VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gegužės 26 d. įsakymO Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 18 d. Nr. VA-16

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Akcizų deklaracijos FR0630 formą su priedais (toliau – deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai) (11 versija);

1.2. Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą su priedais (toliau – deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai) (11 versija);

1.3. Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Nustatau, kad:

2.1. 11 versijos deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai teikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius nuo 2019 m. kovo 1 d.;

2.2. 11 versijos deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai teikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius nuo 2019 m. kovo 1 d.;

2.3. deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai bei deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai tikslinami, teikiant deklaracijos versiją, galiojusią mokestiniu laikotarpiu, kurio deklaracija tikslinama;

2.4. asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkus), privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus ir / arba elektroninių cigarečių skystį, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt privalo pateikti Inventorizacijos aktą, kuriame turi būti pateikiami šie duomenys: kaitinamojo tabako produktų ir / arba elektroninių cigarečių skysčio pavadinimas, faktiškas kiekis, kiekis pagal apskaitą, skirtumas tarp per inventorizaciją nustatyto faktiško kiekio ir kiekio pagal apskaitą, taip pat inventorizacijos atlikimo vietos adresas (pvz., sandėlio, parduotuvės ar kt.);

2.5. asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkus), deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus privalo pateikti iki 2019 m. balandžio 15 d.;

2.6. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, deklaruojantys rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. priskiriamas kaitinamojo tabako produktams, turi pateikti du atskirus Akcizų deklaracijos FR0630 formos priedus „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas“ (FR0630S forma). Viename iš šių priedų nurodomi duomenys apie rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. prilyginamas kaitinamojo tabako produktams, o kitame – duomenys apie kaitinamojo tabako produktus, kurie iki 2019 m. vasario 28 d. prilyginami rūkomajam tabakui:

2.6.1. deklaruojant duomenis apie rūkomąjį tabaką, priede turi būti nurodyta: 19 laukelyje ‒ rūkomojo tabako tarifinė grupė, 21 pozicijoje ‒ AAP sandėlyje 2019 m. kovo 1 d. laikomo rūkomojo tabako, kuriam taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis, 38 pozicijoje ‒ rūkomojo tabako, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. prilyginamas kaitinamojo tabako produktams, kiekis. Kiti laukeliai ir pozicijos užpildomos taisyklių nustatyta tvarka;

2.6.2. deklaruojant duomenis apie kaitinamojo tabako produktus, priede turi būti nurodyta: 19 laukelyje ‒ kaitinamojo tabako produktų tarifinė grupė, 21 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis, kuris yra lygus 0, 34 pozicijoje ‒ kaitinamojo tabako produktų, kurie iki 2019 m. vasario 28 d. prilyginami rūkomajam tabakui, kiekis (šis kiekis turėtų sutapti su priedo, užpildyto 2.6.1 papunktyje nustatyta tvarka, 38 pozicijoje nurodytu rūkomojo tabako kiekiu, nebent rūkomasis tabakas buvo panaudotas kitų akcizais apmokestinamų prekių gamyboje). Kiti laukeliai ir pozicijos užpildomos taisyklių nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles:

1.2.1. Papildau 1.81 papunkčiu:

1.81. FR0630J priedo formos „Akcizų skirtumo deklaravimas (pasikeitus akcizų tarifams)“ (toliau – FR0630J priedas);“.

1.2.2. Papildau 1.141 papunkčiu:

1.141. FR0630T priedo formos „Kito tabako akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630T priedas);“.

1.2.3. Papildau 1.151 papunkčiu:

1.151. FR0630Z priedo formos „Elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimas“ (toliau – FR0630Z priedas);“.

1.2.4. Papildau 3.71 papunkčiu:

3.71. Kitas tabakas ‒ apdorotam tabakui, nurodytam Akcizų įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje, nepriskiriami tabako produktai (pvz., kaitinamojo tabako produktai);“.

1.2.5. Pakeičiu 3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.9. Licencijuotas asmuo – asmuo, turintis veiklos licencijų, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas);“.

1.2.6. Pakeičiu 3.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.10. Nelicencijuotas asmuo – asmuo, kuris neturi veiklos licencijų, nustatytų Elektros energetikos įstatyme, ir kuriam atsirado prievolė deklaruoti elektros energijos akcizus;“.

1.2.7. Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.11. Prekės – akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas arba netaikomas AMLAR. Akcizų deklaracijose ir jų prieduose taip pat naudojama Prekės santrumpa AAP;“.

1.2.8. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus. Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą. Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose.“

1.2.9. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Asmenys, kuriems prievolė apskaičiuoti akcizus už akcizais apmokestinamas prekes atsiranda, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

10.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų akcizais apmokestinamų prekių kiekiai ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630J priedu;

10.2. FR0630J priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų akcizais apmokestinamų prekių kiekių ir akcizų apskaičiavimo duomenys.“

1.2.10. Pakeičiu 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12. Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra sandėlių savininkai, registruoti ar laikinai registruoti gavėjai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:“.

1.2.11. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Registruoti naudotojai ir kiti asmenys, kurie, neturėdami leidimo, sunaudojo ar iš kitų ES šalių atsigabeno akmens anglies, kokso ir (ar) lignito (visi toliau vadinami Neregistruoti tiekėjai), Valstybinei mokesčių inspekcijai, pagal taisykles užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 14 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jiems atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiems asmenims FR0630A formos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.“

1.2.12. Pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2. FR0630E priedą, kuriame nurodomi deklaruojamos elektros energijos kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;“.

1.2.13. Papildau 181 punktu:

181. Asmuo, registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus jam atsirado arba neatsirado, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

181.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamo elektroninių cigarečių skysčio kiekiai (litrais; toliau – l) ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630Z priedu;

181.2. FR0630Z priedą, kuriame nurodomi deklaruojamo elektroninių cigarečių skysčio kiekio ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

181.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).“

1.2.14. Papildau 182 punktu:

182. Asmuo, neregistruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Valstybinei mokesčių inspekcijai FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 181 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jam atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiam asmeniui FR0630A formos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.“

1.2.15. Papildau 183 punktu:

183. Asmuo, registruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju, kai ataskaitinį mėnesį prievolė mokėti akcizus jam atsirado arba neatsirado, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:

183.1. FR0630D priedą, kuriame nurodomi asmens deklaruojamų kaitinamojo tabako produktų kiekiai (kilogramais; toliau – kg) ir akcizų sumos, apskaičiuotos remiantis FR0630T priedu;

183.2. FR0630T priedą, kuriame nurodomi deklaruojamų kaitinamojo tabako produktų kiekių ir akcizų apskaičiavimo duomenys;

183.3. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, vartotojų sąrašus (nuorodas) ir pan.).“

1.2.16. Papildau 184 punktu:

184. Asmuo, neregistruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju, Valstybinei mokesčių inspekcijai FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 183 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jam atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado – šiam asmeniui FR0630A formos akcizų deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.“

1.2.17. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. FR0630 formos 9 laukelį užpildo tik taisyklių 5 punkte nurodytas sandėlio savininkas, deklaruojantis už sandėlį. Jame nurodomas sandėlio identifikacinis 13 ženklų SEED numeris, suteiktas AIS.“

1.2.18. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

1.2.19. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. FR0630 formos 99A, 100A ir 101A laukeliuose sandėlio savininkas nurodo akcizų sumas, kurios gaunamos, sudėjus visų FR0630S priedų 99, 100 ir 101 pozicijos numerio laukeliuose su indeksu „A“ apskaičiuotas akcizų sumas, o registruotas asmuo – atitinkamas akcizų sumas iš FR0630D priedo, kurios apskaičiuojamos, naudojant FR0630R priedo duomenis, (gautų (atgabentų) ar išsiųstų) Prekių kiekį padauginant iš akcizų tarifo ir prireikus naudojant FR0630B bei FR0630C priedų duomenis).

Deklaracijos S1 eilutės laukelyje „Per einamąjį laikotarpį mokėtina avansinė akcizų suma“, kai pagal Akcizų įstatymo 12 ir 67 straipsnių nuostatas taisyklių 5, 51 ir 7 punktuose nurodyti asmenys privalo mokėti avansinę akcizų sumą, įrašoma akcizų suma, apskaičiuojama pagal Akcizų įstatymo 12 ir 67 straipsnių nuostatas. Jeigu tokios prievolės nėra, S1 laukelyje įrašomas nulis.“

1.2.20. Pripažįstu netekusiu galios 29 punktą.

1.2.21. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. FR0630D priedo 2 eilutėje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o priedo D1 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomi deklaruojamų Prekių tarifinių grupių kodai iš kodų klasifikatoriaus. Priedo stulpelio D2 „Kiekis“ laukeliuose turi būti nurodomas deklaruojamų Prekių, priskirtų vienai Prekių tarifinei grupei, kiekis pagal toje pačioje eilutėje, D1 stulpelyje, nurodytą Prekių tarifinės grupės kodą.

Kai FR0630D priedas yra FR0630 formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamas eilutes perkeliami taip: iš FR0630S priedų 101 pozicijos laukelių arba iš FR0630R priedo stulpelio R2 „Kiekis“ atitinkamos Prekių tarifinės grupės eilutės. Jeigu tai pačiai tarifinei grupei priskirtoms Prekėms taikomi skirtingo dydžio akcizų tarifai, duomenys perkeliami į FR0630D priedo atskiras to paties tarifinės grupės kodo eilutes.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotų akcizų sumos, kurios perkeliamos iš FR0630S priedų 101A laukelio ar iš FR0630R priedo R5 stulpelio laukelių (atitinkančių R2 stulpelio eilutes) pagal tarifines grupes ir pagal taikytus akcizų tarifus.“

1.2.22. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Kai FR0630D priedas yra FR0630A formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamą eilutę perkeliami taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30 pozicijos laukelio, iš FR0630E priedo E5 stulpelio atitinkamų tarifinių grupių, kurių akcizai apskaičiuojami, laukelių, iš FR0630F priedo F3 stulpelio laukelių, iš FR0630G priedo G3 stulpelio laukelių, iš FR0630J priedo J2 stulpelio atitinkamų tarifinių grupių, kurių akcizai apskaičiuojami, laukelių, iš FR0630L priedo L3 stulpelio laukelių, iš FR0630Z priedo Z5 stulpelio laukelių, iš FR0630T priedo T5 stulpelio laukelių atitinkamų eilučių kiekio duomenis prieš tai susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotos akcizų sumos, kurios perkeliamos iš kitų priedų taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30A laukelio, iš FR0630E priedo E7 stulpelio tų laukelių, kurių akcizai buvo apskaičiuoti, susumavus pagal tarifines grupes, FR0630F priedo F5 stulpelio laukelių, iš FR0630G priedo G4 stulpelio laukelių, iš FR0630J priedo J3 stulpelio tų laukelių, kurių akcizai buvo apskaičiuoti, susumavus pagal tarifines grupes, FR0630L priedo L4 stulpelio laukelių, iš FR0630Z priedo Z7 stulpelio laukelių, iš FR0630T priedo T7 stulpelio laukelių, prieš tai jas visuose prieduose susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Visi duomenys FR0630D priede užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi kiti – FR0630R, FR0630K, FR0630E, FR0630F, FR0630G, FR0630J, FR0630L, FR0630Z ir FR0630T – priedai.“

1.2.23. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Jeigu FR0630S priedo 101 ir 101A laukeliuose apskaičiuoti ir įrašyti skaičiai buvo su „–“ (minuso) ženklu, tai, perkėlus (įrašius) tuos skaičius (ar jų sumas, kai sumuojami kelių eilučių skaičiai) į atitinkamos deklaracijos FR0630D priedo D2 ir D3 stulpelių eilutes, prieš tuos skaičius taip pat turi būti įrašomas „–“ (minuso) ženklas. Priedo eilutėje D4 „Iš viso (D3 laukelių suma)“ nurodoma visų deklaruojamų Prekių tarifinių grupių akcizų suma, kuri gaunama, sudedant D3 laukeliuose nurodytas akcizų sumas, šiose taisyklėse nustatyta tvarka suapvalintas iki piniginių vienetų.“

1.2.24. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. FR0630S priedo 2, 9 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje, 25 ir 27 punktuose, o 19 eilutės „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus. Visi duomenys FR0630S priedo 2, 9 ir 16 laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi deklaracijos FR0630 formos atitinkami laukeliai.“

1.2.25. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. FR0630S priedo stulpelio „Kiekis“ laukeliuose nurodomas Prekių kiekis kiekvienoje deklaruojamoje operacijoje, kuri įvyko per mokestinį laikotarpį. Šis kiekis nurodomas tokiu tikslumu ir tokiais matavimo vienetais, kokie pagal taisyklių 1 priedą turi būti naudojami toje Prekių tarifinėje grupėje. Jei mokestiniu laikotarpiu priedo eilutėse nurodytos operacijos su Prekėmis nebuvo vykdomos, tų operacijų eilučių laukeliuose, kuriuose turi būti nurodomas Prekių kiekis, neįrašoma nieko.“

1.2.26. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. kai priedų pozicijose akcizų suma apskaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 210, 215, 230, 235, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 350, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 610, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941, 942, 951, 952 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto atitinkamo priedo 20 laukelyje;“.

1.2.27. Pakeičiu 48.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.4. 47 – apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų, kurių akcizai nesumokėti, kiekis, panaudotas būtiniems bandymams ir tyrimams atlikti, kaip nustatyta Akcizų įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje ir 64 straipsnio 1 dalies 2 punkte;“.

1.2.28. Pakeičiu 52 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

52. FR0630S priedo 74 pozicijos laukelyje turi būti nurodoma iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, panaikinant AMLAR, į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išgabentų Prekių, kurių akcizai turi būti apskaičiuojami, kiekių suma, kuri apskaičiuojama, susumavus 76–80 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedo 74 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 76–80 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“.

1.2.29. Pripažinti netekusiu galios 52.1 papunktį.

1.2.30. Pakeičiu 52.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.6. 80 – kitų, nei 76–79 pozicijose nurodytais atvejais, panaikinant AMLAR, išgabentų Prekių, kurių akcizai pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti skaičiuojami, kiekis.“

1.2.31. Pakeičiu 53.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.4. 85 – išgabento etilo alkoholio, pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus pripažinto dalinai denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam pagal Akcizų įstatymo 28 straipsnio 1 punkto nuostatas netaikomi akcizai, kiekis;“.

1.2.32. Pakeičiu 53.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.5. 86 – išgabento etilo alkoholio, pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos reglamentą 3199/93/EB pripažinto pilnai denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam pagal Akcizų įstatymo 28 straipsnio 2 punkto nuostatas netaikomi akcizai, kiekis;“.

1.2.33. Pakeičiu 53.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.13. 94 – kitų, panaikinant AMLAR, išgabentų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų, kiekis (pvz., į kitą ES šalį išgabenamų kaitinamojo tabako produktų, kuriems panaikinamas AMLAR).“

1.2.34. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. FR0630S priedo 99 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą akcizų suma, kiekis iš viso. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas, atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

99 = 41 + 42 + 48 + 49 + 50 + 51 + 65 + 66 + 67 + 69 + 70 + 71 + 72 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 97

Po to 99A pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama mokėtina 99 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota pagal šią lygtį:

99A = 41A + 42A + 48A + 49A + 50A + 51A + 65A + 66A + 67A + 69A + 70A + 71A + 72A + 76A + 77A + 78A + 79A + 80A + 97A

FR063S priedo 99 ir 99A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyse išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.“

1.2.35. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. FR0630R priedą užpildo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia taisyklių 51, 7, 9, 11, 111 ir 12 punktuose nurodyti asmenys.“

1.2.36. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. FR0630R priedo 2, 8 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose ir 27 punkte ar 77.1 papunktyje.“

1.2.37. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. FR0630R priedo R2 stulpelio eilutėse pagal R1 stulpelyje nurodytus Prekių tarifinių grupių kodus ir skirtingus akcizų tarifus nurodomas deklaruojamų Prekių, kurių akcizai apskaičiuojami, kiekis. Kiekis nurodomas tokiais matavimo vienetais, kurie toje Prekių tarifinėje grupėje taikomi deklaruojamu laikotarpiu pagal taisyklių 1 priedą.“

1.2.38. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Kartu su FR0630 formos ar FR0630A formos deklaracijomis Prekių kiekio ir apskaičiuotų akcizų sumų duomenys iš FR0630R priedo į FR0630D priedą perkeliami ir jame įrašomi automatiškai. FR0630R priedo R8 laukelyje „Iš viso (R5 laukelių suma)“ bendra apskaičiuotų akcizų suma automatiškai įrašoma atitinkamose deklaracijų FR0630 ar FR0630A formose.“

1.2.39. Pakeičiu 76 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

76. FR0630A formos deklaraciją taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių 10, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 181, 182, 183 ir 184 punktuose nurodyti asmenys, FR0630A formos deklaracijos 1–8 laukeliuose nurodomi tokie duomenys:“.

1.2.40. Pakeičiu 76.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.3. 3 laukelio „Akcizų mokėtojo tipas“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.3.1. langelyje „Laikinai registruotas asmuo“, jeigu deklaraciją teikia taisyklių 11, 111 ir 12 punktuose nurodyti asmenys ir deklaruoja Prekių akcizus;

76.3.2. langelyje „Asmuo“ – jeigu deklaraciją teikia taisyklių 13 punkte nurodyti asmenys ir deklaruoja Prekių akcizus;

76.3.3. langelyje „Deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus“, jeigu asmuo tokius akcizus deklaruoja;

76.3.4. langelyje „Deklaruojantis elektros energijos akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.5. langelyje „Deklaruojantis gamtinių dujų akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.6. langelyje „Deklaruojantis elektroninių cigarečių skysčio akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.7. langelyje „Deklaruojantis kito tabako akcizus“, jeigu asmuo juos (pvz., kaitinamojo tabako produktus) deklaruoja;

76.3.8. langelyje „Deklaruojantis akcizų skirtumą (pasikeitus akcizų tarifams)“, jeigu asmuo juos deklaruoja;

76.3.9. jeigu tas pats mokesčių mokėtojas privalo akcizus deklaruoti kaip Laikinai registruotas asmuo, kaip Asmuo, deklaruojantis akcizus (išskyrus akmens anglių, kokso ir (ar) lignito, elektros energijos, gamtinių dujų, elektroninių cigarečių skysčio, kito tabako), kaip Asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, kaip Asmuo, deklaruojantis elektros energijos akcizus, ir (ar) kaip Asmuo, deklaruojantis gamtinių dujų akcizus, ir (ar) kaip Asmuo, deklaruojantis elektroninių cigarečių skysčio akcizus, ir (ar) kaip Asmuo, deklaruojantis kito tabako akcizus, tai jis privalo pateikti atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jų priedus;“.

1.2.41. Pakeičiu 76.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.8. 8 laukelyje „Laikinai registruoto asmens ar kito asmens identifikacinis numeris AIS“ duomenys nurodomi taip: kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 11 punkte nurodyti asmenys – SEED numeris, kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 111 punkte nurodyti asmenys ‒ AIS numeris, kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 12 punkte nurodyti asmenys – išduoto patvirtinimo, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, AIS numeris, kai FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 13, 14, 15, 16, 17, 18, 181, 182, 183, 184 punkte nurodyti asmenys – laukelis neužpildomas. Kai per tą patį mokestinį laikotarpį Prekės gaunamos ir pagal laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą ir pagal išduotą patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas, 8 laukelyje nurodomas vienas iš šio papunkčio pirmame sakinyje minėtų numerių;“.

1.2.42. Pakeičiu 76.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.9. G2 laukelio „Akmens anglių“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.9.1. langelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 14 punkte nurodyti asmenys;

76.9.2. langelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 15 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus.

Jeigu tas pats asmuo to paties mokestinio laikotarpio akmens anglių akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus.

Pavyzdžiui, jei asmuo deklaruoja to paties mokestinio laikotarpio kokso ir (ar) lignito bei akmens anglių akcizus tik kaip Registruotas tiekėjas, tai jis privalo teikti vieną FR0630A formos deklaraciją, kurioje turi būti pažymėti tik viršutiniai L2 ir G2 langeliai „Registruotas tiekėjas“;“.

1.2.43. Pakeičiu 76.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.10. L2 laukelio „Kokso ir (ar) lignito“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.10.1. langelyje „Registruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 14 punkte nurodyti asmenys;

76.10.2. langelyje „Neregistruotas tiekėjas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 15 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra Registruoti tiekėjai, jeigu jiems ataskaitinį mėnesį atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir (ar) lignito akcizus.

Jeigu tas pats asmuo kokso ir (ar) lignito akcizus deklaruoja kaip Registruotas tiekėjas ir kaip Neregistruotas tiekėjas, tai jis privalo pateikti dvi atskiras FR0630A formos deklaracijas ir atitinkamus jos priedus;“.

1.2.44. Pakeičiu 76.11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.11.1. langelyje „Registruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia registruoti akcizų už elektros energiją mokėtojai;“.

1.2.45. Pakeičiu 76.11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.11.2. langelyje „Neregistruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia neregistruoti akcizų už elektros energiją mokėtojai.“

1.2.46. Papildau 76.111 papunkčiu:

76.111. Z2 laukelio „Elektroninių cigarečių skysčio“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.111.1. langelyje „Registruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 181 punkte nurodyti asmenys;

76.111.2. langelyje „Neregistruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 182 punkte nurodyti asmenys.“

1.2.47. Papildau 76.112 papunkčiu:

76.112. T2 laukelio „Kito tabako“ langeliuose – „X“ ženklu žymima:

76.112.1. langelyje „Registruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 183 punkte nurodyti asmenys;

76.112.2. langelyje „Neregistruotas mokėtojas“, jeigu FR0630A formos deklaraciją teikia taisyklių 184 punkte nurodyti asmenys.“

1.2.48. Pripažįstu netekusiu galios 76.12 papunktį.

1.2.49. Pakeičiu 77.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.2. taisyklių 13 punkte nurodyti asmenys laukeliuose „nuo“ turi nurodyti tą dieną, kurią atsirado akcizų prievolė (pvz., Prekę pagamino ne sandėlyje, Prekę įsigijo Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, tačiau panaudojo ne pagal paskirtį), o laukeliuose „iki“ – kitą darbo dieną po akcizų prievolės atsiradimo, t. y. dieną, kada pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus;“.

1.2.50. Pakeičiu 77.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.3. taisyklių 14, 15 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, 16, 17 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys elektros energijos akcizus, 18 punkte nurodyti asmenys, deklaruojantys gamtinių dujų akcizus, 181 ir 182 nurodyti asmenys, deklaruojantys elektroninių cigarečių skysčio akcizus, 183 ir 184 nurodyti asmenys, deklaruojantys kaitinamojo tabako produktų akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti praėjusio mėnesio, kurio deklaracija teikiama, pirmąją kalendorinę dieną, o laukeliuose „iki“ – to mėnesio paskutinę kalendorinę dieną;“.

1.2.51. Papildau 77.4 papunkčiu:

77.4. taisyklių 10 punkte nurodyti asmenys, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną (metai, mėnuo ir diena (skaičiais)), o laukelyje „iki“ – to mėnesio paskutinę dieną (metai, mėnuo ir diena (skaičiais)).“

1.2.52. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. FR0630A formos deklaracijos A1 laukelyje turi būti nurodyta akcizų suma, kuri yra apskaičiuota FR0630D priedo D4 laukelyje.

Kai FR0630A formos deklaraciją teikia Laikinai registruotas asmuo, Kitas asmuo, asmuo, deklaruojantis akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, asmuo, deklaruojantis elektros energijos akcizus, asmuo, deklaruojantis gamtinių dujų akcizus, asmuo, deklaruojantis elektroninių cigarečių skysčio akcizus, ar asmuo, deklaruojantis kito tabako akcizus, bet jiems prievolė mokėti akcizus neatsirado, A1 laukelio langelyje turi būti įrašomas skaičius nulis (0).“

1.2.53. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. FR0630K priedo 2 ir 8 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 ir 24.9 papunkčiuose, 16 eilutės laukeliuose „nuo“ (įvykio diena) ir „iki“ (kita diena, einanti po įvykio) nurodama mokestinio įvykio data, kuri rašoma skaičiais, nurodant metus, mėnesį ir dieną.“

1.2.54. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. FR0630K priedo stulpelyje „Kiekis“ Prekių kiekis nurodomas tos eilutės, kurioje yra nurodytas apmokestinamasis įvykis, laukeliuose, o šio Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota laikantis taisyklių 40 ir 41 punktų nuostatų, nurodoma atitinkamų šio priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ eilučių laukeliuose.“

1.2.55. Pakeičiu 86 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

86. FR0630K priedo stulpelių „Kiekis“ ir „Apskaičiuota akcizų suma“ pozicijų laukeliuose (toje pat eilutėje) asmenys Prekių kiekį ir mokėtinas akcizų sumas nurodo taip:“.

1.2.56. Pakeičiu 86.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.4. priedo 4 eilutės 24 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, išskyrus 25 pozicijoje nurodytas, kurios buvo įsigytos taikant sumažintą akcizų tarifą, ir buvo skirtos naudoti Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 ar 3 dalyje arba 38 straipsnio 2 dalyje nurodytoje veikloje, tačiau panaudotos veikloje, kai turi būti apskaičiuojami ir mokami standartinio dydžio akcizai, kiekis. 24A pozicijos laukeliuose nurodomas apskaičiuotos ir sumokėtos akcizų sumos skirtumas, kuris turi būti sumokėtas. Šiuo atveju reikalingi akcizų sumų apskaičiavimai atliekami, užpildant atskirą priedą;“.

1.2.57. Pakeičiu 86.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.5. priedo 5 eilutės 25 pozicijos laukeliuose nurodomas Prekių, kurios buvo įsigytos ar importuotos, atleidžiant nuo akcizų, tikslams, nustatytiems Akcizų įstatymo 19, 27, 33, 43 ar 64 straipsniuose, tačiau asmens ne sandėlyje panaudotos kitiems tikslams, kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas priklauso mokėti akcizus, kiekis. 25A pozicijos laukeliuose, vadovaujantis Akcizų įstatymo ir taisyklių nuostatomis, turi būti apskaičiuojama 25 pozicijoje nurodyto Prekių kiekio akcizų suma;“.

1.2.58. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. FR0630B priedo 2, 8, 9, 19, 16 ir 20 eilučių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 punkte, 40.1 papunktyje ir 27, 39 punktuose.“

1.2.59. Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. FR0630C priedas naudojamas tais atvejais, kai FR0630S, R0630R arba FR0630K prieduose yra deklaruojami 310 tarifinei grupei priskirtų Prekių (cigarečių) kiekiai ir kai reikia apskaičiuoti jų akcizų sumas. FR0630C priedo lapų turi būti užpildyta ir pateikta tiek, kad pagal visų šių Prekių pavadinimų ir visų kiekių pakuotėje bei visas taikytas maksimalias mažmenines kainas, nurodytas ant pakuotės, būtų galimas šių cigarečių akcizų apskaičiavimas.“

1.2.60. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. FR0630C priedo 2, 8, 9 ir 16 eilučių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.“

1.2.61. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. FR0630N priedo 2, 8, 9 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.“

1.2.62. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117. FR0630M priedo 2, 8, 9 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.“

1.2.63. Pakeičiu 135 punktą ir jį išdėstau taip:

135. Užpildydami FR0630V priedo 2, 8, 9 ir 16 laukelius, priedą teikiantys asmenys juos turi užpildyti taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9 papunkčiuose, 25 bei 27 punktuose.“

1.2.64. Pakeičiu 145 punktą ir jį išdėstau taip:

145. FR0630G ir FR0630L priedų 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedų 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.“

1.2.65. Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:

148. FR0630G priedo stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose atspausdinti triženkliai akmens anglių tarifinių grupių kodai, o FR0630L priedo stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose atspausdinti kokso ir (ar) lignito tarifinių grupių kodai. Kodai paimti iš kodų klasifikatoriaus.“

1.2.66. Pakeičiu 149 punktą ir jį išdėstau taip:

149. FR0630G priedo stulpelio „Akcizų tarifas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodomi akmens anglių akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto, o FR0630L priedo stulpelio „Akcizų tarifas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodomi kokso ir lignito akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto.“

1.2.67. Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. FR0630G priedo laukelio G5 „Iš viso (G4 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, o FR0630L priedo laukelio L5 „Iš viso (L4 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant L4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant iki piniginių vienetų.“

1.2.68. Pakeičiu 153.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.3. priedo 3 laukelį „Asmenų (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) per ataskaitinį laikotarpį iš kitos ES valstybės narės įsigytos akmens anglys“ užpildo asmenys (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus), kurie per ataskaitinį laikotarpį, neturėdami Tiekėjo leidimo ir (ar) Naudotojo leidimo, akmens anglis įsigijo iš kitos ES valstybės narės. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas įsigytų akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;“.

1.2.69. Pripažįstu netekusiu galios 153.7 papunktį.

1.2.70. Pakeičiu 154.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.1. priedo 1 laukelio „Kokso ir (ar) lignito, kurių akcizai nesumokėti (toliau – koksas ir (ar) lignitas), likutis mokestinio laikotarpio pradžioje“ L3 stulpelio langeliuose nurodomas kokso ir (ar) lignito likutis pagal inventorizacijos duomenis mokestinio laikotarpio pradžioje. Šis likutis turi būti toks pat, koks buvo nurodytas ankstesnio mokestinio laikotarpio FR0630L priedo 11 laukelyje „Kokso ir (ar) lignito likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“. Jei likutis mokestinio laikotarpio pradžioje yra mažesnis negu praėjusio mokestinio laikotarpio pabaigoje, tai šis skirtumas nurodomas priedo 10 laukelio „Kiti kokso ir (ar) lignito akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ L3 stulpelio langeliuose, o apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma 9 laukelio L4 stulpelio langeliuose;“.

1.2.71. Pripažįstu netekusiu galios 154.7 papunktį.

1.2.72. Pripažįstu netekusiu galios XVI skyrių.

1.2.73. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

166. FR0630E priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 16 punkte, taip pat asmenys, nurodyti taisyklių 17 punkte.“

1.2.74. Pakeičiu 167 punktą ir jį išdėstau taip:

167. FR0630E priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.“

1.2.75. Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

168. FR0630E priedo E1 laukelių „Registruoto akcizų už elektros energiją mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto akcizų už elektros energiją mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630E priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už elektros energiją mokėtoju, E1 laukelis neužpildomas.“

1.2.76. Pakeičiu 169 punktą ir jį išdėstau taip:

169. FR0630E priedo E2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630E priedą užpildo registruotas akcizų už elektros energiją mokėtojas – pažymimas laukelio E2 „Elektros energijos“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už elektros energiją mokėtoju, kuriam atsirado prievolė deklaruoti elektros energijos akcizus, – pažymimas laukelio E2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.“

1.2.77. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:

173. FR0630E priedo E6 stulpelio „Akcizų tarifas“ atitinkamuose langeliuose įrašomi tie elektros energijos akcizų tarifai, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojami atitinkamai pagal E3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektros energija. Elektros energijos akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 2 priede.“

1.2.78. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. FR0630E priedo E8 laukelio „Iš viso (E7 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant E7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant tūkstantosios dalies tikslumu.“

1.2.79. Pripažįstu netekusiu galios 176 punktą.

1.2.80. Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

179. FR0630F priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.“

1.2.81. Papildau nauju XIX skyriumi:

XIX SKYRIUS

FR0630J PRIEDO UŽPILDYMAS

 

188. FR0630J priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 10 punkte, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akcizų skirtumą, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu.

189. FR0630J priedo 2 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje ir 77.4 papunktyje.

190. FR0630J priedo J1 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas pagal kodų klasifikatorių.

191. FR0630J priedo J2 stulpelio „Kiekis“ laukelių langeliuose nurodomas akcizais apmokestinamų prekių kiekis.

192. FR0630J priedo J3 stulpelio „Apskaičiuotas akcizų skirtumas“ atitinkamuose langeliuose įrašomos akcizų skirtumas (tarp naujo (pasikeitusio) akcizų tarifo ir akcizais apmokestinamai prekei pritaikyto akcizų tarifo).

193. Akcizų už cigaretes skirtumas apskaičiuojamas taip:

193.1. pagal kiekvieną cigarečių pavadinimą, maksimalią mažmeninę kainą ir kiekį pakuotėje apskaičiuojamas cigarečių kombinuotas akcizų tarifas už 1 000 cigarečių. Kombinuotas akcizų tarifas apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

 

VE x MK

SKT (už 1 000 vnt.) = SE + 10 x ———–––, kur

K

SKT – naujojo ir senojo kombinuoto akcizų tarifo skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

SE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių (pvz., kai galiojantis akcizų tarifo specifinis elementas 79, o galiojęs – 66, tai SE = 13). Jei specifinis elementas nesikeitė, tai SE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas;

10 – skaičius, kuris gaunamas, 1 000 (cigarečių) padalinus iš 100 (procentų);

VE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento skirtumas procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu). Pvz., kai galiojantis akcizų tarifo vertybinis elementas 20 proc., o galiojęs – 15 proc., tai VE = 5 proc. Jeigu vertybinis elementas nesikeitė, tai VE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas;

MK – tai cigarečių, kurių akcizas apskaičiuojamas, maksimali mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės (rašant vienos šimtosios tikslumu);

K – cigarečių kiekis vienetais mažmeninėje pakuotėje;

193.2. apskaičiuojama kiekvieno cigarečių pavadinimo kiekvienos kitos kainos cigarečių akcizų suma:

Akcizų suma = CK x KT, kur

CK – visas to pavadinimo cigarečių kiekis 1 000 vienetų (rašant vienos tūkstantosios tikslumu);

KT – to pavadinimo cigarečių kombinuotas akcizų tarifas (vienos šimtosios tikslumu);

193.3. sudėjus pagal taisyklių 193.2 papunktį apskaičiuotas kiekvieno pavadinimo ir kiekvienos kitos kainos cigarečių mokėtinas akcizų sumas, apskaičiuojamas akcizų skirtumas, kuris turi būti įrašytas FR630A deklaracijos A1 eilutėje „Apskaičiuota mokėtina arba grąžintina (–) akcizų suma (iš FR0630D priedo D3 laukelio)“.

194. FR0630J priedo eilutėje J4 „Iš viso (J3 laukelių suma)“ nurodoma visų deklaruojamų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių akcizų suma, kuri gaunama, sudedant J3 laukeliuose nurodytas akcizų sumas, taisyklėse nustatyta tvarka suapvalintas iki piniginių vienetų.

195. Užpildžius FR0630J priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra užpildomas FR0630D priedas, o po to baigiama užpildyti FR0630A formos deklaracija.“

1.2.82. Papildau nauju XX skyriumi:

XX SKYRIUS

FR0630Z PRIEDO UŽPILDYMAS

 

196. FR0630Z priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia registruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojai, nurodyti taisyklių 181 punkte, taip pat asmenys, neregistruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojais, nurodyti taisyklių 182 punkte, kuriems atsirado prievolė deklaruoti elektroninių cigarečių skysčio akcizus.

197. FR0630Z priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio kalendorinio mėnesio paskutinė diena.

198. FR0630Z priedo Z1 laukelių „Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630Z priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Z1 laukelis neužpildomas.

199. FR0630Z priedo Z2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630Z priedą užpildo akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojas – pažymimas laukelio Z2 „Elektroninių cigarečių skysčio“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą pildo asmuo, kuris nėra registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, bet kuriam atsirado prievolė deklaruoti elektroninių cigarečių skysčio akcizus, – pažymimas laukelio Z2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.

200. FR0630Z priedo Z3 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su elektroninių cigarečių skysčiu, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 4 priede. Kai registruotam mokėtojui prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį per ataskaitinį laikotarpį neatsirado, Z3 laukelyje nurodomas 88 kodas (tokiu atveju kiti kodai su ta pačia tarifine grupe nenaudojami).

201. FR0630Z priedo Z4 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas elektroninių cigarečių skysčio tarifinės grupės kodas, pateiktas taisyklių 1 ir 4 prieduose.

202. FR0630Z priedo Z5 stulpelio „Elektroninių cigarečių skysčio kiekis, LTR“ langeliuose nurodomas elektroninių cigarečių skysčio kiekis, atitinkantis Z3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektroninių cigarečių skysčiu. Kiekis nurodomas litrais (LTR rašant tris skaičius po kablelio).

203. FR0630Z priedo Z6 stulpelio „Akcizų tarifas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas elektroninių cigarečių skysčio akcizų tarifas, kuris pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojamas atitinkamai pagal Z3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su elektroninių cigarečių skysčiu. Elektroninių cigarečių skysčio akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 4 priede.

204. FR0630Z priedo Z7 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos mokėtinos į biudžetą arba grąžintinos iš biudžeto (–) elektroninių cigarečių skysčio akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose Z5 stulpelio laukeliuose nurodytą elektroninių cigarečių skysčio kiekį ir Z6 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą. Jeigu elektroninių cigarečių skystis panaudojamas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais arba elektroninių cigarečių skysčio gamybai (pvz., skiedžiamas, maišomas ar pan.), tai prieš akcizų sumą rašomas „–“ (minuso) ženklas ir šia suma mažinama mokėtina arba atsiranda grąžintina akcizų suma.

205. FR0630Z priedo Z8 laukelio „Iš viso (Z7 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant Z7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant iki piniginių vienetų.

206. Užpildžius FR0630Z priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra užpildomas FR060D priedas, o po to baigiama užpildyti FR0630A formos deklaracija.“

1.2.83. Papildau nauju XXI skyriumi:

XXI SKYRIUS

FR0630T PRIEDO UŽPILDYMAS

 

207. FR0630T priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia registruoti mokėtojai, nurodyti taisyklių 181 punkte, taip pat asmenys, neregistruoti mokėtojais, nurodyti taisyklių 182 punkte, kuriems atsirado prievolė deklaruoti akcizus.

208. FR0630T priedo 2 laukelio duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio kalendorinio mėnesio paskutinė diena.

209. FR0630T priedo T1 laukelių „Registruoto akcizų už kitą tabaką mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630T priedą užpildo asmuo, neregistruotas mokėtojas, T1 laukelis neužpildomas.

210. FR0630T priedo T2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630T priedą užpildo registruotas mokėtojas – pažymimas laukelio T2 „Kito tabako“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą užpildo asmuo, kuris nėra registruotas mokėtojas, bet kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus, – pažymimas laukelio T2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.

211. FR0630T priedo T3 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su kito tabako produktais, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 5 priede. Kai registruotam mokėtojui prievolė mokėti akcizus už per ataskaitinį laikotarpį neatsirado, T3 laukelyje nurodomas 78 kodas (tokiu atveju kiti kodai su ta pačia tarifine grupe nenaudojami).

212. FR0630T priedo T4 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas kito tabako tarifinės grupės kodas, pateiktas taisyklių 1 ir 4 prieduose.

213. FR0630T priedo T5 stulpelio „Kito tabako kiekis, KGM“ langeliuose nurodomas kito tabako kiekis, atitinkantis T3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su kitu tabaku. Kiekis nurodomas kilogramais (KGM rašant tris skaičius po kablelio).

214. FR0630T priedo T6 stulpelio „Akcizų tarifas“ atitinkamuose langeliuose įrašomas kito tabako akcizų tarifas, kuris pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti naudojamas atitinkamai pagal T3 stulpelyje nurodytus ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytus veiksmus su kitu tabaku. Kito tabako akcizų tarifų taikymo ypatumai patekti taisyklių 5 priede.

215. FR0630T priedo T7 stulpelio „Apskaičiuota akcizų suma“ atitinkamuose langeliuose įrašomos kito tabako akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose T5 stulpelio laukeliuose nurodytą kito tabako kiekį ir T6 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą.

216. FR0630T priedo T8 laukelio „Iš viso (T7 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant T7 stulpelio langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant iki piniginių vienetų.

217. Užpildžius FR0630T priedą, taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka yra užpildomas FR060D priedas, o po to baigiama užpildyti FR0630A formos deklaracija.“

1.2.84. Buvusį XIX skyrių laikau XXII skyriumi.

1.2.85. Buvusį 188 punktą laikau 218 punktu.

1.2.86. Pakeičiu Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedą „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.87. Papildau nauju Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 4 priedu „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630Z nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ (pridedama).

1.2.88. Papildau nauju Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 5 priedu „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630T nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų,

jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Eilės

Nr.

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

1.

110

L1%

0,0001

2.

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

3.

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

4.

310

MIL

0,001

5.

320, 330, 340

KGM

0,001

6.

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 648, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 936, 940, 941, 945, 946

LTR*

1

7.

350, 470, 475, 510, 710, 711, 720, 721, 934, 935, 942, 951, 970

KGM

1

8.

810, 811, 812, 952, 955, 956

MWH

0,001

9.

360

LTR

0,001

 

* Litrai +15°C temperatūros

______________

 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų,

jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

4 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630Z NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

 

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

 

80

 

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms gautas iš kitos valstybės narės

 

Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės verslo reikmėms gaunamas elektroninių cigarečių skystis (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 61 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

 

81

 

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms pagamintas Lietuvoje

 

Lietuvos Respublikoje verslo reikmėms pagamintas elektroninių cigarečių skystis (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

 

82

 

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms įsigytas Lietuvoje

 

Lietuvos Respublikoje verslo reikmėms įsigyjamas elektroninių cigarečių skystis (Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 punktas)

 

83

 

Inventorizuotas elektroninių cigarečių skystis

 

2019 m. kovo 1 d. inventorizuotas nuosavybės teise priklausantis elektroninių cigarečių skystis, už kurį atsiranda prievolė mokėti akcizus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalis)

 

84

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį

 

85

 

Elektroninių cigarečių skystis, išgabentas į kitą valstybę narę

 

Elektroninių cigarečių skystis, išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

 

86

 

Elektroninių cigarečių skystis, panaudotas bandymams / tyrimams

 

Elektroninių cigarečių skystis, panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai elektroninių cigarečių skysčio pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat elektroninių cigarečių skystis, skirtas moksliniams tyrimams (Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

 

87

 

Elektroninių cigarečių skystis, sunaudotas kitam elektroninių cigarečių skysčiui gaminti

 

Sunaudotas elektroninių cigarečių skystis kitam elektroninių cigarečių skysčiui gaminti (įskaitant skiedimą ir (ar) maišymą). Šis kodas naudojamas tik kartu su 81 kodu. Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu

 

88

 

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį neatsirado

 

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį neatsirado

______________

 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų,

jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

5 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630T NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

 

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

 

70

 

Produktai, kuriems AMLAR panaikintas pažeidžiant reikalavimus

 

Kaitinamojo tabako produktai, kuriems akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 61 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

 

71

 

Produktai, nepristatyti į paskirties vietą

 

Kaitinamojo tabako produktai, kurie dėl Lietuvos Respublikoje įvykusių ar nustatytų gabenimo, pažeidimų nepristatyti į paskirties vietą (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

 

72

 

Produktai, panaudoti kitiems tikslams

 

Kaitinamojo tabako produktai, kurie buvo įsigyti ar importuoti be akcizų Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams, tačiau Lietuvos Respublikoje panaudoti kitiems tikslams (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 4 punktas)

 

73

 

Produktai, gauti iš kitos valstybės narės

 

Kaitinamojo tabako produktai, gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 5 punktas)

 

74

 

Produktai, pagaminti ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje

 

Kaitinamojo tabako produktai, pagaminti (įskaitant neteisėtai pagamintus) Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 6 punktas)

 

75

 

Laikomi banderolėmis nepaženklinti produktai

Laikomi specialiais ženklais – banderolėmis – nepaženklinti kaitinamojo tabako produktai, kurie Akcizų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti paženklinti banderolėmis (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 7 punktas)

 

76

 

Inventorizuoti produktai

 

2019 m. kovo 1 d. inventorizuoti nuosavybės teise priklausantys kaitinamojo tabako produktai, už kuriuos akcizai nesumokėti (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis)

 

77

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus

 

78

 

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už produktus neatsirado

 

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus neatsirado

______________