Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. 178

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą.

2. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą.

3. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarką.

4. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarką.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija)

 

DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠAS

 

1. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:

1.1. kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų veikla;

1.2. fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto veikla;

1.3. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;

1.4. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;

1.5. laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla);

1.6. grožio paslaugų teikimo veikla;

1.7. apgyvendinimo paslaugų teikimo veikla.

2. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:

2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:

2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;

2.1.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

2.1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

2.2. socialinės paslaugos ir veikla:

2.2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;

2.2.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;

2.3. švietimo paslaugos ir veikla:

2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;

2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;

2.4. vaistinių darbuotojų veikla.

 

––––––––––––––––––––

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija)

 

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymą, sveikatos tikrinimo periodiškumą, sveikatos patikrinimo rezultatų tvarkymą, kontrolę ir finansavimo tvarką.

2. Darbuotojai, nurodyti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše (toliau – Darbų sąrašas), privalo pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą ir (ar) periodiškai pasitikrinti sveikatą, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

3. Jeigu paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu buvo draudžiami ar ribojami Darbų sąrašo 1 punkte nurodyti darbai ir (ar) veiklos, šiuos darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo turi pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

4. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Darbų sąrašo 2  punkte nurodytus darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

5. Šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytų darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą.

6. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

7. Atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus, sveikatos patikrinimai neatliekami šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytiems darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.

8. Sveikatos patikrinimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS).

9. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.

10. Darbdavys privalo užtikrinti, kad Darbų sąraše nurodytus darbus dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

11. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti.

 

 

––––––––––––––––––––