herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
MERAS

 

POTVARKIS

DĖL IX ŠAUKIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

5 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. rugpjūčio 23 d. Nr. M-53

Joniškis

 

 

1. Š a u k i u IX šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 5 posėdį 2019 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. Joniškyje, Livonijos g. 4.

2. T e i k i u Joniškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.3. Dėl Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.4. Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.5. Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

Pranešėja – mero patarėja Inga Karbauskienė.

2.6. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Jakienė.

2.7. Dėl Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gerda Petrėnaitė.

2.8. Dėl Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas – savivaldybės tarybos narys Mindaugas Balčiūnas.

2.9. Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės ir žemės ūkio bendrovės „Delikatesas“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.10. Dėl pritarimo vandens gerinimo įrenginių statybai Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.11. Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė.

2.12. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.13. Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.14. Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.15. Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.16. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.17. Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymą 2019 m. birželio 30 d.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.18. Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.19. Dėl Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.20. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.21. Dėl 2019–2020 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.22. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.23. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Mokėjimo už Joniškio rajono savivaldybės mokyklų bendrabučiuose gyvenančių mokinių maitinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.24. Dėl Vaikų priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.25. Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.26. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.27. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl 2019–2020 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko nustatymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose“ pakeitimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.28. Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.29. Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.30. Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.32. Dėl nekilnojamųjų daiktų, pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.33. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.34. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.35. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.36. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.37. Dėl patalpų nuomos.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.38. Dėl patalpų Pašvitinio g. 21, Joniškyje, nuomos.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.39. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.40. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.41. Dėl Kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vitalijus Gailius