LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. V-1367

Vilnius

 

 

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 punktu:

1. T v i r t i n u  Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus (pridedama)“.

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                               Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1367

redakcija)

 

VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatomi valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (toliau – pedagoginiai darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo tikslas, uždaviniai, principai, įgyvendinimas ir finansavimas.

 

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarime Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo”, Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo, kuris apima įgytos kvalifikacijos plėtojimą ir profesinių kompetencijų tobulinimą, tikslas – tobulinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas, įgyti kito mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų, siekiant švietimo kokybės.

 

4. Profesinių kompetencijų tobulinimo ir kvalifikacijos plėtojimo uždaviniai:

4.1. keisti mokymo ir (ar) vadovavimo praktiką ir nuostatas, siekiant pedagoginių darbuotojų profesinio meistriškumo;

 

4.2. kurti kokybės kultūrą;

 

4.3. diegti veiksmingesnius darbo būdus, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi.

 

5. Kvalifikacijos tobulinimą vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patvirtinti pedagogų rengimo centrai ir akredituotos švietimo įstaigos ar kiti akredituoti švietimo teikėjai (toliau kartu – Institucijos), vadovaudamiesi šiais principais:

 

5.1. kontekstualumo – atsižvelgia į Lietuvos švietimo iššūkius, aktualijas, prioritetus ir kaitą, šiuolaikiško švietimo tendencijas ir ugdymo mokslų tyrimus, aktualius pedagoginių darbuotojų tobulinimosi poreikius;

 

5.2. atsakomybės – veikia priskirtų atsakomybių lauke ir atsako už kvalifikacijos tobulinimo programų turinio ir jų įgyvendinimo kokybę;

 

5.3. veiksmingumo – veikia lanksčiai ir atvirai; periodiškai įsivertina ir atnaujina kvalifikacijos tobulinimo programas, atsižvelgdami į jų veiksmingumą, remdamiesi įsivertinimu; siekia kokybės, sumaniai naudodami turimus išteklius;

 

5.4. tęstinumo – bendradarbiauja tarpusavyje ir su kitomis švietimo įstaigomis, sudarydami sąlygas pedagoginiams darbuotojams pradėti ir tęsti profesinių kompetencijų tobulinimą įvairiomis formomis;

 

5.5. lygių galimybių – yra socialiai teisingi ir užtikrina kvalifikacijos tobulinimo programų prieinamumą, nediskriminuojant pedagoginių darbuotojų einamų pareigų, lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

 

 

III SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS

 

6. Pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją plėtoti gali įgydami kito (-ų) mokomojo (-ųjų) dalyko (-ų), ugdymo srities pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų aukštojoje mokykloje.

 

7. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas gali tobulinti pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu:

 

7.1. kvalifikacijos tobulinimo programoje (toliau  – Programa) nustatomi konkretūs profesinių kompetencijų tobulinimo tikslai ir uždaviniai, apibrėžiamas mokymo(si) turinys, rezultatai bei vertinimo kriterijai. Programos struktūros forma pateikiama Nuostatų priede. Programos trukmė ne mažesnė kaip 40 valandų, ji gali būti sudaryta iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinama įvairiomis formomis (seminarai, kursai, stažuotės ir pan.); 

 

7.2. pedagoginiai darbuotojai tobulinti profesines kompetencijas savišvietos būdu gali dalyvaudami ugdomosios ir vadybinės veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės veiklos refleksijose ir kitose neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose.

 

8. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos plėtojimo ir profesinių kompetencijų tobulinimą vykdo Institucijos, veikdamos kartu bendradarbiavimo pagrindais:

 

8.1. Pedagogų rengimo centrai vykdo kvalifikacijos plėtojimą ir profesinių kompetencijų tobulinimą:

 

8.1.1. kuria dalyko ir pedagoginės specializacijos studijų programų modulius, sudarydami sąlygas pedagoginiams darbuotojams įgyti kito (-ų) mokomojo (-ųjų) dalyko (-ų) ar ugdymo srities pedagoginės specializacijos kompetencijų;

 

8.1.2. kuria Programas, remdamiesi ugdymo mokslų ir pedagoginės praktikos tyrimais, taikydami švietimo inovacijas, nustato Programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarką ir jas įgyvendina, viešai skelbia informaciją apie Programas;

 

8.1.3. pagal poreikį dalyvauja švietimo ir švietimo pagalbos kokybės stebėsenos ir vertinimo procesuose, tiria pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius, konsultuoja ir teikia grįžtamąjį ryšį suinteresuotoms institucijoms, vykdo kitas veiklas, susijusias su profesiniu tobulėjimu.

 

8.2. Kitos aukštosios mokyklos, vykdančios pedagoginių studijų programas ir profesines studijas, išskyrus rezidentūrą, vykdo Nuostatų 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčiuose nustatytas veiklas ir kitas veiklas, numatytas bendradarbiavimo su Pedagogų rengimo centrais sutartyse.

 

8.3. Akredituotos švietimo įstaigos ar kiti akredituoti švietimo teikėjai vykdo profesinių kompetencijų tobulinimą:

 

8.3.1. konsultuojasi su Pedagogų rengimo centrais dėl Programų turinio ir jų įgyvendinimo, nusistato Programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarką ir jas įgyvendina, viešai skelbia informaciją apie Programas;

 

8.3.2. tiria ir analizuoja pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius

 

švietimo įstaigose, informuoja ir konsultuoja švietimo įstaigas, savivaldybių vykdomąsias ir kitas suinteresuotas institucijas;

 

8.3.3. pagal poreikį teikia švietimo pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir įstaigoms, analizuoja ir skleidžia gerąją švietimo įstaigų ir pedagoginių darbuotojų patirtį, bendradarbiauja su kitomis švietimo pagalbos įstaigomis, pedagoginių darbuotojų asociacijomis.

 

9. Kvalifikacijos tobulinimas yra planuojamas asmens, švietimo įstaigos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis:

 

9.1. pedagoginis darbuotojas ne rečiau nei kartą per metus įsivertina savo profesines kompetencijas, remdamasis mokinių pasiekimų ir pažangos, švietimo įstaigos rezultatais bei kitais rodikliais, numato kompetencijų tobulinimo tikslus, renkasi profesinių kompetencijų tobulinimo formas ir Programas;

 

9.2. švietimo įstaiga analizuoja pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų augimą ir jų  poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai remdamasi švietimo įstaigos veiklos įsivertinimo, išorinio vertinimo, pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų įsivertinimo duomenimis ir kitais prieinamais duomenimis ir rekomendacijomis; atsižvelgdama į pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius ir remdamasi Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo”, planuoja pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą;

9.3. savivaldybės vykdomoji institucija ne rečiau nei kartą per metus analizuoja švietimo įstaigų veiklos rezultatus, remdamasi švietimo įstaigų ataskaitomis, vadovų veiklos ataskaitomis, išorės vertinimo rodikliais, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo ir kitais rezultatais; planuoja kvalifikacijos tobulinimą, bendradarbiaudama su Institucijomis ir atsižvelgdama į atitinkamų metų Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;

 

9.4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

 

9.4.1. pagal poreikį inicijuoja Programų rengimą ir tam skiria  lėšų;

 

9.4.2. numato nacionalinio lygmens pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetines kryptis. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras ne rečiau nei kas trejus metus tvirtina Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (toliau – Prioritetai), atsižvelgdama į:

 

9.4.2.1. švietimo kaitos tendencijas, Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis,  švietimo būklės analizes, švietimo įstaigų išorinio vertinimo rezultatus;

 

9.4.2.2. švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitų analizę, švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo ir kompetencijų prilyginto vertinimo rezultatus;

 

9.4.2.3. tarptautinių tyrimų duomenis ir kitą objektyvią informaciją.

 

 

IV SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS

 

10. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas:

 

10.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis:

 

10.1.1. dalyvio kvalifikacijos tobulinimo išlaidos, susijusios su profesinių kompetencijų tobulinimu, Programose;

 

10.1.2. dalyvio kvalifikacijos tobulinimo išlaidos, susijusios su kito (-ų) mokomojo (-ųjų) dalyko (-ų) ar ugdymo srities pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų aukštojoje mokykloje įgijimu;

 

10.2. pačių Programų dalyvių lėšomis;

 

10.3. kitų šaltinių lėšomis.

 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Institucijų vykdomos Programos registruojamos Neformaliojo švietimo programų registre, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-1217 „Dėl Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro reorganizavimo ir Neformaliojo švietimo programų registro nuostatų patvirtinimo“.

12. Pedagoginio darbuotojo dalyvavimas Programoje ir sėkmingai įgytos kompetencijos patvirtinami Institucijų nustatyta tvarka.

 

13. Institucijos užtikrina savo vykdomų Programų kokybę, vykdo veiklos kokybės stebėseną, inicijuoja analize pagrįstus susitarimus, priima sprendimus dėl veiklų, susijusių su pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų tobulinimu.

 

14. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija organizuoja švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų akreditavimą, skelbia informaciją apie akredituotas švietimo įstaigas ir kitus akredituotus švietimo teikėjus savo tinklalapyje, vykdo pedagoginių darbuotojų kompetencijų tobulinimo stebėseną, organizuoja ir koordinuoja Prioritetų  ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotų Programų  įgyvendinimą.

______________________

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų,

pagalbos mokiniui specialistų

kvalifikacijos tobulinimo nuostatų

priedas

 

(Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacijos tobulinimo programos struktūros pavyzdinė forma)

 

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų KVALIFIKACIJOS tobulinimo PROGRAMOS STRUKTŪRA

 

1. Programos teikėjas

1.1. Programos teikėjo rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

2. Programos pavadinimas 

 

 

3. Programos rengėjas(-ai)

 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

 

 

5. Programos tikslas

 

 

6. Programos uždaviniai

 

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija / praktika / savarankiškas darbas) ir trukmė)

 

 

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

8.1.  Mokomoji medžiaga

 

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

 

Mokomosios medžiagos apimtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Techninės priemonės

 

 

9.   Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

 

 

10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijos)

 

(pažymėti X)

Programos teikėjo atstovas(-ai)

 

Mokytojai

 

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai ir kiti tyrėjai

 

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, kiti tyrėjai ir mokytojai

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir specialistai

 

Jungtinė lektorių grupė

 

Kiti (nurodyti)

 

 

11. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti)

 

 

12. Dalyviai:

12.1. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi turėti Programos dalyvis)

Kompetencija(-os)

 

Praktinės veiklos patirtis

 

 

 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės

 

(Pažymėti X)

Mokytojai dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas (nurodyti dalyką)   

 

Mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

 

Pagalbos mokiniui specialistai

 

Mokytojai dirbantys pagal profesinio mokymo programas

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

Programos teikėjas

_______________                                       _________________                      ___________

(Pareigos)                                              (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

 

Programos registracijos numeris ir data

 

 

Programos akreditacijos terminas (nurodyti datą, iki kada)