hERBAS_bmp

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T1-46 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI DRUSKININKŲ KURORTO VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. T1-8

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 5 punktu ir 15 straipsnio 4 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus, patvirtintus Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-46 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“:

1. Papildyti 211 punktu:

211. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas nesumoka arba pavėluotai sumoka vietinę rinkliavą, jam skaičiuojami 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną.“

2. Papildyti 212 punktu:

212. Apskaičiuoti delspinigiai sumokami į Druskininkų savivaldybės biudžeto sąskaitą.“

3. Papildyti 213 punktu:

213. Savivaldybės taryba, atskiru sprendimu, gali atleisti asmenis nuo delspinigių mokėjimo arba sumažinti delspinigius.“

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Ričardas Malinauskas