LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 IR 746 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2223

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) sustabdžius bylą dėl to, kad atsakovui iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla. Šiuo atveju ji perduodama bankroto ar restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.“

 

2 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 80 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) už pareiškimus dėl juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo – penkių šimtų eurų, išskyrus atvejus, kai pareiškimą paduoda juridinio asmens savininkas (savininkai), vadovas, likvidatorius, buvęs ar esamas darbuotojas, valstybės institucija ar įstaiga, taip pat kai pareiškimas dėl juridinio asmens bankroto bylos iškėlimo grindžiamas tuo, kad juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus;“.

2. Pakeisti 80 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šioje dalyje nurodytus atskiruosius skundus mokamas penkiasdešimt eurų žyminis mokestis.“

 

3 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) juridinis asmuo, kuriam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurio bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šioje byloje paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus;“.

 

 

4 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 87 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) sustabdžius bylos nagrinėjimą, kai yra įsiteisėjusi nutartis iškelti atsakovui bankroto ar restruktūrizavimo bylą;“.

2. Pakeisti 87 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju grąžinamas už pareiškimą dėl juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo sumokėtas žyminis mokestis;“.

3. Papildyti 87 straipsnio 1 dalį nauju 8 punktu:

8) įsiteisėjus teismo nutarčiai tenkinti atskirąjį skundą bankroto ar restruktūrizavimo bylose;“.

4. Buvusius 87 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 9 ir 10 punktais.

 

5 straipsnis. 137 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 137 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Teisėjas, priėmęs pareiškimą dėl civilinės bylos dėl registruojamo daikto teisinio statuso arba daiktinių teisių į jį iškėlimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai praneša viešo registro tvarkytojui, kuriame įregistruotas daiktas ar daiktinės teisės į jį. Teisėjas, priėmęs pareiškimą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai praneša Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nurodytai nemokumo administratorių priežiūros institucijai.“

 

6 straipsnis. 163 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 163 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla;“.

 

7 straipsnis. 166 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 166 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio Kodekso 163 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytais atvejais sustabdyta byla perduodama bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui, o šis ją atnaujina ir prideda prie bankroto ar restruktūrizavimo bylos.“

 

8 straipsnis. 1751 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1751 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, nemokumo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis dokumentai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie šio Kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis. Procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.“

 

9 straipsnis. 366 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 366 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo klausimais, jeigu bent viena iš šalių po sprendimo įsiteisėjimo sudarė naują santuoką arba įregistravo partnerystę, taip pat bankroto ir restruktūrizavimo bylose.“

 

10 straipsnis. 632 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 632 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto ar restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.“

 

11 straipsnis. 746 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 746 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kai skolininkui (įkeisto turto savininkui) pradėtas bankroto ar restruktūrizavimo procesas, įkeistas turtas parduodamas ir hipotekos ar įkeitimo kreditorių reikalavimai tenkinami atitinkamai Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė