Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL ADRESų SUTEIKIMO PASVALIO Rajone

 

2018 m. liepos 16 d. Nr. DV-470

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija),

suteikiu adresus:

1. Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Gulbinėnų k. (1 priedas).

2. Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k. (2 priedas).

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                    Paulius Petkevičius

 

 

 

 

 

 

 

	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. liepos 16 d. 
įsakymo Nr. DV-470
1 priedas
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m.  liepos 16 d.

įsakymo Nr. DV-470

2 priedas