LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. 3D-440

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Kredito gavėjas, norėdamas gauti dalies garantinės įmokos kompensaciją, kredito įstaigai kartu su teikiama paraiška dėl garantijos suteikimo ir kitais dokumentais pateikia paraišką dėl garantinės įmokos už investicinius kreditus kompensavimo (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiškos formą, kuri turi atitikti reglamento (ES) Nr. 702/2014 6 straipsnio 2 dalies ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – paraiška).“

1.2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Bendrovė pagal kreditų gavėjų pateiktą paraišką, nurodytą taisyklių 18 punkte, atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą informaciją, nurodytą taisyklių 19 punkte, ir apskaičiuotą pagalbos dydį, įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinės įmokos kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo.“

1.3. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kredito gavėjui sumokėjus garantinės įmokos dalį (be kompensuojamosios dalies), Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už biudžeto sudarymą, pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti (priedas).“

1.4. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Žemės ūkio ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už biudžeto sudarymą, parengia pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti (toliau – pažyma) ir pateikia ją Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už dokumentų, kurių pagrindu turi būti atliekami mokėjimai, perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras). Centras, gavęs pažymą, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, parengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo pažymos raštu gavimo dienos.“

1.5. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d..

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Giedrius Surplys

 

Dalies garantinės įmokos

kreditų gavėjams

kompensavimo taisyklių

priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

 

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)