LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS SAUSUMOS PATEKIMO Į ŠALĮ VIETOSE

 

2021 m. vasario 15 d. Nr. V-304

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2021 m. vasario 10 d. protokolu Nr. 9.4 – 341,  n u s p r e n d ž i u:

1. Pavesti:

1.1. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC):

1.1.1. organizuoti sustiprintą nustatytų karantino režimo reikalavimų laikymosi kontrolę (toliau – kontrolė) prie vidaus Europos Sąjungos sienos su Lenkijos Respublika;

1.1.2. užtikrinti metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pareigūnams, paskiriant atsakingus NVSC specialistus (toliau – atsakingi specialistai), kurie 24 val. per parą teiktų metodinę pagalbą kontrolę vykdantiems VSAT pareigūnams ir, esant būtinumui, vykdytų atvykstančių (grįžtančių) asmenų registravimą NVSC interneto svetainėje;

1.1.3. kontrolės vykdymui aprūpinti VSAT pareigūnus tam būtina technine ir programine įranga ir priemonėmis;

1.1.4. atsakingų specialistų sąrašą, jų kontaktinius duomenis ir darbo grafikus pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai ir VSAT;

1.1.5. organizuoti VSAT pareigūnų, vykdančių kontrolę, mokymus (instruktažus) darbui su skirta technine ir programine įranga.

1.2. VSAT:

1.2.1. vykdyti sustiprintą kontrolę prie vidaus Europos Sąjungos sienos su Lenkijos Respublika;

1.2.2. kontrolės vykdymui skirti ne mažiau kaip 2 mobilius patrulius;

1.2.3. kontrolę vykdyti mobiliais postais, skiriant pakankamą pareigūnų skaičių, kad būtų užtikrintas efektyvus darbas;

1.2.4. vykdant kontrolę užtikrinti tikrinamų asmenų nustatytų karantino režimo ir ekstremalios situacijos valdymo priemonių ir reikalavimų laikymąsi šia tvarka:

1.2.4.1. patikrinti, ar atvykstančių ir (ar) grįžtančių asmenų (toliau – tikrinamas asmuo) NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt) pateikti duomenys atitinka asmenų faktinius duomenis, taip pat patikrinti, ar pateikti visi reikalaujami duomenys;

1.2.4.2. jeigu tikrinamas asmuo nėra užpildęs anketos NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt) ar yra pateikęs netikslius (ne visus) duomenis, užtikrinti anketos pateikimą ar duomenų tikslinimą mobiliame poste;

1.2.5. informaciją apie apibendrintus sustiprintos kontrolės rezultatus teikti NVSC atsakingam asmeniui už praėjusią parą iki 8.00 val.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys