VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 24 d. Nr. VA-88

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, vadovaujantis Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju taisyklių“.

1.1.2. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau nei nurodyta VMI sprendime arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas Taisyklių 37 punkte nurodytu būdu turi apie tai pranešti (pranešimo pavyzdys pateiktas Taisyklių 4 priede) VMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ir (arba) kitus dokumentus. Mokesčių mokėtojui nepranešus VMI apie veiklos atnaujinimą, mokesčių administratorius pagal gautą iš kitų šaltinių informaciją gali įrašyti į Mokesčių mokėtojų registrą mokesčių mokėtojo veiklos atnaujinimo datą, apie tai informuodamas mokesčių mokėtoją.“

1.1.3. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Prašymas ir prie jo pridedami dokumentai pateikiami elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo.“

1.1.4. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Kai VMI priimamas Taisyklių 42.2 papunktyje nustatytas sprendimas ar kai Taisyklių 37 punkte nurodytu būdu pateikiamas Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą (pavyzdys išdėstytas Taisyklių 2 priede, toliau – Pranešimas), Taisyklių 27 punkte nurodyto mokesčių mokėtojo sprendimo ar Pranešimo duomenys įvedami į Mokesčių mokėtojų registrą jo valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų administravimo tikslais. Jeigu mokesčių mokėtojo veikla atnaujinama anksčiau negu nurodyta jo sprendime, jis per 5 darbo dienas Taisyklių 37 punkte nurodytu būdu apie tai turi (pavyzdys išdėstytas Taisyklių 4 priede) pranešti VMI ir vykdyti mokestines prievoles.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimo dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo FR1037 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimo dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo FR1038 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pranešimo apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę PRC906 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė


 

FR1037 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2017 m. spalio 24 d. įsakymo

Nr. VA-88 redakcija)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

(Įstaigos duomenys)

 

 

___________________

(adresatas)

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO

 

_________________ Nr. _______________

(data)                         (registracijos numeris)

 

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsniu ir atsižvelgdamas (-a) į Jūsų ____________ prašymą atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir

(arba) kitų teisės

(data)

aktuose nurodytų dokumentų pateikimo, nusprendžiu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: ________________________, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: ________________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

 

 

______________________  ___________________________        ______________________

(pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                                       (vardas, pavardė)

A.V.


 

FR1038 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2017 m. spalio 24 d. įsakymo

Nr. VA-88 redakcija)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

(Įstaigos duomenys)

 

 

 

___________________

(adresatas)

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

_________________ Nr. _______________

(data)                                       (registracijos numeris)

 

 

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 76 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas (-a) į Jūsų ________________ prašymą pratęsti mokesčių

deklaracijų pateikimo

(data)

terminą, nusprendžiu:

 

 

 

 

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: ________________________, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: ________________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

 

______________________    _______________________             ____________________

(pareigų pavadinimas)                                 (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

A.V.


 

PRC906 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu

Nr. VA–28

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2017 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. VA-88 redakcija)

 

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

(Įstaigos duomenys)

 

 

______________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS

APIE NESUVESTĄ DEKLARACIJĄ Į VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS DUOMENŲ BAZĘ

 

________________ Nr. ______________

                                         (data)             (registracijos numeris)

 

Pranešame, kad ____________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris)

 

pateikta _____________________________________________________________nesuvesta į

(deklaracijos forma, mokestinis laikotarpis)

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę dėl nurodytų priežasčių: ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

 

 

 

 

 

Šis pranešimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: ________________________, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: ________________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

 

 

_____________________________   _________________             _________________________

pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

A.V.