LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. VA-61/D1-658 „DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJŲ FR0521, FR0522, FR0523 IR FR0524 FORMŲ IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 17 d. Nr. VA-87/D1-748

Vilnius

 

Pakeičiame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinko ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJŲ FR0521, FR0522, FR0523 IR FR0524 FORMŲ IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtiname pridedamas:

1.1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisykles;

1.2. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisykles;

1.3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formą ir jos papildomo lapo FR0521P formą;

1.4. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formą, jos papildomo lapo FR0522P formą ir jos priedo FR0522S formą;

1.5. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formą jos papildomo lapo FR0523P formą ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formas;

1.6. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formą, jos papildomo lapo FR0524P formą ir jos priedų FR0524F, FR0524N ir FR0524Z formas.

2. Pavedame:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių išteklių valdymo departamentui:

2.1.1. naujas FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų versijas įtraukti į Mokesčių administravimo dokumentų formų registrą;

2.1.2. parengti FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų naujų versijų teikimo ir apdorojimo programinę įrangą.

3. Nustatome, kad šis įsakymas taikomas teikiant ir (ar) tikslinant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formas bei teikiant ir (ar) tikslinant 2020 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių FR0521 ir FR0523 formas. Teikiant ir (ar) tikslinant 2020 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių FR0522 ir FR0524 formų duomenis, naudojamos ir pildomos FR0522 ir FR0524 formos, vadovaujantis tuo mokestiniu laikotarpiu, kurio FR0522 ir FR0524 forma teikiama ir (ar) tikslinama, galiojusiomis taisyklėmis.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Simonas Gentvilas

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. VA-61/D1-658

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro ir Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2021 m. gruodžio 17 d.

įsakymo Nr. VA-87/D1-748 redakcija)

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0521 FORMOS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJOS FR0522 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJŲ PILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos (toliau – FR0521 forma), jos papildomo lapo FR0521P formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos (toliau – FR0522 forma), jos papildomo lapo FR0522P formos ir priedo FR0522S formos pildymo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos teikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės).

4. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijas teikia mokesčio mokėtojai, kurie pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą yra mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių mokėtojai. Mokesčio mokėtojai užpildo mokesčio deklaracijų FR0521 ir (ar) FR0522 formas pagal šias Taisykles ir pateikia VMI. Mokesčio mokėtojai privalo deklaruoti juridinio asmens filialo (-ų) ir (ar) juridinio asmens atstovybės (-ių) vykdomos veiklos duomenis (išmestus iš stacionariųjų taršos šaltinių į aplinką teršalus ir (ar) sunaudotus degalus apmokestinamuosiuose mobiliuosiuose taršos šaltiniuose, oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, kilimo ir tūpimo ciklų skaičių).

5. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą įregistravę juridinio asmens filialą (-us) ir (ar) juridinio asmens atstovybę (-es) Lietuvos Respublikoje ir teršiantys aplinką iš mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus ir (ar) stacionariųjų taršos šaltinių, kurie yra mokesčio mokėtojai pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio deklaracijos FR0521 ir (ar) FR0522 formą ir jas pateikia VMI.

6. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracija nepildoma ir neteikiama teršiant iš mobiliųjų taršos šaltinių, už kuriuos pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 2 dalį mokesčio mokėti nereikia. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracija nepildoma ir neteikiama teršiant aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių teršalais, už kuriuos pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 5 dalį mokesčio mokėti nereikia.

7. Mokesčio mokėtojai užpildytas deklaracijos FR0521 ir (ar) FR0522 formas pateikia VMI ir sumoka deklaruotas mokesčio sumas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus. Mokesčio mokėtojai deklaracijos FR0521 ir (ar) FR0522 formą turi teikti VMI Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Elektroniniu būdu deklaracijos FR0521 ir (ar) FR0522 forma teikiama VMI, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

8. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju mokesčio mokėtojai paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracijos FR0521 ir (ar) FR0522 formą VMI pateikia ir mokestį sumoka iki veiklos pabaigos.

9. Mokesčio mokėtojai, jeigu teikia VMI deklaracijas FR0521 ir (ar) FR0522 ne elektroniniu būdu, turi pateikti tinkamai užpildytas išspausdintas deklaracijas. Mokesčio mokėtojai taip pat gali teikti užpildytas VMI interneto tinklalapyje (www.vmi.lt) paskelbtas deklaracijų formas.

10. Deklaracijos, teikiamos ne elektroniniu būdu, turi būti pildomos pagal šiuos reikalavimus:

10.1. Deklaracijos pildomos juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.

10.2. Raidės ir skaičiai įrašomi į jiems skirtus laukelius aiškiai, be braukymų. Kai deklaracijos įrašas turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietos, tušti laukeliai gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus deklaracijos 2 laukelyje nurodomą mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį (kodą) šį įrašant tušti laukeliai turi būti paliekami dešinėje pusėje).

10.3. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

10.4. Sumos deklaracijoje nurodomos eurais. Jos apvalinamos: 49 euro centai ir mažiau atmetami, 50 euro centų ir daugiau laikomi euru.

10.5. Prie įrašomų skaičių jokie simboliai (kableliai, brūkšneliai ar pan.) nepridedami, išskyrus minuso ženklą () nurodytoje vietoje.

10.6. Laukeliai, kurių mokesčio mokėtojas nepildo, paliekami tušti (nerašomi jokie brūkšneliai, kryželiai, nuliai ar kitokie simboliai).

10.7. Duomenys įrašomi į apibrėžtus laukus nepažeidžiant jų linijų.

10.8. Išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti nustatytos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių specialių žymų, tarp specialių ir pildomų laukų).

10.9. Deklaraciją turi pasirašyti įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris).

10.10. Jei įmonėje nėra vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės ir pagal sutartį mokesčio mokėtojo apskaitą tvarko ir deklaracijas rengia kita įmonė, kuriai mokesčio mokėtojas suteikė teisę deklaracijose pateiktų duomenų klausimais teikti paaiškinimus mokesčio administratoriui, tai deklaracijos vietoje, kur nurodomi vyriausiojo buhalterio (buhalterio) rekvizitai, gali pasirašyti deklaraciją parengusios įmonės atsakingas asmuo, turi būti nurodyti jo pareigos, vardas ir pavardė.

10.11. Jei deklaracija užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, VMI gali nurodyti deklaraciją pateikusiam mokesčio mokėtojui ją pataisyti.

11. Deklaracija tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal VMI pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Mokesčio mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali patikslinti per Mokesčių administravimo įstatymo nustatytą terminą. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikti visi (ne tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys. Patikslinta deklaracija turi būti užpildyta šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

12. Mokesčio mokėtojas, gavęs VMI pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo jas ištaisyti ir pagal Taisyklėse nustatytą tvarką užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti per pranešime nustatytą terminą.

 

II SKYRIUS

FR0521 FORMOS PILDYMAS

 

13. FR0521 formoje visais atvejais privaloma pateikti duomenis apie sunaudotus degalus masės vienetais (tonomis), kilogramo tikslumu, o oro transporto priemonių naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti – kilimo ir tūpimo ciklo tikslumu, vadovaujantis Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-324 Dėl Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Prireikus pildomi FR0521P formos papildomi lapai ir pateikiami kartu su deklaracija. FR0521P forma pildoma analogiškai kaip FR0521 forma.

15. Pildant FR0521 formą turi būti įrašomi tokie duomenys:

15.1. 1 laukelyje mokesčio mokėtojo pavadinimas;

15.2. 2 laukelyje mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris – kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas):

15.2.1. deklaraciją pildantis užsienio valstybės fizinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

15.2.2. deklaraciją pildantis užsienio valstybės juridinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

15.3. 3 laukelyje mokesčio mokėtojo telefono numeris. Jis rašomas taip:

15.3.1. tarp gyvenamosios vietos miesto kodo ir stacionaraus telefono numerio rašomas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 5-2111111);

15.3.2. mobiliojo telefono numeris rašomas per brūkšnelį dedant jį po trečio skaitmens (pvz., 699-11111).

15.4. 4 laukelyje mokesčio mokėtojo fakso numeris. Jis rašomas tokia pačia tvarka, kaip ir telefono numeris;

15.5. 5 laukelyje mokesčio mokėtojo buveinės adresas. Jis rašomas vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, IV skyriuje nustatyta tvarka (pvz., Vilnius, Pelesos g. 3 (jei objektas yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 25–5);

15.6. 6 laukelyje mokesčio mokėtojo elektroninis paštas;

15.7. 7 laukelyje – FR0521P formos pildomų lapų skaičius. Lapų skaičius žymimas arabiškais skaitmenimis – 1, 2, 3, 4 ir t. t. Jei FR0521P formos lapai nepildomi ir kartu su deklaracija neteikiami, šis laukelis nepildomas;

15.8. 8 laukelyje – deklaracijos pildymo data ir registracijos numeris pagal deklaraciją pildančio mokesčio mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Langelyje „Užpildymo data“ nurodomi pildymo metai, mėnuo ir diena, pvz., 2021-01-15. Langelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos registracijos eilės numeris;

15.9. 10 laukelyje mokestinis laikotarpis, kuris sutampa su kalendoriniais metais, kurio mokestis deklaruojamas. Langelis „ketvirtis“ ir langelis „pusmetis“ nepildomi;

15.10. 11 laukelyje mobiliojo taršos šaltinio tipas, kurio duomenys deklaruojami. Mobiliųjų taršos šaltinių tipai ir jų žymėjimas pateikti Taisyklių 1 priede. Mobiliojo taršos šaltinio tipas žymimas didžiąja raide: A – automobiliai, traktoriai ir kt. mechanizmai su vidaus degimo varikliais, kai deklaruojamas 2020 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestis, K – kelių transporto priemonės (automobiliai, sunkvežimiai ir kt.), kai deklaruojamas  2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestis, T traktoriai, kai deklaruojamas 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestis; N kiti ne keliais judantys mechanizmai, kilnojamoji pramoninė įranga ir kt., kai deklaruojamas 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestis; G – geležinkelių transportas; V – vandens transportas; O – keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transportas; L – kitos oro transporto priemonės, kai deklaruojamas 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestis;

15.11. 12 laukelyje degalų rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas. Degalų rūšių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede. 12 laukelis nepildomas, jei 11 laukelyje pasirenkamas transporto priemonės tipas „O“ – keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transportas. Degalų rūšis žymima atitinkamai: 1 – benzinas; 2 – dyzelinas ir gazolis; 3 – suskystintos naftos dujos (SND); 4 – suslėgtos gamtinės dujos; 5 – mazutas ir gazolis, kurio sieringumas ne didesnis kaip 0,5 proc.; 6 – mazutas ir gazolis, kurio sieringumas didesnis nei 0,5 proc., bet ne didesnis kaip 1,5 proc.; 7 – mazutas ir gazolis, kurio sieringumas didesnis nei 1,5 proc.; 8 – žibalas arba kita, kai deklaruojamas 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestis;

15.12. 13 laukelyje savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčio mokėtojo fizinio ar juridinio asmens ir (ar) jo filialo (-ų) ir (ar) juridinio asmens atstovybės (-ių) ir kuri (-ios) eksploatuoja šios savivaldybės teritorijoje mobiliuosius taršos šaltinius, kodas. Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede;

15.13. 14 laukelyje – šis laukelis nepildomas;

15.14. 15 laukelyje – apmokestinamųjų mobiliųjų taršos šaltinių skaičius pagal tipą. Jei tas pats mobilusis taršos šaltinis per mokestinį laikotarpį naudojo kelių rūšių degalus, pvz., dujas ir benziną, šis mobilusis taršos šaltinis nurodomas deklaracijoje tiek kartų, kiek skirtingų degalų rūšių naudojo per mokestinį laikotarpį – šiuo atveju prie mobiliųjų taršos šaltinių, naudojančių dujas ir prie mobiliųjų taršos šaltinių, naudojančių benziną;

15.15. 16 laukelyje mobiliųjų taršos šaltinių apibūdinimo kodai, kurie pateikti Taisyklių 1 priede. Kai mobilusis taršos šaltinis neatitinka šių Taisyklių 1 priede nurodytų apibūdinimų, įrašomas toks kodas: „00“, kai deklaruojamas 2020 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestis, ir kodas „50“, kai deklaruojamas 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestis. Kai mobilusis taršos šaltinis atitinka daugiau nei vieną apibūdinimą, įrašomas kodas „99“, kai deklaruojamas 2020 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestis;

15.16. 17 laukelyje mobiliojo taršos šaltinio apibūdinimo koeficientas, pateiktas Taisyklių 1 priede. Jei mobilusis taršos šaltinis atitinka daugiau nei vieną apibūdinimą, įrašomas išvestinis koeficientas, kuris yra lygus šių apibūdinimų koeficientų sandaugai, kai deklaruojamas 2020 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestis. Jei mobilusis taršos šaltinis neatitinka nė vieno mobiliojo taršos šaltinio apibūdinimo, pateikto Taisyklių 1 priede, įrašomas koeficientas „1“;

15.17. 18 laukelyje mokesčio mokėtojo eksploatuojamame taršos šaltinyje per mokestinį laikotarpį Lietuvoje sunaudotas atitinkamos rūšies degalų kiekis, o deklaruojant keleiviams ir kroviniams vežti naudojamo oro transporto taršą,– kilimo ir tūpimo ciklų skaičius. Duomenų apie sunaudotus degalus pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

15.18. 19 laukelyje mokesčio tarifas už toną atitinkamos rūšies degalų, o keleiviams ir kroviniams vežti naudojamam oro transportui (orlaiviams ir kitiems skraidantiems aparatams, turintiems vidaus degimo variklį) – už kilimo ir tūpimo ciklą, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;

15.19. 20 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatytą tvarką. Vartotojų kainų indeksas skelbiamas Oficialiosios statistikos portale, o indeksavimo koeficientas – Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Kai deklaraciją teikia likviduojamas ar reorganizuojamas mokesčio mokėtojas nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui arba kai mokesčio mokėtojo veiklos pabaiga sutampa su mokestinio laikotarpio pabaiga ir dar nepaskelbtas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, deklaruojant mokestį šiame laukelyje, įrašomas prieš tai buvusio paskutinio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;

15.20. 21 laukelyje mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamo tipo mobiliojo taršos šaltinio sunaudotą atitinkamos rūšies degalų kiekį, o keleiviams ir kroviniams vežti naudojamam oro transportui – už kilimo ir tūpimo ciklų skaičių. Mokesčio suma apskaičiuota taip: 17 lauk. x 18 lauk. x 19 lauk. x 20 lauk.;

15.21. 22 laukelyje visa FR0521 formos pildomame lape nurodyta mokesčio suma (sudedamos 21 laukeliuose nurodytos sumos);

15.22. 23 laukelyje bendra mokesčio suma, nurodyta deklaracijos FR0521 formos  lapo ir FR0521P lapo (-ų) 22 laukelyje (-uose). Jeigu FR0521P formos lapas (-ai) nepildomi, tai 23 laukelyje pakartojama šio lapo 22 laukelyje nurodyta suma.

 

III SKYRIUS

FR0522 FORMOS PILDYMAS

 

16. FR0522 formoje duomenys apie išmestą į aplinką teršalo kiekį įrašomi masės vienetais (tonomis).

17. Prireikus pildomi FR0522P formos lapai. FR0522P forma pildoma analogiškai kaip FR0522 forma.

18. Pildant FR0522 formą turi būti įrašomi tokie duomenys:

18.1. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo pavadinimas;

18.2. 2 laukelyje mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris – kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas);

18.2.1. deklaraciją pildantis užsienio valstybės fizinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

18.2.2. deklaraciją pildantis užsienio valstybės juridinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

18.3. 3 laukelyje mokestinis laikotarpis, kuris sutampa su kalendoriniais metais, kurio mokestis deklaruojamas;

18.4. 4 laukelyje mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatytą tvarką. Vartotojų kainų indeksas skelbiamas Oficialiosios statistikos portale, o indeksavimo koeficientas – Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Kai deklaraciją teikia likviduojamas ar reorganizuojamas mokesčio mokėtojas nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui arba kai mokesčio mokėtojo veiklos pabaiga sutampa su mokestinio laikotarpio pabaiga ir dar nepaskelbtas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, deklaruojant mokestį šiame laukelyje įrašomas prieš tai buvusio paskutinio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;

18.5. 5 laukelyje – taršos šaltinio ar įrenginio identifikavimo numeris, kuris atitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime ar taršos leidime nurodytą numerį taršos šaltinio ar įrenginio, kuriam nustatyti leidžiamos taršos normatyvai, o neturint privaloma tvarka išduoto TIPK ir (ar) taršos leidimo – mokesčio mokėtojo suteiktas identifikavimo numeris. Taršos šaltiniui ar įrenginiui, kuriam tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu buvo nustatytas didžiausios leidžiamos taršos (toliau – DLT) normatyvas ir laikinai leidžiamos taršos (toliau – LLT) normatyvas, deklaruojant iš įrenginio ar taršos šaltinio, mokestiniu laikotarpiu išmestą teršalo kiekį, kai jam buvo nustatytas DLT normatyvas, šiame laukelyje įrašomas identifikavimo numeris, kuris atitinka TIPK ar taršos leidime šiam įrenginiui ar taršos šaltiniui suteiktą numerį papildomai prie jo prirašoma raidė „D“, o deklaruojant iš to paties įrenginio ar taršos šaltinio išmestą teršalo kiekį, kai jam buvo nustatytas LLT normatyvas, šiame laukelyje įrašomas identifikavimo numeris, kuris atitinka TIPK ar taršos leidime nurodytą įrenginio ar taršos šaltinio numerį papildomai prie jo prirašoma raidė „L“. Taršos šaltinio ar įrenginio identifikavimo numeris turi sutapti su FR0522 formos priedo FR0522S laukelyje S1 įrašytu numeriu. Vienam taršos šaltiniui ar įrenginiui pildoma tiek eilučių, kiek skirtingų teršalų išmetama iš šio taršos šaltinio ar įrenginio;

18.6. 6 laukelyje kodas savivaldybės, kurios teritorijoje yra teršalų susidarymo ir (ar) teršalų išmetimo į aplinką vieta. Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede;

18.7. 7 laukelyje – teršalo pavadinimą identifikuojantis kodas. Teršalai ir jų kodai pateikti Taisyklių 3 priede. 7 laukelio 1 langelyje įrašoma didžioji raidė, žyminti teršalo išmetimo terpę (aplinką): O – oras, V – vandens telkiniai, Ž – žemės paviršius ir jos gelmės. Į kitus šešis langelius įrašomi skaičiai: pirmas skaičius žymi grupę, kuriai priskirtas teršalas, kiti – teršalo, priskirto konkrečiai grupei, eilės numerį šioje grupėje. Teršalai, nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 ir 2 prieduose, kurie nepriskirti teršalų grupėms, prasideda skaičiumi „0“, t. y. vietoje grupę žyminčio skaitmens įrašomas skaičius „0“;

18.8. 8 laukelyje – pasirenkama normatyvo rūšis (DLT arba LLT) deklaruojant į aplinką išmestą teršalo kiekį, kuriam TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytas atitinkamas DLT arba LLT normatyvas. Kai deklaruojamas į aplinką išmestas teršalo kiekis neturint privaloma tvarka išduoto TIPK ir (ar) taršos leidimo su nustatytu leidžiamu išmesti į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo kiekiu (normatyvu), pasirenkamas DLT normatyvas;

18.9. 9 laukelyje – TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytas per mokestinį laikotarpį leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas). Duomenų pateikimo tikslumas – 4 skaitmenys po kablelio. Kai TIPK ir (ar) taršos leidime nenustatytas leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas), nors pagal teisės aktus teršalas turi būti normuojamas, arba kai deklaruojamas teršalo kiekis neturint išduoto TIPK ar taršos leidimo, išskyrus mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kaip tai apibrėžta Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-322 „Dėl Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių srityje kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų aprašas), šiame laukelyje įrašomas nulis. Mažareikšmio pažeidimo atveju laukelyje nurodomas faktiškai išmestas teršalo kiekis. Kai mokesčio mokėtojo veiklos pradžia nesutampa su mokestinio laikotarpio pradžia arba metinis teršalo išmetimo į aplinką normatyvas mokestiniu laikotarpiu tikslintas, laukelyje „Mokestinio laikotarpio normatyvas“ rašomas leidžiamas išmesti į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo kiekis (normatyvas), jis apskaičiuojamas taip: TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytas vidutinis per parą leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas), padaugintas iš mokestinio laikotarpio dienų, per kurias vykdyta veikla ir tuo laikotarpiu taikytas normatyvas, skaičiaus. Kai TIPK ir (ar) taršos leidime nenustatytas vidutinis per parą leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas), metinis leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas) apskaičiuojamas taip: TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytas per kalendorinius metus leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas), padalytas iš kalendorinių dienų skaičiaus ir padaugintas iš mokestinio laikotarpio kalendorinių dienų, kuriomis vykdyta veikla turint nustatytą normatyvą, skaičiaus. Normatyvo laukelyje įrašomas faktinis teršalo kiekis tik tuo atveju, kai apmokestinamas teršalo kiekis, kuriam išmesti į aplinką pagal teisės aktus neprivalomas TIPK ir (ar) taršos leidimas arba mažareikšmio pažeidimo atveju;

18.10. 10 laukelyje mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį iš atitinkamo taršos šaltinio išmestas į aplinką faktinis teršalo kiekis, neviršijantis TIPK ir (ar) taršos leidime šiam teršalui nustatyto leidžiamo išmesti į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo kiekio (normatyvo), nustatyto 9 laukelyje, arba kai pagal teisės aktus mokestis mokamas už faktinį išmestą į aplinką teršalo kiekį. Šiame laukelyje įrašomas nulis, jei teršalas išmestas į aplinką neturint privalomo TIPK ir (ar) taršos leidimo su nustatytu leidžiamu išmesti į aplinką teršalo kiekiu (normatyvu), nors pagal teisės aktus teršalas turi būti normuojamas, išskyrus mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kaip tai apibrėžta Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų apraše. Mažareikšmio pažeidimo atveju šiame laukelyje nurodomas faktiškai išmestas teršalo kiekis. Taip pat šiame laukelyje rašomas nulis, jei teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę ir skaičiuojant teršalo kiekį vertinama kaip nulis;

18.11. 11 laukelyje mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį iš atitinkamo taršos šaltinio išmestas į aplinką teršalo kiekis, viršijantis TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytą leidžiamą išmesti į aplinką teršalo kiekį (normatyvą), arba faktinis per mokestinį laikotarpį išmestas į aplinką teršalo kiekis, neturint privaloma tvarka išduoto TIPK ir (ar) taršos leidimo, su nustatytu leidžiamu išmesti į aplinką teršalo kiekiu (normatyvu), kai toks leidimas pagal teisės aktus privalomas, išskyrus mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kaip tai apibrėžta Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų apraše. Šis laukelis nepildomas, jei neviršijamas TIPK leidime nustatytas leidžiamas išmesti į aplinką teršalo kiekis (normatyvas) taip pat mažareikšmio pažeidimo atveju;

18.12. 12 laukelyje mokesčio tarifas, nustatytas atitinkamam teršalui ar teršalų grupei, kuriai priskirtas konkretus teršalas, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede. Jei TIPK ir (ar) taršos leidime šiam teršalui nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas (8 laukelyje pasirinktas LLT normatyvas), mokesčio suma apskaičiuojama Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede nustatytą tarifą padauginus iš koeficiento 1,2 kaip nustatyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje.

18.13. 13 laukelyje didesnio mokesčio tarifas, nustatytas atitinkamam teršalui ar teršalų grupei, kuriai priskirtas atitinkamas teršalas, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priede. Šis laukelis pildomas, jei užpildytas deklaracijos 11 laukelis;

18.14. 14 laukelyje mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamą teršalą. Mokesčio suma apskaičiuojama taip: 10 lauk. x 12 lauk. x 4 lauk.;

18.15. 15 laukelyje mokesčio mokėtojo mokamas mokestis taikant didesnį tarifą. Mokesčio suma apskaičiuojama taip: 11 lauk. x 13 lauk. x 4 lauk. Šis laukelis pildomas, jei užpildytas deklaracijos 11 laukelis;

18.16. 16 laukelyje visa FR0522 formos pildomame lape nurodytų 14 laukelių mokesčio suma (sudedamos 14 laukeliuose nurodytos sumos);

18.17. 17 laukelyje visa viename FR0522 formos pildomame lape nurodytų 15 laukelių mokesčio suma (sudedamos 15 laukeliuose nurodytos sumos);

18.18. 18 laukelyje bendra mokesčio suma, nurodyta deklaracijos FR0522 formos ir FR0522P formos lapo(-ų) 16 laukelyje (-uose);

18.19. 19 laukelyje bendra mokesčio suma, nurodyta deklaracijos FR0522 formos ir FR0522P formos lapo(-ų) 17 laukelyje (-uose).

18.20. 20 laukelyje FR0522P formos papildomų lapų skaičius;

18.21. 21 laukelyje – FR0522 formos priedo FR0522S lapų, pateikiamų kartu su deklaracija, skaičius.

19. FR0522 formos priedas FR0522S yra neatsiejama FR0522 formos dalis, todėl kartu su deklaracija turi būti pateikiamas bent vienas užpildytas priedo FR0522S formos lapas.

20. Priedo FR0522S 2 ir 3 laukeliai pildomi analogiškai, kaip atitinkami FR0522 formos laukeliai. Kituose priedo FR0522S laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

20.1. laukelyje „Lapo numeris“ – FR0522S priedo lapo eilės numeris;

20.2. S1 laukelyje – taršos šaltinio ar įrenginio, kurio tarša deklaruojama, identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su numeriu, įrašytu FR0522 formos ir jos papildomo lapo FR0522P 5 laukelyje. Kiekvienas taršos šaltinis ar įrenginys turi turėti jam suteiktą unikalų identifikacinį numerį, t. y. neturi būti dviejų taršos šaltinių su tuo pačiu numeriu ar pavadinimu;

20.3. S2 laukelyje taršos šaltinio ar įrenginio, kurio teršalai deklaruojami, pavadinimas;

20.4. S3 laukelyjeTIPK ir (ar) taršos leidimo numeris. Jei mokesčio mokėtojas teršalo išmetimui į aplinką neturėjo privaloma tvarka išduoto TIPK ir (ar) taršos leidimo, įrašoma „BE LEIDIMO“.

________________

 

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų

taršos šaltinių FR0521 formos ir mokesčio

už aplinkos teršimą iš stacionariųjų

taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo taisyklių

1 priedas

 

 

Mobiliųjų taršos šaltinių kodai

 

Kodas

Mobiliojo taršos šaltinio pavadinimas

A

automobiliai, traktoriai ir kt. mechanizmai su vidaus degimo varikliais, deklaruojant 2020 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestį

K

kelių transporto priemonės (automobiliai, sunkvežimiai ir kt.), deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį

T

traktoriai, deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį

N

kiti ne keliais judantys mechanizmai, kilnojamoji pramoninė įranga ir kt., deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį

G

geležinkelių transporto priemonės

V

vandens transporto priemonės

O

keleiviams ir kroviniams vežti naudojamos oro transporto priemonės

L

kitos oro transporto priemonės, deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį

 

Mobiliųjų taršos šaltinių degalų kodai

 

Kodas

Degalų rūšies pavadinimas

1

benzinas

2

dyzelinas ir gazolis

3

suskystintos naftos dujos (SND)

4

suslėgtos gamtinės dujos

5

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas ≤ 0,5 proc.

6

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 0,5 proc., bet ≤ 1,5 proc.

7

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 1,5 proc.

8

žibalas arba kita, deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį

 

Mobiliųjų taršos šaltinių apibūdinimo kodai

 

Kodas

Mobiliojo taršos šaltinio apibūdinimas

Koeficientas

1. Taikoma deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį

20

1.1. Geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonės ir ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, atitinkantis V etapo išmetamų teršalų ribines vertes, nustatytas 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB.

0,5

1.2. Kiti, neatitinkantys 1 punkte nurodyto apibūdinimo, ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos:

 

31

1.2.1. mažiau kaip prieš 5 metus

0,4

32

1.2.2. prieš 5 metus ir daugiau, bet ne daugiau kaip prieš 10 metų

0,8

40

1.3. Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos daugiau kaip prieš 10 metų

1,2

50

1.4. Kiti mobilieji taršos šaltiniai, neatitinkantys 20, 31, 32, 40 punktuose nurodytų apibūdinimų

1

2. Taikoma deklaruojant 2020 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestį

01

2.1. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Tarybos direktyvos 91/542 EEB (EURO-I) reikalavimus

0,430

 

02

2.2. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Tarybos direktyvos 91/542 EEB (EURO-II) reikalavimus

0,370

03

2.3. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO-III) reikalavimus

0,300

04

2.4. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO-IV) reikalavimus

0,200

15

2.5. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB (EURO-V) reikalavimus

0,120

16

2.6. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (EURO-VI) reikalavimus

0,080

05

2.7. Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios dyzelinio variklio deginių recirkuliavimo sistemą

0,500

06

2.8. Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios dyzelinio variklio suodžių filtrą

0,400

07

2.9. Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos mažiau nei prieš 5 metus, išskyrus kelių transporto priemones

0,400

08

2.10. Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos daugiau nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10 metų, išskyrus kelių transporto priemones

0,800

09

2.11. Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos daugiau nei prieš 20 metų

1,100

10

2.12. Lėktuvai SAAB 2000 (variklis AE2100A)

0,500

11

2.13. Lėktuvai „Boeing 737-524“ (variklis CFM56-3C-1)

0,600

99

2.14. Išvestinis koeficientas (taikomas, kai transporto priemonė turi kelis ypatumus. Tada išvestinis koeficientas lygus tų ypatumų koeficientų sandaugai)

 

00

2.15. Kitos transporto priemonės

1,000

 

__________________

 

 

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo taisyklių

2 priedas

 

Savivaldybių kodai

 

 

32

 

Akmenės r.

 

49

 

Kaišiadorių r.

 

18

 

Marijampolės

 

71

 

Radviliškio r.

 

86

 

Švenčionių r.

11

33

34

12

36

Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r.

48

19

52

58

54

Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r.

61

62

23

63

65

Mažeikių r. Molėtų r. Neringos Pagėgių Pakruojo r.

72

74

73

75

84

Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r.

77

78

79

81

82

Tauragės r.  Telšių r.

Trakų r. Ukmergės r. Utenos r.

15

Druskininkų

53

Kėdainių r.

25

Palangos m.

85

Šalčininkų r.

38

Varėnos r.

42

45

46

47

Elektrėnų

Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r.

21

55

56

57

Klaipėdos m.

Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r.

27

66

67

68

Panevėžio m.

Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r.

29

91

87

88

Šiaulių m.

Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r.

39

13

41

30

Vilkaviškio r.

Vilniaus m. Vilniaus r. Visagino m.

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

89

Širvintų r.

43

Zarasų r.

 

 

_________________

 

 

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo taisyklių

3 priedas

 

Į aplinkos orą išmetami teršalai ir jų kodai

 

Kodas

Teršalo ar teršalo junginio pavadinimas

001

SO2 (sieros dioksidas)

002

NOx (azoto oksidai)

003

dioksinai ir furanai

004

sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas

005

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles

006

kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas

007

asbesto turinčios kietosios dalelės

008

NH3 (amoniakas)

009

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)

I teršalų grupė

101

1,1-dichloretilenas

102

1,1-dimetilhidrazinas

103

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

104

1,1,2 trichloretanas

105

1,2-dimetilhidrazinas

106

1,2,2-trifluor-1,1,2-trichloretanas (freonas-113)

107

2,4,6-trichlorfenolis

108

2-nitropropanas

109

3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas)

110

akrilamidas

111

alfa-naftilaminas

112

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

113

baris ir jo junginiai (kaip baris)

114

benzilo chloridas (chlormetilbenzolas)

115

benzo(β- , γ-, κ-) fluorantenai

116

benzoantracenas

117

berilis ir jo junginiai (kaip berilis)

118

bifenilas

119

chromas šešiavalentis (kaip chromo trioksidas)

120

dichlorfenolis

121

dichlordifluormetanas (freonas-12)

122

dietilsulfatas

123

difluorchlorbrommetanas (halonas 1211)

124

dimetilsulfatas

125

etilaminas

126

etileniminas

127

etileno dioksidas (dioksanas, 1,4 dioksanas)

128

fenazopyridinas

129

fluortrichlormetanas (freonas-11)

130

furfurilo alkoholis

131

gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris)

132

heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas), kotolas, HChCG)

133

heksametilen-1, 6-diizocianatas

134

hidrazinas

135

kadmis ir jo junginiai (kaip kadmis)

136

kobaltas

137

kreozotas

138

m-, o-, p-chlorfenoliai

139

m-, o-, p-dichlorbenzenai

140

merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai

141

metilo chloridas (chlormetanas)

142

N, N-dimetilnitrozoaminas

143

nikelis ir jo junginiai (kaip nikelis)

144

nitrobifenilas

145

nitronaftalinas

146

p-acetaminofenolis (fenacetinas)

147

p-chlortoluidinas

148

PCB (polichlorinti bifenilai)

149

pentachloretanas

150

pentachlorfenolis

151

pentafluorchloretanas (freonas-115)

152

propileno oksidas

153

selenas ir jo junginiai (kaip selenas)

154

švino organiniai ir neorganiniai junginiai (kaip švinas)

155

talis ir jo junginiai (kaip talis)

156

telūras ir jo junginiai (kaip telūras)

157

tetrafluordibrometanas (halonas 2402)

158

tetrafluordichloretanas (freonas-114)

159

toluilendiizocianatas

160

trifluorchlormetanas (freonas-13)

161

trifluorbrommetanas (halonas 1301)

162

vinilo chloridas

163

vinilo bromidas

II teršalų grupė

201

1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca)

202

1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb)

203

1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b)

204

1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b)

205

1,2-dihidroksibenzenas (pirokatechinas)

206

1,2,3-trimetilbenzenas

207

1,2,4-trimetilbenzenas

208

1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas)

209

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

218

benzenas

219

bromas

220

butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)

221

chloras

222

chlorcianas

223

chloro vandenilis (druskos rūgštis) (kaip HCl molekulė)

224

chlorprenas

225

ciano vandenilis (vandenilio cianidas)

226

diacetonas (diacetono alkoholis)

227

dichloretanas

228

dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'-imidoetanolis)

229

difenilmetandiizocianatas

230

difluorchlormetanas (freonas-22)

231

dimetilaminas

232

dimetilformamidas (DMFA)

233

epichlorhidrinas (3-chlor-l,2-epoksipropanas)

234

etilo bromidas (brometanas)

235

etoksipropilacetatas

236

fenolis

237

fluordichlormetanas (freonas-21)

238

fluorchlormetanas (freonas-31)

239

fluoro neorganiniai junginiai (aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas, natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas ir kt.)

240

formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)

241

fosforo (V) oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas)

242

fosgenas

243

ftalio anhidridas

244

heksametilendiaminas

245

izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)

246

maleino anhidridas

247

metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas)

248

metilo bromidas

249

metoksipropilacetatas

250

monochloracto rūgštis

251

N, N'-Dimetilacetamidas

252

nitrobenzenas

253

oksimetilfurfurolas

254

pentafluordichlorpropanas (freonas-225)

255

p-fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas)

256

piridinas

257

polidimetilsiloksanas

258

polietilenpropilaminas

259

poliizocianatas

260

polipropilenas

261

polivinilchloridas

262

polivinilformalis

263

sieros rūgštis (kaip H2SO4 molekulė)

264

sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

265

skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

266

stirenas

267

tetrachloretilenas (perchloretilenas)

268

tetrafluorboro rūgštis

269

tetrafluorchloretanas (freonas-124)

270

trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

271

trifluorchloretanas (freonas-133)

272

trifluordichloretanas (freonas-123)

273

trikrezolis (o-, m-, p-izomerų mišinys)

III teršalų grupė

301

2-metilbutadienas -1,3 (izoprenas)

302

acetaldehidas (acto aldehidas)

303

acetilenas

304

acto rūgštis (etano rūgštis)

305

akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)

306

alavas ir jo junginiai (kaip alavas)

307

aliuminis ir jo junginiai, (kaip aliuminis), išskyrus fluoridus

308

amilo alkoholis (pentanolis)

309

benzaldehidas (benzoino aldehidas)

310

bismuto oksidas

311

boro rūgštis

312

bromo vandenilis

313

butanolis (butilo alkoholis)

314

butilformiatas

315

cerio oksidas

316

chlorbenzenas

317

cikloheksanonas

318

cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)

319

cinkas ir jo junginiai (kaip cinkas)

320

dimetilo eteris

321

dioktilftalatas

322

emulsolas

323

etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)

324

etilbenzenas

325

etilenas

326

etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis)

327

etileno oksidas

328

etilo eteris (dietilo eteris)

329

fosforo vandenilis (fosfinas)

330

fluoro vandenilis

331

furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas)

332

geležis ir jos junginiai (kaip geležis)

333

izoamilacetatas

334

izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)

335

kalcio karbidas

336

kalis ir jo junginiai

337

kaprolaktamas (garai aerozolis)

338

ksilenas (dimetilbenzenas)

339

magnis ir magnio junginiai

340

manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas)

341

metanolis (metilo alkoholis)

342

metilbutilketonas

343

metilcelozolvacetatas

344

metildiglikolis

345

metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)

346

metilmetakrilatas

347

metilmetoksipropilacetatas

348

metilpentanas

349

molibdeno junginiai (kaip molibdenas)

350

monoetanolaminas

351

natrio sulfatas

352

pinenas

353

propilenas

354

propanalis (propiono aldehidas)

355

silikonas

356

stibis ir jo junginiai (F kaip stibis)

357

stroncio karbonatas

358

sviesto rūgštis (butano rūgštis)

359

sviesto aldehidas (butanalis)

360

tetrametiltiuramdisulfidas (TMTD, tiuramas D, tiramas)

361

toluenas

362

torio vandenilis

363

trichloretilenas

364

trietanolaminas

365

trietilaminas

366

valerijono rūgštis (pentano rūgštis)

367

vandenilio peroksidas

368

varis ir jo junginiai (kaip varis)

369

vinilacetatas

370

volframo (VI) oksidas (volframo anhidridas, volframo trioksidas)

IV teršalų grupė

401

1,3-butadienas (divinilas)

402

2-metilpropenas (izobutilenas)

403

2-metoksi-2metilpropanas (metil-tret-butilo esteris)

404

acetonas (dimetilketonas)

405

amofosas (mono- ir diamonio fosfatų mišinys su amonio sulfato priemaiša)

406

amonio acetatas

407

amonio chloridas

408

amonio nitratas (amonio salietra)

409

angies monoksidas

410

anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea)

411

benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

412

butilacetatas

413

cikloheksanas

414

ciklopentanas (pentametilenas)

415

dimetiletanolaminas

416

dimetilsulfidas

417

etanolis (etilo alkoholis)

418

etilacetatas

419

etilacetonas

420

etilendiglikolis (diglikolio eteris)

421

etilenglikolis (etandiolis)

422

izobutanas

423

izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1 –olis)

424

izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

425

izopentanas

426

izopropilbenzenas (kumolas)

427

kalcio chloridas

428

kalcio karbonatas

429

kalcio oksidas (negesintos kalkės)

430

kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT) (kaip kanifolija)

431

magnio chloratas

432

metilacetatas

433

metilakrilatas

434

metileno chloridas (dichlormetanas)

435

naftalinas

436

natrio chloridas (valgomoji druska)

437

natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

438

natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)

439

natrio nitratas (natrio salietra)

440

natrio nitritas

441

natrio tripolifosfatas

442

o-fosforo rūgštis

443

oksalo rūgštis

444

oleino rūgštis

445

p-amilo acetatas

446

palmitino rūgštis

447

parafinas

448

p-dioksibenzenas (hidrochinonas)

449

pieno rūgštis

450

propandiolis-1,2 (propilenglikolis)

451

p-toluolsulfo rūgštis

452

solventnafta

453

sulfito rūgštis

454

terpentinas

455

tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)

456

titano (IV) oksidas (titano dioksidas, anatazas)

 

Į vandens telkinius ir žemės paviršių ir jos gelmes išmetami teršalai ir jų kodai:

 

Kodas

Teršalo ar teršalo junginio pavadinimas

001

BDS7

002

bendras azotas

003

bendras fosforas

004

suspenduotos medžiagos

005

sulfatai

006

chloridai

I teršalų grupė

101000

gyvsidabris

102000

gyvsidabrio junginiai

103000

kadmis

104000

kadmio junginiai

105000

heksachlorcikloheksanas (HCH)

106000

heksachlorbenzenas (HCB)

107000

heksachlorbutadienas (HCBD)

108000

brominti difenileteriai:

108100

tetrabromdifenileteris

108200

pentabromdifenileteris

108300

heksabromdifenileteris

108400

heptabromdifenileteris

109000

tributilalavo junginiai

110000

tributilalavo katijonas

111000

poliaromatiniai angliavandeniliai (PAH):

111100

benzo(a)pirenas

111200

benzo(b)fluorantenas

111300

benz(k)fluorantenas

111400

benzo(g,h,i)perilenas

111500

indeno(1,2,3-cd)pirenas

112000

nonilfenoliai:

112100

nonilfenolis

112200

4-nonilfenolis

112300

4-nonilfenolis (šakotasis)

113000

antracenas

114000

C10-13-chloralkanai

115000

endosulfanas

116000

pentachlorbenzenas

117000

di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

118000

trifluralinas

119000

dikofolis

120000

perfluoroktansulfonrūgštis

121000

perfluoroktansulfonrūgšties dariniai (PFOS)

122000

chinoksifenas

123000

dioksinai ir dioksinų tipo junginiai

123100

7 polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD):

123101

2,3,7,8-T4CDD

123102

1,2,3,7,8-P5CDD

123103

1,2,3,4,7,8-H6CDD

123104

1,2,3,6,7,8-H6CDD

123105

1,2,3,7,8,9-H6CDD

123106

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD

123107

1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD

123200

10 polichlorinti dibenzofuranai (PCDF):

123201

2,3,7,8-T4CDF

123202

1,2,3,7,8-P5CDF

123203

2,3,4,7,8-P5CDF

123204

1,2,3,4,7,8-H6CDF

123205

1,2,3,6,7,8-H6CDF

123206

1,2,3,7,8,9-H6CDF

123207

2,3,4,6,7,8-H6CDF

123208

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF

123209

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF

123210

1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF

123300

12 dioksinų tipo polichlorinti bifenilai (PCB-DL):

123301

3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77)

123302

3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81)

123303

2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105)

123304

2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114)

123305

2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118)

123306

2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123)

123307

3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126)

123308

2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156)

123309

2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157)

123310

2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167)

123311

3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169)

123312

2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189)

124000

heksabromciklododekanai (HBCDD):

124100

1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekanas

124200

1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas

124300

α-heksabromciklododekanas

124400

β-heksabromciklododekanas

124500

γ-heksabromciklododekanas

125000

heptachloras

126000

heptachloro epoksidas

II teršalų grupė

201000

chromas-šešiavalentis (chromas VI)

202000

alachloras

203000

atrazinas

204000

benzenas

205000

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

206000

chlorfenvinfosas

207000

chlorpyrifosas (etilo chlorpirifosas)

208000

ciklodieno pesticidai:

208100

aldrinas

208200

dieldrinas

208300

endrinas

208400

izodrinas

209000

visas DDT

209100

izomerų 1,1,1-trichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etanas

209200

(1,1,1-trichloro-2 (o-chlorofenil)-2-(p-chlorofenil)etanas

209300

1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etilenas

209400

1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etanas

210000

para-para-DDT

211000

1,2-dichloretanas (EDC)

212000

metilenchloridas (dichlormetanas)

213000

diuronas

214000

fluorantenas

215000

izoproturonas

216000

švinas ir jo junginiai

217000

naftalenas

218000

nikelis ir jo junginiai

219000

oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´-tetrametilbutil)-fenolis)) 

219100

oktilfenolis

219200

izomeras 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolis

220000

pentachlorfenolis (PCP)

221000

simazinas

222000

tetrachloretilenas

223000

trichloretilenas

224000

trichlorbenzenai

225000

trichlormetanas (chloroformas)

226000

aklonifenas

227000

bifenoksas

228000

cibutrinas

229000

cipermetrinas

229100

alfa-cipermetrinas

229200

beta-cipermetrinas

229300

teta-cipermetrinas

229400

zeta-cipermetrinas

230000

dichlorvosas

231000

terbutrinas

III teršalų grupė

301000

chromas III

302000

geležis

303000

kobaltas

304000

manganas

305000

stibis

306000

chromas-bendras

307000

varis

308000

alavas

309000

cinkas

310000

vanadis

311000

aliuminis

312000

arsenas

IV teršalų grupė

401000

naftos angliavandeniliai

402000

fenoliai

403000

monochloracto rūgštis

404000

3,4-dichloranilinas

405000

dibutilftalatas

406000

etilendiamintetraacetatas

407000

tetranatrio etilendiamintetraacetatas

408000

sulfidai (mineraliniai)

409000

chloras (aktyvusis)

410000

cianidai

V teršalų grupė

501000

fluoridai

502000

sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

503000

sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės)

504000

riebalai

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko ir

Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro

2008 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. VA-61/D1-658

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. gruodžio 17 d.

įsakymo Nr. VA-87/D1-748 redakcija)

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ GAMINIŲ ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0523 FORMOS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOČIŲ ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS FR0524 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJŲ PILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos (toliau – FR0523 forma), jos papildomo lapo FR0523P, priedų FR0523F ir FR0523Z ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos (toliau – FR0524 forma), jos papildomo lapo FR0524P, priedų FR0524F, FR0524N ir FR0524Z pildymo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

3. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis ir (ar) pakuočių atliekomis (toliau – mokestis) deklaracijos teikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“.

4. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis ir (ar) pakuočių atliekomis deklaracijas teikia mokesčio mokėtojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos visų pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas daugkartines pakuotes, kurioms netaikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, tuščias pakuotes, gaminius ir (ar) pakuotes išveža (eksportuoja) iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir vykdo atliekų tvarkymo užduotis nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“, ar jų nevykdo. Mokesčio mokėtojai užpildo deklaracijas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pateikia VMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir (ar) atstovybės (-ių) (toliau – Filialas), duomenis.

5. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per Filialą ar kitą nuolatinę buveinę ir tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos visų pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas daugkartines pakuotes, kurioms netaikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, tuščias pakuotes, gaminius ir (ar) pakuotes išveža (eksportuoja) iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir vykdo atliekų tvarkymo užduotis ar jų nevykdo, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą  gaminių atliekomis ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas ir jas pateikia VMI pagal to Filialo arba kito užsienio juridinio asmens, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę, arba užsienio fizinio asmens, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje vietą. Užsienio juridiniai asmenys, neturintys Lietuvoje Filialo ar kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės ir tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos visų pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas daugkartines pakuotes, kurioms netaikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir (ar) pripildytas daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, tuščias pakuotes, gaminius ir (ar) pakuotes išveža (eksportuoja) iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir vykdo atliekų tvarkymo užduotis ar jų nevykdo, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas ir jas pateikia VMI.

6. Elektroniniu būdu FR0523 ir FR0524 formos teikiamos vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“. Elektroniniu būdu FR0523 ir FR0524 formos turi būti pateikiamos per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

7. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju mokesčio mokėtojas paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją VMI pateikia ir mokestį sumoka iki mokesčio mokėtojo veiklos pabaigos.

8. Mokesčio mokėtojas, jeigu teikia deklaracijas ne elektroniniu būdu, VMI turi pateikti tinkamai užpildytas popierines deklaracijas. Mokesčio mokėtojas taip pat gali teikti užpildytas VMI interneto tinklalapyje (www.vmi.lt) paskelbtas deklaracijų formas.

9. Deklaracijos, teikiamos ne elektroniniu būdu, turi būti pildomos pagal šiuos reikalavimus:

9.1. Deklaracijos pildomos juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.

9.2. Raidės ir skaičiai įrašomi į jiems skirtus laukelius, aiškiai, be braukymų. Kai deklaracijos įrašas turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietos, tai tušti laukeliai gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašo pusėse (išskyrus deklaracijos 2 laukelyje nurodomą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą) – šį įrašant tušti laukeliai turi būti paliekami dešinėje pusėje).

9.3. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

9.4. Sumos deklaracijoje nurodomos eurais. Jos apvalinamos: 49 euro centai ir mažiau atmetami, 50 euro centų ir daugiau laikomi euru.

9.5. Prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.), išskyrus minuso ženklą (–) – nurodytoje vietoje.

9.6. Laukeliai, kurių mokesčio mokėtojas nepildo, paliekami tušti (nerašomi jokie brūkšneliai, kryželiai, nuliai ar kitokie simboliai).

9.7. Kompiuteriu duomenys į apibrėžtus laukus įrašomi nepažeidžiant linijų.

9.8. Išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti nustatytos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių specialių žymų, tarp specialių ir pildomų laukų).

9.9. Deklaraciją turi pasirašyti įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris).

9.10. Jei įmonėje nėra vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės ir pagal sutartį mokesčio mokėtojo apskaitą tvarko ir deklaracijas rengia kita įmonė, kuriai mokesčio mokėtojas suteikė teisę deklaracijose pateiktų duomenų klausimais teikti paaiškinimus mokesčio administratoriui, tai deklaracijos vietoje, kur nurodomi vyriausiojo buhalterio (buhalterio) rekvizitai, gali pasirašyti deklaraciją parengusios įmonės atsakingas asmuo. Turi būti nurodyti jo pareigos, vardas ir pavardė.

9.11. Jei deklaracija užpildyta, nesilaikant Taisyklių 9.1–9.10 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, mokesčių administratorius deklaraciją pateikusiam mokesčio mokėtojui nurodo ją patikslinti.

10. Už pavėluotą deklaracijos pateikimą, nepateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekse nustatyta atsakomybė.

11. Deklaracija tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali patikslinti per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikti visi (ne tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys. Patikslinta deklaracija turi būti užpildyta Taisyklėse nustatyta tvarka.

12. Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo jas ištaisyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti per pranešime nustatytą terminą.

 

II SKYRIUS

FR0523 FORMOS PILDYMAS

 

13. FR0523 formoje privaloma pateikti duomenis apie gaminius masės vienetais (tonomis), kilogramo tikslumu.

14. Prireikus pildomi FR0523 formos papildomi lapai FR0523P ir pateikiami kartu su deklaracija. FR0523 formos papildomi lapai FR0523P pildomi analogiškai kaip FR0523 forma.

15. Pildant deklaraciją, turi būti įrašomi tokie duomenys:

15.1. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo pavadinimas;

15.2. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris – kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas):

15.2.1. deklaraciją pildantis gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (taip pat ir ūkininkas), 2 laukelyje turi įrašyti asmens identifikacinį numerį, kuris jam suteiktas Gyventojų registre;

15.2.2. deklaraciją pildantis užsienio valstybės fizinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

15.2.3. deklaraciją pildantis užsienio valstybės juridinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

15.3. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Jis įrašomas taip:

15.3.1. tarp gyvenamosios vietos miesto kodo ir stacionaraus telefono numerio rašomas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas rašomas taip: 5-2663527;

15.3.2. mobiliojo telefono numeris rašomas per brūkšnelį dedant jį po trečio skaitmens (pvz., 600-55555);

15.4. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris. Jis įrašomas tokia pačia tvarka kaip ir telefono numeris;

15.5. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas. Jis rašomas vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, IV skyriuje nustatyta tvarka (pvz., Pelesos g. 3 (jei objektas yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 25–5);

15.6. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninis paštas;

15.7. 7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas. Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede;

15.8. 8 laukelyje – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD), kurio teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas. RAAD kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede. Šis laukelis nepildomas teikiant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas;

15.9. 9 laukelyje – langelis „Lietuvos subjektas“ žymimas, kai mokesčio mokėtojas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje registruotas asmuo; langelis „Užsienio valstybės subjektas“, kai mokesčio mokėtojas yra užsienio valstybės asmuo, vykdantis savo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje tiesiogiai arba per Filialą ar kitą nuolatinę buveinę, arba nuolatinę bazę Lietuvoje;

15.10. 10 laukelyje – deklaracijos pildymo data ir registracijos numeris pagal deklaraciją pildančio mokesčio mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Langelyje „Užpildymo data“ nurodomi pildymo metai, mėnuo ir diena, pvz., 2021-01-15. Langelyje „Registracijos Nr.“ rašomas deklaracijos registracijos eilės numeris;

15.11. 12 laukelyje – mokestinis laikotarpis, kurio mokestis deklaruojamas (nurodomi metai);

15.12. 13 laukelyje – FR0523 formos papildomų lapų FR0523P skaičius. Jei papildomi lapai nepildomi, šis laukelis nepildomas;

15.13. 14 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialų skaičius Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame laukelyje įrašytas skaičius turi sutapti su priedo FR0523F lapų, pateikiamų kartu su deklaracija, skaičiumi. Jei mokesčio mokėtojas neturi Filialo (-ų) ir nepildo priedo FR0523F, šis laukelis nepildomas;

15.14. 15 laukelyje – FR0523 formos priedo FR0523F lapų, pateikiamų kartu su deklaracija, skaičius. Jei mokesčio mokėtojas nepildė nė vieno priedo FR0523F lapo, šis laukelis nepildomas;

15.15. 16 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatytą tvarką. Vartotojų kainų indeksas skelbiamas Oficialiosios statistikos portale, o indeksavimo koeficientas – Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Kai deklaraciją teikia likviduojamas ar reorganizuojamas mokesčio mokėtojas nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui arba kai mokesčio mokėtojo veiklos pabaiga sutampa su mokestinio laikotarpio pabaiga ir dar nepaskelbtas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, deklaruojant mokestį šiame laukelyje įrašomas prieš tai buvusio paskutinio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;

15.16. 17 laukelyje – gaminių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas. Gaminių rūšių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede;

15.17. 18 laukelyje – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

15.18. 19 laukelyje – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų (importuotų) atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

15.19. 20 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų (eksportuotų) atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

15.20. 21 laukelyje – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant 18 ir 19 laukelių reikšmes;

15.21. 22 laukelyje – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šis laukelis pildomas deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

15.22. 23 laukelyje – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šis laukelis pildomas deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

15.23. 24 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šis laukelis pildomas deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

15.24. 25 laukelyje – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis (vienetais). Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant 22 ir 23 laukelių reikšmes. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

15.25. 26 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytas gaminių atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;

15.26. 27 laukelyje – atitinkamai gaminių rūšiai nustatyta gaminių atliekų tvarkymo užduotis (procentais). Šis laukelis pildomas tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;

15.27. 28 laukelyje – faktiškas mokesčio mokėtojo atitinkamos rūšies gaminių atliekų tvarkymo užduoties įvykdymas (procentais). Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 26 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 21 laukelio reikšmės ir padauginus iš 100. Šiame laukelyje įrašoma gauta reikšmė, suapvalinta iki sveiko skaičiaus. Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė kaip 100, tada šiame laukelyje įrašomas skaičius – 100. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;

15.28. 29 laukelyje – mokesčio mokėtojo gaminių atliekų tvarkymo užduoties įvykdymo lygis. Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 28 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 27 laukelyje esančios reikšmės. Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė kaip 1,00, šiame laukelyje įrašoma reikšmė – 1,00. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama, tik kai mokesčio mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;

15.29. 30 laukelyje – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (gaminių dalis, už kurią mokamas mokestis). Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė lygi 0, kai 29 laukelio reikšmė lygi arba didesnė už 1. Šio laukelio reikšmė lygi vieneto ir 29 laukelio reikšmės skirtumui, kai 29 laukelio reikšmė yra lygi 0 arba didesnė už 0, bet mažesnė už 1. Šio laukelio reikšmė lygi 1, kai 29 laukelio reikšmė neapskaičiuota. Kai deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus (eksportuotus) iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

15.30. 31 laukelyje – mokesčio tarifas už svorį, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priede. Mokesčio tarifas nurodomas eurais už toną. Šis laukelis nepildomas, jei deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus (eksportuotus) iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius;

15.31. 32 laukelyje – mokesčio tarifas už kiekį (litais už vieną vienetą). Šis laukelis pildomas, tik kai 17 laukelio reikšmė yra nuo 51 iki 71 ir mokesčio mokėtojas deklaruoja 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Šis laukelis nepildomas, kai 17 laukelio reikšmė yra nuo 14 iki 31 arba deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus gaminius;

15.32. 33 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamos rūšies gaminius. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 16 laukelio reikšmę padauginus iš 21, 30 ir 31 laukelių reikšmių. Kai deklaracijoje duomenys pateikiami tik apie išvežtus (eksportuotus) iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius, šio laukelio reikšmė lygi 0;

15.33. 34 laukelyje – FR0523 formos ir jos papildomuose lapuose FR0523P esančių 33 laukelio reikšmių suma;

16. FR0523 formos priedas FR0523F pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas turi bent vieną Filialą. Kiekvienam Filialui pildomas atskiras priedo FR0523F lapas.

17. Priedo FR0523F 2 ir 12 laukeliai pildomi analogiškai kaip atitinkami FR0523 formos laukeliai. Kituose priedo FR0523F laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

17.1. laukelyje Priedo lapo numeris“ – priedo lapo eilės numeris;

17.2. F1 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo pavadinimas;

17.3. F2 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo identifikacinis numeris (kodas) iš Juridinių asmenų registro;

17.4. F3 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo telefono numeris. Šis laukelis pildomas kaip FR0523 formos 3 laukelis;

17.5. F4 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo fakso numeris. Šis laukelis pildomas kaip FR0523 formos 4 laukelis;

17.6. F5 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo buveinės adresas. Šis laukelis užpildomas taip pat kaip ir FR0523 formos 5 laukelis;

17.7. F6 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo elektroninis paštas;

17.8. F7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas;

17.9. F8 laukelyje – RAAD, kurio teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas. RAAD kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede. Šis laukelis nepildomas teikiant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas.

17.10. F9 laukelyje – gaminių, kurių duomenys deklaruojami, rūšies kodas. Gaminių rūšių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede;

17.11. F10 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

17.12. F11 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų (importuotų) ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

17.13. F12 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų (eksportuotų) atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

17.14. F13 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant F10 ir F11 laukelių reikšmes;

17.15. F14 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo vidaus rinkai tiektų Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šis laukelis pildomas deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

17.16. F15 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo vidaus rinkai tiektų į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šis laukelis pildomas deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

17.17. F16 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šis laukelis pildomas deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

17.18. F17 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (vienetais). Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama sudedant F14 ir F15 laukelių reikšmes. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama deklaruojant tik 2011 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis;

18. FR0523 formos priedas FR0523Z pildomas, tik kai yra pildomas FR0523 formos 26 laukas.

19. Priedo FR0523Z 2 ir 12 laukeliai pildomi analogiškai kaip atitinkami FR0523 formos laukeliai. Kituose priedo FR0523Z laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

19.1. laukelyje „Priedo lapo numeris“ –  priedo lapo eilės numeris;

19.2. Z1 laukelyje – gaminių, kurių duomenys deklaruojami, rūšies kodas;

19.3. Z2 laukelyje – atliekų tvarkytojo, turinčio teisę išrašyti atitinkamos rūšies gaminių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, identifikacinis numeris (kodas) iš Juridinių asmenų registro. Jei mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytą atitinkamos rūšies gaminių atliekų kiekį patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau – Organizacija), čia įrašomas organizacijos identifikacinis numeris (kodas);

19.4. Z3 laukelyje – atliekų tvarkytojo, turinčio teisę išrašyti atitinkamos rūšies gaminių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, pavadinimas. Jei mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytą atitinkamos rūšies gaminių atliekų kiekį patvirtina Organizacija, čia įrašomas Organizacijos pavadinimas;

19.5. Z4 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytas atitinkamos rūšies gaminių atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

19.6. Z5 laukelyje – gaminių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento, kuris patvirtina atitinkamos rūšies gaminių atliekų atitinkamo kiekio sutvarkymą, numeris;

19.7. Z6 laukelyje – mokesčio mokėtojo arba Organizacijos, jei mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytą atitinkamos rūšies gaminių atliekų kiekį patvirtina Organizacija, atitinkamos rūšies gaminių atliekų sutvarkymo kaina, nurodyta gaminių atliekų sutvarkymą įrodančiame dokumente. Kaina nurodoma euro tikslumu;

19.8. Z7 laukelyje – atliekų sutvarkymą įrodančiame dokumente nurodytos kainos dalis, tenkanti vienai tonai gaminių atliekų, nurodytų atliekų sutvarkymą įrodančiame dokumente. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama Z6 laukelio reikšmę padalijus iš Z4 laukelio reikšmės. Šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama ir laukelis nepildomas teikiant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas.

 

III SKYRIUS

FR0524 FORMOS PILDYMAS

 

20. FR0524 formoje duomenys apie pakuotes (neįskaitant vienkartinių neperdirbamųjų pakuočių, kurių duomenys deklaruojami priede FR0524N) pildomi masės vienetais (tonomis) kilogramo tikslumu.

21. Prireikus, pildomi FR0524 formos papildomi lapai FR0524P ir pateikiami kartu su deklaracija. FR0524 formos papildomi lapai FR0524P pildomi analogiškai kaip FR0524 forma.

22. Pildant deklaraciją turi būti įrašomi tokie duomenys:

22.1. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo pavadinimas;

22.2. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris – kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas):

22.2.1. deklaraciją pildantis gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (taip pat ir ūkininkas), 2 laukelyje turi įrašyti savo asmens identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Gyventojų registre;

22.2.2. deklaraciją pildantis užsienio valstybės fizinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

22.2.3. deklaraciją pildantis užsienio valstybės juridinis asmuo 2 laukelyje turi įrašyti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Mokesčių mokėtojų registre;

22.3. 3 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas. Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede;

22.4. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialų skaičius Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame laukelyje įrašytas skaičius turi sutapti su priedo FR0524F lapų, pateikiamų kartu su deklaracija, skaičiumi. Jei mokesčio mokėtojas nepildo priedo FR0524F, šis laukelis nepildomas;

22.5. 5 laukelyje  – mokestinis laikotarpis, kurio mokestis deklaruojamas (nurodomi metai);

22.6. 6 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatytą tvarką. Vartotojų kainų indeksas skelbiamas Oficialiosios statistikos portale, o indeksavimo koeficientas – Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Kai deklaraciją teikia likviduojamas ar reorganizuojamas mokesčio mokėtojas nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui arba kai mokesčio mokėtojo veiklos pabaiga sutampa su mokestinio laikotarpio pabaiga ir dar nepaskelbtas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, deklaruojant mokestį šiame laukelyje įrašomas prieš tai buvusio paskutinio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;

22.7. 7 laukelyje – pakuočių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas. Pakuočių rūšių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede;

22.8. 8 laukelyje – mokesčio mokėtojo Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

22.9. 9 laukelyje – mokesčio mokėtojo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų (importuotų) ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

22.10. 10 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų (eksportuotų) atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

22.11. 11 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintų atitinkamos rūšies tuščių daugkartinių pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 7 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 001 iki 009, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šis laukelis nepildomas;

22.12. 12 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytų atitinkamos rūšies pakuočių atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba nuo 031 iki 039, arba nuo 041 iki 049, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šis laukelis nepildomas;

22.13. 13 laukelyje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamai pakuočių rūšiai nustatyta pakuočių atliekų tvarkymo užduotis (procentais), kai 7 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 031 iki 039 arba nuo 041 iki 049, šiame laukelyje įrašoma aplinkos ministro nustatyta atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduotis (procentais). Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šis laukelis nepildomas;

22.14. 14 laukelyje – faktiškas mokesčio mokėtojo atitinkamos rūšies pakuočių atliekų tvarkymo užduoties įvykdymas (procentais). Kai 7 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 12 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 8 ir 9 laukelių reikšmių sumos ir padauginus iš 100. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 031 iki 039 arba nuo 041 iki 049, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 11 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 8 ir 9 laukelių reikšmių sumos ir padauginus iš 100. Šiame laukelyje įrašoma gauta reikšmė, suapvalinta iki sveiko skaičiaus. Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė kaip 100, šiame laukelyje įrašomas skaičius – 100. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

22.15. 15 laukelyje – mokesčio mokėtojo atitinkamos rūšies pakuočių atliekų tvarkymo užduoties įvykdymo lygis. Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama, 14 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš 13 laukelyje esančios reikšmės. Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė kaip 1,00, šiame laukelyje įrašoma reikšmė – 1,00. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

22.16. 16 laukelyje – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (pakuočių dalis, už kurią mokamas mokestis). Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Kai 7 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 031 iki 039, arba nuo 041 iki 049, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir 15 laukelio reikšmė lygi 1, šio laukelio reikšmė lygi 0. Kai 7 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir 15 laukelio reikšmė yra lygi 0 arba didesnė už 0, bet mažesnė už 1, šio laukelio reikšmė lygi vieneto ir 15 laukelio reikšmės skirtumui. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 031 iki 039 arba nuo 041 iki 049 ir 15 laukelio reikšmė yra lygi 0 arba didesnė už 0, bet mažesnė už 1, šio laukelio reikšmė lygi 1. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

22.17. 17 laukelyje – mokesčio tarifas už svorį, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede. Mokesčio tarifas nurodomas eurais už toną. Šis laukelis pildomas, tik kai mokesčio mokėtojas deklaruoja ir moka mokestį už atitinkamos rūšies pakuočių svorį ar jo nemoka. Kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šis laukelis nepildomas;

22.18. 18 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamos rūšies pakuočių atliekas. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama taip:

22.18.1. kai 7 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 6 laukelio reikšmę padauginus iš 8 ir 9 laukelių reikšmių sumos, 16 ir 17 laukelių reikšmių;

22.18.2. kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 031 iki 039 arba nuo 041 iki 049, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 6 laukelio reikšmę padauginus iš reikšmės, kuri gaunama iš 8 ir 9 laukelių reikšmių sumos atėmus 11 laukelio reikšmę, 16 ir 17 laukelių reikšmių;

22.18.3. kai 7 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) iš Lietuvos Respublikos teritorijos atitinkamos rūšies pakuočių kiekį, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

22.19. 19 laukelyje – FR0524 formos pildomame lape esančių 18 laukelių reikšmių suma, o pildant papildomą lapą FR0524P, – pildomame lape esančių 18 laukelių reikšmių suma;

22.20. 20 laukelyje – FR0524 formos ir jos papildomuose lapuose FR0524P esančių 19 laukelių ir priedo FR0524N lapuose esančių N15 laukelių reikšmių suma;

22.21. 21 laukelyje – mokesčio mokėtojo kartu su deklaracija teikiamų papildomų lapų FR0524P skaičius;

22.22. 22 laukelyje – mokesčio mokėtojo kartu su deklaracija teikiamo priedo FR0524F lapų skaičius;

22.23. 23 laukelyje – mokesčio mokėtojo kartu su deklaracija teikiamo priedo FR0524N lapų skaičius;

22.24. 24 laukelyje – mokesčio mokėtojo kartu su deklaracija teikiamo priedo FR0524Z lapų skaičius.

23. FR0524 formos priedas FR0524F pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas turi bent vieną Filialą. Kiekvienam Filialui pildomas atskiras priedo FR0524F lapas.

24. Priedo FR0524F 2 ir 5 laukeliai pildomi analogiškai kaip atitinkami FR0524 formos laukeliai. Kituose priedo FR0524F laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

24.1. laukelyje „Priedo lapo numeris“ –  priedo lapo eilės numeris;

24.2. F1 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo pavadinimas;

24.3. F2 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo identifikacinis numeris (kodas) iš Juridinių asmenų registro;

24.4. F3 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas;

24.5. F4 laukelyje – pakuočių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas;

24.6. F5 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

24.7. F6 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų (importuotų) ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

24.8. F7 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų (eksportuotų) atitinkamos rūšies pakuočių rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

24.9. F8 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo iš vidaus rinkos susigrąžintų atitinkamos rūšies tuščių daugkartinių pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai F4 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 001 iki 009, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079, šis laukelis nepildomas.

25. FR0524 formos priedas FR0524N pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas deklaruoja neperdirbamąsias vienkartines pakuotes. Šiame priede nedeklaruojamos pakuotės, kurių rūšies kodai yra nuo 031 iki 039 arba nuo 041 iki 049.

26. Priedo FR0524N 2 ir 5 laukeliai pildomi analogiškai kaip atitinkami FR0524 formos laukeliai. Kituose priedo FR0524N laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

26.1. laukelyje „Priedo lapo numeris“ – priedo lapo eilės numeris;

26.2. N1 laukelyje – pakuočių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas;

26.3. N2 laukelyje – mokesčio mokėtojo Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

26.4. N3 laukelyje – mokesčio mokėtojo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų (importuotų) ir tiektų vidaus rinkai atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

26.5. N4 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų (eksportuotų) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

26.6. N5 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu R1 būdu sutvarkytas atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba mokesčio mokėtojo vardu nebuvo R1 būdu tvarkomos atitinkamos rūšies neperdirbamosios pakuotės, šis laukelis nepildomas;

26.7. N6 laukelyje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamai pakuočių rūšiai nustatyta pakuočių atliekų perdirbimo užduotis (procentais), kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba nepildytas N5 laukelis, šis laukelis nepildomas;

26.8. N7 laukelyje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamai pakuočių rūšiai nustatyta pakuočių atliekų naudojimo užduotis (procentais), kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba nepildytas N5 laukelis, šis laukelis nepildomas;

26.9. N8 laukelyje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamai pakuočių rūšiai nustatyta pakuočių atliekų perdirbimo užduotis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama N2 ir N3 laukelių reikšmių sumą padauginus iš N6 laukelio reikšmės ir padalinus iš 100, kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba nepildytas N5 laukelis, šis laukelis nepildomas;

26.10. N9 laukelyje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamai pakuočių rūšiai nustatyta pakuočių atliekų naudojimo užduotis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama N2 ir N3 laukelių reikšmių sumą padauginus iš N7 laukelio reikšmės ir padalijus iš 100, kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba nepildytas N5 laukelis, šis laukelis nepildomas;

26.11. N10 laukelyje – faktiškas mokesčio mokėtojo atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių atliekų naudojimo užduoties įvykdymas (procentais). Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama N5 laukelyje esančią reikšmę padauginus iš N7 laukelyje esančios reikšmės ir padalijus iš N9 laukelio reikšmės. Jeigu apskaičiuota laukelio reikšmė yra didesnė už N7 laukelio reikšmę, šio laukelio reikšmė lygi N7 laukelio reikšmei. Šiame laukelyje įrašoma gauta reikšmė, suapvalinta iki sveiko skaičiaus. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba nepildytas N5 laukelis, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

26.12. N11 laukelyje – mokesčio mokėtojo atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių atliekų tvarkymo užduoties įvykdymo lygis. Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama, N10 laukelyje esančią reikšmę padalijus iš N7 laukelyje esančios reikšmės. Jei apskaičiuota reikšmė yra didesnė kaip 1,00 arba lygi 1,00, šiame laukelyje įrašoma reikšmė – 1,00. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba 057, arba nuo 051 iki 054, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba nepildytas N5 laukelis, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

26.13. N12 laukelyje – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (neperdirbamųjų pakuočių dalis, už kurią mokamas mokestis). Duomenų pateikimo tikslumas – 2 skaitmenys po kablelio. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir N11 laukelio reikšmė lygi 1, šio laukelio reikšmė lygi 0. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir N11 laukelio reikšmė yra didesnė už 0, bet mažesnė už 1, šio laukelio reikšmė lygi vieneto ir N11 laukelio reikšmės skirtumui. Kai N1 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir N11 laukelio reikšmė neapskaičiuota, šio laukelio reikšmė lygi 1. Kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama;

26.14. N13 laukelyje – mokesčio tarifas už svorį, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede. Mokesčio tarifas nurodomas eurais už toną. Šis laukelis pildomas, tik kai mokesčio mokėtojas deklaruoja ir moka mokestį už atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių svorį;

26.15. N14 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių atliekas:

26.15.1. kai N1 laukelio reikšmė yra 057 arba nuo 051 iki 054, arba nuo 011 iki 019, arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir N12 laukelio reikšmė lygi 1, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama FR0524 formos 6 laukelio reikšmę padauginus iš N13 laukelio reikšmės ir N2 ir N3 laukelių reikšmių sumos;

26.15.2. kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 011 iki 019 arba nuo 021 iki 029, arba nuo 061 iki 069, arba nuo 071 iki 079 ir N12 reikšmė mažesnė už 1, bet didesnė už 0 arba lygi 0, šio laukelio reikšmė apskaičiuojama FR0524 formos 6 laukelio reikšmę padauginus iš N8 ir N13 laukelių reikšmių sandaugos ir N9, N12 ir N13 laukelių reikšmių sandaugos sumos;

26.15.3. kai N1 laukelio reikšmė yra nuo 001 iki 009 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą (eksportuotą) atitinkamos rūšies neperdirbamųjų pakuočių kiekį, arba N12 laukelio reikšmė neapskaičiuota, šio laukelio reikšmė neapskaičiuojama.

26.16. N15 laukelyje – priedo FR0524N atitinkamo lapo N14 laukelių reikšmių suma.

27. FR0524 formos priedas FR0524Z pildomas tik tuo atveju, kai pildomas FR0524 formos 12 laukas.

28. Priedo FR0524Z 2 ir 5 laukeliai pildomi analogiškai kaip atitinkami FR0524 formos laukeliai. Kituose priedo FR0524Z laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

28.1. laukelyje „Priedo lapo numeris“ – priedo lapo eilės numeris;

28.2. Z1 laukelyje – pakuočių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas;

28.3. Z2 laukelyje – atliekų tvarkytojo, turinčio teisę išrašyti atitinkamos rūšies pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, identifikacinis numeris (kodas) iš Juridinių asmenų registro. Jei mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytą atitinkamos rūšies pakuočių atliekų kiekį patvirtina Organizacija, įrašomas Organizacijos identifikacinis numeris (kodas);

28.4. Z3 laukelyje – atliekų tvarkytojo, turinčio teisę išrašyti atitinkamos rūšies pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, pavadinimas. Jei mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytą atitinkamos rūšies pakuočių atliekų kiekį patvirtina Organizacija, įrašomas Organizacijos pavadinimas;

28.5. Z4 laukelyje – mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytas atitinkamos rūšies pakuočių atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

28.6. Z5 laukelyje – pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento, kuris patvirtina atitinkamos rūšies pakuočių atliekų atitinkamo kiekio sutvarkymą, numeris;

28.7. Z6 laukelyje – mokesčio mokėtojo arba Organizacijos, jei mokesčio mokėtojo vardu sutvarkytą atitinkamos rūšies pakuočių atliekų kiekį patvirtina Organizacija, atitinkamos rūšies pakuočių atliekų sutvarkymo kaina, nurodyta pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiame dokumente. Kaina nurodoma euro tikslumu.

___________________

 

Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių

1 priedas

 

Gaminių kodai

 

Kodas

Gaminių rūšis

11

Naujos padangos. Taikoma deklaruojant 2020 metų mokestinio laikotarpio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

12

Restauruotos padangos. Taikoma deklaruojant 2020 metų mokestinio laikotarpio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

13

Naudotos padangos. Taikoma deklaruojant 2020 metų mokestinio laikotarpio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

14

Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos. Taikoma deklaruojant 2021 metų mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

15

Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg. Taikoma deklaruojant 2021 metų mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

21

Akumuliatoriai

31

Galvaniniai elementai (baterijos)

51

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai

61

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai

71

Autotransporto priemonių amortizatoriai

_____________________

 

Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos užpildymo taisyklių

2 priedas

 

Pakuočių rūšių kodai

 

Kodas

Pakuočių rūšis

001

011

021

051

031

041

061

071

Stiklinė tuščia

Stiklinė pirminė

Stiklinė antrinė (tretinė)

Stiklinė pirminė (užstatinė)

Stiklinė pirminė daugkartinė (užstatinė)

Stiklinė antrinė (tretinė) daugkartinė

Stiklinė pirminė sunaudota savo reikmėms

Stiklinė antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

002

012

022

052

032

042

062

072

Plastikinė tuščia

Plastikinė pirminė

Plastikinė antrinė (tretinė)

Plastikinė pirminė (užstatinė)

Plastikinė pirminė daugkartinė

Plastikinė antrinė (tretinė) daugkartinė

Plastikinė pirminė sunaudota savo reikmėms

Plastikinė antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

003*

013*

023*

053*

033*

043*

063*

073*

Metalinė (aliuminio) tuščia

Metalinė (aliuminio) pirminė

Metalinė (aliuminio) antrinė (tretinė)

Metalinė (aliuminio) pirminė (užstatinė)

Metalinė (aliuminio) pirminė daugkartinė

Metalinė (aliuminio) antrinė (tretinė) daugkartinė

Metalinė (aliuminio) pirminė sunaudota savo reikmės

Metalinė (aliuminio) antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

004**

014**

024**

054**

034**

044**

064**

074**

Metalinė (juodųjų metalų) tuščia

Metalinė (juodųjų metalų) pirminė

Metalinė (juodųjų metalų) antrinė (tretinė)

Metalinė (juodųjų metalų) pirminė (užstatinė)

Metalinė (juodųjų metalų) pirminė daugkartinė

Metalinė (juodųjų metalų) antrinė (tretinė) daugkartinė

Metalinė (juodųjų metalų) pirminė sunaudota savo reikmės

Metalinė (juodųjų metalų) antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

005

015

025

035

045

065

075

Popierinė (kartoninė) tuščia

Popierinė (kartoninė) pirminė

Popierinė (kartoninė) antrinė (tretinė)

Popierinė (kartoninė) pirminė daugkartinė

Popierinė (kartoninė) antrinė (tretinė) daugkartinė

Popierinė (kartoninė) pirminė sunaudota savo reikmės

Popierinė (kartoninė) antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

006

016

026

036

046

066

076

Kita tuščia

Kita pirminė

Kita antrinė (tretinė)

Kita pirminė daugkartinė

Kita antrinė (tretinė) daugkartinė

Kita pirminė sunaudota savo reikmėms

Kita antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

007

017

027

057

037

047

067

077

PET tuščia

PET pirminė

PET antrinė (tretinė)

PET pirminė (užstatinė)

PET pirminė daugkartinė

PET antrinė (tretinė) daugkartinė

PET pirminė sunaudota savo reikmės

PET antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

008

018

028

038

048

068

078

Medinė tuščia

Medinė pirminė

Medinė antrinė (tretinė)

Medinė pirminė daugkartinė

Medinė antrinė (tretinė) daugkartinė

Medinė pirminė sunaudota savo reikmės

Medinė antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

009

019

029

039

049

069

079

Kombinuota tuščia

Kombinuota pirminė

Kombinuota antrinė (tretinė)

Kombinuota pirminė daugkartinė

Kombinuota antrinė (tretinė) daugkartinė

Kombinuota pirminė sunaudota savo reikmės

Kombinuota antrinė (tretinė) sunaudota savo reikmėms

* Kodas taikomas deklaruojant 2022 metų mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis apie metalinę (aliuminio) pakuotę.

** Kodas taikomas deklaruojant 2021 metų mokestinio laikotarpio duomenis apie metalinę (aliuminio ir juodųjų metalų) pakuotę ir 2022 metų mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis apie metalinę (juodųjų metalų) pakuotę.

 

______________________

 

Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos užpildymo taisyklių

3 priedas

 

Savivaldybių kodai

 

 

32

 

Akmenės r.

 

49

 

Kaišiadorių r.

 

18

 

Marijampolės

 

71

 

Radviliškio r.

 

86

 

Švenčionių r.

11

33

34

12

36

Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r.

48

19

52

58

54

Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r.

61

62

23

63

65

Mažeikių r. Molėtų r. Neringos Pagėgių Pakruojo r.

72

74

73

75

84

Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r.

77

78

79

81

82

Tauragės r.  Telšių r.

Trakų r. Ukmergės r. Utenos r.

15

Druskininkų

53

Kėdainių r.

25

Palangos m.

85

Šalčininkų r.

38

Varėnos r.

42

45

46

47

Elektrėnų

Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r.

21

55

56

57

Klaipėdos m.

Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r.

27

66

67

68

Panevėžio m.

Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r.

29

91

87

88

Šiaulių m.

Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r.

39

13

41

30

Vilkaviškio r.

Vilniaus m. Vilniaus r. Visagino m.

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

89

Širvintų r.

43

Zarasų r.

 

Regionų aplinkos apsaugos departamentų kodai

 

AL

Alytaus RAAD

 

KA

Kauno RAAD

 

KL

Klaipėdos RAAD

 

MA

Marijampolės RAAD

 

PA

Panevėžio RAAD

 

SI

Šiaulių RAAD

 

UT

Utenos RAAD

 

VI

Vilniaus RAAD

 

 

______________________