LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 25 d. Nr. 1K-23

Vilnius

 

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 6.24 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.24. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios (jei projektui taikomas EK sprendimas dėl valstybės pagalbos suderinamumo su vidaus rinka, skaičiuojama nuo sprendime nustatytos datos) iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino, per kurį turi būti patirtos ir apmokėtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui, jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu).

2.  Pakeičiu 6.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.28. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto sutartyje nustatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data.“

3.  Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Tęstinė projektų atranka gali būti vykdoma tais atvejais, kai remiamos nesudėtingos vienarūšės veiklos, o projektų kokybei užtikrinti projektų finansavimo sąlygų apraše galima nustatyti reikalavimus, kurių vykdymas lengvai patikrinamas. Tęstinė projektų atranka taip pat gali būti vykdoma įgyvendinant priemones, skirtas tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti, arba kai dalis susijusių investicijų finansuojama naudojantis finansinėmis priemonėmis.“

4.  Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Viso projekto įgyvendinimo metu projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus (išskyrus šių Taisyklių 2 priede nustatytas išimtis) ir, kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, specialiuosius (išskyrus atvejus, kai juose nustatytas reikalavimas atitikti strateginio planavimo dokumentą) ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus, išskyrus Stebėsenos komiteto patvirtintas išimtis dėl projektų atrankos kriterijų taikymo įgyvendinant projektus.“

5.  Pakeičiu 116 punktą ir jį išdėstau taip:

116. Paraiškas vertina vertintojai, kurie yra įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai ir (ar) šios institucijos pasitelkti ekspertai. Ekspertai paraiškos vertinimui atlikti turi turėti tinkamą kompetenciją (t. y. vertinamos srities kvalifikaciją arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje), turi būti nešališki (t. y. ne mažiau kaip 1 metus iki ekspertinio vertinimo pradžios neturėję darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių su pareiškėju ar partneriu, taip pat su pareiškėju ar partneriu nesusiję artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais (asmenimis, susijusiais artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais, laikomi sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat eksperto ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka). Jei įgyvendinančioji institucija paraiškoms vertinti pasitelkia ekspertus, sudariusi projektų sutartis, ji ekspertų pavardes paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

6.  Pakeičiu 122 punktą ir jį išdėstau taip:

122. Įgyvendinančioji institucija taip pat atmeta paraišką, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams.“

7.  Papildau 1221 punktu:

1221. Jei yra nustatyta esminių valstybės ar regiono projekto paraiškos pakeitimų, palyginus su projektiniu pasiūlymu dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo ir valstybės ar regiono projektų sąrašu (toliau – esminiai paraiškos pakeitimai), įgyvendinančioji institucija, pateikdama informaciją apie nustatytus esminius paraiškos pakeitimus, kreipiasi į ministeriją arba Regioninės plėtros departamentą (kai įgyvendinami regionų projektai) prašydama įvertinti projekto atitiktį Taisyklių 37 arba 49 punkte nustatytiems reikalavimams. Ministerija arba Regioninės plėtros departamentas, įvertinę paraiškos pakeitimus, pateikia įgyvendinančiajai institucijai išvadą dėl projekto atitikties Taisyklių 37 arba 49 punkte nustatytiems reikalavimams. Prireikus, ministerija arba regiono plėtros taryba pakeičia valstybės ar regiono projektų sąrašą. Jei projektas nebeatitinka šių Taisyklių 37 arba 49 punkto reikalavimų, ministerija arba Regioninės plėtros departamentas apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, kuri atmeta paraišką.“

8.  Papildau 1222 punktu:

1222. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyta kitaip, esminiais paraiškos pakeitimais laikomi atvejai, kai:

1222.1. mažinamos projektiniame pasiūlyme numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės daugiau nei 3 procentais (įgyvendinant iš ESF lėšų bendrai finansuojamus projektus, stebėsenos rodiklių reikšmės mažinamos daugiau kaip 10 procentų);

1222.2. keičiamos projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

1222.3. didėja suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma ir, įgyvendinančiosios institucijos vertinimu, tai gali turėti įtakos pasirinktai optimaliai projekto įgyvendinimo alternatyvai (taikoma, kai projektas atitinka Taisyklių 671 punkte nurodytus požymius);

1222.4. keičiasi pareiškėjas.“

9.  Papildau 1281 punktu:

1281. Jei įgyvendinančioji institucija turi atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą, jis atliekamas vadovaujantis Taisyklių 14–16 skirsniuose nustatyta tvarka.“

10.  Pakeičiu 1411 punktą ir jį išdėstau taip:

1411. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo projektų vertinimui atlikti įgyvendinančioji institucija papildomai gali skirti ekspertų grupę (tokia sąlyga turi būti nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, o ekspertų grupės funkcijos, sprendimų priėmimo, nešališkumo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarka turi būti nustatyta ekspertų grupės darbo reglamente arba kitame teisės akte, kurie skelbiami viešai). Ekspertų grupę sudaro ekspertai, kuriems taikomi Taisyklių 116 punkte nustatyti reikalavimai ir kurie ne mažiau kaip 5 metus nėra leidę mokslinių publikacijų kartu su paraiškoje nurodytais tyrėjais. Sudarius projektų sutartis ekspertų grupės sudėtis skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Ekspertų grupė gali būti sudaroma ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, laikantis šiame punkte nustatytų sąlygų.“

11.  Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

179. Jei keičiami projekto sutarties duomenys apie projekto vykdytojo atsakingus asmenis, taip pat įgyvendinančiosios institucijos (vykdant trišales sutartis – ir ministerijos), projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) pavadinimas (-ai), adresas (-ai), kita kontaktinė informacija ar projekto sąskaitos duomenys arba taisomos techninės klaidos, projekto sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS (apie tokius trišalės sutarties pakeitimus įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas informuoja ministeriją per SFMIS2014). Projekto sutartis laikoma pakeista nuo tokios informacijos gavimo iš duomenis keičiančios projekto sutarties šalies dienos.“

12.  Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip:

199. Projekto vykdytojas, išskyrus regionų projektų vykdytojus, siekdamas gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į ministeriją. Ministerija, išnagrinėjusi projekto vykdytojo prašymą ir įvertinusi, ar papildomas finansavimas atitiktų šių Taisyklių 197.7 papunktyje nurodytą sąlygą (šių Taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, taip pat įvertinusi, ar planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka šių Taisyklių 37 punkto sąlygas), apie preliminarų pritarimą skirti papildomą finansavimą informuoja raštu projekto vykdytoją ir įgyvendinančiąją instituciją. Projekto vykdytojas, gavęs ministerijos preliminarų pritarimą, per 14 dienų (ministerija šį terminą gali pratęsti, jei reikia parengti dokumentus) per DMS įgyvendinančiajai institucijai teikia prašymą skirti papildomą finansavimą projektui.“

13.  Papildau 2001 punktu:

2001. Jei iki raštu išreikšto Taisyklių 199 arba 200 punkte nurodyto pritarimo papildomam finansavimui ministerija ar regiono plėtros taryba gauna daugiau prašymų skirti papildomą finansavimą ir bendra prašoma papildomo finansavimo lėšų suma viršija faktiškai turimą papildomo finansavimo lėšų sumą, ministerija arba regiono plėtros taryba vertina prašymus kartu ir, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatyta kitaip, priima sprendimus prioritetine tvarka, atsižvelgdama į tai, kuriam projektui skirtas papildomas finansavimas duos daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos. Jei papildomo finansavimo prašymų eilė susidaro dėl Taisyklių 196.4 papunktyje nustatytų atvejų, papildomo finansavimo lėšos projektų vykdytojams paskirstomos proporcingai papildomai reikalingai tinkamų finansuoti išlaidų sumai.“

14.  Pakeičiu 214.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

214.2. sąskaitų apmokėjimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas arba partneris, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (arba jų nurodytam asmeniui, jei dėl tokių mokėjimų sudaryta civilinė, pavyzdžiui, faktoringo, sutartis) ir per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą (pagal darbo grupės formą). Kol projekto vykdytojas arba partneris neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir projekto vykdytojas per DMS įgyvendinančiajai institucijai nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, įgyvendinančioji institucija vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali netvirtinti vėliau projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ar jo (jų) dalies. Deklaruodamas išlaidas sąskaitų apmokėjimo būdu projekto vykdytojas taip pat gali deklaruoti kitas projekto išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai (taikant fiksuotąją normą), jei jos apskaičiuojamos nuo sąskaitų apmokėjimo būdu deklaruotų išlaidų.

15.  Pakeičiu 221 punktą ir jį išdėstau taip:

221. Projektui finansuoti išmokėtas avansas gali būti laikinai panaudotas:

221.1. netinkamam finansuoti PVM apmokėti, kuris projekto vykdytojui kompensuojamas Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

221.2. netinkamoms deklaruoti EK išlaidoms apmokėti tais atvejais, kai vadovaujantis projekto sutartimi jos turi būti apmokėtos projekto vykdytojui iš projektui skirto finansavimo lėšų ir gali būti kompensuojamos finansų ministro nustatyta tvarka.“

16.  Papildau 289 punktą ir jį išdėstau taip:

289. Patikrą vietoje turi atlikti ne mažiau kaip 2 įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai arba jos įgalioti ekspertai, kuriems taikomi Taisyklių 116 punkte nustatyti reikalavimai. Įgyvendinančioji institucija, gavusi visuomenės atstovo skundą, įvertina skunde nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam pagrindui, vadovaudamasi savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka, atlieka patikrą vietoje bei sudaro galimybę skundą pateikusiam visuomenės atstovui stebėtojo teisėmis dalyvauti patikroje vietoje, išskyrus atvejus, jei atliekamos Taisyklių 287 punkte numatytos patikros, kai įgyvendinančioji institucija patikrą vietoje atlieka prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.“

17.  Pakeičiu 314 punktą ir jį išdėstau taip:

314. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, priima sprendimą:

314.1. pažeidimas nenustatytas;

314.2. pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas;

314.3. pažeidimas nustatytas, su juo susijusios projekto išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti bei:

314.3.1. nutraukiama projekto sutartis ir (arba)

314.3.2. šios išlaidos susigrąžinamos (jei jos buvo apmokėtos projekto vykdytojui), ir (arba)

314.3.3. šios išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose (jeigu netinkamos finansuoti su pažeidimu susijusios projekto išlaidos projekto vykdytojui dar neapmokėtos ir pateiktas ar teikiamas mokėjimo prašymas bus tvirtinamas).

18.  Pakeičiu 316 punktą ir jį išdėstau taip:

316. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą, kad pažeidimas nenustatytas, tai pažymi darbo grupės formoje „Sprendimas dėl pažeidimo“ ir informaciją apie pažeidimo tyrimo rezultatus registruoja Taisyklių 306 punkte nustatyta tvarka.“

19.  Papildau 335punktu:

3351. Tais atvejais, kai projekto išlaidos, kurias pagal projekto sutartį buvo numatyta apmokėti iš projektui skirto finansavimo lėšų, tampa netinkamos deklaruoti EK, bet pagal projekto sutarties sąlygas turi būti apmokėtos projekto vykdytojui, šios išlaidos gali būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų finansų ministro nustatyta tvarka.“

20.  Pakeičiu 364 punktą ir jį išdėstau taip:

364. Jei dotacijos gavėjas nesilaiko projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) dotacijos sutartyje nustatytų sąlygų ar įsipareigojimų ir (ar) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirta dotacija, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą. Priėmusi sprendimą nutraukti dotacijos sutartį, įgyvendinančioji institucija neturi jo suderinti su ministerija. Keičiant dotacijos sutartį taip pat netaikomas reikalavimas su ministerija suderinti esminius dotacijos sutarties pakeitimus.“

21.  Pakeičiu 387 punktą ir jį išdėstau taip:

387. Projekto vykdytojui pateikus galutinį mokėjimo prašymą, atsižvelgiant į projekto sutarties nuostatas ir projekto vykdytojo pasiektus rezultatus, pagal darbo grupės pavyzdinę grąžinamų projekto finansavimo lėšų grafiko formą patvirtinamas projekto sutarties priedas – grąžinamų projekto finansavimo lėšų grafikas (toliau – grąžinamų lėšų grafikas). Grąžinamų lėšų grafikas gali būti tikslinamas keičiant projekto sutartį po projekto finansavimo pabaigos, jei tai neprieštarauja projektų finansavimo sąlygų aprašui ir Taisyklėms.“

22.  Pakeičiu 396 punktą ir jį išdėstau taip:

396. Konkurso dalyvius vertina ir laimėtoją (-us) nustato ekspertų komisija, vadovaudamasi paskelbtomis konkurso taisyklėmis. Ekspertų komisiją iš ekspertų, kuriems taikomi Taisyklių 116 punkte nustatyti reikalavimai, sudaro ir patvirtina projekto vykdytojas (arba įgyvendinančioji institucija tais atvejais, kai apdovanojimai skiriami projektų vykdytojams) arba kita konkurso taisyklėse numatyta kompetentinga institucija. Ekspertai, atsižvelgdami į vertinamos veiklos kokybę, turi teisę savarankiškai nuspręsti, ar apdovanojimas (-ai) turi būti skiriamas (-i).“

23.  Pakeičiu 405.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

405.2. skirtos iš anksto sumokėti rangovui, prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai), jeigu projekto vykdytojas pateikia iš rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo lėšų sumos (išskyrus šiam mokėjimui naudojamas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas lėšas), kuriame naudos gavėju nurodytas projekto vykdytojas ar partneris, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatyta kitaip. Tuo atveju, jeigu rangovas, prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas yra biudžetinė įstaiga, taip pat viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, valstybės valdoma įmonė arba labdaros ir paramos fondas, kurio vienintelė dalininkė yra valstybė, reikalavimas projekto vykdytojui pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją netaikomas;“.

24.  Pakeičiu 418 punktą ir jį išdėstau taip:

418. Darbo užmokesčio išlaidos gali apimti apskaičiuotą darbo užmokestį, darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, taip pat įmokas į Garantinį fondą, kitus su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus ir yra tinkamos finansuoti, jeigu yra apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo vykdant projektą laiką. Netinkamos finansuoti yra išeitinės išmokos (išskyrus atvejus, kai terminuota darbo sutartis su projekto veiklas vykdančiu darbuotoju pasibaigia suėjus terminui arba neterminuota darbo sutartis su ilgiau nei 2 metus projekto veiklas vykdančiu darbuotoju nutraukiama dėl to, kad darbuotojo atliekamos darbo funkcijos nebereikia įgyvendinant projektą, jei tokiam darbuotojui vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu turi būti išmokama išeitinė išmoka), įmokos į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas). Projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidos tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavas įnašas, išskyrus atvejus, kai projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta kitaip.“

25.  Papildau 420.3 papunkčiu:

420.3. į projekto vykdytojo ir (ar) partnerio finansines ataskaitas įtrauktas nematerialusis turtas, kuris yra sukurtas ar įsigytas nepažeidžiant Taisyklių 421.11 papunktyje nustatytų reikalavimų.“

26.  Pakeičiu 427 punktą ir jį išdėstau taip:

427. Atliktų tyrimų arba teisės aktų analizės rezultatai, kuriais vadovaujantis nustatyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše numato išlaidas apmokėti supaprastintai remdamasi tyrimo arba teisės aktų analizės rezultatais, ji atsako už taikomų rezultatų kokybę (pagrindimą, argumentų objektyvumą, skaičiavimų tikslumą) nepriklausomai nuo to, kas atliko tyrimą.“

27.  Papildau 4281 punktu:

4281. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, jų taikymo sąlygos (įskaitant galimybę juos keisti sudarius projekto sutartį) nustatomi projektų finansavimo sąlygų apraše (arba dokumente, kuriuo apraše nurodyta vadovautis). Vadovaujančiajai arba audito institucijoms nustačius, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos turi būti taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

28.  Pakeičiu 434 punktą ir jį išdėstau taip:

434. Fiksuotoji norma taikoma taip, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Projektų finansavimo sąlygų apraše galima nustatyti mažesnę fiksuotąją normą, nei nurodyta šių Taisyklių 433 punkte.“

29.  Pakeičiu 438.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

438.1. jų dydžiai arba nuoroda į tyrimų ar teisės aktų analizės rezultatus arba teisės aktus, kuriuose nustatyti jų dydžiai;“.

30.  Pakeičiu 441 punktą ir jį išdėstau taip:

441. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydžius negu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti dydžiai.“

31.  Pripažįstu netekusiu galios 442 punktą.

32.  Pakeičiu 2 priedą:

32.1Pakeičiu 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);“.

32.2.  Pakeičiu 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);“.

32.3.  Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei Investicijų projektų rengimo metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su vadovaujančiąja institucija ir numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčio reikalavimai.)“

32.4.  Pakeičiu 7.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

(Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę (kuri turi būti didesnė nei 0), palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį (kuris turi būti didesnis už 1) bei ekonominę vidinę grąžos normą (kurios reikšmė visais atvejais turi būti didesnė už naudojamą socialinę diskonto normą). Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį sąnaudų ir naudos santykį, kuris turi būti didesnis už 1.)“

32.5.  Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčio reikalavimai.)

33.  Pakeičiu 3 priedą:

33.1.  Pakeičiu 4.2 papunkčio lentelės antrąją eilutę ir ją išdėstau taip:

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

 

“.

33.2.  Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

(Pildant lentelę „Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas“ nurodomos projektui įgyvendinti būtinos veiklos ir jų išlaidos, kurios nėra tinkamos finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis. Pvz., jeigu gamyklos statyba yra tinkama veikla, tačiau žemės pirkimas – ne, tokiu atveju nurodoma, kaip ir iš kokių šaltinių bus įsigyta reikiama žemė gamyklos statybai. Netaikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatyta kitaip.)

(eurais)

Eil. Nr.

Projekto netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

Nurodomas numeris iš eilės, pvz., 1, 2, 3.

Šioje skiltyje galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 3.

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų paskirtis, pvz., „Žemės pirkimas“. Galimas simbolių skaičius – 500.

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų suma. Šioje skiltyje galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Nurodomas numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis (pvz., projekto vykdytojo lėšos, banko paskolos, valstybės ar savivaldybės biudžeto, kitų ES arba tarptautinių programų lėšos, kt.). Galimas simbolių skaičius – 500.

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

 

 

“.

33.3.  Pakeičiu 20 punkto lentelės 9 eilutę ir ją išdėstau taip:

9.

(Įrašomi visi kiti priedai, kurie teikiami kartu su paraiška. Leidžiama sukurti daugiau eilučių. Galimas simbolių skaičius – 300.)

(...)

(...)

 

“.

33.4.  Pakeičiu 21 punktą:

33.4.1.   Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).“

33.4.2.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).“

33.5.  Pakeičiu priedą:

33.5.1.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Aš arba mano atstovaujamas partneris paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei partneris yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

33.5.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„Aš arba mano atstovaujamo partnerio vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti partnerio apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl partnerio per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei partnerio veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

33.5.3.   Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos atstovai ir (ar) įgalioti asmenys audituotų ar tikrintų mano, kaip projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą partnerį, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.“

34.  Pakeičiu 4 priedą:

34.1.  Papildau 5.6 papunkčiu:

5.6. (Nurodoma, jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto išlaidoms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas taip, kaip nurodyta Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje. Papildomai ministerija turi teisę keisti nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

34.2.  Pakeičiu 2 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama.)

(eurais)

Eil. Nr.

Projekto netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

“.

35.  Pakeičiu 6 priedą:

35.1.  Pakeičiu 4 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Deklaruojant išlaidas, apmokamas pagal fiksuotąją normą, pildomi stulpeliai „Dokumento tipas“ (nurodomas fiksuotosios normos kodas pagal projekto sutartį), „Prašoma suma, eurais“ (įrašoma pagal fiksuotąją normą apskaičiuota išlaidų suma).“

35.2.  Pakeičiu 5 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Deklaruojant išlaidas, apmokamas pagal fiksuotąją normą, pildomi stulpeliai „Išlaidų pagrindimo dokumentai“ – „Dokumento tipas“ (nurodomas fiksuotosios normos kodas pagal projekto sutartį), „Prašoma suma, eurais“ ir „Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai“ – „Prašoma suma, eurais“ (įrašoma pagal fiksuotąją normą apskaičiuota išlaidų suma, kuri turi sutapti stulpeliuose „Išlaidų pagrindimo dokumentai“ – „Prašoma suma, eurais“ ir „Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai“ – „Prašoma suma, eurais“).“

36.  Papildau 9 priedą 5.8 papunkčiu:

5.8. (Nurodoma, jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto išlaidoms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas taip, kaip nurodyta Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje.  Papildomai ministerija turi teisę keisti nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

37.  Pakeičiu 10 priedą:

37.1.  Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Fiksuotosios normos, taikomos iš Europos socialinio fondo lėšų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų bendrai finansuojamo projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti:

 

Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas

nuo 60 proc. iki 90 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas

daugiau kaip 90 procentų tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas

1

2

3

4

5

1.

iki 85 000

25

25

 

12

2.

nuo 85 001 iki 175 000

24

21

12

3.

nuo 175 001 iki 260 000

19

19

12

4.

nuo 260 001 iki 435 000

16

16

12

5.

nuo 435 001 iki 780 000

13

11

9,3

6.

nuo 780 001 iki 1 330 000

9

8

5,4

7.

nuo 1 330 001 iki 2 260 000

6,3

4,2

4,2

8.

nuo 2 260 001 iki 3 840 000

3,9

2,6

2,6

9.

nuo 3 840 001 iki 6 530 000

2,4

1,6

1,6

10.

nuo 6 530 001

1,5

1

1

“.

37.2.  Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Fiksuotosios normos dydžio atitiktį šio Taisyklių priedo nuostatoms įgyvendinančioji institucija dar kartą įvertina tikrindama projekto galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu nustatoma, kad fiksuotoji norma (pagal šio Taisyklių priedo redakciją, galiojusią paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, arba paraiškos pateikimo dieną, kai taikomi kiti projektų atrankos būdai, arba papildomo finansavimo prašymo pateikimo dieną, jei projektui buvo skirtas papildomas finansavimas) turėtų būti mažesnė, nei buvo nustatyta projekto sutartyje, ir todėl projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė, nei priklauso, netiesioginių projekto išlaidų suma, išmokėtų lėšų perviršis susigrąžinamas Taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

37.3.  Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pasikeitus šiam Taisyklių priedui, projektų vykdytojams fiksuotoji norma taikoma taip, kaip šiame Taisyklių priede buvo nustatyta paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną (kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu) arba paraiškos pateikimo dieną (kai taikomi kiti projektų atrankos būdai), arba papildomo finansavimo prašymo pateikimo dieną.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                     Vilius Šapoka