LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 1-312 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-115 PRIEMONĖS „AIE NAMŲ ŪKIAMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1-256

Vilnius

 

1.     P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.1.  Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad Aprašo 33 punkte nurodytas fiksuotasis įkainis buvo netinkamai nustatytas, jo patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

1.2.  Pakeičiu 3 priedo 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal šios tvarkos 19 punktą.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,                                                                       Rimantas Sinkevičius

pavaduojantis energetikos ministrą

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2020 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. R4-3282