LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. XIV-1033

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Papildyti 18 straipsnį 4 dalimi:

4. Valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, jeigu jose patvirtinta ne mažiau kaip 100 valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių ir tie valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai dirba viename ar šalia esančiuose pastatuose, turi būti įrengti vaikų valandinės priežiūros kambariai. Valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu jose patvirtinta mažiau kaip 100 valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, bei kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms rekomenduojama įrengti vaikų valandinės priežiūros kambarius pagal poreikį. Minimalius reikalavimus, keliamus vaikų valandinės priežiūros kambariui, nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_5d9a840ace5e47ecb67041215b116355_end