Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-223 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS, DIEGIANTIEMS ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 8 d. Nr. D1-176

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl  2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“ 5.2 papunktį ir vykdydamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1  d. įsakymu Nr. D1- 160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 2.5 papunktį:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą  Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: orasoras, oras–vanduo, žemėvanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“ (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

1.2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas, vykdo projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1  d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – pažangos priemonės aprašas)“.

1.2.3. Papildau 101 punktu:

101..Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.“

1.2.4. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

1.2.5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Patvirtinus pažangos priemonės aprašą Agentūra suderina su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kvietimo datą teikti registracijos formas ir savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir kitą reikalingą informaciją.“

1.2.6. Pripažįstu netekusiu galios 25.2 papunktį.

1.2.7. Pripažįstu netekusiu galios 25.5 papunktį.

1.2.8. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Projekto registracijos formas Agentūra priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo“.

1.2.9. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip (1 lentelė nekeičiama):

27. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, vykdo projekto registracijos formų vertinimą, vadovaudamasi prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais šio punkto 1 lentelėje. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai.“

1.2.10. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Tinkamos projekto išlaidos yra numatytos projekto registracijos formoje nurodytam šilumos gamybos įrenginiui įsigyti ir patirtos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos projekto registracijos formoms, pateiktoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                     Simonas Gentvilas