LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 20 d. Nr. 3D-305

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 18.1.9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.9.1. savo veiksmais ar neveikimu nebūti sukūrusiu neteisėtų sąlygų gauti paramą. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimas nustatomas pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir (arba) pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (taikoma, jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo kūrimui arba esamo verslo plėtrai (įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą), taip pat kitais atvejais, numatytais VPS priemonei ar jos veiklos sričiai pagal turinį panašiose KPP priemonių gyvendinimo taisyklėse);“.

1.2. Pakeičiu 27.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1.1. vietos projekto pagrindinė planuojama veikla – mobilioji prekyba VVG teritorijoje pagaminta produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje. Socialiai pažeidžiamais asmenimis laikomi: našlaičiai vaikai ir paaugliai iki 18 m.; socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir paaugliai iki 18 m.; skurdą ir skurdo riziką patiriantys vieniši asmenys ir šeimos; negalią turintys asmenys; senyvo amžiaus (daugiau negu 65 m.) žmonės; vienišos mamos ar tėvai, auginantys vaikus iki 18 m.; daugiavaikės (turinčios 3 ir daugiau vaikų (įvaikių))  šeimos; niekur nesimokantis ir nedirbantis jaunimas iki 29 m.; bedarbiai. Socialiai atskirtais asmenimis laikomi socialiai pažeidžiami asmenys ir mokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys kaimo vietovėse ir lankantys formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas, nutolusias nuo jų gyvenamosios vietos daugiau kaip 3 km. Motorinių transporto priemonių klasifikavimas pagal kategorijas ir klases nustatytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Neremiamas transporto priemonių, kurios priskiriamos prie L ar jai prilygintos kategorijos (mopedai, motociklai, triračiai, keturračiai motociklai, bagiai, kt.), prie M kategorijos (lengvieji automobiliai ir autobusai) ir šios kategorijos priskiriamų kėbulų tipų (išskyrus aštuonių sėdimų vietų, neįskaitant vienos sėdimos vietos vairuotojui, transporto priemones, skirtas keleiviams vežti); prie N kategorijos priskiriamų kėbulų tipų, kurių kodai – N1 (išskyrus išimtį, nurodytą Taisyklių 27.1.2 papunktyje), BAE, BAF, BAG, BAH, BAM, BC, BD, BAN, BAR, BAS; prie G kategorijos (visureigiai) ir šios kategorijos priskiriamų kėbulų tipų; prie O kategorijos (priekabos ir puspriekabės) priskiriamų transporto priemonių, kurių kodas – DD (L kategorijos transporto priemonės priekaba); specialiosios paskirties transporto priemonių, kurių kodai – SA, SB, SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ (pvz., gyvenamieji automobiliai, kemperiai), įsigijimas;“.

1.3. Papildau 27.6 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

27.6. netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuotos pagal Taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame nustatytų ribų.“

1.4. Pakeičiu 28.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.13. išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų valdymo principo, pavyzdžiui, vietos projekto poreikius viršijančių techninių parametrų gaminių, prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar gaminių su projekto vykdytojui nereikalingomis funkcijomis (už kurias sumokama papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės);“.

1.5. Papildau 28.14 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

28.14. bendrosios išlaidos ar jų dalis, sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi.“

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 28.5 papunktį.

1.7. Pakeičiu VII skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

TREČIASIS SKIRSNIS

AGENTŪROS METODINĖ PAGALBA / INFORMACIJOS TEIKIMAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO METU“.

 

1.8. Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.4. jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis, skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su vietos projekto paraiška, pateikiant paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Jei paskolą planuoja suteikti fizinis  ar juridinis asmuo, kuris nėra finansų įstaiga, kartu su vietos projekto paraiška pateikiamas šio asmens sutikimas dėl paskolos suteikimo ir jo banko sąskaitos išrašas, kita informacija apie lėšas, esančias terminuotuose ir (arba) kaupiamuosiuose indėliuose (pagrindimo dokumentai turi būti sudaryti ir išduoti ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo, pasirašyti banko darbuotojo). VPS vykdytoja tikrina, ar paskolą ketinantis suteikti asmuo turi reikiamą lėšų sumą: fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra finansų įstaiga, gali suteikti paskolą, ne didesnę nei pinigų likutis banko sąskaitoje ir (arba) terminuotuose, kaupiamuosiuose indėliuose. Iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, pateikimo, vietos projekto vykdytojas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis. Jei paskolą suteikia ne kredito įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro (paskola, suteikta ne kredito įstaigų, galima tik verslo pradžios ar verslo plėtros atvejais, įskaitant socialinį ir bendruomeninį verslą). Keičiant finansavimo šaltinį, kuris buvo tinkamas vietos projekto paraiškos teikimo dieną, atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;“.

1.9. Pakeičiu 100.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.1. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę (pavyzdinę vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės formą parengia Agentūra) ir visų vietos projektų PVA su įvertintais atrankos kriterijais. Suvestinėje privaloma pateikti informacija: VPS priemonė (-ės) ir (arba) veiklos sritis (-ys), pagal kurią (-as) gautos ir užregistruotos vietos projektų paraiškos; kvietimo Nr.; pareiškėjai; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai; vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai: vietos projektų paraiškos, kurioms skirta ne mažiau kaip 40 balų, ir vietos projektų paraiškos, kurioms skirta mažiau kaip 40 balų (sąrašai sudaromi pagal surinktą balų skaičių nuo daugiausiai iki mažiausiai skirtų balų); vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas (jeigu buvo taikomas) pirmumo tvarka, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų rezervinis sąrašas, jeigu toks sudaromas;“.

1.10.    Pripažįstu netekusiu galios 101 punktą.

1.11.    Pakeičiu 107.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

107.2.2. jeigu vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama tinkamumo finansuoti vertinimo metu, VPS vykdytoja teikia pripažintos netinkama finansuoti vietos projekto paraiškos vertinimo išvadą Agentūrai. Pareiškėjas apie Agentūros PAK priimtą sprendimą ir sprendimo priežastis informuojamas Agentūros per 2 darbo dienas nuo Agentūros PAK priimto sprendimo patvirtinimo Agentūros direktoriaus įsakymu.“

1.12.    Pakeičiu 108.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.2. rekomenduoti neskirti paramos arba grąžinti įvertinti pakartotinai. Nurodoma priežastis, kodėl rekomenduojama neskirti paramos arba kodėl grąžinama įvertinti pakartotinai. Galimos priežastys:

108.2.1. vietos projekto paraiška atmesta dėl atitikties tinkamumo sąlygoms trūkumų;

108.2.2. vietos projekto paraiška atmesta dėl atitikties numatytiems įsipareigojimams trūkumų;

108.2.3 vietos projekto paraiška grąžinta įvertinti pakartotinai dėl informacijos patikslinimo,  duomenų, informacijos, dokumentų pateikimo.“

1.13.    Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

109. Agentūra per 2 darbo dienas po Agentūros PAK protokolo patvirtinimo Agentūros tinklalapyje www.nma.lt paskelbia vietos projektų paraiškų, apsvarstytų Agentūros PAK, sąrašą, kuriame nurodoma Agentūros PAK priimta rekomendacija.“

1.14.    Pakeičiu 110.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

110.7. VPS vykdytojos prašymu teikia informaciją apie viešuosiuose registruose esančią informaciją, reikalingą vietos projekto paraiškai įvertinti, prie kurios turi prieigą. VPS vykdytoja, prašydama Agentūros pateikti viešuosiuose registruose esančią informaciją, pateikia visų gautų vietos projektų, surinkusių reikiamą balų skaičių ir tinkamų vertinti, sąrašą, nurodydama, kokios informacijos reikia vietos projektų paraiškų atrankos vertinimui atlikti. Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos pateikia VPS vykdytojai reikiamą informaciją;“.

1.15.    Pakeičiu 133.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

133.3. kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje vietos projekto paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją. Tinkamų finansuoti išlaidų keitimas gali būti leidžiamas vieną kartą po sutarties pasirašymo arba kelis kartus vietos projekte numatytų statybų atveju. Leidžiami tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimai, kai:“.

1.16.    Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.17.    Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.18.    Papildau 6 priedu (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkto 1.3 ir 1.4 papunkčiai, kuriais keičiami Taisyklių  27.6 ir 28.5 papunkčiai, taikomi vietos projektams, pateiktiems po jo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                            Giedrius Surplys

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

1 priedas

 

(Pavyzdinė vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal kaimo vietovių VPS, forma)

 

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

 

VPS vykdytojos žymos apie vietos projekto paraiškos gavimą ir registravimą

Šią vietos projekto paraiškos dalį pildo VPS vykdytoja.

Vietos projekto paraiškos pateikimo data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos pateikimo būdas

- asmeniškai VPS vykdytojai

- el. paštu (gali būti taikoma, jeigu kviečiama teikti mažus vietos projektus, kuriuose prašoma paramos suma iki 10 tūkst. Eur)

Vietos projekto paraišką pateikia tinkamas asmuo

 

 

- pateikta juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas atstovavimo teisės įrodymo dokumentas)

- pateikta asmeniškai fizinio asmens arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas fizinio asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro)

Vietos projekto paraiškos registracijos data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos registracijos numeris

 

Vietos projekto paraišką užregistravęs VPS vykdytojos darbuotojas

 

 

1.

BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1.

Pareiškėjo pavadinimas (jeigu tai juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.2.

Pareiškėjo registracijos kodas (jeigu tai juridinis asmuo), asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.3.

Pareiškėjo kontaktinė informacija

Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su vietos projekto paraiškos vertinimu ir tvirtinimu.

savivaldybės pavadinimas

 

seniūnijos pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

el. pašto adresas

Prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra tinkamas susirašinėti dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo.

 

kontaktiniai telefono Nr.

 

Pareiškėjo vadovas

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Pagrindinis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos vertinimo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

Pavaduojantis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

 

2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ

2.1.

Vietos projekto pavadinimas

 

2.2.

Teikiamo vietos projekto rūšis ir porūšis

kaimo vietovių vietos projektas:

paprastas

integruotas

2.3.

Informacija apie vietos projekto partnerius

vietos projektas teikiamas be partnerių

vietos projektas teikiamas su partneriais:

Pateikite informaciją apie vietos projekto partnerius:

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – juridinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės registracijos adresas, partneriui atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas;

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – fizinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietovės registracijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas.

2.4.

Planuojamų patirti tinkamų finansuoti išlaidų suma (nepritaikius paramos lyginamosios dalies), Eur (nurodoma suma be PVM ir su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.4 papunktį)

 

_________________________

(suma be PVM)

EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

_________________________

(suma su PVM)

2.5.

Paramos lyginamoji dalis, proc. (kai teikiamas integruotas vietos projektas, nurodomos skirtingos paramos lyginamosios dalys pagal konkrečią priemonę ir (arba) veiklos sritį, jeigu paramos lyginamoji dalis pagal priemones ir (arba) veiklos sritis skiriasi)

 

-

 

2.6.

Prašomos paramos vietos projektui įgyvendinti suma, Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.4 papunktį)

 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2.7.

Vietos projekto finansavimo šaltinis ir suma, Eur

Finansavimo šaltinis

Suma, Eur

pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma)

 

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos

 

pareiškėjo skolintos lėšos

 

pareiškėjo įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

pareiškėjo įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

□□

pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos

 

□□

gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu etapu 

 

2.8.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta

Turi būti nurodomas savivaldybės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas ir tikslus adresas

 

2.9.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis mėn.

 

2.10.

Vietos projektas parengtas pagal

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (-us) (toliau – Aprašas)

□ vieną Aprašą:

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ du Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ tris Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

 

3.

VIETOS PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS

3.1.

Vietos projekto tikslas:

 

3.2.

Vietos projekto tikslo atitiktis VPS priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslams:

 

3.3.

Vietos projekto uždaviniai:

 

3.4.

Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas:

Nurodoma informacija apie vietos projekto veiksmų įgyvendinimą, taip pat nurodoma, kurie vietos projekto veiksmai bus atliekami paties pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio (jeigu toks (-ie) yra numatytas (-i) vietos projekte), taip pat, ar vietos projektas bus administruojamas pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio, ar vietos projekto administravimas bus perduotas trečiajai šaliai, perkant paslaugas.

3.5.

Funkcijų pasidalijimas įgyvendinant vietos projektą

Pildoma, jeigu vietos projektas teikiamas su partneriu (-iais).

3.6.

Integruoto vietos projekto atskirų dalių susietumas:

Pildoma, jeigu teikiamas integruotas vietos projektas. Atskiros vietos projekto dalys, rengiamos pagal atskirus Aprašus, turi būti susijusios tarpusavyje ir papildyti viena kitą.

 

 

4.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS

I

II

III

Eil. Nr.

Vietos projektų atrankos kriterijus

Pildo VPS vykdytoja iki kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos.

Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos kriterijui pagrindimas

Pildo pareiškėjas. Jeigu atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai, šioje lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto paraiškos priedus. Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje.

4.1.

 

 

4.2.

 

 

<...>

 

 

 

5.

VIETOS PROJEKTO FINANSINIS PLANAS

(planuojamų vietos projekto išlaidų tinkamumo pagrindimas)

Pildant šios dalies VII stulpelį nurodoma suma su PVM arba be PVM atsižvelgiant į planuojamas išlaidas. Įnašas natūra – nemokamas savanoriškas darbas negali būti priskiriamas veiklų rangos išlaidoms, todėl šių išlaidų eilutės VII stulpelyje suma neturi būti nurodoma.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil.

Nr.

Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai Vadovaujamasi Aprašu, pateikiama nuoroda į Aprašo papunktį.

Planuojamų išlaidų kainos pagrindimas

Grįsdami poreikį vadovaukitės Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunkčiu, išskyrus savanorišką darbą. Savanoriško darbo atveju, planuojamų išlaidų dydį grįskite vadovaudamiesi minėtų taisyklių 32.5 papunkčiu. Grįsdami poreikį nurodykite pagrindinius išlaidų parametrus

Planuojamų išlaidų suma, Eur (įskaitant nuosavą indėlį)

 

 

Prašoma finansuoti suma, Eur be PVM

 

Prašoma finansuoti suma, Eur su PVM

be PVM

PVM

su PVM

Iš jų, veiklų rangos išlaidų suma

5.1.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

5.1.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Bendrosios išlaidos:

5.1.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.<...>

Viešinimo išlaidos

5.1.4.<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.

Įnašas natūra:

5.1.5.1.

Savanoriškas darbas

5.1.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.1.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6.

Netiesioginės išlaidos

5.1.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.1.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.1.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.1.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.1.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.1.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.1.6.1+5.1.6.4)

 

 

 

X

 

 

5.2.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

Pildoma, jeigu kviečiama teikti integruotus vietos projektus. Jeigu kviečiama teikti pagal vieną Aprašą, šią lentelės dalį reikia ištrinti.

5.2.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Bendrosios išlaidos:

5.2.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Viešinimo išlaidos:

5.2.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Įnašas natūra:

5.2.5.1.

Savanoriškas darbas

5.2.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.2.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Netiesioginės išlaidos

5.2.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.2.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.2.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.2.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.2.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.2.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.2.6.1+5.2.6.4)

 

 

 

X

 

 

 

Pastabos:

1) 5.1.4, 5.1.5.2, 5.2.4 ir 5.2.5.2 eilutėse nurodytos išlaidos visais atvejais priskiriamos veiklų rangos išlaidoms.

2) Jeigu veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių vietos projekto išlaidų) lygi 100 proc., nurodykite, ar vietos projekto administravimą (kuris apmokamas iš netiesioginių išlaidų):

- iš dalies ar visa apimtimi atliks pareiškėjas ar vietos projekto partneris (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami);

- visa apimtimi atliks trečioji šalis (paslaugų tiekėjas) (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos grindžiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir apmokamos pagal faktą, neviršijant 5.6 eilutėje nustatytos netiesioginių vietos projekto išlaidų sumos).

 

6.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI

Pildyti tik tas eilutes, kurios yra aktualios pagal vietos projekto pobūdį ir turinį. Vietos projektų pasiekimų rodiklių sąrašas gali būti papildytas pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį.

I

II

III

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasiekimo reikšmė

6.1.

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

<...>

6.2.

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

(būtina nurodyti ir tas darbo vietas, kurios buvo sukurtos iki paraiškos pateikimo dienos)

<...>

6.3.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

<...>

6.4.

Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.):

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.1.

mokymų, susijusių su verslumo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.2.

mokymų, susijusių su inovacijų skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.3.

mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.);

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.4.

mokymų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo didinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.5.

mokymų, susijusių su <...>, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

<...>

<...>

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.5.

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

<...> renginiai

<...> dalyviai

 

7.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS

I

II

III

Eil. Nr.

Atitiktis

Pagrindimas

7.1.

Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.2.

Moterų ir vyrų lygioms galimybėms:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.3.

Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

 

8.

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1.

Bendrieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 35 punktu, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, bendruosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja.

8.1.1.

 

8.1.2.

 

<...>

 

8.2.

Specialieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 36 punktu ir VPS, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, specialiuosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti panaikinta.

8.2.1.

 

8.2.2.

 

<...>

 

8.3.

Papildomi įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 37 punktu ir 41–47 punktais, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, papildomus įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

8.3.1.

 

8.3.2.

 

<...>

 

 

9.

VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PASIRINKTAS IŠLAIDŲ MOKĖJIMO BŪDAS

I

II

Eil. Nr.

Išlaidų mokėjimo būdas

Turi būti nurodytas vienas paramos lėšų išmokėjimo būdas, pagal kurį bus įgyvendinamas vietos projektas.

9.1.

Išlaidų kompensavimo

9.2.

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos

9.3.

Sąskaitų apmokėjimo

 

10.

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO INFORMACIJA

Ši dalis pildoma tuo atveju, jeigu vietos projekte prašoma paramos suma neviršija arba yra lygi 15 tūkst. Eur (penkiolikai tūkstančių eurų). Jeigu 9 dalyje pasirenkamas kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos, būdas, informacija apie avanso mokėjimą nepildoma..

I

II

III

IV

V

VI

VII

Eil. Nr.

Mokėjimo prašymo Nr.

Mokėjimo prašymo pateikimo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (be PVM)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (su PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (be PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (su PVM)

10.1.

I

 

 

 

 

 

10.2.

II

 

 

 

 

 

10.3.

III

 

 

 

 

 

<...>

<...>

 

 

 

 

 

 

11.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimai

Lapų skaičius

Nuoroda į vietos projekto paraiškos 4 ir 5 lentelių eilutę arba Aprašo punkto Nr., dėl kurio grindžiama atitiktis

11.1.

 

 

 

11.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

Iš viso:

 

 

12.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

12.1.

Patvirtinu, kad:

12.1.1.

Vietos projekto paraiškoje bei prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

12.1.2.

dėl teikiamos vietos projekto paraiškos nekyla jokių viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas / siekdamas užkirsti kelią galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui vadovavausi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. ir pateikiau prašymą nušalinti nuo visų buvusių ir nusišalinu nuo būsimų su šio vietos projekto atranka (vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių procesų ir sprendimų priėmimo;

Nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.3.

esu susipažinęs su vietos projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vietos projektų administravimo taisyklėse;

12.1.4.

man žinoma, kad vietos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama ši vietos projekto paraiška, bus bendrai finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

12.1.5.

mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / esu įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.6.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo ir jis nėra likviduojamas (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / man nėra iškelta byla dėl bankroto (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.7.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / man nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.8.

man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių vietos projektas nebūtų įgyvendinamas vietos projekto paraiškoje nurodytu laikotarpiu.

12.2.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

12.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

12.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose, taip pat perduodamuose Agentūrai dokumentuose esantys mano asmens ir juridinio asmens, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.4.

duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2.5.

informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12.2.6.

kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

12.2.7.

duomenų valdytojas yra Agentūra;

12.2.8.

Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

12.2.9.

mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

12.2.10.

mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.  814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

12.3.

Jeigu bus skirta parama vietos projektui įgyvendinti, sutinku:

12.3.1.

vietos projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti VPS vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus ir nukrypimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

12.3.2.

tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu.

 

13.

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

13.1.

Vardas, pavardė

 

13.2.

Pareigos (taikoma juridiniams asmenims)

 

13.3.

Atstovavimo pagrindas

 

13.4.

Data

 

13.5.

Parašas ir antspaudas (jeigu antspaudas yra)

 

13.6.

Banko pavadinimas

 

13.7.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

LT

 

______________

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

2 priedas

 

(Pavyzdinė vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma)

 

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

 

VPS vykdytojos žymos apie vietos projekto paraiškos gavimą ir registravimą

Šią vietos projekto paraiškos dalį pildo VPS vykdytoja.

Vietos projekto paraiškos pateikimo data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos pateikimo būdas

 

- asmeniškai VPS vykdytojai

- el. paštu (gali būti taikoma, jeigu kviečiama teikti mažus vietos projektus)

Vietos projekto paraišką pateikia tinkamas asmuo

 

 

 

- pateikta juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas atstovavimo teisės įrodymo dokumentas)

- pateikta asmeniškai fizinio asmens arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas fizinio asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro)

Vietos projekto paraiškos registracijos data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos registracijos numeris

 

 

Vietos projekto paraišką užregistravęs VPS vykdytojos darbuotojas

 

 

1.

BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1.

Pareiškėjo pavadinimas (jeigu tai juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.2.

Pareiškėjo registracijos kodas (jeigu tai juridinis asmuo), asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.3.

Pareiškėjo kontaktinė informacija

Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su vietos projekto paraiškos vertinimu ir tvirtinimu.

savivaldybės pavadinimas

 

seniūnijos pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

el. pašto adresas

Prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra tinkamas susirašinėti dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo.

 

kontaktiniai telefono Nr.

 

Pareiškėjo vadovas

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Pagrindinis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos vertinimo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

Pavaduojantis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

 

2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ

2.1.

Vietos projekto pavadinimas

 

2.2.

Teikiamo vietos projekto rūšis ir porūšis

kaimo vietovių vietos projektas:

paprastas

integruotas

žvejybos ir akvakultūros vietos projektas:

paprastas

integruotas

dvisektoris vietos projektas:

paprastas

integruotas

2.3.

Informacija apie vietos projekto partnerius

vietos projektas teikiamas be partnerių

vietos projektas teikiamas su partneriais:

Pateikite informaciją apie vietos projekto partnerius:

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – juridinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės registracijos adresas, partneriui atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas; sektorius, kuriam atstovauja partneris (kaimo plėtros ar žvejybos ir akvakultūros);

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – fizinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietovės registracijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas; sektorius, kuriam atstovauja partneris (kaimo plėtros ar žvejybos ir akvakultūros).

2.4.

Planuojamų patirti tinkamų finansuoti išlaidų suma (nepritaikius paramos lyginamosios dalies), Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.4 papunktį)

__________________________

(suma be PVM)

EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

__________________________

(suma su PVM)

__________________________

(suma be PVM)

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

__________________________

(suma su PVM)

2.5.

Paramos lyginamoji dalis, proc. (kai teikiamas integruotas vietos projektas nurodomos skirtingos paramos lyginamosios dalys pagal konkrečią priemonę ir (arba) veiklos sritį, jeigu paramos lyginamoji dalis pagal priemones ir (arba) veiklos sritis skiriasi)

 

 

2.6.

Prašomos paramos vietos projektui įgyvendinti suma, Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal taisyklių 27.4 papunktį)

 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Iš viso EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Šią eilutę pildyti tik tuomet, jeigu vietos projektas yra dvisektoris.

2.7.

Vietos projekto finansavimo šaltinis ir suma

Finansavimo šaltinis

Suma, Eur

pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma)

 

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos

 

pareiškėjo skolintos lėšos

 

pareiškėjo įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

pareiškėjo įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos

 

gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu etapu

 

2.8.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta

Turi būti nurodomas savivaldybės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas ir adresas

 

2.9.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis mėn.

 

2.10.

Vietos projektas parengtas pagal

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (-us) (toliau – Aprašas)

□ vieną Aprašą:

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ du Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas arba dvisektoris):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ tris Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas arba dvisektoris):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

 

3.

VIETOS PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS

3.1.

Vietos projekto tikslas:

 

3.2.

Vietos projekto tikslo atitiktis VPS priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslams:

 

3.3.

Vietos projekto uždaviniai:

 

3.4.

Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas:

Nurodoma informacija apie vietos projekto veiksmų įgyvendinimą, taip pat nurodoma, kurie vietos projekto veiksmai bus atliekami paties pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio (jeigu toks (-ie) yra numatytas (-i) vietos projekte), taip pat, ar vietos projektas bus administruojamas pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio, ar vietos projekto administravimas bus perduotas trečiajai šaliai, perkant paslaugas.

3.5.

Funkcijų pasidalijimas įgyvendinant vietos projektą

Pildoma, jeigu vietos projektas teikiamas su partneriu (-iais).

3.6.

Integruoto arba dvisektorio vietos projekto atskirų dalių susietumas:

Pildoma, jeigu teikiamas integruotas arba dvisektoris vietos projektas. Atskiros vietos projekto dalys, rengiamos pagal atskirus Aprašus, turi būti susijusios tarpusavyje ir papildyti viena kitą.

 

 

4.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS

I

II

III

Eil. Nr.

Vietos projektų atrankos kriterijus

Pildo VPS vykdytoja iki kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos.

Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos kriterijui pagrindimas

Pildo pareiškėjas. Jeigu atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai, šioje lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto paraiškos priedus. Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje.

4.1.

 

 

4.2.

 

 

<...>

 

 

 

5.

VIETOS PROJEKTO FINANSINIS PLANAS

(planuojamų vietos projekto išlaidų tinkamumo pagrindimas)

Pildant šios dalies VII stulpelį nurodoma suma su PVM arba be PVM atsižvelgiant į planuojamas išlaidas. Įnašas natūra – nemokamas savanoriškas darbas negali būti priskiriamas veiklų rangos išlaidoms, todėl šių išlaidų eilutės VII stulpelyje suma neturi būti nurodoma.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil.

Nr.

Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai Vadovaujamasi Aprašu, pateikiama nuoroda į Aprašo papunktį.

Planuojamų išlaidų kainos pagrindimas

Grįsdami poreikį vadovaukitės Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunkčiu, išskyrus savanorišką darbą. Savanoriško darbo atveju, planuojamų išlaidų dydį grįskite vadovaudamiesi minėtų taisyklių 32.5 papunkčiu. Grįsdami poreikį nurodykite pagrindinius išlaidų parametrus

Planuojamų išlaidų suma, Eur (įskaitant nuosavą indėlį)

Prašoma finansuoti suma, Eur be PVM

Prašoma finansuoti suma, Eur su PVM

be PVM

PVM

su PVM

Iš jų, veiklų rangos išlaidų suma

5.1.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis ir (arba) ESIF teminiais tikslais arba sąsaja su ES žvejybos ir akvakultūros prioritetų konkrečiais tikslais ir uždaviniais ir ESIF teminiais tikslais (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

5.1.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Bendrosios išlaidos:

5.1.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.<...>

Viešinimo išlaidos

5.1.4.<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.

Įnašas natūra:

5.1.5.1.

Savanoriškas darbas

5.1.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.1.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6.

Netiesioginės išlaidos

(šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik vietos projektams, finansuojamiems iš EŽŪFKP, arba tai vietos projekto daliai, jeigu vietos projektas dvisektoris, kurs finansuojama iš EŽŪFKP).

5.1.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.1.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.1.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.1.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.1.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.1.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.1.6.1+5.1.6.4)

 

 

 

X

 

 

5.2.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis ir (arba) ESIF teminiais tikslais arba sąsaja su ES žvejybos ir akvakultūros prioritetų konkrečiais tikslais ir uždaviniais ir ESIF teminiais tikslais (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

Pildoma, jeigu kviečiama teikti integruotus vietos projektus. Jeigu kviečiama teikti pagal vieną Aprašą, šią lentelės dalį reikia ištrinti.

5.2.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Bendrosios išlaidos:

5.2.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Viešinimo išlaidos:

5.2.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Įnašas natūra:

5.2.5.1.

Savanoriškas darbas

5.2.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.2.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Netiesioginės išlaidos

(šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik vietos projektams, finansuojamiems iš EŽŪFKP, arba tai vietos projekto daliai, jeigu vietos projektas dvisektoris, kuri finansuojama iš EŽŪFKP).

5.2.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.2.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.2.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.2.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.2.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.2.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.2.6.1+5.2.6.4)

 

 

 

X

 

 

 

Pastabos:

1) 5.1.4, 5.1.5.2, 5.2.4 ir 5.2.5.2 eilutėse nurodytos išlaidos visais atvejais priskiriamos veiklų rangos išlaidoms.

2) Jeigu veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių vietos projekto išlaidų) lygi 100 proc., nurodykite, ar vietos projekto administravimą (kuris apmokamas iš netiesioginių išlaidų):

- iš dalies ar visa apimtimi atliks pareiškėjas ar vietos projekto partneris (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami);

- visa apimtimi atliks trečioji šalis (paslaugų tiekėjas) (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos grindžiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir apmokamos pagal faktą, neviršijant 5.6 eilutėje nustatytos netiesioginių vietos projekto išlaidų sumos).

 

6.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI

Pildyti tik tas eilutes, kurios yra aktualios pagal vietos projekto pobūdį ir turinį.

I

II

III

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasiekimo reikšmė

6.1.

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

<...>

6.2.

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

<...>

6.3.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

<...>

6.4.

Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.):

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.1.

mokymų, susijusių su verslumo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.2.

mokymų, susijusių su inovacijų skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.3.

mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.);

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.4.

mokymų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo didinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.5.

mokymų, susijusių su <...>, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

<...>

<...>

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.5.

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

<...> renginiai

<...> dalyviai

 

 

7.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS

I

II

III

Eil. Nr.

Atitiktis

Pagrindimas

7.1.

Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.2.

Moterų ir vyrų lygioms galimybėms:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.3.

Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diferenciaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

 

8.

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1.

Bendrieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 35 punktu, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, bendruosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja.

8.1.1.

 

8.1.2.

 

<...>

 

8.2.

Specialieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 36 punktu ir VPS, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, specialiuosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

8.2.1.

 

8.2.2.

 

<...>

 

8.3.

Papildomi įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 37 punktu ir 41–47 punktais, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, papildomus įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

8.3.1.

 

8.3.2.

 

<...>

 

 

9.

VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PASIRINKTAS IŠLAIDŲ MOKĖJIMO BŪDAS

I

II

Eil. Nr.

Išlaidų mokėjimo būdas

Turi būti nurodytas vienas paramos lėšų išmokėjimo būdas, pagal kurį bus įgyvendinamas vietos projektas.

9.1.

Išlaidų kompensavimo

9.2.

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos

9.3.

Sąskaitų apmokėjimo

 

10.

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO INFORMACIJA

Ši dalis pildoma tuo atveju, jeigu vietos projekte prašoma paramos suma neviršija arba yra lygi 15 tūkst. Eur (penkiolikai tūkstančių eurų). Jeigu 9 dalyje pasirenkamas kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos, būdas, informacija apie avanso mokėjimą nepildoma.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Eil. Nr.

Mokėjimo prašymo Nr.

Mokėjimo prašymo pateikimo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (be PVM)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (su PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (be PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (su PVM)

10.1.

I

 

 

 

 

 

10.2.

II

 

 

 

 

 

<...>

<...>

 

 

 

 

 

 

11.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimai

Lapų skaičius

Nuoroda į vietos projekto paraiškos 4 ir 5 lentelės eilutę arba Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo punktą, dėl kurio grindžiama atitiktis

11.1.

 

 

 

11.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

Iš viso:

 

 

12.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

12.1.

Patvirtinu, kad:

12.1.1.

Vietos projekto paraiškoje bei prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

12.1.2.

dėl teikiamos vietos projekto paraiškos nekyla jokių viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas/siekdamas užkirsti kelią galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui, vadovavausi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. ir nusišalinau nuo visų buvusių ir nusišalinu nuo būsimų su šio vietos projekto atranka (vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių procesų ir sprendimų priėmimo;

Nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.3.

esu susipažinęs su vietos projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vietos projektų administravimo taisyklėse;

12.1.4.

man žinoma, kad vietos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama ši vietos projekto paraiška, bus bendrai finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (kaimo vietovių vietos projekto atveju)/iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (žvejybos ir akvakultūros vietos projekto atveju)/iš EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (dvisektorio vietos projekto atveju);

Priklausomai nuo teikiamo vietos projekto rūšies, nereikalingas sakinio dalis išbraukti.

12.1.5.

mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo)/esu įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.6.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo ir jis nėra likviduojamas (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo)/man nėra iškelta byla dėl bankroto (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.7.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo)/man nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.8.

man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių vietos projektas nebūtų įgyvendinamas vietos projekto paraiškoje nurodytu laikotarpiu.

12.2.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

12.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

12.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose, taip pat perduodamuose Agentūrai dokumentuose esantys mano asmens ir juridinio asmens, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.4.

duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2.5.

informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12.2.6.

kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

12.2.7.

duomenų valdytojas yra Agentūra;

12.2.8.

Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

12.2.9.

mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

12.2.10.

mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.  814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

12.3.

Jeigu bus skirta parama vietos projektui įgyvendinti, sutinku:

12.3.1.

vietos projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti VPS vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus ir nukrypimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

12.3.2.

tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

13.1.

Vardas, pavardė

 

13.2.

Pareigos (taikoma juridiniams asmenims)

 

13.3.

Atstovavimo pagrindas

 

13.4.

Data

 

13.5.

Parašas ir antspaudas (jeigu antspaudas yra)

 

13.6.

Banko pavadinimas

 

13.7.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

LT

______________

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

6 priedas

 

FIKSUOTOSIOS NORMOS TAIKYMO VIETOS PROJEKTŲ NETIESIOGINĖMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 808/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L227, p. 18), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KPP administravimo taisyklės), Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS atrankos taisyklės), ir Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės).

 

2.  Aprašas reglamentuoja vietos projektų, įgyvendinamų pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, fiksuotosios projekto išlaidų normos, taikomos vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti, nustatymo ir taikymo tvarką.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

 

3.  Apraše vartojami sutrumpinimai:

 

3.1.    Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

 

3.2.    BIVP – bendruomenių inicijuota vietos plėtra;

 

3.3.    ES – Europos Sąjunga;

 

3.4.    EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

 

3.5.    KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa;

 

3.6.    VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

 

3.7.    VVG – vietos veiklos grupės;

 

3.8.    ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

4.  Apraše vartojamos sąvokos:

 

4.1.    Fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – iš anksto nustatyta išlaidų norma (išreiškiama procentais nuo visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai vietos projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

 

4.2. Netiesioginės vietos projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis išlaidomis.

 

4.3.    Projekto veiklos rangos (angl. outsourcing) išlaidos – veiklos, kurią projekto vykdytojas perduoda įgyvendinti trečiajai šaliai (paslaugų teikėjui, prekių tiekėjui ar rangovui), tiesioginės išlaidos. Nekilnojamojo turto, statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų, taip pat įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos visais atvejais laikomos projekto veiklos rangos išlaidomis.

 

4.4. Tiesioginės vietos projekto išlaidos – tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti būtinos išlaidos, kai tiesioginį vietos projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti. Prie tiesioginių projekto išlaidų negali būti priskiriamos šios išlaidos:

 

4.4.1.   vietos projekto administravimo išlaidos:

 

4.4.1.1.  vietos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant vietos projektą;

 

4.4.1.2.  vietos projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;

 

4.4.1.3.  su vietos projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

 

4.4.1.4.  su vietos projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

 

4.4.1.5.  įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su vietos projekto administravimu, nuomos išlaidos;

 

4.4.1.6.  vietos projekto administravimo paslaugų, nesusijusių su vietos projekto bendrosiomis išlaidomis, nustatytomis Vietos projektų administravimo taisyklėse, išlaidos;

 

4.4.1.7.  vietos projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

 

4.4.1.8.  kitos su vietos projekto administravimu susijusios išlaidos;

 

4.4.2.   vietos projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos;

 

4.4.3.   finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);

 

4.4.4.   turto draudimo išlaidos.

 

5.       Kitos Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai apibrėžti KPP, KPP administravimo taisyklėse, VPS atrankos taisyklėse, Vietos projektų administravimo taisyklėse, KPP  priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimą reglamentuojančiuose bei kituose teisės aktuose.

III SKYRIUS

FIKSUOTOSIOS NORMOS NUSTATYMO PAGRINDIMAS

 

 

6.       BIVP strategijos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos pagal dvi 2014–2020 m. ES fondų programas: pagal KPP kaimo vietovėse įgyvendinama priemonė „LEADER programa“ (BIVP), finansuojama iš EŽŪFKP, o pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą miesto vietovėse įgyvendinamos 8.6 investicinio prioriteto priemonės, finansuojamos iš Europos socialinio fondo. Kaimo vietovėse BIVP koordinuoja ir administruoja ŽŪM, miesto vietovėse – VRM.

 

7.       Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties 3.1.1 dalyje „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ numatyta, kad bus užtikrintas integruotas požiūris įgyvendinant BIVP kaimo ir miesto vietovėse ir nustatyti BIVP įgyvendinimo būdai, užtikrinantys bendradarbiavimą sprendžiant bendrus miesto ir kaimo iššūkius ir stiprinant ryšius. Pagal BIVP įgyvendinant vietos plėtros strategijas kaimo ir miesto vietovėse finansuojamos panašios veiklos, kurias įgyvendina panašūs paramos gavėjai (viešieji ir privatūs asmenys, vykdantys veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje). Vietos projektai yra įgyvendinami kaip vietos plėtros strategijų dalis.

 

8.       Miesto vietovėse įgyvendinamų vietos plėtros strategijų projektų netiesioginės išlaidos apmokamos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis taikant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priede nustatytas fiksuotąsias normas.

 

9.       Atsižvelgiant į miesto ir kaimo vietovėse pagal vietos plėtros strategijas įgyvendinamų veiklų ir paramos gavėjų panašumą ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 68 straipsnio c dalimi, taip pat atsižvelgiant į KPP administravimo taisyklių 130.1 papunkčio nuostatą, kuri leidžia taikyti kitų Europos struktūrinių ir investicinių fondų nustatytą ir Lietuvos Respublikoje taikomą supaprastinto išlaidų apmokėjimo schemą, taikomą panašiems projektams ir panašiems paramos gavėjams, Aprašu nustatomos fiksuotosios normos vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti yra prilygintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priede nustatytoms fiksuotosioms normoms, taikomoms iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti.

 

10.     Atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklėse nustatytos maksimalios projekto paramos sumos apribojimą, Apraše nustatyta mažiau projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumos intervalų, negu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priede.

 

 

 

11.     Vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti nustatomos šios fiksuotosios normos:

Eil. Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (įskaitant netiesiogines išlaidas, apmokamas taikant fiksuotąją normą), Eur

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklos rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

nuo 60 proc. iki 90 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

daugiau kaip 90 procentų tiesioginių projekto išlaidų

1

2

3

4

5

1.

iki 85 000

24

24

12

2.

nuo 85 001 iki 175 000

24

21

12

3.

nuo 175 001

19

19

12

 

IV SKYRIUS

FIKSUOTOSIOS NORMOS NUSTATYMO IR TAIKYMO TVARKA

 

 

12.     Vietos projektų netiesioginės išlaidos apmokamos taikant pagal Aprašą nustatytą fiksuotąją normą.

 

13.     Nustatant vietos projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama į:

 

13.1vietos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą (įskaitant netiesiogines išlaidas, apmokamas taikant fiksuotąją normą);

 

13.2vietos projekto tiesioginių išlaidų dalį (procentais, apvalinant iki 2 skaičių po kablelio), kurią sudaro vietos projekto veiklų rangos išlaidos.

 

14.     Supaprastintai apmokamos tiesioginės išlaidos (kai taikoma) nelaikomos vietos projekto veiklos rangos išlaidomis.

 

15.     Pareiškėjas turi teisę paraiškoje nurodyti mažesnę fiksuotąją normą, negu taikoma pagal Aprašą. Tokiu atveju vietos projekto paramos sutartyje nustatoma pareiškėjo nurodyta fiksuotoji norma.

 

16.     Vietos projekto paramos sutartyje nustatyta fiksuotoji norma vietos projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiama, išskyrus Aprašo 21 punkte nustatytą atvejį. Tokiu atveju fiksuotoji norma įvertinama ir nustatoma iš naujo. Pakeitus fiksuotosios normos dydį, pagal ją apmokamos projekto netiesioginės išlaidos perskaičiuojamos atsižvelgiant į per visą paramos sutarties laikotarpį skirtą finansavimą.

 

17.     Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos vietos projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų sumą padauginus iš paramos sutartyje nustatytos netiesioginių išlaidų fiksuotosios normos.

 

18.     Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos tik proporcingai mokėjimo prašymuose (įskaitant ir anksčiau patvirtintus mokėjimo prašymus) patvirtintoms tinkamoms finansuoti tiesioginėms išlaidoms, nuo kurių jos apskaičiuojamos.

 

19.     Tais atvejais, kai Agentūra nustato netinkamas finansuoti tiesiogines projekto išlaidas, nuo jų pagal fiksuotąją normą apskaičiuotos netiesioginės išlaidos taip pat pripažįstamos netinkamomis finansuoti.

 

20.     Fiksuotosios normos dydžio atitiktį Aprašo nuostatoms Agentūra dar kartą įvertina tikrindama vietos projekto galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu nustatoma, kad fiksuotoji norma (pagal Aprašo redakciją, galiojusią paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną) turėtų būti mažesnė, nei buvo nustatyta vietos projekto paramos sutartyje, ir todėl vietos projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė, nei priklauso, netiesioginių projekto išlaidų suma, išmokėtų lėšų perviršis nesumokamas arba susigrąžinamas.

21.     Lėšos, išmokėtos netinkamoms finansuoti netiesioginėms išlaidoms apmokėti, ir (arba) lėšų perviršis pagal Aprašo 20 punktą nesumokami arba susigrąžinami KPP administravimo taisyklių VIII skyriaus III skirsnyje nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

22.     Pasikeitus Aprašui, vietos projekto netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma taikoma taip, kaip Apraše buvo nustatyta paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną.

_____________________________