LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-706 „DĖL PALYGINAMOJO EKSPERTINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. V-946

Vilnius

 

P a k e i č i u Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Vertinamuosius vienetus sudaro Institucijos, laikydamosi šio skyriaus nuostatų. Vertinamąjį vienetą gali sudaryti visa Institucija, jos padalinys ar jo dalis, taip pat keli Institucijos padaliniai ar jų dalys. Vertinamasis vienetas veikia vienoje mokslo srityje, mažiausias vertinamojo vieneto dydis – 5 mokslininkų visos darbo dienos atitikmenys (toliau – MVDDA). Rekomenduojama, kad vertinamajame vienete būtų ne daugiau kaip 75 MVDDA. Siekdama sudaryti didesnį nei 75 MVDDA vertinamąjį vienetą, taip pat sudaryti vertinamąjį vienetą iš dviejų ar daugiau institucijos padalinių, kurie nėra kitų institucijos padalinių sudėtyje, institucija turi pateikti argumentus dėl tokio vertinamojo vieneto sudarymo tikslingumo.“.

2. Papildau 37 punktu:

37. Institucijų suminių įverčių mokslo srityse ir Institucijų dydžių, išreikštų MVDDA tose mokslo srityse, sandaugos ministro nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis, naudojamos apskaičiuojant Institucijoms skirtinas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas MTEP ir meno veiklai plėtoti.“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė