LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021  M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. V-234 „DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. V-475

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-234 „Dėl sustiprintosios kontrolės oro ir jūrų uostuose“:

1.1. Pakeičiu 1.4.2.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.4.2.2. užtikrinti atsitiktinį keleivių patikrinimą ir duomenų vertinimą šia tvarka:“.

1.2. Pakeičiu 1.4.2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.2.2.1. patikrinti, ar keleivių NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) pateikti duomenys atitinka keleivių faktinius duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data užsieniečiams);“.

1.3. Pakeičiu 1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.1. keleiviai, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti (jei ėminių paėmimo punktas įrengtas patekimo į šalį vietoje, esant asmens pageidavimui, tyrimą gali atlikti savo lėšomis – šie asmenys nukreipiami tiesiai į ėminių paėmimo punktą). Asmenims, kurie NVSC specialistams nepateikia dokumentų apie atliktą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyrimą, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo;“.

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 1.5.2 papunktį.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios priedą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis sprendimas, išskyrus 1.1 papunktį, įsigalioja 2021 m. kovo 10 d.;

2.2. šio sprendimo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 8 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys