LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ, ĮGIJUSIŲ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ LIETUVOJE, KONKURAVIMO DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE VIETAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. kovo 2 d. Nr. V-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 16 dalimi:

1.    T v i r t i n u Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašą (pridedama).

 

2.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. V-461 „Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių priėmimo į aukštąsias mokyklas“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-128

 

UŽSIENIO LIETUVIŲ, ĮGIJUSIŲ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ LIETUVOJE, KONKURAVIMO DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE VIETAS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato šių asmenų, stojančių į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, priėmimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

 

II skyrius

PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS AR VIENTISąsias STUDIJas

 

3. Užsienio lietuviai, įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuruoja dėl priėmimo į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamos stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės (Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės) (toliau – konkursinė eilė) sudarymo tvarka. Ši tvarka skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu www.smm.lt.

4Užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8–12 klasėje (gimnazijos I–IV klasėje) ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, prie konkursinio balo, apskaičiuoto pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos principus, nustatytus konkursinės eilės sudarymo tvarkoje, pridedamas 1 papildomas balas.

5. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija).

6. Asmenys, nurodyti šio tvarkos aprašo 1 punkte ir ketinantys studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotai institucijai bendrajam priėmimui organizuoti turi papildomai pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad prieš atvykdami į Lietuvos bendrojo ugdymo programas vykdančią mokyklą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir Lietuvos Respublikoje pradėjo mokytis 8–12 klasėje (gimnazijos I–IV klasėje).

7. Konkursą laimėję stojantieji priimami aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS, TREČIOSIOS PAKOPOS AR PROFESINES STUDIJAS

 

8. Užsienio lietuviai, įgijusieji vidurinį išsilavinimą ir pabaigę pirmosios ar antrosios studijų pakopos studijas Lietuvoje, pretenduojantys į valstybės finansuojamas atitinkamas antrosios, trečiosios pakopos arba profesines studijas, pasirinktos aukštosios mokyklos priėmimo komisijai pateikia tos aukštosios mokyklos reikalaujamus dokumentus.

9. Stojimo į aukštąją mokyklą reikalavimus, konkursinių balų ir konkursinės eilės sudarymo tvarką bei priėmimo į atitinkamą studijų programą tvarką nustato aukštosios mokyklos priėmimo taisyklės.

 

_________________