rungties sportininkų skaičiaus. Valstybės premijos, skiriamos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių sportininkams ir jų treneriams, suma paskirstoma komandos arba komandinės rungties sportininkams ir jų treneriams, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į pasiektą sporto laimėjimą (šią informaciją pateikia atitinkama sporto šakos federacija).

3. Valstybės premijomis vertinamos tik tos komandinės rungtys, kurių sporto varžybų rezultatai nėra suminė individualiųjų rungčių rezultatų išraiška (tai yra už kurias sportininkas nėra gavęs valstybės premijos).

4. Jeigu pasaulio, Europos čempionatai rengiami dažniau nei kas 2 metai, valstybės premijos dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą valstybės premijos dydį dalijant iš dviejų.

–––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 455

redakcija)
 

 

VALSTYBĖS PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS SPORTININKAMS IR JŲ TRENERIAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (toliau – Vyriausybės įgaliota institucija) tvarką, šios informacijos patikrinimo ir valstybės premijų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2.    Valstybės premijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 23 straipsnyje ir Apraše nustatyta tvarka.

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS PATEIKIMAS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI

 

4. Sportininkui iškovojus Sporto įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą vietą, sportininkas, jo treneris arba sporto šakos federacija (toliau kartu – asmenys) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – sporto varžybos) pabaigos Vyriausybės įgaliotai institucijai raštu pateikia šią informaciją apie sporto varžybas ir sportininko pasiektą aukšto meistriškumo sporto laimėjimą (toliau – sporto laimėjimas):

4.1. sporto varžybų pavadinimas;

4.2. sporto varžybų vykdymo laikas ir vieta;

4.3. informacija apie sporto varžybų sporto rungtį (kartu nurodoma, ar sporto rungtis olimpinė);

4.4. kas kiek metų vykdomos sporto varžybos;

4.5. sportininko vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir pasiektas sporto laimėjimas;

4.6. sportininką rengusių trenerių vardai, pavardės, nuolatinės gyvenamosios vietos adresai, elektroninio pašto adresai;

4.7. sporto šakos federacijos informacija apie valstybės premijų sportininkams ir jų treneriams paskirstymą, atsižvelgiant į jų indėlį į pasiektą sporto laimėjimą;

4.8. sporto varžybų, kuriose dalyvavo sportininkas, visų pakopų protokolai;

4.9. informacija, ar buvo paimtas dopingo mėginys iš sportininko, kuris pasiekė sporto laimėjimą;

4.10. informacija apie sporto varžybų sporto rungtyje dalyvavusių varžovų skaičių;

4.11. informacija apie valstybių, kurias atstovavo sporto varžybų sporto rungtyje, kurioje pasiektas laimėjimas, varžęsi sportininkai, skaičių (ši sąlyga netaikoma, jei sporto laimėjimas pasiektas į olimpinių, parolimpinių ar kurčiųjų arba specialiosios olimpiados žaidynių programą įtrauktoje rungtyje).

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti valstybės premijos skyrimą, mokėjimą ar valstybės premijos skyrimo panaikinimą identifikuojant asmenis, kurie turi teisę gauti valstybės premiją. Vyriausybės įgaliota institucija gautus asmens duomenis saugo 10 metų. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.

 

III SKYRIUS

PATEIKTOS INFORMACIJOS PATIKRINIMAS

 

6. Vyriausybės įgaliota institucija patikrina Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktuose dokumentuose esančios informacijos teisingumą. Jeigu dokumentuose yra netikslumų arba pateikti ne visi Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai ar informacija, dokumentus pateikę asmenys apie tai informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo nurodant netikslumų ištaisymo arba trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos ir ne ilgesnis nei 20 darbo dienų.

7. Vyriausybės įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų, ar buvęs sportininkas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

8. Vyriausybės įgaliota institucija, patikrinusi Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją, įvertinusi, ar nėra Sporto įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių ir nustačiusi, kad valstybės premijai skirti nėra teisinio pagrindo, apie tai raštu informuoja Aprašo 4 punkte nurodytus asmenis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Kartu nurodomos ir valstybės premijos neskyrimo priežastys ir apskundimo tvarka.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS PREMIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

9. Sprendimą skirti valstybės premiją priima Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pagal Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktą informaciją buvo paimtas sportininko dopingo mėginys.

10. Jeigu buvo paimtas sportininko dopingo mėginys, sprendimą skirti valstybės premiją Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas priima tik gavęs Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktą informaciją, patvirtinančią, kad dopingo mėginys buvo neigiamas o, tuo atveju, kai paimtas sportininko dopingo mėginys buvo teigiamas ir anuliuoti sportininko laimėjimai bei byla dėl paimto sportininko dopingo mėginio buvo nagrinėjama 2005 m. spalio 19 d. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 2006 m. gegužės 2 d. įstatymu Nr. X-591 „Dėl Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte ratifikavimo“, nustatyta tvarka,  tik gavęs informaciją apie priimtą galutinį neskundžiamą sprendimą, kad sportininkas antidopingo taisyklių nepažeidė.

11. Vyriausybės įgaliota institucija sporto šakos federaciją, sportininką, jo trenerį apie skirtą valstybės premiją informuoja raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

12.  Vyriausybės įgaliota institucija perveda valstybės premiją į sportininko, jo trenerio, kuriam skirta valstybės premija, nurodytą sąskaitą banke po to, kai sportininkas, jo treneris, kuriam skirta valstybės premija, pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis pagal Aprašo priede nurodytą formą.

13. Atsiradus Sporto įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytoms aplinkybėms, valstybės premija sportininkui ir jo treneriui neskiriama, o kai valstybės premija buvo paskirta –Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas priima sprendimą dėl valstybės premijos skyrimo panaikinimo nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Apie priimtą sprendimą Aprašo 4 punkte nurodyti asmenys raštu informuojami per 3 darbo dienas. Nepagrįstai išmokėta valstybės premija nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos privalo būti grąžinta Vyriausybės įgaliotai institucijai per 20 darbo dienų. Valstybės premijos negrąžinus, valstybės premijos suma išieškoma iš valstybės premijos gavėjo teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

 

Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Duomenų valstybės premijai už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus išmokėti ir deklaruoti forma)

 

 

DUOMENYS VALSTYBĖS PREMIJAI UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS IŠMOKĖTI IR DEKLARUOTI

______________

(sudarymo data)

 

__________________________________________________

(Vyriausybės įgaliotos institucijos pavadinimas)

 

 

 

Valstybės premijos gavėjo vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

 

 

Adresas*

 

 

 

 

Kontaktai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad jei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, t. y. einamųjų metų gruodžio 31 d., nuolatinė gyvenamoji vieta (tais metais, kai gauta valstybės premija) pasikeis, informuosiu apie šį pasikeitimą Vyriausybės įgaliotą instituciją iki kitų metų sausio 20 d.

 

________________________

(vardas ir pavardė, parašas)

 

 

* Nurodoma ne deklaruota, o nuolatinė gyvenamoji vieta (Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, 32 punktas).